VC++ Rysowanie obiektu na formie, pomoc.

0

Cześć!

#pragma once

namespace zsx {

  using namespace System;
  using namespace System::ComponentModel;
  using namespace System::Collections;
  using namespace System::Windows::Forms;
  using namespace System::Data;
  using namespace System::Drawing;

  /// <summary>
  /// Summary for Form1
  ///
  /// WARNING: If you change the name of this class, you will need to change the
  ///     'Resource File Name' property for the managed resource compiler tool
  ///     associated with all .resx files this class depends on. Otherwise,
  ///     the designers will not be able to interact properly with localized
  ///     resources associated with this form.
  /// </summary>
  public ref class Form1 : public System::Windows::Forms::Form
  {
  public:
    Form1(void)
    {
      InitializeComponent();
      //
      //TODO: Add the constructor code here
      //
    }

  protected:
    /// <summary>
    /// Clean up any resources being used.
    /// </summary>
    ~Form1()
    {
      if (components)
      {
        delete components;
      }
    }
  private: System::Windows::Forms::Timer^ timer1;
  protected: 

  protected: 
  private: System::ComponentModel::IContainer^ components;

  private:
    /// <summary>
    /// Required designer variable.
    /// </summary>

#pragma region Windows Form Designer generated code
    /// <summary>
    /// Required method for Designer support - do not modify
    /// the contents of this method with the code editor.
    /// </summary>
    void InitializeComponent(void)
    {
      this->components = (gcnew System::ComponentModel::Container());
      this->timer1 = (gcnew System::Windows::Forms::Timer(this->components));
      this->SuspendLayout();
      // 
      // timer1
      // 
      this->timer1->Interval = 900;
      this->timer1->Tick += gcnew System::EventHandler(this, &Form1::timer1_Tick_1);
      // 
      // Form1
      // 
      this->AutoScaleDimensions = System::Drawing::SizeF(6, 13);
      this->AutoScaleMode = System::Windows::Forms::AutoScaleMode::Font;
      this->ClientSize = System::Drawing::Size(292, 273);
      this->Name = L"Form1";
      this->Text = L"Form1";
      this->Paint += gcnew System::Windows::Forms::PaintEventHandler(this, &Form1::Form1_Paint);
      this->MouseMove += gcnew System::Windows::Forms::MouseEventHandler(this, &Form1::Form1_MouseMove);
      this->ResumeLayout(false);

    }
#pragma endregion

  int x; int y;
  bool inv;
  void pnt (System::Windows::Forms::PaintEventArgs^ e) {
    Graphics^ g = e->Graphics;
    Pen^ p = gcnew Pen(System::Drawing::Color::Red, 3);
    g->DrawEllipse(p, x, y, 45, 45);
    timer1->Start();
  }
  private: System::Void Form1_MouseMove(System::Object^ sender, System::Windows::Forms::MouseEventArgs^ e) {
         x = e->X;
         y = e->Y;   
  }
  private: System::Void Form1_Paint(System::Object^ sender, System::Windows::Forms::PaintEventArgs^ e) {
         pnt(e);      
  }

  private: System::Void timer1_Tick(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {

       }
  private: System::Void timer1_Tick_1(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {

       }
  };
}

Napisałem kod, który w zamierzeniu ma po prostu przesuwać koło zgodnie z kursorem tj. rysować koło o współrzędnych zgodnych ze współrzędnymi kursora. Problem tylko w tym, że zbyt często dochodzi do przerysowania i cały czas koło jakby migało. Jak poprawić ten program aby po prostu przerysowywać obiekt?

0

U mnie twój kod nie działa (nic się nie rusza).
Ale spróbuj ustawić DoubleBuffered na true, może trochę pomoże.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0