Wątek przeniesiony 2014-06-24 10:46 z Delphi i Pascal przez ŁF.

Wytłumaczenie kodu :) Słownik Angielsko-Polski

0

Witam
mam problem ponieważ posiadam kod programu słownika Angielsko-Polskiego ale nie rozumiem dokładnie jego budowy. Wiem jak działa ale nie wiem jakie procedury wykonują określone czynności. Prosiłbym o wytłumaczenie w miarę wszystkich funkcji i procedur :) byłbym wdzięczny.

program USS;

uses crt, Windows;

type
  tablica=array[1..10] of string;


  wsk=^slownik;

  slownik=record
  koniec:boolean;
  next:array [char] of wsk;
  slowo:string;
  tlumaczenie:string;
   end;  wska=^wyswietlacz;

  wyswietlacz=record
  pn: wska;
  slowo,tlumaczenie:string;
  wiersz:integer;
   end;
var
 enpl:array [1..2] of wsk;
 lista:wska;
 x:integer;
 slo,tlu:string;
 l,h:integer;
 f_time:double;
 freq,timestart,timeend:int64;

function nowa:wsk;        //tworzy nowy_wezelj drzewa trie
var p:wsk; c:char;
begin
 new(p);
  for c:=low(char) to high(char) do begin
    p^.next[c]:=NIL;
    p^.koniec:=false;
  end;
 nowa:=p;
end;
function w_nowy:wska;      //tworzy nowy wezel listy sluzacej do wyswietlania na ekranie
var
 nowy:wska;
begin
 new (nowy);
 nowy^.pn:=nil;
 nowy^.slowo:='';
 nowy^.tlumaczenie:='';
 nowy^.wiersz:=1;
 w_nowy:=nowy;

end;
procedure w_dodaj(root:wska;s,s1:string); //dodaje wezel do listy wyswietlajacej
var
 nowy:wska;
begin
 while root^.pn<>nil do
    begin
       root:=root^.pn;
    end;
 if (root^.pn=nil) and (root^.slowo='') then
  begin
    root^.slowo:=s;
    root^.tlumaczenie:=s1;
  end
 else begin
  new(nowy);
  nowy^.pn:=nil;
  nowy^.slowo:=s;
  nowy^.tlumaczenie:=s1;
  nowy^.wiersz:=root^.wiersz+1;
  root^.pn:=nowy;
 end;


end;
procedure w_usun(var root:wska);      //usuwa cala liste oprocz korzenia
var
 tmp:wska;
begin

 while(root<>nil) do
    begin
      tmp:=root;
      root:=root^.pn;
      dispose(tmp);
      tmp:=nil;


    end;
 lista:=w_nowy;
end;
procedure w_wyswietl(root:wska;nr:integer); //funkcja wyswietlajaca na ekranie liste. umozliwia przesuwanie ekranu konsoli w gore i w dol
begin
  if root<>nil then
   begin
     if (root^.wiersz>l) and (root^.wiersz<h) then
      begin
        if (nr<>root^.wiersz) then writeln(root^.wiersz,'. ',root^.slowo)
        else
        begin
           textcolor(2);
                 writeln(root^.wiersz,'. ',root^.slowo,' - ',root^.tlumaczenie) ;
           textcolor(15);
        end;

     end;
     w_wyswietl(root^.pn,nr);
   end;
end;
procedure dodaj(root:wsk;s,s1:string);     //dodaje nowy element drzewa trie
 var c:char;i:integer;p:wsk;pyt:char;
begin
   for i:=1 to length(s) do
   begin
     if (root^.next[s[i]]<>NIL) then root:=root^.next[s[i]]
     else
     begin
      p:=nowa();
      root^.next[s[i]]:=p;
      root:=p;
     end;
   end;
   if root^.koniec=true then
   begin

   end
   else
   begin
     root^.koniec:=true;
     root^.slowo:=s;
     root^.tlumaczenie:=s1;

   end;
end;
procedure time_start;        //procedura pobierajaca aktualny stan zegara procesora
begin
QueryPerformanceCounter(TimeStart);
end;
procedure time_stop();      //procedura pobierajaca aktualny stan zegara procesora i wyliczajaca roznice w ms. pomiedzy tym a poprzednim pomiarem
begin
QueryPerformanceCounter(TimeEnd);
f_time:=((timeend-timestart)/freq)*1000;
writeln('Wyszukanie skonczono w :',f_time:2:6,' ms');
end;

function szukaj(root:wsk;s:string;var przesuniecia:integer):string; // wyszukiwanie konkretnego slowa w drzewie trie
var c:char;i:integer;p:boolean;
begin
   p:=true;
   for i:=1 to length(s) do
   begin
     if root^.next[s[i]]=NIL then
      begin
       p:=false;
       break;

      end
     else
     begin
       root:=root^.next[s[i]];
       inc(przesuniecia);
     end;

   end;
   if(root^.koniec=true) and(p=true) then
    begin
    szukaj:=(root^.slowo+' ->'+root^.tlumaczenie);
    end
   else szukaj:=(' -> brak w slowniku');
end;
procedure wypisz(root:wsk;var licznik:integer;root2:wska); // funkcja przepisuje slowa z drzewa zaczynajace sie konkretna litera do listy wyswietlajacej
var c:char;i:integer;p:wsk;
begin
if root<>nil then begin
 if root^.koniec then
   begin
   licznik:=licznik+1;
   w_dodaj(root2,root^.slowo,root^.tlumaczenie);
   end;
 for c:=low(char) to high(char) do
  if root^.next[c]<>nil then wypisz(root^.next[c],licznik,root2);
  end;
end;
procedure wyswietlacz_listy(c:char;kind:integer);    //przesuwanie listy gora dol
var
  kier:char;
  liczba_el,nr:integer;
begin
 liczba_el:=1;

if (ord(c)<>13) then
  begin
    if  QueryPerformanceFrequency(Freq) then
    begin
    time_Start;
    wypisz(enpl[kind]^.next[c],liczba_el,lista);
    time_stop;

    end;

  end
  else
   begin
    if  QueryPerformanceFrequency(Freq) then
    begin
    time_Start;
    wypisz(enpl[kind],liczba_el,lista);
    time_stop;

  end  ;

   end;


readln;

 nr:=l+1;
   repeat
         clrscr;

             w_wyswietl(lista,nr);
             kier:=readkey;
                   if kier='w' then
                    begin
                     if (nr-1>l) then
                      begin
                         dec(nr);
                      end
                     else if nr-1<=l then
                      begin
                       if (l-1>=0) then
                        begin
                           l:=l-24;
                           h:=h-24;
                           dec(nr);
                        end;
                      end;
                    end;
                   if kier='s' then
                    begin
                     if (nr+1<h) and (nr+1<liczba_el) then
                       begin
                         inc(nr);
                       end
                     else if(nr+1>=h) then
                       begin
                            h:=h+24;
                            l:=l+24;
                            inc(nr);
                       end;
                    end;
         until kier='q';
             w_usun(lista);end;

function waliduj(s:string):boolean;        //walidacja czy char nie jest liczba
var
  code,l:byte;
begin
waliduj:=false;
       val(s,l,code) ;
       if code<>0 then waliduj:=true;
end;

procedure wybierz();  //glowne cialo programu
var
 w,licznik,kind:integer;
 c:char;

begin
kind:=1;
   repeat
   l:=0;
   h:=24;
   w:=0;
   licznik:=0;
  clrscr;
  if kind=1 then writeln('Slownik Angielsko-Polski')
  else if kind=2 then writeln('Slownik Polsko-Angielski');
  writeln('        1)Dodaj slowo         ');
  writeln('        2)Wyszukaj tlumaczenie     ');
  writeln('        3)EN-PL / PL-EN        ');
  writeln('        4)Wyswietl slownik       ');
  writeln('        5)Zakoncz           ');
  write('wybor :');
  readln(x);
       if (x=1) then
         begin
         write('slowo: ');
         readln(slo);
         writeln();
         write('tlumaczenie: ');
         readln(tlu);
         writeln;
         dodaj(enpl[kind],slo,tlu);
         end;
       if (x=2) then
         begin
         write('slowo: ');
         readln(slo);
         writeln();

          if QueryPerformanceFrequency(Freq) then
          begin
             time_start;
             slo:=szukaj(enpl[kind],slo,licznik);
             time_stop;

          end;
         writeln(slo);
         writeln('wykonano ',licznik,' przesuniec w galezi drzewa');
         readln;
         end ;
       if (x=4) then
         begin
         write('Slowa zaczynajace sie na litere [enter=cala baza]: ');
         readln(c);
         if waliduj(c)=true then
         wyswietlacz_listy(c,kind);


         end;
       if (x=3) then
       begin
          if kind=1 then kind:=2
          else kind:=1;
       end;

 until x=5;
end;
function trim(s:string):string;           //funkcja obcina spacje na poczatku i koncu stringa
var i:integer;
  p:integer;
begin
 for i:=1 to length(s) do
 begin
   if s[i]<>' ' then
     begin
     p:=i;
     break;
     end;
 end;
 s:=copy(s,p,length(s));
  for i:=length(s) downto 1 do
  begin
  if(s[i]<>' ') then
    begin
    p:=i;
    break;
    end;
  end;
  trim:=copy(s,1,p);
end;
function podziel_slowa(s,s2:string):tablica;    //dzieli stringa na mniejsze, wyznacznikiem podzialu jest przecinek
var
 p,i,n:integer;
 tab:tablica;
begin
 p:= pos(',',s);
 i:=1;
 while(p<>0) do
   begin
   tab[i]:=trim(copy(s,1,p-1)) ;
   delete(s,1,p);
   p:= pos(',',s);
   inc(i);
   end;
 tab[i]:=trim(s);
 for n:=1 to i do
    dodaj(enpl[2],tab[n],s2);
end;
procedure stri(st:string);   //funkcja dzieli stringa pobrane z pliku na dwa mniejsze, enpl od 1 znaku do 16 a drugi od 16 do konca
var               //nastepnie wywoluje funkcje podziel_slowa dla stringa przechowujacego polskie tlumaczenie
 s1:string;
 s2:string;
begin
 trim(st);
 st:=lowercase(st);
 if (length(st)>0) then
   begin
     s1:=trim(copy(st,1,16));
     delete(st,1,16);
     s2:=trim(st);
     dodaj(enpl[1],s1,s2);

   end;
 podziel_slowa(s2,s1);
end;
procedure wczytaj_plik();     //wczytywanie pliku
var
 F:text;
 s:string;
begin

 Assign(f,'slownik.txt');
 reset(f);
      while not eof(f) do
       begin
         readln(f,s);
         stri(s);
       end;
 close(f);
end;

begin
 textcolor(15);  //zmiana koloru czcionki
 l:=0;      //zmienna odpowiadajaca za najnizszy nr. wyswietlanego slowa przez funkcje wyswietlacz
 h:=25;      //podobnie jak zmienna l, ale odpowiada za najwyzszy.
 enpl[1]:=nowa;
 enpl[2]:=nowa;//enpl to root dla drzewa trie
 lista:=w_nowy;   //lista to root dla listy
 wczytaj_plik();     //wczytanie pliku
 wybierz;
end.


 
1

Przecież ten kod masz wytłumaczony, opisy są zaraz po takich dwóch kreseczkach ukośnych, przykład:

procedure (blablabla); //funkcja wyswietlajaca na ekranie liste. umozliwia przesuwanie ekranu konsoli w gore i w dol

:)

0

tak ale potrzebuje bardziej dokładnego tłumaczenia :( nie ogarniam za bardzo USS dlatego proszę o wytłumaczenie tego kodu :(

usunięcie cytowania całego poprzedniego posta - furious programming

0

Bardziej się nie da. Ale jak przeczytasz byle kurs paskala, zaczniesz rozumieć to co masz w komentarzach.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1