Rozmieszczenie paneli w ramce

0

Ponizej wrzucę 3x klasy.Zerknijcie na kod i podpowiedzcie co jest nie tak poniewa przy próbie odpalenia ramki pojawia się :

blad.JPG

Problem jest tu ale co jest nie tak w tym geterze :


PrzyciskNowyUzytkownik = new JButton("Nowy Uzytkownik");
  PrzyciskNowyUzytkownik.addActionListener(new ActionListener() {
    public void actionPerformed(ActionEvent arg0) 
    {
      ramka.getContentPane().remove(ramka.getpanOtwarciaProgramu()); 
      ramka.getContentPane().add(ramka.getpanNowegoUzytkownika());
      ramka.validate();
      ramka.repaint();  

    }
  });

KLASA RAMKI :


package program;
import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.CardLayout;
import java.awt.EventQueue;

import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.border.EmptyBorder;

public class GlownaRamka extends JFrame {

  private PanelOtwarciaProgramu panOtwarciaProgramu;
  private PanelNowegoUzytkownika panNowegoUzytkownika;
  /**
   * Launch the application.
   */
  public static void main(String[] args) {
    EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        try {
          GlownaRamka frame = new GlownaRamka();
          frame.pack();
          frame.setVisible(true);
        } catch (Exception e) {
          e.printStackTrace();
        }
      }
    });
  }

  public PanelOtwarciaProgramu getpanOtwarciaProgramu()
  {
  return panOtwarciaProgramu; 
  }

  public PanelNowegoUzytkownika getpanNowegoUzytkownika()
  {
  return panNowegoUzytkownika;  
  }

  /**
   * Create the frame.
   */
  public GlownaRamka() {
    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    getContentPane().setLayout(new CardLayout(0, 0));

    panOtwarciaProgramu= new PanelOtwarciaProgramu(this);
    panOtwarciaProgramu.setBorder(new EmptyBorder(5, 5, 5, 5));
    getContentPane().add(panOtwarciaProgramu);

    panNowegoUzytkownika= new PanelNowegoUzytkownika(this);
    panNowegoUzytkownika.setBorder(new EmptyBorder(5, 5, 5, 5));
    // getContentPane().add(panNowegoUzytkownika);

  }

}

KLASA PanelOtwarciaProgramu :


package program;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;

import javax.swing.GroupLayout;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JDialog;
import javax.swing.GroupLayout.Alignment;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement;

//import program.GlownaRamka;
//import program.OknaDialogowe;

public class PanelOtwarciaProgramu extends JPanel
{
  private JButton PrzyciskNowyUzytkownik; 
  private JButton PrzyciskLogowanie; 
  private JButton PrzyciskOProgramie;
  private GlownaRamka ramka;
  public PanelOtwarciaProgramu(GlownaRamka main)
  {

  main = this.ramka; 
  PrzyciskNowyUzytkownik = new JButton("Nowy Uzytkownik");
  PrzyciskNowyUzytkownik.addActionListener(new ActionListener() {
    public void actionPerformed(ActionEvent arg0) 
    {
      ramka.getContentPane().remove(ramka.getpanOtwarciaProgramu()); 
      ramka.getContentPane().add(ramka.getpanNowegoUzytkownika());
      ramka.validate();
      ramka.repaint();  

    }
  });

  JButton PrzyciskLogowanie = new JButton("Logowanie");
  PrzyciskLogowanie.addActionListener(new ActionListener() {

    public void actionPerformed(ActionEvent e) 
    {

      /*OknaDialogowe dialog = new OknaDialogowe(GlownaRamka.this);
      dialog.setDefaultCloseOperation(JDialog.DISPOSE_ON_CLOSE);
      dialog.pack();
      dialog.setVisible(true);*/

    }
  });

KLASA PanelNowegoUzytkownika :


package program;

import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.ObjectOutputStream;
import java.util.Map;

import javax.swing.ButtonGroup;
import javax.swing.GroupLayout;
import javax.swing.GroupLayout.Alignment;
import javax.swing.ImageIcon;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JRadioButton;
import javax.swing.JTextArea;
import javax.swing.JTextField;
import javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement;
import java.awt.FlowLayout;
import javax.swing.SwingConstants;
import java.awt.Component;

public class PanelNowegoUzytkownika extends JPanel
{
  private JTextField poleLogin;
  private JTextField poleHaslo;
  private JTextField poleImie;
  private JTextField poleNazwisko;
  private JTextField poleWiek;  
  private JTextField poleWaga;
  private JTextField poleEmail;
  private JTextArea PoleInformacjiOUzytkowniku;
  private static Map<String,Uzytkownik> uzytkownicyMapa;
  private final ButtonGroup buttonGroup = new ButtonGroup();
  private JLabel etykietaLogin;
  private JLabel etykietaHaslo;
  private JLabel etykietaImie;
  private JLabel etykietaNazwiko;
  private JLabel etykietaWiek;
  private JLabel etykietaEmail;
  private JLabel etykietaWaga;
  private Uzytkownik uzytkownik;
  private GlownaRamka ramka;

  public PanelNowegoUzytkownika(GlownaRamka main)
  {
  main = this.ramka; 
  poleLogin = new JTextField();
  poleLogin.setColumns(10);

  poleHaslo = new JTextField();
  poleHaslo.setColumns(10);

  poleImie = new JTextField();
  poleImie.setColumns(10);

  poleNazwisko = new JTextField();
  poleNazwisko.setColumns(10);

  poleWiek = new JTextField();
  poleWiek.setColumns(10);

  etykietaLogin = new JLabel("login");

  etykietaHaslo = new JLabel("haslo");

  etykietaImie = new JLabel("imie");

  etykietaNazwiko = new JLabel("nazwisko");

  etykietaWiek = new JLabel("wiek");

  poleWaga = new JTextField();
  poleWaga.setColumns(10);

  etykietaWaga = new JLabel("waga");

  JRadioButton rdbtnKobieta = new JRadioButton("Kobieta",false);
  rdbtnKobieta.setActionCommand("Kobieta");
  buttonGroup.add(rdbtnKobieta);

  JRadioButton rdbtnMezczyzna = new JRadioButton("Mezczyzna",true);
  rdbtnMezczyzna.setActionCommand("Mezczyzna");
  buttonGroup.add(rdbtnMezczyzna);

  etykietaEmail = new JLabel("e-mail");

  PoleInformacjiOUzytkowniku = new JTextArea();
  PoleInformacjiOUzytkowniku.setRows(10);
  PoleInformacjiOUzytkowniku.setTabSize(10);
  PoleInformacjiOUzytkowniku.setWrapStyleWord(true);
  PoleInformacjiOUzytkowniku.setEditable(false);
  PoleInformacjiOUzytkowniku.setLineWrap(true);

  JButton PrzyciskPowrotStronaGlowna = new JButton("");
  PrzyciskPowrotStronaGlowna.setIcon(new ImageIcon(GlownaRamka.class.getResource("jpg/powrot.png")));

  PrzyciskPowrotStronaGlowna.addActionListener(new ActionListener() {
    public void actionPerformed(ActionEvent arg0) 
    {

      ramka.getContentPane().remove(ramka.getpanNowegoUzytkownika()); 
      ramka.getContentPane().add(ramka.getpanOtwarciaProgramu());
      ramka.validate();
      ramka.repaint();

    }
  });

  JButton PrzyciskStworzUzytkownika = new JButton("");

  PrzyciskStworzUzytkownika.addActionListener(new ActionListener() {
    public void actionPerformed(ActionEvent e) 
    {
      int wie = Integer.parseInt(poleWiek.getText());
      double wag = Double.parseDouble(poleWaga.getText());
      String ple = buttonGroup.getSelection().getActionCommand();

      uzytkownik = new Uzytkownik(poleImie.getText(),poleNazwisko.getText(),wie,wag,ple,poleEmail.getText(),poleLogin.getText(),poleHaslo.getText()); 
      uzytkownicyMapa.put(poleLogin.getText(),uzytkownik);

      PoleInformacjiOUzytkowniku.append("Dodano uzytkownika"+"\n");      
      PoleInformacjiOUzytkowniku.append("imie :" + " " + uzytkownik.getImie()+"\n");
      PoleInformacjiOUzytkowniku.append("nazwisko :" + " " + uzytkownik.getNazwisko()+"\n");
      PoleInformacjiOUzytkowniku.append("wiek :" + " " + uzytkownik.getWiek()+"\n");
      PoleInformacjiOUzytkowniku.append("waga :" + " " + uzytkownik.getWaga()+"\n");
      PoleInformacjiOUzytkowniku.append("plec :" + " " + uzytkownik.getPlec()+"\n");
      PoleInformacjiOUzytkowniku.append("email :" + " " + uzytkownik.getAdresEmail()+"\n");
      PoleInformacjiOUzytkowniku.append("----------------------------------------------" + "\n");
      PoleInformacjiOUzytkowniku.append("login :" + " " + uzytkownik.getLogin()+"\n");
      PoleInformacjiOUzytkowniku.append("haslo :" + " " + uzytkownik.getHaslo()+"\n");

      poleImie.setText("");
      poleNazwisko.setText("");
      poleEmail.setText("");
      poleWiek.setText("");
      poleWaga.setText("");
      poleLogin.setText("");
      poleHaslo.setText("");

      try {
        FileOutputStream PolaczZapiszUzytkownicy = new FileOutputStream("uzytkowinicyStan.ser");
        ObjectOutputStream zapiszUzytkownicy = new ObjectOutputStream(PolaczZapiszUzytkownicy);
        zapiszUzytkownicy.writeObject(uzytkownicyMapa);
        zapiszUzytkownicy.close();
      } catch (Exception ex) {
        // TODO Auto-generated catch block
        ex.printStackTrace();
      }

    }
  });

  PrzyciskStworzUzytkownika.setIcon(new ImageIcon(GlownaRamka.class.getResource("jpg/nowy.png")));
1

W klasie PanelOtwarciaProgramu masz błąd

main = this.ramka;  

Powinieneś main do ramki przypisać

0

Dzięki teraz widzę.

0

Dorzuce jescze do tego wątku kolejne zapytanie. Zerknijcie na poniższe dwie klasy swoim fachowym okiem. Chce wyswietlic w ramce ten Panel.

KOD RAMKI :


package program;

import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.Component;
import java.awt.EventQueue;

import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.border.EmptyBorder;

public class test extends JFrame {

  private PanelPrzebieguCwiczen1 panel;
  /**
   * Launch the application.
   */
  public static void main(String[] args) {
    EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        try {
          test frame = new test();
          frame.setVisible(true);
        } catch (Exception e) {
          e.printStackTrace();
        }
      }
    });
  }

  /**
   * Create the frame.
   */
  public test() {
    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    setBounds(100, 100, 450, 300);

    panel = new PanelPrzebieguCwiczen1(this);
    panel.setBorder(new EmptyBorder(5, 5, 5, 5));
    getContentPane().add(panel);
  }

}

KOD PANELU:


package program;

import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JComboBox;
import javax.swing.JFormattedTextField;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JProgressBar;
import javax.swing.JTextField;
import javax.swing.JToggleButton;
import javax.swing.GroupLayout;
import javax.swing.GroupLayout.Alignment;

import java.awt.FlowLayout;

import javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement;

import java.awt.CardLayout;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.event.ActionEvent;

public class PanelPrzebieguCwiczen1 extends JPanel
{

private JFormattedTextField textFieldCwiczenie1;
private JTextField textFieldLicznikPowtorzenCwiczenie1;
private JComboBox<Object> comboBoxCwiczenie1;    
private int licznikWykonaniaCwiczenie1;   
private int licznik1=0;   
private JProgressBar progressBarCwiczenie1; 
private JToggleButton ToggleButtonStartStopCwiczenie1;
private JLabel etykietaIloscWykonanychSeriiCwiczenie1;
private JButton PrzyciskWykonanoCwiczenie1;
private JPanel panPrzebieguCwiczen1;
private JLabel etykietaCwiczenie1;

private test testowaramka;

public PanelPrzebieguCwiczen1(test main) 
{

panPrzebieguCwiczen1 = new JPanel();  
this.testowaramka = main;
progressBarCwiczenie1 = new JProgressBar();

comboBoxCwiczenie1 = new JComboBox<Object>();
comboBoxCwiczenie1.setToolTipText("Wybierz \u0107wiczenie z listy");

textFieldCwiczenie1 = new JFormattedTextField();
textFieldCwiczenie1.setEditable(false);
textFieldCwiczenie1.setColumns(10);

etykietaIloscWykonanychSeriiCwiczenie1 = new JLabel("ilo\u015B\u0107 powt\u00F3rze\u0144");

textFieldLicznikPowtorzenCwiczenie1 = new JTextField("0");
textFieldLicznikPowtorzenCwiczenie1.setEditable(false);
textFieldLicznikPowtorzenCwiczenie1.setColumns(10);

ToggleButtonStartStopCwiczenie1 = new JToggleButton("START");
ToggleButtonStartStopCwiczenie1.addActionListener(new ActionListener() {
  public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {

    if (ToggleButtonStartStopCwiczenie1.isSelected())
    {
      ToggleButtonStartStopCwiczenie1.setText("STOP");
    }
    else 
    {
      ToggleButtonStartStopCwiczenie1.setText("START");
}

  }
});

PrzyciskWykonanoCwiczenie1 = new JButton("Wykonano");

etykietaCwiczenie1 = new JLabel("\u0106WICZENIE nr 1");

GroupLayout gl_panPrzebieguCwiczen1 = new GroupLayout(panPrzebieguCwiczen1);
gl_panPrzebieguCwiczen1.setHorizontalGroup(
  gl_panPrzebieguCwiczen1.createParallelGroup(Alignment.LEADING)
    .addGroup(gl_panPrzebieguCwiczen1.createSequentialGroup()
      .addContainerGap()
      .addGroup(gl_panPrzebieguCwiczen1.createParallelGroup(Alignment.LEADING)
        .addGroup(gl_panPrzebieguCwiczen1.createSequentialGroup()
          .addGroup(gl_panPrzebieguCwiczen1.createParallelGroup(Alignment.TRAILING)
            .addComponent(PrzyciskWykonanoCwiczenie1, Alignment.LEADING, GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 146, Short.MAX_VALUE)
            .addComponent(progressBarCwiczenie1, Alignment.LEADING, GroupLayout.PREFERRED_SIZE, GroupLayout.DEFAULT_SIZE, GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
          .addPreferredGap(ComponentPlacement.RELATED)
          .addGroup(gl_panPrzebieguCwiczen1.createParallelGroup(Alignment.LEADING)
            .addComponent(textFieldCwiczenie1, GroupLayout.PREFERRED_SIZE, GroupLayout.DEFAULT_SIZE, GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addGroup(gl_panPrzebieguCwiczen1.createSequentialGroup()
              .addComponent(textFieldLicznikPowtorzenCwiczenie1, GroupLayout.PREFERRED_SIZE, GroupLayout.DEFAULT_SIZE, GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
              .addPreferredGap(ComponentPlacement.RELATED)
              .addComponent(etykietaIloscWykonanychSeriiCwiczenie1)))
          .addGap(114))
        .addGroup(gl_panPrzebieguCwiczen1.createSequentialGroup()
          .addGroup(gl_panPrzebieguCwiczen1.createParallelGroup(Alignment.TRAILING)
            .addComponent(ToggleButtonStartStopCwiczenie1, Alignment.LEADING, GroupLayout.DEFAULT_SIZE, GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
            .addComponent(comboBoxCwiczenie1, Alignment.LEADING, GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 321, GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
          .addContainerGap(109, Short.MAX_VALUE))
        .addGroup(gl_panPrzebieguCwiczen1.createSequentialGroup()
          .addComponent(etykietaCwiczenie1)
          .addContainerGap(295, Short.MAX_VALUE))))
);
gl_panPrzebieguCwiczen1.setVerticalGroup(
  gl_panPrzebieguCwiczen1.createParallelGroup(Alignment.LEADING)
    .addGroup(gl_panPrzebieguCwiczen1.createSequentialGroup()
      .addGap(15)
      .addComponent(etykietaCwiczenie1)
      .addPreferredGap(ComponentPlacement.RELATED)
      .addComponent(comboBoxCwiczenie1, GroupLayout.PREFERRED_SIZE, GroupLayout.DEFAULT_SIZE, GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
      .addPreferredGap(ComponentPlacement.RELATED)
      .addGroup(gl_panPrzebieguCwiczen1.createParallelGroup(Alignment.LEADING, false)
        .addComponent(progressBarCwiczenie1, GroupLayout.DEFAULT_SIZE, GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
        .addComponent(textFieldCwiczenie1))
      .addPreferredGap(ComponentPlacement.RELATED)
      .addGroup(gl_panPrzebieguCwiczen1.createParallelGroup(Alignment.BASELINE)
        .addComponent(PrzyciskWykonanoCwiczenie1)
        .addComponent(textFieldLicznikPowtorzenCwiczenie1, GroupLayout.PREFERRED_SIZE, GroupLayout.DEFAULT_SIZE, GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addComponent(etykietaIloscWykonanychSeriiCwiczenie1))
      .addPreferredGap(ComponentPlacement.RELATED)
      .addComponent(ToggleButtonStartStopCwiczenie1, GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 45, GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
      .addContainerGap(139, Short.MAX_VALUE))
);
panPrzebieguCwiczen1.setLayout(gl_panPrzebieguCwiczen1);

}  
}
1

ciekaw jestem czy ktoś się odważy rozkminiać kod generowany przez netbeansa :)
proszę

GroupLayout gl_panPrzebieguCwiczen1 = new GroupLayout(this);

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0