Program sie czasami zawiesza czasami nie

0

Witam problem z poniższym kodem jest taki że zawsze wyświetla to co powinien jednak czasami po wyświetleniu tekstu wyświetla się komunikat Program 2.exe przestał działać a czasami program wykonuje się bez problemów. Mój OS to Windows 7 32 bit poniżej zamieszczam cały kod metody dopisane przeze mnie metody to przeciążanie operatora dodawania, metoda stringup i metoda stringlow reszta kodu pochodzi z książki Szkoła Programowania Język C++ Wydanie V

//string2.h
#include <iostream>
using std::ostream;
using std::istream;

#ifndef STRING2_H_
#define STRING2_H_

class String
{
  private:
    char * str;         //wskaŸnik ci¹gu
    int len;           //d³ugoœæ ci¹gu
    static int num_strings;   //liczba obiektów klasy
    static const int CINLIM = 80;//limit d³ugoœci ci¹gu na wejœciu
  public:
    //konstruktory i pozosta³e metody klasy
    String(const char * s);   //konstruktor
    String();          //konstruktor domyœlny
    String(const String &);   //konstruktor kopiuj¹cy
    ~String();          //destruktor
    int lenght () const {return len;}
    void stringlow();
    void stringup();
    //metody przeci¹¿aj¹ce operatory
    String & operator=(const String &);
    char & operator[] (int i);
    const char & operator [] (int i) const;
    String & operator+(const String &);
    //funkcje zaprzyjaŸnione przeci¹¿aj¹ce operatory
    friend bool operator<(const String & st, const String & st2);
    friend bool operator>(const String & st1, const String & st2);
    friend bool operator==(const String & st, const String & st2);
    friend ostream & operator<<(ostream & os, const String & st);
    friend istream & operator>>(istream & is, String & st);
    //metoda statyczna
    static int HowMany();
};
#endif 
//string2.cpp
#include <cstring>
#include <cctype>
#include "string2.h"
using std::cin;
using std::cout;

//inicjalizacja statycznej skladowej klasy
int String::num_strings = 0;

//metoda statyczna
int String::HowMany()
  {
    return num_strings;
  }

//metody klasy
String::String(const char * s)   //konstruuje obiekt String z ciagu C
  {
    len = std::strlen(s);    //ustawienie dlugosci ciagu
    str = new char[len + 1];  //przydzial pamieci
    std::strcpy(str, s);    //incijalizacja wskaznika ciagu
    num_strings++;       //aktualizacja licznika obiektow
  }

String::String()          //konstruktor domyslny
  {
    len = 4;
    str = new char[1];
    str[0] = '\0';       //domyslny ciag obiektow klasy
    num_strings++;
  }

String::String(const String & st)
  {
    num_strings++;       //aktualizacja skladowej statycznej
    len = st.len;        //ta sama dlugosc ciagu
    str = new char [len + 1];  //przydzial pamieci
    std::strcpy(str, st.str);  //skopiowanie ciagu
  }

String::~String()          //destruktor(niezbedny)
  {
    --num_strings;        //koniecznie
    delete [] str;       //koniecznie
  }

void String::stringlow()
  {
    for(int i = 0; i<strlen(str); i++)
      {
        str[i] = tolower(str[i]);
      }
  }

void String::stringup()
  {
    len = strlen(str);
    for(int i = 0; i<len; i++)
      {
        str[i] = toupper(str[i]);
      }
    str[len + 1] = '\0';
  }

//metody przeciazajace operatory
//przypisywanie obiektu klasy String do innego obiektu tej klasy
String & String::operator=(const String & st)
  {
    if(this == &st)
      return *this;
    delete [] str;
    len = st.len;
    str = new char [len + 1];
    strcpy(str, st.str);
    return *this;
  }

//przypisywanie ciagu C do obiektu klasy String
String & String::operator=(const char * s)
  {
    delete [] str;
    len = std::strlen(s);
    str = new char [len + 1];
    std::strcpy(str, s);
    return *this;
  }

String & String::operator+(const String & st)
  {
    len = strlen(st.str);
    int temp_len = strlen(str);
    char * temp;
    temp = str;
    len = temp_len + len;
    str = new char [len + 1];
    str = strncat(temp, st.str, len+1);
    str[len + 1] = '\0';
    return * this;
  }

//pelny dostep do znakow ciagu(dla obiektow zwyklych)
char & String::operator[](int i)
  {
    return str[i];
  }

//dostep (do odczytu) do znakow ciagu(dla obiektow const)
const char & String::operator[] (int i) const
  {
    return str[i];
  }

//zaprzyjaznione funkcje przeciazajace operatory
bool operator<(const String & st1, const String & st2)
  {
    return (std::strcmp(st1.str, st2.str) < 0);
  }

bool operator>(const String &st1, const String &st2)
  {
    return st2.str < st1.str;
  }

bool operator==(const String &st1, const String &st2)
  {
    return (std::strcmp(st1.str, st2.str) == 0);
  }

//wyprowadzenie ciagu na wyjscie
ostream & operator<<(ostream & os, const String & st)
  {
    os << st.str;
    return os;
  }

//wczytywanie ciagu z wejscia(uproszczone)
istream & operator>>(istream & is, String & st)
  {
    char temp[String::CINLIM];
    is.get(temp, String::CINLIM);
    if (is)
    st = temp;
    while(is && is.get() != '\n')
      continue;
    return is;
  }
 
//pe12_2.cpp
#include <iostream>
#include "string2.h"

using namespace std;

int main()
{
  String s1(" uczy sie C++.");
  String s2 = "Podaj swoje imie: ";
  String s3;
  cout << s2;   //przeciazony operator <<
  cin >> s3;   //przeciazony operator >>
  s2 = s3 + s1;  //przeciazony operator = i +
  s2.stringup(); //zamiana liter malych na duze
  cout << s2;
}
 
0

Wiesz,co to takiego debugger i do czego służy?

0

wiem co to jest ale nie wiem jak użyć debuggera w C::B bo jeśli po prostu wejdę w zakładkę debug i wybiorę start to pokazują mi się dwa okna jedno puste z konsolą a drugie z nr adresem i funkcją ale nie wiem co to znaczy

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1