Windows Form Application, nie działa biblioteka <windows.h>

0

Chcę zrobić aplikację w Windows Form Application i aby po wciśnięciu buttona, program kliknął w odpowiednie miejsce na ekranie.
Zrobiłem taki program w konsoli C++ i wszystko działa poprawnie.
A tutaj mam problem. Nie wiem czy można używać biblioteki <windows.h>?
Wyświetlają się błędy LNK2028. Problem jest z FindWindow(); oraz SendMessage();

test.cpp

// test.cpp : main project file.

#include "stdafx.h"
#include "Form1.h"
#include <windows.h>
#include <iostream>
using namespace test;
using namespace std;System::Void Form1::button1_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) { 
	HWND hWnds = FindWindow(NULL, TEXT("Facebook - Mozilla Firefox"));
	if (hWnds == NULL)
	{
		cout << "Facebook jest zamkniety." << endl;
	}
	else 
	{
		cout << "Facebook jest otwarty! :) " << endl;
		::SendMessage(hWnds, WM_LBUTTONDOWN, 1, MAKELPARAM(180, 170));
		::SendMessage(hWnds, WM_LBUTTONUP, 1, MAKELPARAM(180, 170));
	}	 
}

[STAThreadAttribute]
int main(array<System::String ^> ^args)
{
	// Enabling Windows XP visual effects before any controls are created
	Application::EnableVisualStyles();
	Application::SetCompatibleTextRenderingDefault(false); 

	// Create the main window and run it
	Application::Run(gcnew Form1());

	
	return 0;
}
 

Form1.h:

 

#pragma oncenamespace test {

	using namespace System;
	using namespace System::ComponentModel;
	using namespace System::Collections;
	using namespace System::Windows::Forms;
	using namespace System::Data;
	using namespace System::Drawing;

	/// <summary>
	/// Summary for Form1
	///
	/// WARNING: If you change the name of this class, you will need to change the
	///     'Resource File Name' property for the managed resource compiler tool
	///     associated with all .resx files this class depends on. Otherwise,
	///     the designers will not be able to interact properly with localized
	///     resources associated with this form.
	/// </summary>
	public ref class Form1 : public System::Windows::Forms::Form
	{
	public:
		Form1(void)
		{
			InitializeComponent();
			//
			//TODO: Add the constructor code here
			//
		}

	protected:
		/// <summary>
		/// Clean up any resources being used.
		/// </summary>
		~Form1()
		{
			if (components)
			{
				delete components;
			}
		}
	private: System::Windows::Forms::Button^ button1;

	protected: 

	private:
		/// <summary>
		/// Required designer variable.
		/// </summary>
		System::ComponentModel::Container ^components;

#pragma region Windows Form Designer generated code
		/// <summary>
		/// Required method for Designer support - do not modify
		/// the contents of this method with the code editor.
		/// </summary>
		void InitializeComponent(void)
		{
			this->button1 = (gcnew System::Windows::Forms::Button());
			this->SuspendLayout();
			// 
			// button1
			// 
			this->button1->Location = System::Drawing::Point(81, 99);
			this->button1->Name = L"button1";
			this->button1->Size = System::Drawing::Size(75, 23);
			this->button1->TabIndex = 0;
			this->button1->Text = L"button1";
			this->button1->UseVisualStyleBackColor = true;
			this->button1->Click += gcnew System::EventHandler(this, &Form1::button1_Click);
			// 
			// Form1
			// 
			this->AutoScaleDimensions = System::Drawing::SizeF(6, 13);
			this->AutoScaleMode = System::Windows::Forms::AutoScaleMode::Font;
			this->ClientSize = System::Drawing::Size(284, 262);
			this->Controls->Add(this->button1);
			this->Name = L"Form1";
			this->Text = L"Form1";
			this->ResumeLayout(false);

		}
#pragma endregion
	private: System::Void button1_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e);
				
	};
}


EDIT: Znalazłem rozwiązanie. Musiałem zmienić ustawienia VS na bibliotekę "user32.lib". :)
Uff...3 godziny głowienia się co może być nie tak.

0

w opcjach linkera w "additional dependencies" zaznacz inherit from parent.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1