błąd kompilacji: cannot convert parameter 2 from 'cdata1111klasa **' to 'cdata1111klasa *'

Odpowiedz Nowy wątek
2011-08-31 00:42
0

program działał dobrze dopóki nie zmieniłem tablicy statycznej w klasie na dynamiczną

class cdata1111klasa
{
public:
cPixel11klasa pixel[5][7];
};

cdata1111klasa data11[10];

na to:

 
// 12d.cpp : Defines the entry point for the console application.
//
 
#include "stdafx.h"
#include <stdio.h>
#include <cstdio>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h> 
#include <time.h>
#include <iostream>
#include <windows.h>
#include <Shellapi.h>
#include <fstream>d
#include <time.h>
#include <sys/timeb.h> // pomiar czasu 
#include <tchar.h>
//using namespace std;
 
    int wysokoscbitmapy;
    int szerokoscbitmapy;
 
#define BITMAP_width11  0
#define BITMAP_height11 0
 
#define SLEEP           25
 
//#define LIMIT         64
//#define LIMIT         16
 
#pragma pack(push, 1)           // zeby nie dodawal sobie niepotrzebnych bitow (rozmiar nie podzielny przez 4) //
 
class cPixel11klasa
{
public:
    char red11;
    char green11;
    char blue11;
};
 
class cdata1111klasa
{
public:
 cPixel11klasa **pixel;
 int x, y;
 cdata1111klasa(){};
 cdata1111klasa(int x, int y);
 ~cdata1111klasa();
 int getx() {return x;}
 int gety() {return y;}
};
 
 cdata1111klasa::cdata1111klasa(int x, int y)
 {
  this->x = x;
  this->y = y;
  pixel = new cPixel11klasa*[y];
  for ( int i = 0; i < y; ++i )
  {
   pixel[i] = new cPixel11klasa[x];
  }
 }
 cdata1111klasa::~cdata1111klasa()
 {   
     this->y = y;
     for(int i = 0; i < y; i++) 
     delete[] pixel[i];
     delete[] pixel;
 };
 class cheadline11BMP11klasa
{
public:
    char znaki11[2];
    long int rozmiar_plikui11;
    short int liczba_int111;
    short int liczba_int211;
    long int poczatek_danych11;
    long dlugosc;
    long x1;
    long y1;
    short warstwy11;
    short bity11;
    long kompresja11;
    long rozmiar_rysunku11;
    long rozdz_poz11;
    long rozdz_pion11;
    long kolory11;
    long reszta11;
};
 
class cBMP11klasa
{
public:
    void loadBMP11(cheadline11BMP11klasa*, cdata1111klasa*, std::string);
} bmp11;
 
#pragma pack(pop)
 
//////////////////////////////////////////
cdata1111klasa* data11[5]={new cdata1111klasa(wysokoscbitmapy,szerokoscbitmapy),new cdata1111klasa(wysokoscbitmapy,szerokoscbitmapy),new cdata1111klasa(wysokoscbitmapy,szerokoscbitmapy),new cdata1111klasa(wysokoscbitmapy,szerokoscbitmapy),new cdata1111klasa(wysokoscbitmapy,szerokoscbitmapy)};
cdata1111klasa* actual_bitmap11;        // aktualnie przechwycony obraz //
//int width11;
//int height11;
int *table11;
POINT po1;
int width11;
int height11;
FILE *control_file11;
///////////////////////////////////////////
void cBMP11klasa::loadBMP11(cheadline11BMP11klasa* headline11, cdata1111klasa* data11, std::string path)
{
    FILE *bmpfile;
 
    if ( (bmpfile = fopen (path.c_str(), "rb")) == NULL )
    {
        std::cout << "nieprawidłowa sciezka" << std::endl;
        return;
    }
 
    fread (headline11, sizeof(cheadline11BMP11klasa), 1, bmpfile);
 
    // ladowanie danych //
    fseek (bmpfile, headline11->poczatek_danych11, 0);
    for ( int i = 0; i < szerokoscbitmapy; ++i )
    {
        for ( int j = 0; j < wysokoscbitmapy; ++j )
        {
            data11->pixel[j][i].blue11 = fgetc(bmpfile);
            data11->pixel[j][i].green11 = fgetc(bmpfile);
            data11->pixel[j][i].red11 = fgetc(bmpfile);
        }
        //if ( headline11->x1 % 2 != 0 )
        //  fgetc(bmpfile);             // pobieranie wartosci 0 niepotrzebnej (w plikach bmp po kazdym wierszu jest dodawana wartosc char zerowa)
    }
 
    fclose (bmpfile);   
}
void load_templates11(cheadline11BMP11klasa* headline11)
{
    bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[0], "c://1/szablony/0.bmp");    
    bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[1], "c://1/szablony/1.bmp");    
    bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[2], "c://1/szablony/2.bmp");
 
}
 
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{   
 
    wysokoscbitmapy=100;
    szerokoscbitmapy=200;
    SetCursorPos(width11+200, height11+200);        
    mouse_event(MOUSEEVENTF_LEFTDOWN,0 ,0,0,0);
    cheadline11BMP11klasa headline11;
 
    int x1 = wysokoscbitmapy;//wys
    int y1 = szerokoscbitmapy;//szer
    int _y1 = 0;
 
    headline11.znaki11[0] = 'B';
    headline11.znaki11[1] = 'M';
    headline11.rozmiar_plikui11 = sizeof(cPixel11klasa)*x1*y1 + sizeof(cheadline11BMP11klasa)+_y1;
    headline11.liczba_int111 = 0;
    headline11.liczba_int211 = 0;
    headline11.poczatek_danych11 = 54;
    headline11.dlugosc = 40;
    headline11.x1 = x1;
    headline11.y1 = y1;
    headline11.warstwy11 = 1;
    headline11.bity11 = 24;
    headline11.kompresja11 = 0;
    headline11.rozmiar_rysunku11 = sizeof(cPixel11klasa)*x1*y1 + _y1;
    headline11.rozdz_poz11 = 0;
    headline11.rozdz_pion11 = 0;
    headline11.kolory11 = 0;
    headline11.reszta11 = 0;
 
    load_templates11(&headline11);
 
    system("pause");
    return 0;
}
 
edytowany 1x, ostatnio: madmike, 2011-09-04 12:45

Pozostało 580 znaków

2011-08-31 08:08
0

Gdzie kompilator wskazuje błąd? Mógłbyś oszczędzić nam dogłębnej analizy.

Pozostało 580 znaków

2011-08-31 15:40
0

na razie mam tyle i działa:

jednak zamiast trego:
actual_bitmap11=new cdata1111klasa[1];/////////////////////////
actual_bitmap11[0].cdata1111klasa::cdata1111klasa(5,5);////////////////
bmp11.loadBMP11(&headline11, &actual_bitmap11[0], "sample3.bmp");
chcę tak:
actual_bitmap11=new cdata1111klasa;/////////////////////////
actual_bitmap11->cdata1111klasa::cdata1111klasa(5,5);////////////////
bmp11.loadBMP11(&headline11, &actual_bitmap11, "sample3.bmp");

 
// 12d.cpp : Defines the entry point for the console application.
//
 
#include "stdafx.h"
#include <stdio.h>
#include <cstdio>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h> 
#include <time.h>
#include <iostream>
#include <windows.h>
#include <Shellapi.h>
#include <fstream>d
#include <time.h>
#include <sys/timeb.h> // pomiar czasu 
#include <tchar.h>
//using namespace std;
 
#define BITMAP_width11  0
#define BITMAP_height11 0
 
#define SLEEP           25
 
//#define LIMIT         64
//#define LIMIT         16
 
int szerokosc;
int wysokosc;
 
#pragma pack(push, 1)           // zeby nie dodawal sobie niepotrzebnych bitow (rozmiar nie podzielny przez 4) //
 
class Klasa {
private:
    double *tablica; 
    int size; 
    int size2;
public: 
    Klasa(int SIZEX,int SIZEY,double v1):size(SIZEX),size2(SIZEY)
    {       //int SIZEY=SIZEX;
            //double **tablica = new double*[size];
            double **tablica = new double*[SIZEX*sizeof(int*)];
            for (int x = 0; x < SIZEX; x++) {
            //tablica[x] = new double[size2];
            tablica[x] = new double[SIZEY*sizeof(int)];
            }
        for (int i=0; i < SIZEX; i++)
        { 
            for (int j=0; j < SIZEY; j++)
             {
            tablica[i][j] = v1;
            std::cout <<"  "<<SIZEX<<"  "<<SIZEY<<" tablica["<<i<<"]["<<j<<"] "<<tablica[i][j]<< "\n";
            system("pause");
            }
        }
 
    }
 
};
 
///////////////////
 
class cPixel11klasa
{
public:
    char red11;
    char green11;
    char blue11;
};
 
class cdata1111klasa
{
public:
 cPixel11klasa **pixel;
 int x, y;
 cdata1111klasa(){};
 cdata1111klasa(int x, int y);
 ~cdata1111klasa();
};
 
cdata1111klasa::cdata1111klasa(int x, int y)
 {
  this->x = x;
  this->y = y;
  pixel = new cPixel11klasa*[y];
  for ( int i = 0; i < y; ++i )
  {
   pixel[i] = new cPixel11klasa[x];
  }
 }
 //int getx() {return x;}
 //int gety() {return y;}
 
cdata1111klasa::~cdata1111klasa()
 {   
     this->y = y;
     for(int i = 0; i < y; i++) 
     delete[] pixel[i];
     delete[] pixel;
 };
 
class cheadline11BMP11klasa
{
public:
    char znaki11[2];
    long int rozmiar_plikui11;
    short int liczba_int111;
    short int liczba_int211;
    long int poczatek_danych11;
    long dlugosc;
    long x1;
    long y1;
    short warstwy11;
    short bity11;
    long kompresja11;
    long rozmiar_rysunku11;
    long rozdz_poz11;
    long rozdz_pion11;
    long kolory11;
    long reszta11;
};
 
class cBMP11klasa
{
public:
    void loadBMP11(cheadline11BMP11klasa*, cdata1111klasa*, std::string);
} bmp11;
 
#pragma pack(pop)
//////////////////////
cdata1111klasa* data11;//////////////
cdata1111klasa* actual_bitmap11;/////////////
///////////////////////
//int width11;
//int height11;
int *table11;
POINT po1;
int width11;
int height11;
FILE *control_file11;
///////////////////////
 
void cBMP11klasa::loadBMP11(cheadline11BMP11klasa* headline11, cdata1111klasa* data11, std::string path)
{
    FILE *bmpfile;
 
    if ( (bmpfile = fopen (path.c_str(), "rb")) == NULL )
    {
        std::cout << "nieprawidłowa sciezka" << std::endl;
        return;
    }
    std::cout << "1odnaleziono plik" << std::endl;
    //system("pause");
    fread (headline11, sizeof(cheadline11BMP11klasa), 1, bmpfile);
    std::cout << "2odnaleziono plik" << std::endl;
    //system("pause");
    // ladowanie danych //
    fseek (bmpfile, headline11->poczatek_danych11, 0);
    std::cout << "3odnaleziono plik" << std::endl;
    //system("pause");
    for ( int i = 0; i < 5; ++i )
    {
    std::cout << "i=" <<i<< std::endl;
    //system("pause");
        for ( int j = 0; j < 5; ++j )
        {
            std::cout << "j przed =" <<j<< std::endl;
            //system("pause");
            data11->pixel[j][i].blue11 = fgetc(bmpfile);
            data11->pixel[j][i].green11 = fgetc(bmpfile);
            data11->pixel[j][i].red11 = fgetc(bmpfile);
            std::cout << "j  po =" <<j<< std::endl;
            //system("pause");
            std::cout <<"pixel["<<j<<"]["<<i<<"] "<<data11->pixel[j][i].blue11<<" "<<data11->pixel[j][i].green11<<" "<<data11->pixel[j][i].red11<< std::endl;
        }
        std::cout <<std::endl;
        //if ( headline11->x1 % 2 != 0 )
        //  fgetc(bmpfile);             // pobieranie wartosci 0 niepotrzebnej (w plikach bmp po kazdym wierszu jest dodawana wartosc char zerowa)
    }
 
    fclose (bmpfile);   
}
 
void load_templates11(cheadline11BMP11klasa* headline11)
{
    bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[0], "c://1/szablony/0.bmp");
    bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[1], "c://1/szablony/1.bmp");    
    bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[2], "c://1/szablony/102.bmp");
    bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[3], "c://1/szablony/103.bmp");
    bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[4], "c://1/szablony/104.bmp");
    bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[5], "c://1/szablony/105.bmp");
    bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[6], "c://1/szablony/106.bmp");
    bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[7], "c://1/szablony/107.bmp");
    bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[8], "c://1/szablony/108.bmp");
    bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[9], "c://1/szablony/109.bmp");
    bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[10], "c://1/szablony/110.bmp");
    bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[11], "c://1/szablony/111.bmp");
    bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[12], "c://1/szablony/112.bmp");
    bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[13], "c://1/szablony/113.bmp");
    bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[14], "c://1/szablony/114.bmp");
    bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[15], "c://1/szablony/202.bmp");
    bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[16], "c://1/szablony/203.bmp");
    bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[17], "c://1/szablony/204.bmp");
    bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[18], "c://1/szablony/205.bmp");
    bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[19], "c://1/szablony/206.bmp");
    bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[20], "c://1/szablony/207.bmp");
    bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[21], "c://1/szablony/208.bmp");
    bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[22], "c://1/szablony/209.bmp");
    bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[23], "c://1/szablony/210.bmp");
    bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[24], "c://1/szablony/211.bmp");
    bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[25], "c://1/szablony/212.bmp");
    bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[26], "c://1/szablony/213.bmp");
    bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[27], "c://1/szablony/214.bmp");
    bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[28], "c://1/szablony/302.bmp");
    bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[29], "c://1/szablony/303.bmp");
    bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[30], "c://1/szablony/304.bmp");
    bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[31], "c://1/szablony/305.bmp");
    bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[32], "c://1/szablony/306.bmp");
    bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[33], "c://1/szablony/307.bmp");
    bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[34], "c://1/szablony/308.bmp"); 
    bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[35], "c://1/szablony/309.bmp");
    bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[36], "c://1/szablony/310.bmp");
    bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[37], "c://1/szablony/311.bmp");
    bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[38], "c://1/szablony/312.bmp"); 
    bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[39], "c://1/szablony/313.bmp");
    bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[40], "c://1/szablony/314.bmp");
    bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[41], "c://1/szablony/402.bmp"); 
    bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[42], "c://1/szablony/403.bmp");
    bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[43], "c://1/szablony/404.bmp");
    bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[44], "c://1/szablony/405.bmp");
    bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[45], "c://1/szablony/406.bmp");
    bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[46], "c://1/szablony/407.bmp");
    bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[47], "c://1/szablony/408.bmp");
    bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[48], "c://1/szablony/409.bmp"); 
    bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[49], "c://1/szablony/410.bmp");
    bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[50], "c://1/szablony/411.bmp");
    bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[51], "c://1/szablony/412.bmp");
    bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[52], "c://1/szablony/413.bmp");
    bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[53], "c://1/szablony/414.bmp");
    bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[54], "c://1/szablony/3.bmp");
    bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[55], "c://1/szablony/4.bmp");
 
}
 
void create_new_bitmap111(BITMAPINFO* bi1, HWND window)//
{
    HANDLE hf1;
    HDC sdc1 = GetWindowDC(window);
    BYTE *bits1; 
    HBITMAP hbm1 = CreateDIBSection(sdc1,bi1,DIB_RGB_COLORS,(void**)&bits1,NULL,0);
    HDC hdc1 = CreateCompatibleDC(sdc1); 
    HGDIOBJ hold = SelectObject(hdc1,hbm1);
    //StretchBlt(hdc1,0,0,bw,bh,sdc1,0,0,w1,h1,SRCCOPY);
    //StretchBlt(hdc1,0,0,bw,bh,sdc1,BITMAP_width11,BITMAP_height11,w1,h1,SRCCOPY);
    BitBlt(hdc1,-422,-275,1600,1600,sdc1,BITMAP_width11,BITMAP_height11,SRCCOPY);   
 
    SelectObject(hdc1,hold); 
    DeleteDC(hdc1); 
    ReleaseDC(0,sdc1);
 
    hf1=CreateFile(_T("sample3.bmp"),GENERIC_WRITE,0,NULL,CREATE_ALWAYS,FILE_ATTRIBUTE_NORMAL,NULL);
    BITMAPFILEHEADER bfh1; 
    ZeroMemory(&bfh1,sizeof(bfh1));
    bfh1.bfType=0x4d42; 
    bfh1.bfOffBits=sizeof(BITMAPFILEHEADER)+bi1->bmiHeader.biSize;
    bfh1.bfSize=bfh1.bfOffBits+bi1->bmiHeader.biSizeImage; 
    bfh1.bfReserved1=0; 
    bfh1.bfReserved2=0;
    DWORD writ; 
    WriteFile(hf1,& bfh1, sizeof(bfh1), &writ, NULL);
    WriteFile(hf1, &bi1->bmiHeader, sizeof(bi1->bmiHeader), &writ, NULL);
    WriteFile(hf1, bits1, bi1->bmiHeader.biSizeImage, &writ, NULL);
    CloseHandle(hf1);
    DeleteObject(hbm1); 
}
////////////////////////////////////////////////////////////////
int find_bitmap11()
{
    bool _break = false;
    int counter = 0;
    int actual_number = -1;
 
    for ( int i = 0; i < 3; ++i )
    {
        for ( int j = 0; j < wysokosc; ++j )
        {
            for ( int k = 0; k < szerokosc; ++k )
            {
                if ( actual_bitmap11->pixel[k][j].blue11 != data11[i].pixel[k][j].blue11 || actual_bitmap11->pixel[k][j].green11 != data11[i].pixel[k][j].green11 || actual_bitmap11->pixel[k][j].red11 != data11[i].pixel[k][j].red11 ) 
                {
                    //std::cout << "Bitmapy sa nierowne" << std::endl;
                    _break = true;
                    counter = 0;
                    break;
                }
                else
                {
                    ++counter;
                }
 
                if ( counter == szerokosc*wysokosc )
                {
                    std::cout << "Bitmapy sa sobie rowne" << std::endl;
                    actual_number = i;
                    std::cout << actual_number << " " << std::endl;
                    _break = true;
                    counter = 0;
                    break;
                }
 
            }
            if ( _break == true )
            {
                _break = false;
                break;
            }   
        }
        if ( actual_number != -1 )
            break;
    }
    return actual_number;
}
//////////////////////////////////////////////////////////////
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
    srand((int) time(0));
    szerokosc=5;
    wysokosc=5;
    data11=new cdata1111klasa[56];//////////////////////
    for(int i=0;i<56;i++)
    {
    data11[i].cdata1111klasa::cdata1111klasa(5,5);//////////////
    }
    //actual_bitmap11=new cdata1111klasa;/////////////////////////
    //actual_bitmap11->cdata1111klasa::cdata1111klasa(5,5);////////////////
    actual_bitmap11=new cdata1111klasa[1];/////////////////////////
    actual_bitmap11[0].cdata1111klasa::cdata1111klasa(5,5);////////////////
 
    system("pause");
 
    SetCursorPos(width11+200, height11+200);        
    mouse_event(MOUSEEVENTF_LEFTDOWN,0 ,0,0,0);
    Sleep(100);
    cheadline11BMP11klasa headline11;
 
    int x1 = szerokosc;//wys
    int y1 = wysokosc;//szer
    int _y1 = 0;
 
    headline11.znaki11[0] = 'B';
    headline11.znaki11[1] = 'M';
    headline11.rozmiar_plikui11 = sizeof(cPixel11klasa)*x1*y1 + sizeof(cheadline11BMP11klasa)+_y1;
    headline11.liczba_int111 = 0;
    headline11.liczba_int211 = 0;
    headline11.poczatek_danych11 = 54;
    headline11.dlugosc = 40;
    headline11.x1 = x1;
    headline11.y1 = y1;
    headline11.warstwy11 = 1;
    headline11.bity11 = 24;
    headline11.kompresja11 = 0;
    headline11.rozmiar_rysunku11 = sizeof(cPixel11klasa)*x1*y1 + _y1;
    headline11.rozdz_poz11 = 0;
    headline11.rozdz_pion11 = 0;
    headline11.kolory11 = 0;
    headline11.reszta11 = 0;
 
    load_templates11(&headline11);  
    system("pause");
/////////////////////////////////////
 
    int w11 = szerokosc, h11 = wysokosc;
    int bw1 = szerokosc, bh1 = wysokosc;
    int bw41=(bw1+3)&0xFFFFFFFC;
 
    //HANDLE hf;
 
    BITMAPINFO bi1; 
    bi1.bmiHeader.biBitCount=24; 
    bi1.bmiHeader.biClrImportant=0;
    bi1.bmiHeader.biClrUsed=0;
    bi1.bmiHeader.biCompression=BI_RGB; 
    bi1.bmiHeader.biHeight=bh1;
    bi1.bmiHeader.biPlanes=1; 
    bi1.bmiHeader.biSize=40; 
    bi1.bmiHeader.biSizeImage=bw41*bh1*3;
    //bi1.bmiHeader.biSizeImage=bw*bh*3;
    bi1.bmiHeader.biWidth=bw1; 
    bi1.bmiHeader.biXPelsPerMeter=3780; 
    bi1.bmiHeader.biYPelsPerMeter=3780;
    bi1.bmiColors[0].rgbBlue=0; 
    bi1.bmiColors[0].rgbGreen=0; 
    bi1.bmiColors[0].rgbRed=0; 
    bi1.bmiColors[0].rgbReserved=0;
 
    Sleep(1000);
 
    po1.x = BITMAP_width11;
    po1.y = BITMAP_height11;
 
    POINT p1;
    HWND he1,hf1;
 
    GetCursorPos(&p1);
    //he = WindowFromPoint(p1);
    he1=GetDesktopWindow();
    hf1 = WindowFromPoint(po1);
 
    //ClientToScreen(he,&po1);
    width11 = po1.x;
    height11 = po1.y;
 
    create_new_bitmap111(&bi1,he1);
    bmp11.loadBMP11(&headline11, &actual_bitmap11[0], "sample3.bmp");
 
    int actual_number1 = find_bitmap11();
        if ( actual_number1 == -1 )
    {
        std::cout << "nieprawidlowy uchwyt okna, ustaw kursor na wlasciwe okno" << std::endl;
        system("pause");
        return 0;
    }
 
    system("pause");
 
/////////////////////////////////////
    for(int i=0;i<5;i++)
    {   
        for(int j=0;j<5;j++)
        {
        data11[0].pixel[j][i].red11=rand()%33+100;
        data11[0].pixel[j][i].green11=rand()%33+100;
        data11[0].pixel[j][i].blue11=rand()%33+100; 
        std::cout <<"b[0]->pixel["<<j<<"]["<<i<<"].red11"<<"  "<<data11[0].pixel[i][j].red11<<"  b[0]->pixel["<<j<<"]["<<i<<"].green11  "<<data11[0].pixel[i][j].green11<<"  b.pixel["<<j<<"]["<<i<<"].blue11  "<<data11[0].pixel[i][j].blue11<< "\n";
        }
    }
    for(int i=0;i<5;i++)
    {   
        for(int j=0;j<5;j++)
        {
        data11[1].pixel[j][i].red11=rand()%33+100;
        data11[1].pixel[j][i].green11=rand()%33+100;
        data11[1].pixel[j][i].blue11=rand()%33+100; 
        std::cout <<"b[1]->pixel["<<j<<"]["<<i<<"].red11"<<"  "<<data11[1].pixel[i][j].red11<<"  b[1]->pixel["<<j<<"]["<<i<<"].green11  "<<data11[1].pixel[i][j].green11<<"  b.pixel["<<j<<"]["<<i<<"].blue11  "<<data11[1].pixel[i][j].blue11<< "\n";
        }
    }
    /*
    for(int i=0;i<5;i++)
    {   
        for(int j=0;j<5;j++)
        {
        actual_bitmap11->pixel[j][i].red11=rand()%33+100;
        actual_bitmap11->pixel[j][i].green11=rand()%33+100;
        actual_bitmap11->pixel[j][i].blue11=rand()%33+100;  
        std::cout <<"b[1]->pixel["<<j<<"]["<<i<<"].red11"<<"  "<<actual_bitmap11->pixel[i][j].red11<<"  b[1]->pixel["<<j<<"]["<<i<<"].green11  "<<actual_bitmap11->pixel[i][j].green11<<"  b.pixel["<<j<<"]["<<i<<"].blue11  "<<actual_bitmap11->pixel[i][j].blue11<< "\n";
        }
    }
    */
Klasa a(2,3,7.9);
system("pause");
    return 0;
}
 
edytowany 3x, ostatnio: rewertyn, 2011-08-31 16:02

Pozostało 580 znaków

2011-09-01 07:35
0
bmp11.loadBMP11(&headline11, actual_bitmap11, "sample3.bmp");

bez &

Mnie bardzo ciekawi co to za 11 w tych wszystkich nazwach. Jakieś pomysły? - Endrju 2011-09-01 14:49

Pozostało 580 znaków

2011-09-01 08:28
0

Dlaczego nie korzystasz z przestrzeni dostępu PRIVATE i PROTECTED w klasach? Czasami może ustrzec Cię to przed wieloma głupimi błędami wynikającymi z nieodpowiedniej inicjalizacji komponentów klasy. Jeśli naprawdę wiesz co robisz to może rozpatrz korzystanie z struktur zamiast klas. W strukturach, wszystko jest domyślnie PUBLIC, a nie jak w klasach PRIVATE. Uczyniłoby to kod nieco bardziej logicznym i poprawnym :)

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0