Własny komunikator

0

Witam.

Mam taki problem znalazłem kod programu dzięki któremu można wysyłać wiadomość
trochę go zmieniłem aż w końcu utknąłem

Chodzi o to że żeby założyć serwer trzeba wpisać tylko Port
Ale żeby się połączyć trzeba podać Port i IP osoby która założyła serwer lub Host zamiast IP

Kod przycisku połącz:


f not Klient.Active then
 begin
  if EditIP.Text <> '' then
   ClintSocket1.Address := EdtIP.Text
  else if EditHost.Text <> '' then  
   ClientSocket1.Host := EdtHost.Text
  else
  begin
   StatusBar1.SimpleText := 'Musisz podać numer IP serwera lub jego nazwę.' ;
   Exit ;
  end ;

  if EditPort.Text = '' then
  begin
   StatusBar1.SimpleText := 'Musisz podać numer portu.' ;
   Exit ;
  end ;
  ClientSocket1.Port := StrToInt(EdtPort.Text) ;

  Polacz.Enabled := false ;
  ClintSocket1.Active := true ;
 end
 else
 begin
  BtnWyslijPlik.Enabled := false ;
  ClientSocket1.Active := false ;
  BtnPolacz.Caption := 'Połącz' ;
 end ;

Cały Kod programu ( originalny )

unit Kod;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls, ScktComp, ComCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Klient: TClientSocket;
  BtnPolacz: TButton;
  RDoWys: TRichEdit;
  EdtPort: TEdit;
  Label1: TLabel;
  Label2: TLabel;
  Label3: TLabel;
  EdtHost: TEdit;
  EdtIP: TEdit;
  Label4: TLabel;
  StatBar: TStatusBar;
  BtnPrzeslij: TButton;
  Label5: TLabel;
  ROdebrane: TRichEdit;
  Label6: TLabel;
  OpenDlg: TOpenDialog;
  SaveDlg: TSaveDialog;
  BtnWyslijPlik: TButton;
  procedure BtnPolaczClick(Sender: TObject);
  procedure KlientConnect(Sender: TObject; Socket: TCustomWinSocket);
  procedure KlientConnecting(Sender: TObject; Socket: TCustomWinSocket);
  procedure KlientDisconnect(Sender: TObject; Socket: TCustomWinSocket);
  procedure KlientError(Sender: TObject; Socket: TCustomWinSocket;
   ErrorEvent: TErrorEvent; var ErrorCode: Integer);
  procedure BtnPrzeslijClick(Sender: TObject);
  procedure KlientRead(Sender: TObject; Socket: TCustomWinSocket);
  procedure BtnWyslijPlikClick(Sender: TObject);
  procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;
 F : TFileStream ;
 RozmiarPliku : Integer ;
 OdbierzPlik , WyslijPlik : Boolean ;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.BtnPolaczClick(Sender: TObject);
begin
 if not Klient.Active then
 begin
  if EdtIP.Text <> '' then
   Klient.Address := EdtIP.Text
  else if EdtHost.Text <> '' then
   Klient.Host := EdtHost.Text
  else
  begin
   StatBar.SimpleText := 'Musisz podać numer IP serwera lub jego nazwę.' ;
   Exit ;
  end ;

  if EdtPort.Text = '' then
  begin
   StatBar.SimpleText := 'Musisz podać numer portu.' ;
   Exit ;
  end ;
  Klient.Port := StrToInt(EdtPort.Text) ;

  BtnPolacz.Enabled := false ;
  Klient.Active := true ;
 end
 else
 begin
  BtnWyslijPlik.Enabled := false ;
  Klient.Active := false ;
  BtnPolacz.Caption := 'Połącz' ;
 end ;
end;

procedure TForm1.KlientConnect(Sender: TObject; Socket: TCustomWinSocket);
begin
 StatBar.SimpleText := 'Połączono z serwerem.' ;
 BtnPrzeslij.Enabled := true ;
 BtnWyslijPlik.Enabled := true ;
 BtnPolacz.Caption := 'Rozłącz' ;
 BtnPolacz.Enabled := true ;
end;

procedure TForm1.KlientConnecting(Sender: TObject;
 Socket: TCustomWinSocket);
begin
 StatBar.SimpleText := 'Trwa łączenie...' ;
end;

procedure TForm1.KlientDisconnect(Sender: TObject;
 Socket: TCustomWinSocket);
begin
 StatBar.SimpleText := 'Rozłączono z serwerem.' ;
 BtnPrzeslij.Enabled := false ;
 BtnWyslijPlik.Enabled := false ;
 BtnPolacz.Caption := 'Połącz' ;
 BtnPolacz.Enabled := true ;
 if OdbierzPlik then
 begin
  OdbierzPlik := false ;
  StatBar.SimpleText := 'Odbieranie pliku przerwane.' ;
  F.Free ;
 end ;
 WyslijPlik := false ;
end;

procedure TForm1.KlientError(Sender: TObject; Socket: TCustomWinSocket;
 ErrorEvent: TErrorEvent; var ErrorCode: Integer);
begin
 case ErrorCode of
  10060 : StatBar.SimpleText := 'Komputer-serwer nie jest w sieci.' ;
  10061 : StatBar.SimpleText := 'Podany port nie jest otwarty na danym komputerze.' ;
  else StatBar.SimpleText := 'Wystąpił błąd, jego kod to: ' + IntToStr(ErrorCode) ;
 end ;
 ErrorCode := 0 ;
 BtnPolacz.Enabled := true ;
end;

procedure TForm1.KlientRead(Sender: TObject; Socket: TCustomWinSocket);
var
 Odczytane : Integer ;
 Buf : array [1..1024] of Char ;
 Wiadomosc : String ;
 NazwaPliku : String ;
begin
 if OdbierzPlik then
 begin
  Odczytane := Socket.ReceiveBuf(Buf , SizeOf(Buf)) ;

  Wiadomosc := Buf ;
  if Pos('/m:m' , Wiadomosc) = 1 then
  begin
   Delete(Wiadomosc , 1 , 4) ;
   ROdebrane.Lines.Add(StrPas(PChar(Wiadomosc))) ;
   SendMessage(ROdebrane.Handle , WM_VSCROLL , SB_BOTTOM , 0) ;
   Exit ;
  end ;

  StatBar.SimpleText := 'Odbieram plik, postęp: ' + FormatFloat('0.00' , (F.Position / RozmiarPliku) * 100) + '%' ;
  F.Write(Buf , Odczytane) ;
  if F.Position >= RozmiarPliku then
  begin
   F.Free ;
   StatBar.SimpleText := 'Przesyłanie zakończone sukcesem.' ;
   OdbierzPlik := false ;
   BtnWyslijPlik.Enabled := true ;
  end ;
 end
 else
 begin
  Wiadomosc := Socket.ReceiveText ;

  if Wiadomosc = '/m:y' then
  begin
   WyslijPlik := true ;
   while F.Position < F.Size do
   begin
    Application.ProcessMessages ;
    if not WyslijPlik then Break ;
    Sleep(10) ;

    Odczytane := F.Read(Buf , SizeOf(Buf)) ;
    Klient.Socket.SendBuf(Buf , Odczytane) ;
    StatBar.SimpleText := 'Przesyłam plik, postęp: ' + FormatFloat('0.00' , (F.Position / F.Size) * 100) + '%' ;
   end ;
   if F.Position < F.Size then StatBar.SimpleText := 'Wysyłanie pliku przerwane.'
   else BtnWyslijPlik.Enabled := true ;
   WyslijPlik := false ;
   F.Free ;
  end
  else if Wiadomosc = '/m:n' then
  begin
   StatBar.SimpleText := 'Użytkownik nie chce odebrać pliku.' ;
   BtnWyslijPlik.Enabled := true ;
   F.Free ;
  end
  else if Pos('/m:p' , Wiadomosc) = 1 then
  begin
   RozmiarPliku := StrToInt(Copy(Wiadomosc , 5 , Pos(';' , Wiadomosc) - 5)) ;
   NazwaPliku := Copy(Wiadomosc , Pos(';' , Wiadomosc) + 1 , Length(Wiadomosc) - Pos(';' , Wiadomosc)) ;
   SaveDlg.FileName := NazwaPliku ;
   if (MessageBox(0 , PAnsiChar('Czy chcesz pobrać plik ' + NazwaPliku + ' (rozmiar: ' + IntToStr(RozmiarPliku div 1024) + ' KB) od użytkownika ' +
      Socket.RemoteAddress + '(' + Socket.RemoteHost + ')?') , 'Pobieranie pliku' ,
      MB_YESNO + MB_ICONINFORMATION) = ID_YES) and (SaveDlg.Execute) then
   begin
    F := TFileStream.Create(SaveDlg.FileName , fmCreate) ;
    OdbierzPlik := true ;
    StatBar.SimpleText := 'Odbieram plik' ;
    Klient.Socket.SendText('/m:y') ;
    BtnWyslijPlik.Enabled := false ;
   end
   else Klient.Socket.SendText('/m:n') ;
  end
  else
  begin
   Delete(Wiadomosc , 1 , 4) ;
   ROdebrane.Lines.Add(Wiadomosc) ;
   SendMessage(ROdebrane.Handle , WM_VSCROLL , SB_BOTTOM , 0) ;
  end ;
 end ;
end;

procedure TForm1.BtnPrzeslijClick(Sender: TObject);
begin
 if RDoWys.Text = '' then Exit ;
 ROdebrane.Lines.Add(RDoWys.Text) ;
 SendMessage(ROdebrane.Handle , WM_VSCROLL , SB_BOTTOM , 0) ;
 Klient.Socket.SendText('/m:m' + RDoWys.Text) ;
 RDoWys.Text := '' ;
end;

procedure TForm1.BtnWyslijPlikClick(Sender: TObject);
begin
 if OpenDlg.Execute then
 begin
  F := TFileStream.Create(OpenDlg.FileName , fmOpenRead) ;
  Klient.Socket.SendText('/m:p' + IntToStr(F.Size) + ';' + ExtractFileName(OpenDlg.FileName)) ;
  BtnWyslijPlik.Enabled := false ;
 end ;
end;

procedure TForm1.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
begin
 WyslijPlik := false ;
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin

end;

end

Kod serwera ( programu gdzie zakładamy serwer , napisany przeze mnie ):

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, ScktComp, StdCtrls, ComCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Button1: TButton;
  Button2: TButton;
  ROdebrane: TMemo;
  Edit1: TEdit;
  RDoWys: TMemo;
  ServerSocket1: TServerSocket;
  ClientSocket1: TClientSocket;
  StatusBar1: TStatusBar;
  procedure ServerSocket1Accept(Sender: TObject;
   Socket: TCustomWinSocket);
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure Button2Click(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.ServerSocket1Accept(Sender: TObject;
 Socket: TCustomWinSocket);
begin
StatusBar1.SimpleText := 'Akceptuje połączenie z ' + Socket.RemoteAddress + '(' + Socket.RemoteHost + ')' ;
 Button1.Enabled := true ;
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
ServerSocket1.Port := StrToInt(Edit1.Text) ;
 ServerSocket1.Active := not ServerSocket1.Active ;

 if ServerSocket1.Active then
 begin
  StatusBar1.SimpleText := 'Serwer oczekuje na klientów.' ;
  Button1.Caption := 'Dezaktywuj' ;
 end
 else
 begin
  StatusBar1.SimpleText := 'Serwer nieaktywny.' ;
  Button1.Caption := 'Aktywuj' ;
 end ;

end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
if RDoWys.Text = '' then Exit ;
 if ServerSocket1.Socket.ActiveConnections > 0 then
 begin
  ROdebrane.Lines.Add(RDoWys.Text) ;
  SendMessage(ROdebrane.Handle , WM_VSCROLL , SB_BOTTOM , 0) ;
   ServerSocket1.Socket.Connections[ServerSocket1.Socket.ActiveConnections - 1].SendText('/m:m' + RDoWys.Text) ;
  RDoWys.Text := '' ;
 end ;
end;

end.

Z góry dzięki za pomoc

0

A jakie jest pytanie?

0

Jak mam połączyć się z serwerem bez podawania IP Lub Hosta osoby która założyła serwer ?

0

a jak ty się chcesz połączyć z innym komputerem nie znając jego lokalizacji? To tak jakbyś chciał napisać do kogoś list nie znając adresu zamieszkania ani imienia i nazwiska. Adres możesz wpisać "na sztywno" i nie truć użytkownikowi o tym ale gdzieś on pojawić się musi.

0

Posłuchaj

ja mam ten program i on ma ten program
ja zakładam serwer na porcie np 8585
I w programie wpisuje port 8585 kilka połącz i możemy gadać.

0

Masz racje 2xUp
Dopiero pomyślałem no bo jeśli założę na porcie 8585
a druga osoba będzie się chciała połączyć no to się nie połączy bo program nie będzie wiedziała z kim/jakim serwerem ma się połączyć bo music znać adres. ehh

1

Jeśli to jest na sieć lokalną to wystarczy by server zrobił broadcast na UDP, klient nasłuchując dowie się skąd broadcast pochodzi i wtedy masz IP serwera do którego następnie łączysz się po TCP.

0

A nie da się może wykupić jakiegoś serwera
pod aplikacje
chodzi mi np tak jak robi się radio online
można wykupić serwer shoutcast
I dostajemy wtedy IP oraz port
tylko że pod aplikacje.

0

Da się. Na przykład na: http://biznes-host.pl możesz wykupić w miarę tani VPS i robić na nim wszystko co jest dozwolone polskim prawem.

0

Lol 79 zł miesiecznie xd

Zna ktoś taki serwer który można testwać np przez tydzień albo nawet 24 godz ?

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0