Rysowanie po scrollbarze

0

Siema, chciałbym rysować po swoim scrollbarze, ale on nie ma klasy canvas, ale wiem że rysować się da, jednak nie znalazłem żadnego info o tym:)

0

Stworzyć komponent dziedziczący po TScrollBar i dodać mu taką własność oraz jego obsługę. Poniżej prosty przykład jak srobiłem to kiedyś dla TScrollBoxa. Myślę, że raczej powinieneś kombinować w tym kierunku.

unit canvasedscrollbox;

interface

uses
 Windows, Messages, Classes, Controls, Forms, Graphics;

type
 TCanvasedScrollBox = class(TScrollBox)
 private
  FBmp : TBitmap;
  FCanvas : TCanvas;
  procedure SetBitmap(Value : TBitmap);
 protected
  procedure WMPaint(var Message : TMessage); message WM_PAINT;
 public
  constructor Create(AOwner : TComponent); override;
  destructor Destroy; override;
  property Bitmap : TBitmap read FBmp write SetBitmap;
  property Canvas : TCanvas read FCanvas;
 end;

implementation

constructor TCanvasedScrollBox.Create(AOwner : TComponent);
begin
 inherited Create(AOwner);
 ControlStyle := [csAcceptsControls, csCaptureMouse, csClickEvents,
  csSetCaption, csDoubleClicks];
 Width := 185;
 Height := 41;
 BorderStyle := bsSingle;
 FBmp := TBitmap.Create;
 FCanvas := TControlCanvas.Create;
 TControlCanvas(FCanvas).Control := Self;
end;

destructor TCanvasedScrollBox.Destroy;
begin
 FBmp.Free;
 FCanvas.Free;
 inherited Destroy;
end;

procedure TCanvasedScrollBox.SetBitmap(Value : TBitmap);
begin
 FBmp.Assign(Value);
 SendMessage(Handle, WM_PAINT, 0, 0);
end;

procedure TCanvasedScrollBox.WMPaint(var Message : TMessage);
begin
 if Assigned(FBmp) then
  Canvas.Draw(0, 0, FBmp);
 inherited;
end;

end.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0