Przejrzenie kodu zapis z txt do pliku binarnego

2015-12-11 14:14
Czarny Samiec
0

Napisać procedurę

function raport(plik_we : string; plik_bin : string):boolean
generującą na podstawie takiego pliku tekstowego (nazwa pliku przekazana w nagłówku procedury - plik_txt) plik binarny (nazwa pliku przekazana w nagłówku procedury - plik_bin) zawierający rekordy następującej postaci:

type
Osoba = record
  imie, nazwisko : string[20];
 st_konta : real;
end;
var
 plikb:file of Osoba;

W pliku wejściowym nazwiska mogą się powtarzać i należy to traktować jako stan kolejnego konta tej samej osoby. W takim przypadku należy dokonać sumowania stanów kont. Do realizacji programu należy użyć tablicę statyczną o rozmiarze N = 100000. Jeżeli w czasie wykonywania funkcji tablica robocza zostanie przekroczona, funkcja zwraca wartość false, w przeciwnym razie zwraca wartość true.

plik tekstowy:
Jan
Nowak
1000
Marek
Kowal
5100
Jan
Nowak
2050
plik binarny:
Jan
Nowak
3050
Marek
Kowal
5100

Główny program

program Bank;

uses
 mraport;

var
 sciezka_do_txt:string;
 sciezka_do_bin:string;

begin
  Write('sciezke do txt: ');
  ReadLn(sciezka_do_txt);
  Write('sciezke do bin: ');
  ReadLn(sciezka_do_bin);
  raport(sciezka_do_txt, sciezka_do_bin);
end.

Własny moduł

unit mraport;

interface

uses
 sysUtils;

const
 N = 100000;

TYPE
  osoba = RECORD
   imie:string[20];
   nazwisko:string[20];
   st_konta:real;
   istnieje:boolean;
  END;

tab_pom = array[0..N] of osoba;

var
 plik_txt:text;
 plik_bin:file of tab_pom;
 tab:tab_pom;
 licznik:integer;

function wczytajtxt(sciezka_plik_txt:string; var t:tab_pom):boolean;
procedure suma(var t:tab_pom);
procedure zapiszbin(sciezka_plik_bin:string; const t:tab_pom);
function raport(sciezka_plik_txt:string; sciezka_plik_bin:string):boolean;

implementation

function wczytajtxt(sciezka_plik_txt:string; var t:tab_pom):boolean;
var
  str:string;
  i, j:integer;
  r:real;
begin
 assign(plik_txt, sciezka_plik_txt);
 reset(plik_txt);
 i := 0;
 j := 0;
 repeat
 begin
  inc(i);
  if i = 1 then
  begin
   readln(plik_txt, str);
   t[j].imie:=str;
  end;
  if i = 2 then
  begin
   readln(plik_txt, str);
   t[j].nazwisko:=str;
  end;
  if i = 3 then
  begin
   readln(plik_txt, str);
   r := strtofloat(str);
   t[j].ST_KONTA := r;
   t[j].istnieje := true;
   i := 0;
   inc(j);
  end;
  if j > n then break;
 end;
 until eof(plik_txt);
 close(PLIK_TXT);

 if j> n then
  wczytajtxt := false
 else
 begin
  licznik := j;
  wczytajtxt := true;
 end;

end;

procedure suma(var t:tab_pom);
var
 i,j:integer;
begin
 for i := 0 to licznik-1 do
 for j := i+1 to licznik do
 begin
  if (t[i].nazwisko = t[j].nazwisko) and (t[i].imie = t[j].imie) then
  begin
   t[i].st_konta := t[i].st_konta + t[J].st_konta;
   t[j].nazwisko := '';
   t[j].imie := '';
   t[j].st_konta := 0;
   t[J].istnieje := false;
  end;
 end;
end;

procedure zapiszbin(sciezka_plik_bin:string; const t:tab_pom);
var
 i:integer;
begin
 assign(plik_bin, sciezka_plik_Bin);
 rewrite(plik_bin);
 for i := 0 to licznik do
 begin
  if t[i].istnieje = true then
   write(plik_bin, t);
 end;
 close(plik_bin);
end;

function raport(sciezka_plik_txt:string; sciezka_plik_bin:string):boolean;
begin
 wczytajtxt(sciezka_plik_txt,tab);
 if wczytajtxt(sciezka_plik_txt,tab) = false then 
  raport:=false
 else
 begin
  suma(tab);
  zapiszbin(sciezka_plik_bin, tab);
  raport := true;
 end;
 end;
end.

end.

Program kompiluje się poprawnie tworzy plik binarny o wielkości aż 18 mb! :) Czy wielkość pliku jest przyczyną tablicy roboczej czy mam coś źle zapisane? Wydaje mi sie że wszystko jest ok.

Pozostało 580 znaków

2015-12-11 14:28
0

Zapisujesz całą tablice na 100001 osob po 46 bajtów na każdą czyli 4600046 tyle razy ile miałeś osób w pliku czyli skoro mówisz że 18 mb to znaczy że zapisałeś 4 - osoby.

Nie wiem po kiego robisz "zbędne ruchy", np:

function wczytajtxt(sciezka_plik_txt:string; var t:tab_pom):boolean;
var os:osoba;
var i,k:Integer;
var more:Boolean;
begin
 Assign(plik_txt,sciezka_plik_txt);
 Reset(plik_txt);
 for i:=0 to N do
 begin
  more:=true;
  while more do
  begin
   more:=false;
   ReadLn(plik_txt,os.imie);
   ReadLn(plik_txt,os.nazwisko);
   ReadLn(plik_txt,os.ST_KONTA);
   for k:=0 to i-1 do
   begin
    if (tb[k].imie=os.imie)and(tb[k].nazwisko=os.nazwisko) then
    begin
     tb[k].ST_KONTA:=tb[k].ST_KONTA+os.ST_KONTA;
     more:=true;
     break;
    end;
   end;
  end;
  tb[i]:=os;
  licznik:=i+1;
 end;
 wczytajtxt :=(licznik>N);
 if not wczytajtxt then licznik:=0;
end;

dwie funkcji w jednej a na dodatek znacznie krótsze niż każda z tych dwóch, no i odpada potrzeba istnienia dziwnego pola w strukturze.


Wykonuję programy na zamówienie, pisać na Priv.
Asm/C/C++/Pascal/Delphi/Java/C#/PHP/JS oraz inne języki.
edytowany 5x, ostatnio: _13th_Dragon, 2015-12-12 11:08
Na początku posta masz dwa razy to samo napisane; - furious programming 2015-12-11 16:55
Pytacz zapisuje 100001 razy to samo do pliku a ty się czepiasz o raptem jedno powtórzenie xD - babubabu 2015-12-11 17:18
@babubabu, nie, zapisuje on to samo tyle razy ile było wpisano osób. Dopiero jak będzie wpisano 100001 osób to program będzie próbował zapisać 100001 razy te 100001 osób, a co tam jakieś 0.5 TB - _13th_Dragon 2015-12-11 18:41
@_13th_Dragon dobrze że mam 2TB dysk :P - babubabu 2015-12-12 08:32
i odpada potrzeba (istnienia) dziwnego pola w strukturze - Patryk27 2015-12-12 08:36

Pozostało 580 znaków

Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0