Poniższy kod dodaje nową wartość a ja chcę ją zmienić albo usunąć i potem dodać nową.

void __fastcall TForm1::Button4Click(TObject *Sender)
{
  TRegistry *Rejestr2 = new TRegistry();
  Rejestr2->RootKey = HKEY_LOCAL_MACHINE;
  if(Rejestr2->OpenKey("\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\App Paths\\kontrola.exe", true))
  Rejestr2->WriteString("(Domyślna)", Application->ExeName);     //zwraca ścieżkę dostępu do programu
  delete Rejestr2;
}