Rekordy i lista jednokierunkowa - jak zczytać rekordy z pliku do listy?

2015-01-22 22:20
0

Definicja rekordu:

type pElement=^lista;

    artysta = packed record
     name : String[32];
     sname : String[32];
     yob : Word;
     yod : Word;
     realm : String[32];
      end;
      lista = record
       dane : artysta;
       next: pElement;
      end; 

Funkcja oddająca element i sortująca względem name:

 procedure insert(name,sname:String;yob,yod:Word;realm:string;var FFirst:pElement);
var
current : pElement;
previous : pElement;
begin
 current:=FFirst;
 if (FFirst=nil) then
 begin
  new(FFirst);
  FFirst^.dane.name:=name;
  FFirst^.dane.sname:=sname;
  FFirst^.dane.yob:=yob;
  FFirst^.dane.yod:=yod;
  FFirst^.dane.realm:=realm;
  FFirst^.next:=NIL;
 end
  else if (name<=FFirst^.dane.name) then
    begin
    new(current);
     current^.dane.name:=name;
  current^.dane.sname:=sname;
  current^.dane.yob:=yob;
  current^.dane.yod:=yod;
  current^.dane.realm:=realm;
     current^.next:=FFirst;
     FFirst:=current;
    end
     else begin
        while (current^.next<>nil) and (current^.next^.dane.name<name) do
        begin
         current:=current^.next;
        end;
        previous:=current;
        new(current);
        current^.dane.name:=name;
        current^.dane.sname:=sname;
        current^.dane.yob:=yob;
        current^.dane.yod:=yod;
        current^.dane.realm:=realm;
        current^.next:=previous^.next;
        previous^.next:=current;
       end;
end;

Funccja zapisująca:

 procedure Save(FFirst:pElement);
 var t : pElement;
begin
try
 assignfile(DataBase, 'artysci.dat');
 rewrite(DataBase);
 t:=FFirst;
 while t<>nil do
  begin
   write(DataBase, t^.dane);
   t:=t^.next;
  end;
 closefile(DataBase);
 except
 end;
end;

Mam problem z procedurą wczytującą dane z pliku do listy:

function wczytajdolisty1(var FFirst:pElement;name,sname:string;yod,yob:integer;realm:string):pElement;

var
current,prev:pElement;
danew:artysta;
begin
new(current);
current^.next:=nil;
current^.dane.name:=name;
current^.dane.sname:=sname;
current^.dane.yob:=yob;
current^.dane.yod:=yod;
current^.dane.realm:=realm;
if FFirst=nil then
begin
  FFirst:=current;
end else
 begin
 prev:=FFirst;
 while prev^.next<>nil do
  begin prev:=prev^.next; end;
   prev^.next:=current;
   end; result:=FFirst;
   end; 

Spędziłem nad tym parę godzin i nie wiem, gdzie leży błąd. Proszę o pomoc. Z góry dziękuje. :)

Sformatuj ten kod, bo jest wystarczająco nieczytelny, aby nie chciało się go analizować; - furious programming 2015-01-22 23:07

Pozostało 580 znaków

2015-01-22 22:52
0

Do pliku zapisujesz albo całe rekordy, albo tylko ich dane - mniej będziesz się głowił, jak zapiszesz tylko dane z każdego węzła listy; Przy odczycie listy z pliku, najpierw tworzysz nowy węzeł, podpinasz go pod listę, a następnie ładujesz dane z pliku do pól rekordu;

Twój kod jest jakiś dziwny - nie mam pojęcia po co wczytajdolisty1 to funkcja, po drugie nie mam pojęcia po co tyle tych parametrów i po co one w ogóle są w tej funkcji; Dane masz wczytać z pliku, więc ewentualnie do procedury przekaż wskaźnik na węzeł, a w niej wczytuj dane z pliku i wpisuj do pól rekordu;

No i nie wiadomo czym jest i jakiego typu jest zmienna (globalna..?) DataBase, więc i nie wiadomo jakiego typu jest plik - czy tekstowy, czy amorficzny, czy typowany...

A najlepiej to zaglądnij do tego artykułu i zrób to porządnie.


edytowany 1x, ostatnio: furious programming, 2015-01-22 22:56

Pozostało 580 znaków

2015-01-23 01:29
0

No więc poprawiłem całość, ale pojawił się kolejny problem. Przy wczytywaniu rekordu z pliku do String Grida:

const ELEMENT_DATA_SIZE = SizeOf(artysta);
 procedure wyswietl1(AFileName : String;stringgrid1:TStringGrid);
var
 LoadFile : TFileStream;
 ToLoad  : artysta;
 w:integer;
begin
 LoadFile := TFileStream.Create(AFileName, fmOpenRead);
 try
  while LoadFile.Position < LoadFile.Size do
  begin
   LoadFile.ReadBuffer(ToLoad, ELEMENT_DATA_SIZE);
   wypisz(ToLoad,stringgrid1,w);
   w:=w+1;
  end;
 finally
  FreeAndNil(LoadFile);
 end; 
procedure wypisz(ToLoad:artysta;stringgrid1:TStringGrid;w:integer);
begin
   stringgrid1.Cells[0,w]:=(ToLoad.name);
   stringgrid1.Cells[1,w]:=(ToLoad.sname);
   stringgrid1.Cells[2,w]:=(inttostr(ToLoad.yob));
   stringgrid1.Cells[3,w]:=(inttostr(ToLoad.yod));
   stringgrid1.Cells[4,w]:=(ToLoad.realm);
end; 

Wyskakuje stream read error.

A co ty chcesz zrobić? - babubabu 2015-01-23 10:54

Pozostało 580 znaków

2015-01-23 11:03
0

Chce wyświetlić zawartość pliku w stringgridzie. W pliku zapisane są rekordy.

Pozostało 580 znaków

2015-01-23 12:37
0

@like78 - w procedurze wyswietl1 nie inicjujesz wartości początkowej dla zmiennej w; W pętli przekazujesz ją do procedury wypisz, w której uzywana jest do określenia indeksu wiersza, w którym zostaną dodane dane z rekordu; Tyle że nie wiadomo jaką ma wartość początkową ta zmienna, więc i nie wiadomo od którego wiersza komponentu będą dodawane informacje.


Pozostało 580 znaków

Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0