problem plecakowy- programowanie dynamiczne

0

Wyskakuje mi że program przestał działać i na konsoli wyswietla sie process returned 255 (0xFF) z czym to moze byc zwiazane?

0

masz błąd w linii 10 oraz 27.

0

Program się uruchamia, ale po wyświetleniu wyników pojawia się komunikat że przestaje działać może komuś uda się rozwiązać problem

#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <ctime>

using namespace std;
struct rzecz // struktura reprezentuje typ rzeczy
{
  // pola struktury
  int waga;
  int wartosc;
    // okreœla, czy w³o¿ono rzecz (1) czy nie (0)
};
rzecz *rzeczy; //rzeczy
int liczbaTypow, // liczba typow rzeczy, które wlozy sie do plecaka
  pojemnoscPlecaka, // maksymalna ³adownoœæ plecaka
  *pojemnosci, // tablica do programowania dynamicznego, na kolejne pojemnoœci od 0 do pojemnoscPlecaka - bêdzie przechowywaæ maksymalne wartoœci rzeczy w plecaku dla ka¿dej z nich
  *coWlozono, // tablica okreœlaj¹ca, co w³o¿ono do plecaka, by uzyskaæ odpowiedni¹ pojemnoœæ
  *liczbaSztuk; // do zliczania liczby sztuk okreœlonego typu rzeczy w plecaku

void wczytajDane() // funkcja wczytuje wejœcie i alokuje pamiêæ na tablice
{

  cout<<"Podaj liczbe typow przedmiotow:"<<endl;
  cin>>liczbaTypow; // wczytanie liczby rzeczy
  cout<<"\nPodaj ladownosc plecaka: "<<endl;
  cin>>pojemnoscPlecaka; // wczytanie ³adownoœci plecaka
  rzeczy=new rzecz[liczbaTypow+1];
  pojemnosci=new int [pojemnoscPlecaka+1];
  coWlozono=new int [pojemnoscPlecaka+1];
  liczbaSztuk=new int [liczbaTypow+1];
  for (int i=1;i<=liczbaTypow;i++) // dla ka¿dej rzeczy
  {
    cout<<"Przedmiot nr : "<<i<<endl;
    cout<<"Podaj wartosc: ";
    cin>>rzeczy[i].wartosc; // wczytanie jej wartoœci
    cout<<"Podaj mase: ";
    cin>>rzeczy[i].waga; // i masy
  }
}

void pakujPlecak() // funkcja znajduje najlepsze upakowania dla mo¿liwych pojemnoœci, za pomoc¹ programowania dynamicznego
{
  pojemnosci[0]=0; // plecak pusty ma wartoϾ 0
  for (int i=1;i<=pojemnoscPlecaka;i++) // dla ka¿dej wiêkszej pojemnoœci
  {
    pojemnosci[i]=0; // na pocz¹tku zak³ada siê, ¿e plecak jest pusty, poniewa¿ szuka siê maksimum
    for (int j=1;j<=liczbaTypow;j++) // dla kolejnych rzeczy
      if ((i>=rzeczy[j].waga) && (pojemnosci[i]<pojemnosci[i-rzeczy[j].waga]+rzeczy[j].wartosc)) // jeœli rzecz mieœci siê w plecaku i jej obecnoœæ zwiêksza jego wartoœæ dla bie¿¹cej pojemnoœci
      {
        pojemnosci[i]=pojemnosci[i-rzeczy[j].waga]+rzeczy[j].wartosc; // przypisuje siê tê ³¹czn¹ wartoœæ plecaka
        coWlozono[i]=j; // zapisuje siê, jak¹ rzecz do³o¿ono (do odtwarzania zawartoœci)
      }
    if (pojemnosci[i]==0) // jeœli nie znaleziono maksymalnej wartoœci - nadal jest 0
    {
      pojemnosci[i]=pojemnosci[i-1]; // przepisuje siê wartoœæ dla poprzedniej pojemnoœci
      coWlozono[i]=0; // 0 - nie w³o¿ono nic nowego
    }
  }
}

void podliczInwentarz() // funkcja odtwarza z tablic zawartoϾ plecaka, podlicza rzeczy
{
  int i; // licznik, indeks
  for (i=1;i<=liczbaTypow;i++) // dla ka¿dego typu
    liczbaSztuk[i]=0; // zerowanie liczby sztuk w plecaku
  i=pojemnoscPlecaka; // zaczyna siê pêtlê od pojemnoœci plecaka
  while (i>0) // dopóki nie opró¿ni siê plecaka (bo siê w³aœciwie wyjmuje kolejne rzeczy)
    if (coWlozono[i]==0) // jeœli dla tej pojemnoœci niczego w³o¿ono (przepisano wartoœæ mniejszej o 1)
      i--; // zmniejsza siê j¹
    else // w przeciwnym wypadku
    {
      liczbaSztuk[coWlozono[i]]++; // zwiêksza siê liczbê sztuk rzeczy, któr¹ w³o¿ono
      i-=rzeczy[coWlozono[i]].waga; // zmniejsza siê pojemnoœæ o wagê tej rzeczy - wyjmuje siê j¹
    }
}

void wyswietlZawartosc() // funkcja wyœwietla maksymaln¹ wartoœæ plecaka, nr rzeczy i liczby ich sztuk
{
  int i; // licznik, indeks
  cout<<"Wartosc najlepszego wyboru: "<<pojemnosci[pojemnoscPlecaka]<<endl; // wyœwietlenie wyniku
  cout<<"Nr rzeczy - liczba egzemplarzy:"<<endl;
  for (i=1;i<=liczbaTypow;i++) // dla ka¿dej rzeczy
    if (liczbaSztuk[i]>0) // jeœli wyst¹pi³a w plecaku
      cout<<i<<"----------"<<liczbaSztuk[i]<<endl; // wyœwietlenie jej nr i liczby wyst¹pieñ
}

void zwolnijPamiec() // funkcja uwalnia przydzielon¹ pamiêæ
{
  for (int i=0;i<liczbaTypow;i++) // zwolnienie pamiêci
  {

  delete [] rzeczy; // zwolnienie tablic
  delete []pojemnosci;
  delete []liczbaSztuk;
  delete []coWlozono;

  }

}
int main() // g³ówna funkcja
{

  wczytajDane();// kolejne funkcje
  pakujPlecak();
  podliczInwentarz();
  wyswietlZawartosc();
  zwolnijPamiec();
  return 0;
}
0
  for (int i=0;i<liczbaTypow;i++) // zwolnienie pamiêci
  {

  delete [] rzeczy; // zwolnienie tablic
    delete []pojemnosci;
  delete []liczbaSztuk;
    delete []coWlozono;

  }

Wystarczy to raz wywołać, usuń pętlę.
(btw - polskie nazwy identyfikatorów są złe)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0