Witam.
Mój program zczytuje z pliku liczby.txt pojedyncze linijki, a potem rozpoznaje czy jest to zwykły tekst, liczba dziesiętna (dziesiętna w notacji naukowej), dwójkowa, ósemkowa, szesnastkowa.Następnie drukuje je z odpowiednio wraz z tą informacją. Potem zamienia wszystko na system dziesiętny, segreguje te wg wartości w systemie dziesiętnym i drukuje. Program działa, ale mam 1 problem. Jak napisać funkcję (pewnie trzeba użyć jakieś wskaźniki) i jak taką funkcję wywołać, aby wywołać funkcję w 1 linijce, bo teraz to wywołuję funkcję dla każdej komórki struktury pojedynczo, a chciałbym ją wywyłać dla całej tablicy (zresztą widać to w mainie). Chyba wiadomo o co chodzi :)

 #include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

struct Liczba {
    char tekst[20];
    char bity;
    int wartosc;
} l[100],a;

int linie=0;
void sortuj(struct Liczba *l){
   int i,j,min;
   for (i=0; i<linie-1; i++){
     min=i;
     for (j=i; j<linie; j++)
     if (l[j].wartosc<=l[min].wartosc) min=j;
   a=l[min];
   l[min]=l[i]; 
   l[i]=a;
   }
}
// zamiana liczb na system dziesiętny
void dec(struct Liczba *l){
	int i=0,r=0,j;
	 for (j=0; j<=linie; j++){
	l[j].wartosc=0;
	if(l[j].bity >4){
					int podstawa,prefix;
					if(l[j].bity == 5) {podstawa=16; prefix=2;}
					else if(l[j].bity == 9) {podstawa=8; prefix=1;}
					else if(l[j].bity == 17) {podstawa=2; prefix=2;}
  int dlugosc = strlen(l[j].tekst);
  
  for (i=dlugosc-1;i>=prefix;i--){
    if(l[j].tekst[i]>='a' && l[j].tekst[i]<='f') r+=(l[j].tekst[i] - 'a' + 10) * (pow(podstawa,dlugosc-1-i)); // dla a-f
    else if(l[j].tekst[i]>='A' && l[j].tekst[i]<='F') r+=(l[j].tekst[i] - 'A' + 10) * (pow(podstawa,dlugosc-1-i)); // dla "A-F" 
    else if(l[j].tekst[i]>='0' && l[j].tekst[i]<='9') r+=(l[j].tekst[i] - '0')*(pow(podstawa,dlugosc-1-i)); // dla cyfr
    l[j].wartosc=r;
  }
}
  else if(l[j].bity==3){
    int dlugosc = strlen(l[j].tekst);
    for (i=0;i<dlugosc;i++){
      if(!(l[j].tekst[i]>='0' && l[j].tekst[i]<='9')) {l[j].wartosc=0; r=0; break;}
      r+=pow(10,dlugosc-1-i)*(l[j].tekst[i] - '0');
      }
      if(dlugosc==3) l[j].wartosc=r+1;
      else l[j].wartosc=r;
  }
  else if(l[j].bity==0) l[j].wartosc=0;
}
      
}
void ZapiszdoPlikuTekstowego(struct Liczba l){
  FILE *plik = fopen ("liczby.txt","a");
  fprintf (plik, "%s\n",l.tekst); 
  fclose (plik);
 puts ("Tekst zostal zapisany do pliku zapis.txt");
}
 
void OdczytajzPlikuTekstowego(struct Liczba *l){
   int i=0,j=0;
   FILE *plik = fopen ("liczby.txt", "r");
   char linia [100];
   char temp [100];

   while(fgets(linia, 100, plik)){
            strcpy(temp,linia);
            linie++;
            
            int dlugosc = strlen(temp);
            for(j=0;j<dlugosc;j++){
                       if(temp[j]==10) temp[j]=0;
                        }
            strcpy(l[i].tekst,temp);
            i++;
   }
   fclose(plik);
}
void WyswietlLiczbe(struct Liczba *l){
   if(l->bity==0) printf("Tekst \"%s\" nie jest liczba.\n",l->tekst);
   else if(l->bity==3) printf("%s\tsystem dziesietny\n",l->tekst);
   else if(l->bity==5) printf("%s\tsystem szesnastkowy\n",l->tekst);
   else if(l->bity==9) printf("%s\tsystem osemkowym\n",l->tekst);
   else if(l->bity==17) printf("%s\tsystem dwojkowy\n",l->tekst);
}
       
void PobierzLiczbe(struct Liczba *l){  
  int i,spacje=1,dziesietna=1,szesnastkowa=1,osemkowa=1,dwojkowa=1;
  l->bity = 0;
  int dlugosc = strlen(l->tekst);
  
 // szukanie spacji i Tab  //
  for (i=0; i<dlugosc; i++)	
  if(l->tekst[i]==32 || l->tekst[i]==9) spacje = 1;
  spacje = 0;
  
// dziesietne //
  int kropka=0,Ee=0,znak=0,pozkropka=0,pozEe=0,pozznak=0; 
  
  if((l->tekst[0]=='0' && l->tekst[1]=='0') || (l->tekst[0]=='0' && l->tekst[1]!=0) || l->tekst[0]==0) dziesietna = 0; // tekst musi mieć, jakiś znak i nie mogą to być 2 zera na poczatku
  for (i=0; i<dlugosc; i++){
    if(l->tekst[i]=='.'){        //liczenie ile kropek i zczytanie jej indeksu
             kropka++; 
             if(kropka==2){// 1 kropka
                    dziesietna = 0; 
                    break;
             }
             pozkropka=i;
    }
    if(l->tekst[i]=='e' || l->tekst[i]=='E'){ //liczenie ile liter "E" lub "e" i zczytanie ich indeksu
             Ee++;
             if(Ee==2){// 1 znak notacji 
                  dziesietna = 0;
                  break;
             }
             pozEe=i;
    }        
    if(l->tekst[i]=='+' || l->tekst[i]=='-'){ //liczenie ile znaków "+" lub "-" i zczytanie ich indeksu 
             znak++;
             if(znak==2){ // 1 znak liczby
                   dziesietna = 0;
                   break;
             }
             pozznak=i;
    }
  }
  
  if(kropka+Ee+znak==1) dziesietna = 0; // l->tekst ma w sobie 1 znak nie będą cy licbą
  else if(Ee+znak==2 && kropka==0){
     //może to być liczba z całkowitą podstawą np.: 35E-15
     if(pozEe==0 || (pozznak-pozEe)!=1 || pozznak==dlugosc-1) dziesietna = 0;}
     else if(kropka+Ee+znak==3){
        // może to być liczba z niecałkowitą podstawą np.: 10.67e+2
        if(pozkropka==0 || (pozznak-pozEe)!=1 || (pozEe-pozkropka)==1 || pozznak==dlugosc-1 || !((pozznak>pozEe)&&(pozEe>pozkropka))) dziesietna=0;
        }
        // . nie na początku   +/- przed e/E    po . jest liczba  po +/- jest liczba       najpierw . potem e/E oraz +/-
  else if(kropka+Ee+znak==0){ //tekst może być zwykłą liczbą
              for (i=0; i<dlugosc; i++)
              if(!(isdigit(l->tekst[i]))) dziesietna = 0; // sprawdzenie czy występują tylko cyfry "0-9"
  }
  
// szesnastkowe	//
  if(l->tekst[2]==0 || l->tekst[0]!='0' || !(l->tekst[1]=='X' || l->tekst[1]=='x') || (l->tekst[1]!='X' && l->tekst[1]!='x')) szesnastkowa = 0; //pierwszy znak to "0", drugi znak to "x" lub "X"
  for (i=2; i<dlugosc; i++)
    if(!isxdigit(l->tekst[i])){szesnastkowa = 0; break;} // pozostałe znaki to cyfry "0-9" lub litery "A-F" lub "a-f"
  
// ósemkowe //
  if(l->tekst[0]!='0' || l->tekst[1]==0) osemkowa = 0; // pierwszy znak to "0", conajmniej 2 znaki
  
  for (i=1; i<dlugosc; i++)
    if(!(l->tekst[i]>47 && l->tekst[i]<56)){ // sprawdz czy znaki to cyfry "0-7"
    osemkowa = 0; 
    break;
    }
    
// dwójkowe //
  if(l->tekst[0]!='0' || l->tekst[1]!='b' || l->tekst[2]==0) dwojkowa = 0; // pierwszy znak to "0" drugi znak to "b"
  
  for (i=2; i<dlugosc; i++)
    if(!(l->tekst[i]=='0' || l->tekst[i]=='1')){ // cyfry "0-1"
    dwojkowa = 0; 
    break;
    }
// przydzielanie bitów	//
   if(spacje==0){
          if(dziesietna!=0) l->bity = 3;
          else if(szesnastkowa!=0) l->bity = 5;
          else if(osemkowa!=0) l->bity = 9;
          else if(dwojkowa!=0) l->bity = 17;
         }
}

int main(){
  int i;
	
  OdczytajzPlikuTekstowego(l);
  for (i=0;i<linie;i++){
             PobierzLiczbe(&l[i]);
             WyswietlLiczbe(&l[i]);
             dec(&l[i]);
             } 
  puts("\n\nZapis dziesietny\tliczba\n");   
  sortuj(l);   
  for(i=0;i<linie;i++)
  if(l[i].wartosc!=0) printf("%d\t\t\t%s\n",l[i].wartosc, l[i].tekst); // nie drukuje liczb w notacji naukowej

  printf("\n\nWybierz 1, aby dodac tekst do bazy lub inny klawisz, aby zakonczyc program: ");
  
  int x;
  scanf("%d", &x);
  if(x==1) {
       printf("\nWprowadz dowolny tekst: ");
	     scanf("%s",l->tekst);
	     system("pause");
	     ZapiszdoPlikuTekstowego(l[linie+1]);
     }
  else system("pause");
  
  return 0;
}