Przekazywanie zmiennych na zewnątrz z DLL

0

Witam, mogę dostać link do artykułu jak wyeksportować zmienne z DLL na zewątrz, mam hook na mysz, zapisałem tam x,y kliknięć w zmiennych xpos, ypos i chciałbym ich użyć w aplikacji która korzysta z tej DLL, ponieważ finalnie będę rysował mapę aktywności.
Pozdrawiam, Marcin.

0

Po 1: o ile wiem z dllki możesz eksportować funkcje lub procedury. Także to co masz w dll po słowie kluczowym exports. Także albo zwracasz jakieś zmienne przez rezultat funkcji albo przez zmienną po słowie kluczowym var jako parametr funkcji. Dllka raczej w bezpośredni sposób nie przekaże Tobie zmiennych, o ile dobrze rozumiem co chcesz osiągnąć.

Po 2: Do założenia Hooka na myszkę, nieważne czy globalnego czy lokalnego nie potrzeba w ogóle korzystać z dllki. A pozycję kursora możesz wtedy bez problemów określać na bieżąco. Jak coś to WH_MOUSE_LL = $0E, a położenie myszki określa pole Pt rekordu typu PMOUSEHOOKSTRUCT, który przekazywany jest przez zmienną w parametrze LParam funkcji obsługi takiego Hooka.

Więcej opisów na MSDNie pod hasłem Hooks overview oraz licznych stronach do wygooglowania.

0

Zmienne można tak samo eksportować jak funkcje.
Przez "tak samo" mam na myśli tak samo.

0
function HookProc(Code: integer; wParam: WPARAM; lParam: LPARAM): LRESULT; stdcall;
var
 CurrWND: THandle;
begin
 if Code < 0 then
 begin
  Result := CallNextHookEx(GlobalData^.HookHandle, Code, wParam, lParam);
  exit;
 end; // if

 if (wParam = WM_LBUTTONDBLCLK) then
 begin
  MessageBox(0, 'Kliknąles 2x!' , '' , MB_OK);
  xPos := LOWORD(lParam);
  yPos := HIWORD(lParam);
 end; // if

 Result := CallNextHookEx(GlobalData^.HookHandle, Code, wParam, lParam);
end;

eksportuję procedurę do głównego programu, ale nadal nie wiem jak wydobyć zmienne xPos,yPos. Może mnie ktoś naprowadzić? Rozumiem, że dla niektórych to może banalne no ale... dla mnie jeszcze nie. :)

0

OK, już rozumiem.

X := PMouseHookStruct(lParam).pt.X;
Y := PMouseHookStruct(lParam).pt.Y;

Mam problem, ponieważ program nie wyświetla kordów w ogóle i nie wiem dlaczego.

function HookProc(Code: integer; wParam: WPARAM; lParam: LPARAM): LRESULT; stdcall;
var
CurrWND: THandle;
x,y: integer;

begin
if Code < 0 then
begin
 Result := CallNextHookEx(GlobalData^.HookHandle, Code, wParam, lParam);
 exit;
end; // if

if (wParam = WM_LBUTTONDBLCLK) then
begin

x:=PMouseHookStruct(lParam).pt.X;
y:=PMouseHookStruct(lParam).pt.Y;
Form1.Edit1.Text:=InttoStr(x);
Form1.Edit2.Text:=InttoStr(y);
end; // if

Result := CallNextHookEx(GlobalData^.HookHandle, Code, wParam, lParam);
end; 
procedure RunHook; stdcall;
begin
GlobalData^.HookHandle:= SetWindowsHookEx(WH_MOUSE, @HookProc, HInstance, 0);
if GlobalData^.HookHandle = INVALID_HANDLE_VALUE then
begin
 MessageBox(0, 'Error :)' , '' , MB_OK);
 Exit;
end;
end; 

eksportuje RunHook, tak wygląda główny program:

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls;


type
 TForm1 = class(TForm)
  Button1: TButton;
  Button2: TButton;
  Edit1: TEdit;
  Edit2: TEdit;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure Button2Click(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

procedure RunHook; stdcall; external 'hook_na_mysz.dll' name 'RunHook';
procedure KillHook; stdcall; external 'hook_na_mysz.dll' name 'KillHook';

var
 Form1: TForm1;
 pom,xc,yc:integer;
 s: string;
 pom2: string;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
RunHook;
end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
KillHook;
end;

end.

Unit1 dodałem w modułach do Dllki i nie mam zielonego pojęcia czemu nie zmienia wartości editow.

0

A nie przypadkiem:

x:=PMouseHookStruct(lParam)^.pt.X;
y:=PMouseHookStruct(lParam)^.pt.Y;

A tak w ogóle jak się odwojujesz formy z DLL? To jakaś forma w DLL?

0

w DLL w sekcji uses Unit1 in 'Unit1.pas' {Form1};

1

Ech, to są wedle mnie podstawy bardziej zaawanoswanych rzeczy jak Hooki. Wszystko jest elegancko opisane na MSDN. Jak również na mnóstwie stron do wygooglowania. Raczej tego Hooka powinieneś obsłużyć wedlug mnie tak, jak pokazałem w przykładowym kodzie załączniku.

Jest tam również dołaczony exek. Kompilowane pod Delphi 7, ale pod nowszymi środowiskami, według mnie również to powinno działać prawidłowo. I w ogóle @zalespl: czy jesteś w stanie wytłumaczyć po co Tobie dllka? Do tego Hooka niepotrzebna jest, jak sam widzisz dllka. Chociaż na google są niestety przykładowe wpisy z kodem, które mogłyby to sugerować. To nie globalny hook na funkcje API. Nie trzeba tak bardzo kombinować.

A jeżeli się już upierasz na dllce to zrób sobie funkcje, która zwraca TPoint, a w jej definicji ustawiaj Result tej funkcji na HookStruct, który to będzie zmienną globalną. Oczywiście funkcje zwracającą te koordynaty sobie wyekportuj po słowie kluczowym exports - na końcu kodu Twojej dllki. Przynajmniej w taki sposób ja bym kombinował. Ale o wiele łatwiej obslużyć tego Hooka w kodzie swojej właściwej aplikacji. Bo widze, że przez swój "upór na dllkę" tylko sobie komplikujesz sprawę. A dołaczony kod był pisany na próbę po jednym z pytan na forum i mam nadzieję, że publikujac go nie narazimy się na mnóstwo kolejnych pytań go dotyczących.

0

kombinuję z Dll'ką przez te przykłady właśnie. Dzięki za sugestie, przeanalizuję ten kod który zalinkowałeś. Uczę się tego dalej więc trochę biję głową w ścianę aż mi coś się uda, a dla początkującego może i przejrzyście opisano na MSDN'ie ale czasem nie wiem jak z tego skorzystać. Jeżeli chodzi o wskaźniki itd to spróbuję na surowo się tym pobawić bo jeszcze tego nie robiłem.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1