Sumowanie elementów tablicy

0

Witam,mam za zadanie zsumować elementy tablicy w asemblerze.Oto mój kod:

 ;Aplikacja korzystająca z otwartego okna konsoli
.386
.MODEL flat, STDCALL
;--- stale ---
STD_INPUT_HANDLE           equ -10
STD_OUTPUT_HANDLE          equ -11
;--- funkcje API Win32 ---
;--- z pliku user32.inc ---
CharToOemA PROTO :DWORD,:DWORD
;--- z pliku kernel32.inc ---
GetStdHandle PROTO :DWORD
ReadConsoleA PROTO :DWORD,:DWORD,:DWORD,:DWORD,:DWORD
WriteConsoleA PROTO :DWORD,:DWORD,:DWORD,:DWORD,:DWORD
ExitProcess PROTO :DWORD
wsprintfA PROTO C :VARARG
lstrlenA PROTO :DWORD
;-------------
includelib .\lib\user32.lib
includelib .\lib\kernel32.lib
;-------------
_DATA SEGMENT
  hout  DD  ?
  hinp  DD  ?
  naglow  DB  "Autor aplikacji Jan Masztalski.",0
  ALIGN  4  ; przesuniecie do adresu podzielnego na 4
  rozmN  DD  $ - naglow  ;liczba znaków w tablicy
  zaprA  DB  0Dh,0Ah,"Proszę wprowadzić kolejną liczbę: ",0
  ALIGN  4
  rozmA  DD  $ - zaprA  ;liczba znaków w tablicy
  zaprB  DB  0Dh,0Ah,"Suma wprowadzonych liczb wynosi: ",0
  ALIGN  4
  rozmB  DD  $ - zaprB  ;liczba znaków w tablicy
  ALIGN  4
  rout  DD  0 ;faktyczna liczba wyprowadzonych znaków
  rinp  DD  0 ;faktyczna liczba wprowadzonych znaków
  lZnakow  DD  0 
  bufor  DB  128 dup(?)
  rbuf  DD  128
  liczby  DB  10 dup(?)
  rLiczby  DD  10
_DATA ENDS
;------------
_TEXT SEGMENT
start:
;--- wywołanie funkcji GetStdHandle 
  push  STD_OUTPUT_HANDLE
  call  GetStdHandle  ; wywołanie funkcji GetStdHandle
  mov  hout, EAX  ; deskryptor wyjściowego bufora konsoli
  push  STD_INPUT_HANDLE
  call  GetStdHandle  ; wywołanie funkcji GetStdHandle
  mov  hinp, EAX  ; deskryptor wejściowego bufora konsoli
;--- nagłówek ---------
  push  OFFSET naglow
  push  OFFSET naglow
  call  CharToOemA  ; konwersja polskich znaków
;--- wyświetlenie ---------
  push  0    ; rezerwa, musi być zero
  push  OFFSET rout  ; wskaźnik na faktyczną liczba wyprowadzonych znaków 
  push  rozmN    ; liczba znaków
  push  OFFSET naglow   ; wskażnik na tekst
   push  hout    ; deskryptor buforu konsoli
  call  WriteConsoleA  ; wywołanie funkcji WriteConsoleA
  ;--- zaproszenie A ---------
  push  OFFSET zaprA
  push  OFFSET zaprA
  call  CharToOemA  ; konwersja polskich znaków

cld  ;wyzerowanie flagi kierunku
mov EDI, OFFSET liczby ; pod tym adresem umieścimy wczytane liczby
mov ecx, 10
petla:
push ecx

;--- wyświetlenie zaproszenia A ---
  push  0    ; rezerwa, musi być zero
  push  OFFSET rout   ; wskaźnik na faktyczną liczba wyprowadzonych znaków 
  push  rozmA    ; liczba znaków
  push  OFFSET zaprA   ; wskażnik na tekst
   push  hout    ; deskryptor buforu konsoli
  call  WriteConsoleA  ; wywołanie funkcji WriteConsoleA  
;--- czekanie na wprowadzenie znaków, koniec przez Enter ---
  push  0     ; rezerwa, musi być zero
  push  OFFSET rinp   ; wskaźnik na faktyczną liczba wprowadzonych znaków 
  push  rbuf     ; rozmiar bufora
  push  OFFSET bufor ;wskażnik na bufor
   push  hinp    ; deskryptor buforu konsoli
  call  ReadConsoleA  ; wywołanie funkcji ReadConsoleA
  lea  EBX,bufor
  mov  EDX,rinp
  mov  BYTE PTR [EBX+EDX-2],0 ;zero na końcu tekstu
;--- przekształcenie A
  push  OFFSET bufor
  call  ScanInt  ;pobraną liczbę mamy teraz w akumulatorze
  stosb ; i przesyłamy ją do pamięci w miejce wskazywane przez EDI (po operacji edi zwiększany automatycznie o 1)
pop ecx
loop petla  

  mov eax,0
  ;ToDo - wykonaj stosowne obliczenia (wynik ma być zwrócowny w eax)
   mov ebx,0 
   cld 
   mov esi,OFFSET liczby
   mov ecx,lengthof liczby ; loop counter 
   L1: lodsb ; copy [ESI] into AL
   add ebx, eax 
   loop L1
   mov eax, ebx
;--- wyprowadzenie wyniku obliczeń ---
  push  EAX
  push  OFFSET zaprB
  push  OFFSET bufor
  call  wsprintfA  ; zwraca liczbę znaków w buforze 
  add  ESP, 12    ; czyszczenie stosu
  mov  rinp, EAX  ; zapamiętywanie liczby znaków
;--- wyświetlenie wyniku ---------
  push  0     ; rezerwa, musi być zero
  push  OFFSET rout   ; wskaźnik na faktyczną liczbę wyprowadzonych znaków 
  push  rinp    ; liczba znaków
  push  OFFSET bufor   ; wskaźnik na tekst w buforze
   push  hout    ; deskryptor buforu konsoli
  call  WriteConsoleA  ; wywołanie funkcji WriteConsoleA
;--- zakończenie procesu ---------
  push  0
  call  ExitProcess  ; wywołanie funkcji ExitProcess

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
ScanInt  PROC 
;; funkcja ScanInt przekształca ciąg cyfr do liczby, którą jest zwracana przez EAX 
;; argument - zakończony zerem wiersz z cyframi 
;; rejestry: EBX - adres wiersza, EDX - znak liczby, ESI - indeks cyfry w wierszu, EDI - tymczasowy 
;--- początek funkcji 
  push  EBP 
  mov  EBP, ESP  ; wskaźnik stosu ESP przypisujemy do EBP 
;--- odkładanie na stos 
  push  EBX 
  push  ECX 
  push  EDX 
  push  ESI 
  push  EDI 
;--- przygotowywanie cyklu 
  mov  EBX, [EBP+8] 
  push  EBX 
  call  lstrlenA 
  mov  EDI, EAX  ;liczba znaków 
  mov  ECX, EAX  ;liczba powtórzeń = liczba znaków 
  xor  ESI, ESI  ; wyzerowanie ESI 
  xor  EDX, EDX  ; wyzerowanie EDX 
  xor  EAX, EAX  ; wyzerowanie EAX 
  mov  EBX, [EBP+8] ; adres tekstu
;--- cykl -------------------------- 
pocz: 
  cmp  BYTE PTR [EBX+ESI], 0h  ;porównanie z kodem \0 
  jne  @F 
  jmp  et4 
@@: 
  cmp  BYTE PTR [EBX+ESI], 0Dh  ;porównanie z kodem CR 
  jne  @F 
  jmp  et4 
@@: 
  cmp  BYTE PTR [EBX+ESI], 0Ah  ;porównanie z kodem LF 
  jne  @F 
  jmp  et4 
@@: 
  cmp  BYTE PTR [EBX+ESI], 02Dh  ;porównanie z kodem - 
  jne  @F 
  mov  EDX, 1 
  jmp  nast 
@@: 
  cmp  BYTE PTR [EBX+ESI], 030h  ;porównanie z kodem 0 
  jae  @F 
  jmp  nast 
@@: 
  cmp  BYTE PTR [EBX+ESI], 039h  ;porównanie z kodem 9 
  jbe  @F 
  jmp  nast 
;---- 
@@:  
  push  EDX  ; do EDX procesor może zapisać wynik mnożenia 
  mov  EDI, 10 
  mul  EDI   ;mnożenie EAX * EDI 
  mov  EDI, EAX  ; tymczasowo z EAX do EDI 
  xor  EAX, EAX  ;zerowani EAX 
  mov  AL, BYTE PTR [EBX+ESI] 
  sub  AL, 030h  ; korekta: cyfra = kod znaku - kod 0  
  add  EAX, EDI  ; dodanie cyfry 
  pop  EDX 
nast:  
  inc  ESI 
  loop  pocz 
;--- wynik 
  or  EDX, EDX  ;analiza znacznika EDX 
  jz  @F 
  neg  EAX 
@@:  
et4:;--- zdejmowanie ze stosu 
  pop  EDI 
  pop  ESI 
  pop  EDX 
  pop  ECX 
  pop  EBX 
;--- powrót 
  mov  ESP, EBP  ; przywracamy wskaźnik stosu ESP
  pop  EBP 
  ret  4
ScanInt  ENDP 
_TEXT  ENDS  

END start

Chodzi mi dokładnie o tą część:

 mov ebx,0 
   cld 
   mov esi,OFFSET liczby
   mov ecx,lengthof liczby ; loop counter 
   L1: lodsb ; copy [ESI] into AL
   add ebx, eax 
   loop L1
   mov eax, ebx

Z góry dzięki za pomoc

0

Witam,mam za zadanie zsumować elementy tablicy w asemblerze.Oto mój kod:

Chodzi mi dokładnie o tą część:

Z góry dzięki za pomoc

No, napracowałeś się z opisem problemu; Może tak zadasz pytanie? Czy pomagierzy mają zgadywać dlaczego pomocy potrzebujesz?

0

A co to ma znaczyć?
mov ecx,lengthof liczby ; loop counter
Zauważ że liczby zapisywane przez stosb czyli edi wskazuje ci za ostatnią liczbę.
Jeżeli od edi odejmiesz OFFSET liczby dostaniesz ilość wczytanych liczb.

0

Pytanie: co zrobiłem źle,że nie działa:D
Faktycznie,zmieniłem na mov ecx,rLiczby
ale dalej nie działa;(

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0