Błąd dostępu do komponentu.

2016-04-21 22:13

Rejestracja: 14 lat temu

Ostatnio: 6 miesięcy temu

0
type
 TEditCompiler = class(TForm)
  MainMenu1: TMainMenu;
  Compile1: TMenuItem;
  Breakpoint1: TMenuItem;
  Label1: TLabel;
  ImageList1: TImageList;
  Run1: TMenuItem;
  Step1: TMenuItem;
  TraceInto: TMenuItem;
  Warning: TMemo;
  Save: TMenuItem;
  GoApplication1: TMenuItem;
  Search1: TMenuItem;
  Find1: TMenuItem;
  FindNext1: TMenuItem;
  Gocursor1: TMenuItem;
  Splitter1: TSplitter;
  Save1: TMenuItem;
  Savecode1: TMenuItem;
  Exit1: TMenuItem;
  ViewLogic: TMenuItem;
  constructor Create(AOwner: TComponent);
  procedure Compile1Click(Sender: TObject);
  procedure Breakpoint1Click(Sender: TObject);
  procedure SaveClick(Sender: TObject);
  Function SaveAlgorithm(FileName:String):boolean;
  procedure Run1Click(Sender: TObject);
  procedure Step1Click(Sender: TObject);
  procedure GoApplication1Click(Sender: TObject);
  procedure Find1Click(Sender: TObject);
  procedure FindNext1Click(Sender: TObject);
  procedure Gocursor1Click(Sender: TObject);
  procedure TraceIntoClick(Sender: TObject);
  procedure Savecode1Click(Sender: TObject);
  procedure Exit1Click(Sender: TObject);
  procedure ViewLogicClick(Sender: TObject);
 private
  ProgMarker:Word;
  ProgMarkerVisible:Boolean;
  ErrorMarker:Word;
  ErrorMarkerVisible:Boolean;

  CountLast:Word;
  BreakWindow:TBreakWindow;

  EditCompilerSearch:TEditCompilerSearch;
  procedure ShowVariable;
 public
  Variable:TMemoColor;
  { Public declarations }
 end;

procedure TEditCompiler.ShowVariable;
var Counter,Counter1:Word;
  Temp,Temp1,Temp2:String;
begin
 Variable.Lines.Clear;                                    //bład access violation
end;

constructor TEditCompiler.Create(AOwner: TComponent);
var Counter:Word;
begin
 Inherited;

 Variable:=TMemoColor.Create(Self,505,16,280,249);
 Variable.Anchors:= [akTop, akRight, akBottom];
 Variable.Lines.Sorted:= true;
 InsertControl(Variable);

end; 

constructor TMemoColor.Create(AOwner:TComponent;ALeft,ATop,AWidth,AHeight:Word);
begin
 ColorTab[ 1].Name:='Black';    ColorTab[ 1].cl:=clBlack;
 ColorTab[ 2].Name:='Blue';     ColorTab[ 2].cl:=clBlue;
 ColorTab[ 3].Name:='DarkGray';   ColorTab[ 3].cl:=clDkGray;
 ColorTab[ 4].Name:='Fuchsia';   ColorTab[ 4].cl:=clFuchsia;
 ColorTab[ 5].Name:='Gray';     ColorTab[ 5].cl:=clGray;
 ColorTab[ 6].Name:='Green';    ColorTab[ 6].cl:=clGreen;
 ColorTab[ 7].Name:='Limegreen';  ColorTab[ 7].cl:=clLime;
 ColorTab[ 8].Name:='LightGray';  ColorTab[ 8].cl:=clLtGray;
 ColorTab[ 9].Name:='Maroon';    ColorTab[ 9].cl:=clMaroon;
 ColorTab[10].Name:='Navy blue';  ColorTab[10].cl:=clNavy;
 ColorTab[11].Name:='Olive green'; ColorTab[11].cl:=clOlive;
 ColorTab[12].Name:='Purple';    ColorTab[12].cl:=clPurple;
 ColorTab[13].Name:='Red';     ColorTab[13].cl:=clRed;
 ColorTab[14].Name:='Silver';    ColorTab[14].cl:=clSilver;
 ColorTab[15].Name:='Teal';     ColorTab[15].cl:=clTeal;
 ColorTab[16].Name:='White';    ColorTab[16].cl:=clWhite;
 ColorTab[17].Name:='Yellow';    ColorTab[17].cl:=clYellow;
 ColorTab[18].Name:='Aqua';     ColorTab[18].cl:=clAqua;

 Lines:=TStringList.Create;
 Lines.OnChange:=ListChange;
 Inherited Create(AOwner);
 Top:=ATop;
 Left:=ALeft;
 Height:=AHeight;
 Width:=AWidth;
 BevelKind:=bkSoft;
 TabStop:=False;

 Canvas.Font.Color:= clBlack;
 Canvas.Font.Height:= 15;
 Canvas.Font.Name:= 'Fixedsys';
 Canvas.Brush.Color:= clSilver;

 ScrollBar:=TScrollBar.Create(Self);
 ScrollBar.Left:=0;
 ScrollBar.Top:= 0;
 ScrollBar.Width:=AHeight-4;
 ScrollBar.Height:=AWidth-4;
 ScrollBar.Anchors:= [akTop, akRight, akBottom];
 ScrollBar.Kind:= sbVertical;
 ScrollBar.PageSize:= 0;
 ScrollBar.OnChange:=ScrollBarChange;
 ScrollBar.TabStop:=False;
 InsertControl(ScrollBar);

 ScrollTopButtom:=false;

 OnResize:=ListChange;

 DoubleBuffered:=true;
end;

type TMemoColor = class (TCustomControl)
    constructor Create(AOwner:TComponent;ALeft,ATop,AWidth,AHeight:Word);
    procedure Paint; override;
    public
     Lines:TStringList;
     ScrollBar:TScrollBar;
     ScrollTopButtom:Boolean;
     ColorTab: array[1..18] of record
                   name:string[20];
                   cl:longword;
                  end;

     procedure ListChange(Sender: TObject);
     procedure ScrollBarChange(Sender: TObject);
   end;
edytowany 1x, ostatnio: piter2004, 2016-04-22 11:59

Pozostało 580 znaków

2016-04-21 22:35
Moderator Delphi/Pascal

Rejestracja: 8 lat temu

Ostatnio: 3 minuty temu

Lokalizacja: Tuchów

0

No to może łaskawie podasz treść tego błędu?


Pozostało 580 znaków

2016-04-21 22:49

Rejestracja: 14 lat temu

Ostatnio: 6 miesięcy temu

0

Variable.lines.clear błąd access violation

Pozostało 580 znaków

2016-04-21 22:53
Moderator Delphi/Pascal

Rejestracja: 8 lat temu

Ostatnio: 3 minuty temu

Lokalizacja: Tuchów

1

Coś krótka treść tego błędu...

Obstawiam, że w momencie wywołania metody Variable.Lines.Clear zmienna nie zawiera referencji do utworzonego w pamięci obiektu - AV to wyjątek tworzony podczas dostępu do niezarezerwowanej pamięci; Sprawdź debugerem co siedzi w zmiennej podczas wywołania tej metody;

Innym powodem może być jakiekolwiek odwołanie do niezarezerwowanej pamięci wewnątrz klasy TMemoColor; Jeżeli jest to Twój komponent (czy tam klasa) to przedebuguj także jego kod.


edytowany 1x, ostatnio: furious programming, 2016-04-21 22:54

Pozostało 580 znaków

2016-04-22 08:49

Rejestracja: 12 lat temu

Ostatnio: 5 dni temu

0
procedure TEditCompiler.ShowVariable;
var Counter,Counter1:Word;
  Temp,Temp1,Temp2:String;
begin
 if Assigned(Variable) then
  Variable.Lines.Clear; 
end;

constructor TEditCompiler.Create(AOwner: TComponent);
var Counter:Word;
begin
 Inherited Create(AOwner);
 Variable:=TMemoColor.Create(Self,505,16,280,249);
 Variable.Anchors:= [akTop, akRight, akBottom];
 Variable.Lines.Sorted:= true;
 InsertControl(Variable);

end; 

Przypuszczam, że tak jak @furious programming napisał, jednakże bez całego kodu ciężko to stwierdzić.

edytowany 1x, ostatnio: woolfik, 2016-04-22 08:52

Pozostało 580 znaków

2016-04-22 12:00

Rejestracja: 14 lat temu

Ostatnio: 6 miesięcy temu

0

Dodałem brakujący kod

zastosowałeś mój kod? - woolfik 2016-04-22 12:03

Pozostało 580 znaków

2016-04-22 12:03

Rejestracja: 15 lat temu

Ostatnio: 1 minuta temu

1

W podanym kodzie nigdzie nie wywołujesz tej metody, więc to nie jest cały brakujący kod.


Wykonuję programy na zamówienie, pisać na Priv.
Asm/C/C++/Pascal/Delphi/Java/C#/PHP/JS oraz inne języki.

Pozostało 580 znaków

2016-04-22 16:21

Rejestracja: 14 lat temu

Ostatnio: 6 miesięcy temu

0

Mogł byś jasniej napisac?

Pozostało 580 znaków

2016-04-22 17:35
Moderator Delphi/Pascal

Rejestracja: 8 lat temu

Ostatnio: 3 minuty temu

Lokalizacja: Tuchów

1

@piter2004 - czego nie rozumiesz? Nie podałeś fragmentu kodu, w którym wywołujesz metodę ShowVariable; To co dodałeś do pierwszego posta nic nie zmienia - nadal widzimy jedynie deklarację i definicję tej metody;

Więc podaj kod, w którym tę metodę wywołujesz.


edytowany 2x, ostatnio: furious programming, 2016-04-22 17:35

Pozostało 580 znaków

2016-04-22 20:21

Rejestracja: 14 lat temu

Ostatnio: 6 miesięcy temu

0

procedure TEditCompiler.Compile1Click(Sender: TObject);
var r:longint;
  temp:integer;
  y,z:word;
  ErrorPos:Word;
  temp1:TPoint;
  Counter:Word;
begin
 ErrorRecord.Text:='';
 BodyAlgorithm.Clear;
 for Counter:=0 to Body.Lines.Count do BodyAlgorithm.Add(Body.Lines.Strings[Counter]);

 CompileAlgorithm;
 ShowVariable;

End;

Pozostało 580 znaków

2016-04-22 21:34

Rejestracja: 15 lat temu

Ostatnio: 1 minuta temu

Więc szukaj gdzie wpisujesz do Variable wartość nil lub wywołujesz obiekt TEditCompiler bez konstruktora.


Wykonuję programy na zamówienie, pisać na Priv.
Asm/C/C++/Pascal/Delphi/Java/C#/PHP/JS oraz inne języki.

Pozostało 580 znaków

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0