Problem z przekazywaniem zmiennej

0

Mam 2 moduły:
Pierwszy służący do obliczeń zawierający przycisk, którego zadaniem jest stworzenie wykresu. Wykres znajduje się w drugim module.

Potrzebuję mieć dostęp do kilku właściwości wykresu, czyli chciałbym je zmieniać w zależności od wyliczonych wartości.
Problem polega na tym, że gdy zacząłem kombinować z umieszczaniem komponentów w sekcji public nie jestem w stanie stworzyć spod przycisku w Unicie 1 formularza wykresu.

Moduł 1 - obliczeń:


unit Unit1;

interface

uses
 Classes, Controls, Dialogs, ExtCtrls, FileCtrl, Forms,
 Graphics,jpeg, Math, Menus, Messages, ShellAPI, Spin,
 StdCtrls, SysUtils, Variants, Windows, pngimage, Unit2;

...    Obliczenia ........

procedure TForm_Wej.Button_WykresClick(Sender: TObject);

begin        Form_Wyk jest w 2 Unicie
 Form_Wyk:= TForm_Wyk.Create(Form_Wyk);  // wywala błąd pamięci    
//Form_Wyk:= TForm_Wyk.Create(self);     
           //Project raised exception class EReadError with message 'Invalid property value'.
// TForm_Wyk.Create(Form_Wyk);        // wywala błąd pamięci 
//TForm_Wyk.Create(self);          
         //Project raised exception class EReadError with message 'Invalid property value'.

  { //Poniższy działa gdy Form_Wyk jest też w var tej procedury a komponenty wykresu nie są publiczne ale nie mam dostępu do komponentów z poziomu pierwszego modułu 

   Form_Wyk:= TForm_Wyk.Create(self);
   try
    with Form_Wyk do
    begin
    Position:=poMainFormCenter
    end;
   form_Wyk.showmodal;     //pokazuje formularz
   finally
    Form_Wyk.Free;      //zwalnia pamięć
   end;     }
end;

Drugi moduł - wykresu:


unit Unit2;

interface

uses
 Chart, Classes, Controls, Dialogs, ExtCtrls, Forms, Graphics,
 Menus, Messages, Series, SysUtils, TeEngine, TeeProcs, Variants, Windows,
 TeeSeriesTextEd, TeePoin3, TeeTools, TeeLegendPalette, TeeURL, TeeSurfa;

type
 TForm_Wyk = class(TForm)
 private  { Private declarations }
 public  { Public declarations }
  Chart1: TChart;
  MainMenu1: TMainMenu;
  M_Zapisz: TMenuItem;
  M_Zamknij: TMenuItem;
  M_Z_Bitmapa: TMenuItem;
  M_Z_Metafile: TMenuItem;
  M_FS: TMenuItem;
  MarkTips: TMarksTipTool;
  FullScreen: TFullScreenTool;
  Source_dC: TSeriesTextSource;
  Series2: TPoint3DSeries;
  Source_Cel: TSeriesTextSource;
  procedure M_ZamknijClick(Sender: TObject);
  procedure M_FSClick(Sender: TObject);
  procedure M_Z_BitmapaClick(Sender: TObject);
  procedure M_Z_MetafileClick(Sender: TObject);
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
 end;

var
  Form_Wyk: TForm_Wyk;

implementation

Podsumowując: chciałbym aby formularz z wykresem tworzył się po naciśnięciu przycisku oraz chciałbym mieć dostęp do właściwości komponentów:

  Source_dC: TSeriesTextSource;
  Source_Cel: TSeriesTextSource;

Co jest źle i jak zrobić, żeby było poprawnie?

0

Na oko wszystko wygląda ok, coś musiałeś gdzieś namieszać. Na szybko nazwałem formatkę głowną tak jak Ty, zrobiłem sobie drugi form niby do wykresu. Nazewnictwo identyczne jak u Ciebie. Zmienne do jakich chcesz mieć dostęp, dałem typu string, żeby to na szybko móc u siebie przetestować. Poniższy kod bez problemów się kompiluje i działa. Być może w konstruktorze drugiej formatki masz coś błędnego co powoduje AV.

Unit1:

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
 StdCtrls, Unit2;

type
 TForm_Wej = class(TForm)
  Button1 : TButton;
  procedure Button1Click(Sender : TObject);
 private
 public
 end;

var
 Form_Wej : TForm_Wej;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm_Wej.Button1Click(Sender : TObject);
begin
 Form_Wyk := TForm_Wyk.Create(Self);
 with Form_Wyk do
 begin
  Source_dC := 'dc';
  Source_Cel := 'Cel';
  Caption := Source_dC + ' ' + Source_Cel;
  ShowModal;
 end;
end;

end.

Unit2:

unit Unit2;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs;

type
 TForm_Wyk = class(TForm)
 private
 public
  Source_dC, Source_Cel : string;
 end;

var
 Form_Wyk : TForm_Wyk;

implementation

{$R *.dfm}

end.
0

było na forum setki razy. co tydzień ktoś o to pyta. użyj wyszukiwarki.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0