Sortowanie zmiennej typu string

2012-03-13 16:41

Rejestracja: 8 lat temu

Ostatnio: 8 lat temu

0

Jak mogę posortować zmienną typu string, np. var odp : string;
odp:='DCBA'; ???

edytowany 1x, ostatnio: madmike, 2012-03-13 17:44

Pozostało 580 znaków

2012-03-13 17:05
Moderator

Rejestracja: 11 lat temu

Ostatnio: 1 dzień temu

0

To pytanie to bełkot, skup się i napisz po polsku o co Ci chodzi.


To smutne, że głupcy są tak pewni siebie, a ludzie mądrzy - tak pełni wątpliwości. Bertrand Russell

Pozostało 580 znaków

2012-03-13 17:35

Rejestracja: 8 lat temu

Ostatnio: 8 lat temu

0

Mam do napisania pogram ... TESTY ..Prawo jazdy.. Jeżeli użytkownik poda odpowiedz np. ACB to program nie zaliczy mi punktu bo odpowiedź nie jest ułożona alfabetycznie...

 program TESTY;
uses crt;
type
 TTablica1= array[1..10] of string;

var
 pliktxt,plik: text;
 st,s,nazwa,naz,odp: string;
 i,j: integer;
 zamiana: boolean;
 t: TTablica1;
 k: word;
 zn: char;

{---------------------------------------------------------------}
Procedure zerowanie;
var j : word;
begin
 for j:=1 to 4 do
   t[j]:='';
end;
{---------------------------------------------------------------------}
Procedure odpowiedz(var odp : string);
var zn:char;
begin
 odp:='';
 Repeat
  zn:=readkey;
  case zn of
   #49 : begin write('A'); odp:=odp+'A'; end;
   #50 : begin write('B'); odp:=odp+'B'; end;
   #51 : begin write('C'); odp:=odp+'C'; end;
   #52 : begin write('D'); odp:=odp+'D'; end;
   #13 : exit;
  else
   odpowiedz(odp);
  end;
 Until zn=#13;
end;
{-------------------------------------------------------------}
Procedure sort(var odp : string);
var i,n : integer;
  temp : string;

begin
 for i:=1 to length(odp)-1 do
  begin
   zamiana:=false;
    for j:=1 to length(odp)-i do
     if odp[j] > odp[j+1] then
      begin
       zamiana:=true;
       temp:=odp[j+1];
       odp[j+1]:=odp[j];
       odp[j]:=temp;
      end;
   if not zamiana then break;
  end;
end;
{---------------------------------------------------------------}
Procedure ocena(punkt : word);
begin
 if (k=10) and (punkt >= 8) then
  writeln('  ZDALES !!!!! ');
 if (k=10) and (punkt < 8) then
  writeln('  NIE ZDALES!!!!!');
end;
{-----------------------------------------}
Procedure punkty(k : word; odp : string; var punkt : word);
var t : TTablica1;

  l : integer;
begin
 l:=1;
 if nazwa='test1.txt' then
  naz:='odp1.txt'
 else
  if nazwa='test2.txt' then
   naz:='odp2.txt'
  else
   naz:='odp3.txt';

 assign(plik,naz);
 reset(plik);

 while not eof(plik) do
  begin
   readln(plik,s);
   if (l=k) and (odp = s) then
    begin
     sound(2000);
     delay(30);
     nosound;
     punkt:=punkt+1;
    end
   else
    begin
     {------------------}
    end;
   l:=l+1;
  end;
 close(plik);
end;
{---------------------------------------------------------------}
Procedure wczytaj(var k : word);
var punkt : word;
begin
 i:=0;
 k:=0;
 punkt:=0;
 textcolor(white);
 write('Podaj nazw© testu do odczytu: ');
 readln(nazwa);
 nazwa:=nazwa+'.txt';

 assign(pliktxt,nazwa);

 {$I-}reset(pliktxt);{$I+} {otwarcie do odczytu}
 if ioresult = 0 then
  begin
   textcolor(red);
   writeln('Podae poprawnĄ nazw© pliku !');
   writeln;
   textcolor(white);
   while not eof(pliktxt) do
    begin
     readln(pliktxt,st);
     writeln(st);
     inc(i);
     if i mod 10 = 0 then
      begin
       write('Odpowiedz: ');
       zerowanie;
       odpowiedz(odp);
       k:=k+1;
       sort(odp);
       punkty(k,odp,punkt);
       ocena(punkt);
       writeln;
       writeln;
      end;
    end;
   close(pliktxt);
  end
 else
  begin
   textcolor(red);
   writeln('Podae zĄ nazw© pliku !');
  end;
end;
{-----------------------------------------------------------------------}
Procedure menu;
begin
 textcolor(green);
 gotoxy(25,1);
 write('TESTY DO WYBORU: TEST1, TEST2, TEST3 ');
 gotoxy(70,1);
 textcolor(red);
 write('ESC-EXIT.');
 writeln;
 writeln;
 textcolor(lightred);
 writeln('Nacisnij dowolny klawisz, aby zaczac test !');
 writeln;
end;
{-------------------------------------------------------------------}
{      Program g˘wny        }
begin
 Repeat
  clrscr;
  menu;
  if zn=#0 then
   zn:=readkey;
  if zn = #27 then halt;
   wczytaj(k);

  Repeat
   textcolor(lightred);
   writeln;
   write('Zakoäczy† program? (t\n) ');
   readln(zn);
  Until (zn='t') or (zn='T') or (zn='n') or (zn='N');
 Until (zn='t') or (zn='T');
end.
edytowany 2x, ostatnio: Oskins93, 2012-03-13 17:58

Pozostało 580 znaków

2012-03-13 17:48

Rejestracja: 11 lat temu

Ostatnio: 4 lata temu

0

a może bardziej rozbuduj swoją wypowiedź bo nadal nie rozumiem czy ty masz problem z porównaniem string'u
if not ('abc' = 'acb') then ShowMessage('fail!');


CodeGear Delphi 2007 | Windows 7 |
Jak to dobrze że istnieje opcja edytuj post ;]

Pozostało 580 znaków

qwe
2012-03-13 17:50
qwe
0

wykorzystaj jeden z algorytmów sortowania np tworzysz funkcję sort
sort(string str);
i w pętli od 0 do < str.length() porównujesz znaki np:
if(str[i] > str[i+1])
wtedy do str[i] wprowadzasz str[i+1] a do str[i+1] wprowadzasz str[i] itd.

Pozostało 580 znaków

2012-03-13 17:56

Rejestracja: 8 lat temu

Ostatnio: 8 lat temu

0

Wtedy wyskakuje mi taki błąd.... W tej procedurze 'sort' tam gdzie mam zmienną temp... Incompatible types : got "Short String"....

edytowany 2x, ostatnio: Oskins93, 2012-03-13 17:59

Pozostało 580 znaków

2012-03-13 18:09

Rejestracja: 8 lat temu

Ostatnio: 8 lat temu

0

zmienna temp musiała być typu char... I wszystko działa jak powinno;D

Pozostało 580 znaków

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0