Wykrywanie kolizji prostokątów i losowość ich tworzenia w prostej grze

0

Witam
Oto mój kod:

program gra;
uses crt, graph;
var
    ster, tryb:integer;             {sterowanik i tryb graph}
    x1, x2, y1, y2 :integer;          {wspolrzedne "statku"}
    wspbomb:array [1..20, 1..4] of longint;   {tablica ze wspolrzednymi "bomb", pierwszy wymiar to liczba statków, drugi ich wspolrzedne: 1=x1, 2=x2, 3=y1, 4=y2}
    czas:longint;                {potrzebny do opoznienia ruchu bomb}
    znak:char;                 {wciskany klawisz}
    ilbomb, szansa, i, tor, wynik:integer;   {ilbomb - licznik bomb dla procedur "ruchbomby" i "kolizja"; szansa - zmienna losowa, 1 = stworzenie bomby; i - licznik potrzebny w kilku miejscach}
    wynikw:string;

function CzytajZnak:char;        {funkcja czytajaca wcisniety znak}
var tmp:char;
begin
  tmp:=#0;               {domyslny znak}
  while keypressed do tmp:=readkey;  {oproznienie buforu z pamiecia ostatniego znaku}
  CzytajZnak:=tmp;           {zwrocenie znaku}
end;

procedure bomba(i:integer);     {procedura tworzaca bombe}
begin

  tor:=random(10);         {losowy tor po ktorym poruszala sie bedzie bomba}
  wspbomb[i,1]:=(((60 * tor)+2)); {wsp x1}
  wspbomb[i,2]:=-57;        {wsp y1}
  wspbomb[i,3]:=(wspbomb[i,1]+56); {wspx2}
  wspbomb[i,4]:=-1;        {wsp y2}

end;

procedure ruchbomby;        {ruch bomby; zwiekszanie wspolrzednych y bomb}
begin
  ilbomb:=1;
  while (ilbomb <= i) and (i > 1) do
  begin
    wspbomb[ilbomb,2]:=(wspbomb[ilbomb,2]+3);
    wspbomb[ilbomb,4]:=(wspbomb[ilbomb,4]+3);
    rectangle(wspbomb[ilbomb,1], wspbomb[ilbomb,2], wspbomb[ilbomb,3], wspbomb[ilbomb,4]); {rysowanie bomb}

    if wspbomb[ilbomb,2] > 485 then bomba(ilbomb);   {tworzenie nowej bomby w momencie opuszczenia ekranu przez poprzednia}

    inc(ilbomb);
  end;
end;

procedure brzegekranu;         {ograniczenie ruchu statku poza krawedzie ekranu}
begin
          if x1 > 600 then
          begin
           x1:=2;
           x2:=58;
          end;

          if x1 < 0 then
          begin
           x1:=542;
           x2:=590;
          end;

          if y1 < 0 then
          begin
           y1:=10;
           y2:=30;
          end;

          if y2 > 480 then
          begin
           y1:=460;
           y2:=480;
          end;
end;

procedure kolizja;         {wykrywanie kolizji statku z bomba}
  var
    ktora:integer;       {wewnetrzny licznik bomb procedury "kolizja"}
begin
    ktora:=1;
    while ktora <= ilbomb do  {sprawdzanie kolizji z kazda bomba po kolei}
    begin
      if x1 = wspbomb[ilbomb,1] then  {jesli x1 statku = x1 bomby}
       if (y1 < wspbomb[ilbomb,4]) and (y1 > wspbomb[ilbomb,2]) then {jesli y1 statku < y2 bomby i y1 statku > y2 bomby}
       begin
       SetColor(red);
       x1:=302;      {reset statku na pozycje wyjsciowa}
       x2:=358;
       y1:=400;
       y2:=420;
       end;
       if (y2 > wspbomb[ilbomb,2]) and (y2 < wspbomb[ilbomb,4]) then {jesli y2 statku > y1 bomby i y2 statku < y2 statku}
       begin
       SetColor(red);
       x1:=302;      {reset statku na pozycje wyjsciowa}
       x2:=358;
       y1:=400;
       y2:=420;
       end;
       inc(ktora);

    end;

end;

begin
    ster:=VGA;
    tryb:=VGAHi;
    initgraph(ster, tryb, 'C:\FPC\2.4.4\units\i386-win32\graph');

    i:=1;      {nadanie wartosci 1 licznikowi i}
    randomize();

    x1:=302;    {polozenie statku na ekranie}
    x2:=358;
    y1:=400;
    y2:=420;

        repeat

          begin
          znak:=CzytajZnak;
          OutTextXY(210, 20, znak);

          rectangle(x1,y1,x2,y2);

         if znak = chr(119) {w} then    {STEROWANIE STATKIEM--}
           begin                       {|}
            y1:=(y1-30);                  {|}
            y2:=(y2-30);                  {|}
            ClearDevice;                  {|}
            rectangle(x1,y1,x2,y2);             {|}
           end;                        {|}
                                    {|}
          if znak = char(115) {s} then             {|}
          begin                        {|}
            y1:=(y1+30);                  {|}
            y2:=(y2+30);                  {|}
            ClearDevice;                  {|}
            rectangle(x1,y1,x2,y2);             {|}
          end;                         {|}
                                    {|}
          if znak = char(97) {a} then             {|}
          begin                        {|}
            x1:=(x1-60);                  {|}
            x2:=(x2-60);                  {|}
            ClearDevice;                  {|}
            rectangle(x1,y1,x2,y2);             {|}
          end;                         {|}
                                    {|}
          if znak = char(100) {d} then             {|}
          begin                        {|}
            x1:=(x1+60);                  {|}
            x2:=(x2+60);                  {|}
            ClearDevice;                  {|}
            rectangle(x1,y1,x2,y2);             {|}
          end;               {--------------------|}

          brzegekranu;     {wywolanie procedur}
          kolizja;

        end;

          szansa:=random(10);         {losowe tworzenie bomb} {nie dziala poprawnie}
          if (szansa = 1) and (i < 10) then
          begin
           bomba(i);
           inc(i);
          end;

           inc(czas);       {opoznienie ruchu bomb}
           if czas = 100 then
           begin
            cleardevice;
            ruchbomby;     {ruch bomb}
            czas:=0;
           end;

          { OutTextXY(10, 470, 'Twoj wynik to: ');    {TO TEZ NIE DZIALA}
           wynikw:=string(wynik);
           OutTextXY(40, 470, wynikw);}

        until znak = chr(113);

    znak:=readkey;
    repeat until znak=chr(122);
end.

A to moje problemy:

 1. Nie działa wykrywanie kolizji statku z bombami. Nie mam pojęcia dlaczego, wydaje mi się że wszystko jest OK.

 2. Losowość tworzenia bomb też nawala. Pojawiają się w poziomych rzędach zamiast losowo. Wcześniej w kodzie miałem coś takiego:

  if (szansa = 1) and (znak > #0) and (i < 10) then

  zamiast

  if (szansa = 1) and (i < 10) then

  i bomby miały różne współrzędne Y, ale pojawiały się dopiero po wciśnięciu klawiszy :/

 3. Wyświetlanie wyniku. Kodu odpowiedzialnego za naliczanie punktów jeszcze nie ma, ale przy wcześniejszych próbach rzutowania integer na string miałem błędy.

Pomocy, to projekt do szkoły i już mam obniżoną ocenę o jeden stopień za przekroczenie terminu :|

0

Poprawny kod na wyświetlanie wyniku:

str(wynik, wynikw);

Procedura str konwertuje liczbę typu Integer na tekst.

Kod na sprawdzanie kolizji:


if x1 = wspbomb[ktora,1] then
begin
 if (y1 < wspbomb[ktora, 4]) and (y2 > wspbomb[ktora,2]) then
 begin
  outtextxy(100,100, 'Kolizja!');
 end;
end;

Aby bomby pojawiały się losowo również w pionie możesz na przykład wprowadzić zmienną torY := random(ilosc_wierszy) i uzależnić wspbomb[i,2] od tej zmiennej tak jak to zrobiłeś z wspbomb[i,1] :).

0

Dzięki wielkie :D teraz wszystko działa (ale dalej nie pojmuje dlaczego kolizje nie działały na moim kodzie). ale zastanawia mnie dlaczego muszę robić te tory dla bomb dla współrzędnych Y O_o skoro bomby tworzone są w innym czasie to czy nie powinny pojawiać się w innych miejscach?

pozdrawiam

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0