C++ - undefined reference to

0

Mam pewien problem, otóż wzorując się na książce chciałem sobie napisać klasę upraszczającą tworzenie okien. Jednak kompilator wywala błąd " [Linker error] undefined reference to `[email protected]' a następnie " ld returned 1 exit status ". Dziękuję jeżeli ktoś okaże chęci i pomoże mi :).

#include <windows.h>

class WWindow
{
public:
//definicja takich tam zmiennych itd.
WNDCLASSEX wc;
LPSTR lpCmdLine;
HINSTANCE hInstance;
HINSTANCE hPrevInstance;
HWND hwnd;
int nCmdShow;
static LRESULT CALLBACK WndProc::WWindow(HWND hwnd, UINT message, WPARAM wparam, LPARAM lparam);
int Create();
void Run();
};
//Rozwinięcie funkcji
void WWindow::Run()
{
 //pokazanie okienka
 ShowWindow(hwnd, nCmdShow);
 UpdateWindow(hwnd);

}
int WWindow::Create()
{
  wc.cbSize = sizeof (WNDCLASSEX);
  wc.style = 0;
  wc.lpfnWndProc = WndProc;//tu występuje błąd
  wc.cbClsExtra = 0;
  wc.cbWndExtra = 0;
  wc.hInstance = hInstance;
  wc.hIcon = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION);
  wc.hCursor = LoadCursor (NULL, IDC_ARROW);
  wc.hbrBackground = (HBRUSH) (COLOR_WINDOW);
  wc.lpszMenuName = NULL;
  wc.lpszClassName = "";
  wc.hIconSm = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION);

hwnd = CreateWindowEx (WS_EX_CLIENTEDGE, "", "Okno", WS_OVERLAPPEDWINDOW,
 CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, 240, 120, NULL, NULL, hInstance, NULL);
  return 0;
}
0

Brakuje funkcji WndProc. Wszystko linker ładnie pokazał.

0

Wielkie dzięki. Z początku nie rozumiałem na czym polega mój błąd, że nie ma funkcji(dla mnie funkcją była sama deklaracja jak np. int funkcja();).

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0