Wizualizacja rzutu ukośnego w Borland C++ Builder.

2014-06-02 23:35
0

Witam użytkowników.
Jestem w trakcie pisania pracy na zaliczenie i proszę o pomoc. Praca jest już prawie ukończona (kod poniżej). Niestety pojawił się problem, z którym walczę od kilku dni i wszystko stoi w miejscu.
Praca zaliczeniowa (w skrócie) polega na napisaniu kodu, który ma przedstawiać dwa tory lotu rzutu ukośnego + nawigacja klawiszami po scenie (efekt końcowy ma być taki jak w załączniku o nazwie "Rozwiązanie"). W mojej pracy wszystkie aspekty wizualne + oprogramowane klawisze są już gotowe. Problemem jest uzależniony tor lotu drugiego pocisku od toru lotu pierwszego pocisku (moja praca w załączniku o nazwie "project1"). Pociski mają się poruszać niezależnie od siebie.

Jeśli ktoś jest w stanie mi pomóc proszę o korektę i wytłumaczenie w czym tkwi problem.
Jeżeli rzeczy, które umieszczam są niewystarczające do rozwiązania problemu mogę wysłać wszystkie pliki które posiadam.

//---------------------------------------------------------------------------

#include <vcl.h>
#pragma hdrstop

#include "Unit1.h"
#include "math.h"
#include <gl/gl.h>
#include <gl/glu.h>
//---------------------------------------------------------------------------
#pragma package(smart_init)
#pragma link "CSPIN"
#pragma resource "*.dfm"
TForm1 *Form1;
//---------------------------------------------------------------------------
__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
    : TForm(Owner)
{
}
//---------------------------------------------------------------------------

void TForm1::licz(double V, double kat, double *x, double *y)
{
  double g,dx,Z;
  g=9.81;
  Z=(V*V*sin(2*(kat*3.14/180)))/g;
  dx=Z/500.0;
  for(int i=0;i<501;i++){
   x[i]=i*dx;
   y[i]=tan(kat*3.14/180)*x[i]-(g/(2*V*V*pow(cos(kat*3.14/180.0),2.0))*x[i]*x[i]);
  }
}
//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::FormCreate(TObject *Sender)
{
  otworz_OpenGL();
  xkam=50; ykam=30; zkam=-70;
  xcelu=50; ycelu=2; zcelu=100;
  kat=0;
  rysuj1=false;
  rysuj2=false;
  trafil1=false;
  kw1 = gluNewQuadric();
  gluQuadricDrawStyle(kw1,GLU_FILL);
  gluQuadricNormals(kw1,GLU_SMOOTH);
  kw2 = gluNewQuadric();
  gluQuadricDrawStyle(kw2,GLU_FILL);
  gluQuadricNormals(kw2,GLU_SMOOTH);

  glEnable(GL_LIGHTING);
  glEnable(GL_LIGHT0);
  glLightfv(GL_LIGHT0,GL_AMBIENT, amb);
  glLightfv(GL_LIGHT0,GL_POSITION, pos);
  glMaterialfv(GL_FRONT_AND_BACK, GL_SPECULAR, spec);
  glMaterialf(GL_FRONT_AND_BACK, GL_SHININESS, 10);
}
//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::FormResize(TObject *Sender)
{
  inicjuj_projekcje();
  inicjuj_scene();
  scena();
}
//---------------------------------------------------------------------------
void __fastcall TForm1::FormPaint(TObject *Sender)
{
  scena();
}
//---------------------------------------------------------------------------
void __fastcall TForm1::FormDestroy(TObject *Sender)
{
  zamknij_OpenGL();
}
//---------------------------------------------------------------------------
void __fastcall TForm1::Timer1Timer(TObject *Sender)
{
  scena();
}
//---------------------------------------------------------------------------
bool TForm1 :: otworz_OpenGL( void)
{
  PIXELFORMATDESCRIPTOR pfd;
  int format_piksela;

  hdc = GetDC( Form1->Panel1 -> Handle);

  ZeroMemory( &pfd, sizeof( pfd));
  pfd.nSize = sizeof( pfd);
  pfd.nVersion = 1;
  pfd.dwFlags = PFD_DRAW_TO_WINDOW | PFD_SUPPORT_OPENGL | PFD_DOUBLEBUFFER;
  pfd.iPixelType = PFD_TYPE_RGBA;
  pfd.cColorBits = 24;
  pfd.cDepthBits = 16;
  pfd.iLayerType = PFD_MAIN_PLANE;

  format_piksela = ChoosePixelFormat(hdc, &pfd);
  SetPixelFormat(hdc, format_piksela, &pfd);

  hrc = wglCreateContext(hdc);

  if (hrc == NULL)
    ShowMessage( "Nie uchwycilem kontekstu grafiki: hrc == NULL");

  if (wglMakeCurrent(hdc, hrc) == false)
    ShowMessage("Nie uaktywniłem grafiki");

  return true;
}
//---------------------------------------------------------------------------
void TForm1 :: inicjuj_projekcje( void)
{
  glViewport(0,0,Panel1->Width,Panel1->Height);
  glMatrixMode(GL_PROJECTION);
  glLoadIdentity();
  glFrustum(-0.5,0.5,-0.5,0.5,1,400);
  glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
  glLoadIdentity();
}
//---------------------------------------------------------------------------
void TForm1 :: inicjuj_scene( void)
{
  glShadeModel(GL_SMOOTH);
  glClearColor(0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.5f);
  glClearDepth(1.0f);
  glEnable(GL_DEPTH_TEST);
  glDepthFunc(GL_LEQUAL);
  glHint(GL_PERSPECTIVE_CORRECTION_HINT, GL_NICEST);
}
//---------------------------------------------------------------------------
void TForm1 :: strzalka1()
{
  glPushMatrix();
  glTranslatef(0,0,50);
  glRotatef(90,0,1,0);
  glRotatef(-StrToInt(CSpinEdit1->Value),1,0,0);
  gluCylinder(kw2,0.2,0.2,2,8,8);
  glTranslatef(0,0,2);
  gluCylinder(kw2,0.6,0.0,1.5,8,8);
  glPopMatrix();
}
 //---------------------------------------------------------------------------

  void TForm1 :: strzalka2()
{
  glPushMatrix();
  glTranslatef(100,0,50);
  glRotatef(-90,0,1,0);
  glRotatef(-StrToInt(CSpinEdit3->Value),1,0,0);
  gluCylinder(kw2,0.2,0.2,2,8,8);
  glTranslatef(0,0,2);
  gluCylinder(kw2,0.6,0.0,1.5,8,8);
  glPopMatrix();
}
//---------------------------------------------------------------------------
void TForm1 :: scena( void)
{
  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
  glLoadIdentity();
  gluLookAt(xkam,ykam,zkam,xcelu,ycelu,zcelu,0,1,0);
  glMaterialfv(GL_FRONT, GL_EMISSION, emisja2);

  strzalka1();
  strzalka2();

  glMaterialfv(GL_FRONT, GL_EMISSION, emisja);
  glBegin(GL_LINES);
  for(int i=0;i<=20;i++){
   glVertex3f(i*5,0,0);
   glVertex3f(i*5,0,100);
   glVertex3f(0,0,i*5);
   glVertex3f(100,0,i*5);

  }
  glEnd();

  glTranslatef(0,0,50);

  if(rysuj1==true)
   torLotu(x1,y1);

  glTranslatef(100,0,0);

   if(rysuj2==true)
   torLotu2(x2,y2);

  glFlush();
  SwapBuffers(hdc);

}

//---------------------------------------------------------------------------

void TForm1 :: torLotu(double *x, double *y)
{

   if(rysuj1==true){
    if(ii1<500)
      ii1=ii1+1;
   }
   glMaterialfv(GL_FRONT, GL_EMISSION, emisja2);
   glBegin(GL_LINES);
   for(int i=0;i<=ii1-1;i++){
     glVertex3f(x[i],y[i],0);
     glVertex3f(x[i+1],y[i+1],0);
   }
   glEnd();
   glTranslatef(x[ii1],y[ii1],0);
   gluSphere(kw1,1,30,30);
   glMaterialfv(GL_FRONT, GL_EMISSION, emisja3);
}
  //---------------------------------------------------------------------------

void TForm1 :: torLotu2(double *x, double *y)

{

   if(rysuj2==true) {
    if(ii2<500)
      ii2=ii2+1;
   }
   glMaterialfv(GL_FRONT, GL_EMISSION, emisja2);
   glBegin(GL_LINES);
   for(int i=0;i<=ii2-1;i++){
     glVertex3f(x[i],y[i],0);
     glVertex3f(x[i+1],y[i+1],0);
   }
   glEnd();
   glTranslatef(x[ii2],y[ii2],0);
   gluSphere(kw1,1,30,30);
   glMaterialfv(GL_FRONT, GL_EMISSION, emisja3);
}

//---------------------------------------------------------------------------
void TForm1 :: zamknij_OpenGL( void)
{
  wglMakeCurrent( NULL, NULL);
  wglDeleteContext( hrc);
  ReleaseDC( Form1 -> Handle, hdc);
}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::ApplicationEvents1ShortCut(TWMKey &Msg,
   bool &Handled)
{
  if(Msg.CharCode == 'W'){
   xkam=xkam+2*sin(kat*3.14/180);
   zkam=zkam+2*cos(kat*3.14/180);
   xcelu=xkam+200*sin(kat*3.14/180);
   zcelu=zkam+200*cos(kat*3.14/180);
  }
  if(Msg.CharCode == 'Z'){
   xkam=xkam-2*sin(kat*3.14/180);
   zkam=zkam-2*cos(kat*3.14/180);
   xcelu=xkam+200*sin(kat*3.14/180);
   zcelu=zkam+200*cos(kat*3.14/180);
  }
  if(Msg.CharCode == 'A'){
   kat=kat+4;
   xcelu=xkam+200*sin(kat*3.14/180);
   zcelu=zkam+200*cos(kat*3.14/180);
  }
  if(Msg.CharCode == 'D'){
   kat=kat-4;
   xcelu=xkam+200*sin(kat*3.14/180);
   zcelu=zkam+200*cos(kat*3.14/180);
  }
  if(Msg.CharCode == 'Q'){
   ykam=ykam+1;
   ycelu=ycelu+1;
  }
  if(Msg.CharCode == 'E'){
   ykam=ykam-1;
   ycelu=ycelu-1;
  }
  if(Msg.CharCode == 'R'){
   ycelu=ycelu+1;
  }
  if(Msg.CharCode == 'T'){
   ycelu=ycelu-1;
  }
}
//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::FormClose(TObject *Sender, TCloseAction &Action)
{
  gluDeleteQuadric(kw1);
  gluDeleteQuadric(kw2);    
}
//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender)
{
ii1=0;
  rysuj1=true;
  licz(StrToInt(CSpinEdit2->Value), StrToInt(CSpinEdit1->Value), x1, y1);
  Timer1->Enabled=true;
}
//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::Button3Click(TObject *Sender)
{
 ii2=0;
  rysuj2=true;
  licz(StrToInt(CSpinEdit4->Value), -StrToInt(CSpinEdit3->Value), x2, y2);
  Timer1->Enabled=true;
}
//---------------------------------------------------------------------------

Pozostało 580 znaków

2014-06-03 00:16

dodaj PushMatrix/PopMatrix w torlotu1 i torlotu2.

Pozostało 580 znaków

2014-06-03 08:14
1

Nie jestem w stanie okazać swojej wdzięczności. Niech Ci się wiedzie przyjacielu.

Pozostało 580 znaków

Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0