Jak złapać ESC?

0

Jak sprawdzić czy został wciśnięty ESC??
Nie chodzi o Hooka, tylko zwczajnie na formie, żeby było jak najprościej.

0

Może bez rozpisywania się podam od razu przykłąd:

procedure TForm1.FormKeyPress
  (Sender: TObject; var Key: Char) ;
begin
  if key = #27 then Close;
end;
2
Gregory_Scot napisał(a)

Może bez rozpisywania się podam od razu przykłąd:

procedure TForm1.FormKeyPress
  (Sender: TObject; var Key: Char) ;
begin
  if key = #27 then Close;
end;

Nie wspomniałeś jeszcze o ustawieniu właściwości formy "KeyPreview" na true. Bez tego forma główna nie przechwyci wciśniętego klawisza Escape gdy na formie będzie co najmniej jedna kontrolka ("focus-owalna"), do której zostanie przekazany kod wciśniętego klawisza.

0

Albo taka metoda:

 
unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
 StdCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Label1: TLabel;
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
  procedure OczekiwanieNaKlawisz(Sender: TObject; var Done: Boolean); //Wymagany format procedury dla OnIdle
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.DFM}

{ TForm1 }

procedure TForm1.OczekiwanieNaKlawisz(Sender: TObject; var Done: Boolean);
begin
   //Ta funkcja wykonywana jest cyklicznie przez applikacje
   //Tu sprawdzamy klawisz PrintScreen! Jeśli go wcisnieto to Beeep!!!
   if GetAsyncKeyState(VK_SNAPSHOT) <> 0 then
     Windows.Beep(2000,50);
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
   //Podstawiamy procedure do cyklicznej petli obslugi stanu spoczynkowego applikacji!
   Application.OnIdle:=OczekiwanieNaKlawisz;
end;

end.
 


0

odbieranie klawisza "Esc" poprzez FormKeyPress ma kilka znaczących wad
tu zamieszczam skuteczniejsze rozwiązanie


unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs;

type
 TForm1 = class(TForm)
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
   procedure Komunikaty(var Msg: TMSG; var HAndled: Boolean);
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Komunikaty(var Msg: TMSG; var HAndled: Boolean);
begin
   Handled := False;
   case Msg.Message of

     //Komunikat otrzymywany tylko gdy nasze okno jest aktywne!!!
     WM_KEYDOWN:     begin
                  if Msg.wParam = VK_ESCAPE then  //Klawisz ESC
                  begin
                    Windows.Beep(300,300);
                    Application.Minimize;
                  end;
               end;

     //Sprawdzamy czy komunikat dotyczy klawiszy Alt+F4
     WM_SYSKEYDOWN:   begin
                  if Msg.wParam = VK_F4 then
                  begin
                     Handled := True; // brak reakcji na klawisze ALT-F4
                  end;
               end;


     //Sprawdzamy np. czy komunikat dotyczy kółka myszki.
     WM_MOUSEWHEEL:   begin
                  Handled := True; //Komunikat nie jest przekazywany dalej
               end;

   end;

end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
   //Przypisujemy procedure odbierającą komunikaty
   Application.OnMessage:=Komunikaty;
end;

end.

 

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1