Poprawa - wskazówki do programu.

0
program nowy;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;
 var
 suma, blokada,i,k,j, liczba,sys1,sys2:integer;
 T:integer;
 tab:array[1..100] of integer;
 tab2: array[1..100] of integer;
begin
repeat
{$I-}

writeln('podaj system liczbowy w jakim podasz swoja liczbe');
readln(sys1);
if (sys1<2) or (sys1>10) then writeln(' brak zakresu, wprowadz wartosc od 2 do 10');  { warunek blokujacy podanie systemu
                                              większego 10 i mniejszego od 2 }
     blokada:=IOresult;
    if blokada <>0 then writeln('blad');
    until (sys1>=2) and (sys1<=10);  // petla spelniajaca warunek dopóki podawany jest sys. większy od 2 i mniejszy od 10

        case sys1 of
 2:writeln('wybrales system binarny');
 3:writeln('wybrales system trojkowy');
 4:writeln('wybrales system czworkowy');
 5:writeln ('wybrales system piatkowy');
 6:writeln('wybrales system szostkowy');
 7:writeln('wybrales sysyem siodemkowy');
 8:writeln('wybrrales system osemkowy');
 9:writeln('wybrales system dziewiątkowy');
 10: writeln('wybrales system dziesiatkowy');
    end;

writeln('wprowadz liczbe 6 cyfrowa w wybranym przez siebie systemie');
    repeat
   read(liczba);

if (liczba >999999) or (liczba <100000) then writeln(' bledna liczba, wprowadz ponownie wartosc');
 until (liczba<999999) and (liczba >100000);
    readln;

    for i:=1 to 6 do
   begin
   tab[i]:=(liczba mod 10);    // liczba dzielona przez reszte z 10 i zapisuje do tab[1]
                  // do zmiennej suma dodaje sumę + podzieloną wczesniej liczbe

 liczba:=liczba div 10;   // zmiennej liczba przypisuje zmniejszona wartosc liczby dzielona przez 10.


end;

{mnozenie rozlozonych wczesniej liczb przez podstawe systemu}
      T:=(tab[6]*(sys1*sys1*sys1*sys1*sys1))+(tab[5]*(sys1*sys1*sys1*sys1))+(tab[4]*(sys1*sys1*sys1))
           + (tab[3]*(sys1*sys1)) + (tab[2]*(sys1)) + (tab[1]*1);

writeln('liczba w systemie dziesietnym to ' , T);
writeln('podaj na jaki system chcesz zamienic liczbe');
     writeln(T);

  readln(sys2);
  if (sys2>=2) and (sys2<=10) then

   begin

   for k:=1 to 6 do
   begin
   tab2[k]:= (T mod sys2);
   T:= T div sys2;

   end;  for j:=1 to 6 do

  write(tab2[7-j]);
 end;


  readln;end.

Witam, jest ktoś wstanie poprawić mi ten program ?

Nie działa:

1 blokada znaków- tzn musimy wprowadzić 6 cyfrową liczbę tylko i wyłącznie..

2 blokada liczby= żadna z wprowadzonych liczb nie może być większa
od podanego systemu. Np podajemy system 5-tkąwy to nie możemy użyć
liczby 5 i wyżej-wyświetli błąd w pętli repeat - tak to widzę
przynajmniej

3 problem jest z zamianą systemu 10 na dowolny inny od 2-10.. na ten sam
zamienia dobrze, ale na innych już sobie 0 dopisuje.. Ta pętla coś
ostatnie nie działa.

Ktoś chętny pomóc? przerobić ten program ale bez jakiś wielkich zmian jeżeli się da?

Mod; nie wiem czemu mod przeniósł do kosza ostatni temat, skoro kod jest i nie proszę o napisanie kodu od zera, bo to bez sensu...

Generalnie rozwiązania moje są już zawarte w kodzie... ale nie działają i nie mam pojęcia jak to przerobić kompletnie. Szczególnie ta blokada przy wpisywaniu liczb większych od systemu..

ale skoro;
rozw 1
if (liczba >999999) or (liczba <100000) then writeln(' bledna liczba, wprowadz ponownie wartosc');
until (liczba<999999) and (liczba >100000);

rozw 2
brak pomysłu calkowicie

rozw. 3 użyłem pętli for. Jednak wyrzuca błąd. Generalnie próbowałem na samych warunkach, ale roboty od groma i efekt również nie najlepszy.
write(tab2[7-j]);

p.s Gdybyto byl kod kolegi to bym go nie rozumiał.. w tym wypadku rozumie wszystko, ale nie jestem zaawansowany by używać jakiś funkcji zmieniających z string na znaki ...

dodanie znacznika <code class="delphi"> - fp

0
    const Dig:String='0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ';

    function IntToSys(V:Int64;S:Byte):String;
    var M:Byte;
    begin
     SetLength(Result,0);
     repeat
      M:=(V)mod(S);
      V:=(V)div(S);
      Result:=Dig[M+1]+Result;
     until V=0;
    end;

    function SysToInt(const T:String;S:Byte):Int64;
    var I:Integer;
    var M:Byte;
    begin
     Result:=0;
     for I:=1 to Length(T) do
     begin
      M:=Pos(UpCase(T[I]),Dig)-1;
      if M>=S then raise Exception.Create('Invalid digit');
      Result:=Result*S+M;
     end;
    end;
0

@Pablossos - jak sformatujesz kod to się zastanowimy nad jego poprawą, bo teraz jest zbyt nieczytelny; Gdybyś napisał go jak należy to nie miałbyś tylu problemów, teraz nie wiadomo co do czego...

0

_13th_Dragon dzięki, ale nie chce takich rozwiązań, bo raz mam zrobić od 2 do 10 a dwa, nie rozumiem za nic tego twojego kodu.. Zbyt skomplikowany jak dla mnie.

0

Skoro @olesio wspomniał o skomplikowanych kodach ...
Przekształcenie z jednego kodowania na drugie dowolnie długich liczb (np 1000 cyfr):

{$mode objfpc}{$H+}

uses SysUtils;

function SysConv(DstSys,SrcSys:Byte;const Number:String):String;
const Dig:String='0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ';
var P,M,I,K:Integer;
begin
 Result:='0';
 if (2>SrcSys)or(SrcSys>36) then raise Exception.Create('System zrodlowy ma być w granicach 2..36');
 if (2>DstSys)or(DstSys>36) then raise Exception.Create('System docelowy ma być w granicach 2..36');
 for I:=1 to Length(Number) do
 begin
  P:=Pos(UpCase(Number[I]),Dig)-1;
  if (0>P)or(P>=SrcSys) then raise Exception.Create('Niepoprawna liczba lub niewłaściwy system');
  for K:=Length(Result) downto 1 do
  begin
   M:=(Pos(Result[K],Dig)-1)*SrcSys+P;
   P:=(M)div(DstSys);
   Result[K]:=Dig[M-P*DstSys+1];
  end;
  while P>0 do
  begin
   M:=P;
   P:=(M)div(DstSys);
   Result:=Dig[M-P*DstSys+1]+Result;
  end;
 end;
end;

procedure run;
var DstSys,SrcSys:Byte;
var Number:String;
begin
 while true do
 begin
  Write('Podaj SystemDocelowy SystemZrodlowy Liczbe (np 10 2 1010) : ');
  ReadLn(DstSys,SrcSys,Number);
  if Dstsys=SrcSys then Break;
  try
   WriteLn(Number,'#',SrcSys,' = ',SysConv(DstSys,SrcSys,Trim(Number)),'#',DstSys);
  except
   on E:Exception do WriteLn(E.Message);
  end;
 end;
end;

begin
 run;
end.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1