Witam mój problem jest taki :
mam kod w Pascalu:

program ksiazka;
uses crt;
type osoba=record
imie,nazwisko,adres,telefon:string;
wiek:byte;
end;

procedure wypisz(o:osoba);
begin
writeln('Imie ',o.imie);
writeln('Nazwisko ',o.nazwisko);
writeln('wiek ',o.wiek);
writeln('Miejsce zamieszkania ',o.adres);
writeln('Telefon ',o.telefon);
end;

procedure dane(var o:osoba);
begin
writeln('Podaj imie ');
readln(o.imie);
writeln('Podaj nazwisko ');
readln(o.nazwisko);
writeln('Podaj wiek ');
readln(o.wiek);
writeln('Podaj miejsce zamieszkania ');
readln(o.adres);
writeln('Telefon ');
readln(o.telefon);
end;

procedure zapisz(sciezka:string;o:osoba);
var c:text;
begin
assign(c,sciezka);

reset(c);

if ioresult=0 then append(c) else rewrite(c);
writeln(c,o.imie);
writeln(c,o.nazwisko);
writeln(c,o.wiek);
writeln(c,o.adres);
writeln(c,o.telefon);
writeln(c);
close(c);
end;

procedure wczytaj(sciezka:string;n:byte;var o:osoba;var err:integer);
var i:byte;
c:text;
begin
assign(c,sciezka);
err:=0;

reset(c);

if ioresult=0 then reset(c) else err:=-1;
i:=0;
while not (eof(c)or(i=n)) do
begin
readln(c,o.imie);
readln(c,o.nazwisko);
readln(c,o.wiek);
readln(c,o.adres);
readln(c,o.telefon);
readln(c);
i:=i+1;
end;
if i<>n then err:=-2;
close(c);
end;

procedure wyszukaj(sciezka:string;var o:osoba;var err:integer);
var c:text;
j,k:byte;
os:osoba;
begin
err:=0;
writeln('1. nazwisko');
writeln('2. imie');
writeln('3. miejsce zamieszkania');
writeln('4. telefon');
writeln('5. wiek');
case k of
1:
begin
j:=1;
repeat
wczytaj(sciezka,j,os,err);
j:=j+1;
until (eof(c)or(o.nazwisko=os.nazwisko));
if o.nazwisko<>os.nazwisko then err:=-3;
if err=0 then
with o do
begin
imie:=os.imie;
nazwisko:=os.nazwisko;
adres:=os.adres;
telefon:=os.telefon;
wiek:=os.wiek;
end;
end;
2:
begin
j:=1;
repeat
wczytaj(sciezka,j,os,err);
j:=j+1;
until (eof(c)or(o.imie=os.imie));
if o.imie<>os.imie then err:=-3;
if err=0 then
with o do
begin
imie:=os.imie;
nazwisko:=os.nazwisko;
adres:=os.adres;
telefon:=os.telefon;
wiek:=os.wiek;
end;
end;
3:
begin
j:=1;
repeat
wczytaj(sciezka,j,os,err);
j:=j+1;
until (eof(c)or(o.adres=os.adres));
if o.adres<>os.adres then err:=-3;
if err=0 then
with o do
begin
imie:=os.imie;
nazwisko:=os.nazwisko;
adres:=os.adres;
telefon:=os.telefon;
wiek:=os.wiek;
end;
end;
4:
begin
j:=1;
repeat
wczytaj(sciezka,j,os,err);
j:=j+1;
until (eof(c)or(o.telefon=os.telefon));
if o.telefon<>os.telefon then err:=-3;
if err=0 then
with o do
begin
imie:=os.imie;
nazwisko:=os.nazwisko;
adres:=os.adres;
telefon:=os.telefon;
wiek:=os.wiek;
end;
end;
5:
begin
j:=1;
repeat
wczytaj(sciezka,j,os,err);
j:=j+1;
until (eof(c)or(o.wiek=os.wiek));
if o.wiek<>os.wiek then err:=-3;
if err=0 then
with o do
begin
imie:=os.imie;
nazwisko:=os.nazwisko;
adres:=os.adres;
telefon:=os.telefon;
wiek:=os.wiek;
end;
end;
end;
end;

procedure przegladaj(sciezka:string;var err:integer);
var j:integer;
ch:char;
c:text;
o:osoba;
begin
err:=0;
assign(c,sciezka);

reset(c);

if ioresult=0 then reset(c) else err:=-1;
repeat
j:=1;
while not eof(c)do
begin
wczytaj(sciezka,j,o,err);
j:=j+1;
if err=0 then wypisz(o);
readln;
end;
ch:=readkey;
until ch=#27;
close(c);
end;

var j,k,n:byte;
sciezka:string;
err:integer;
o:osoba;
esc:char;
begin
clrscr;
repeat
writeln('1. Wczytaj dane osoby');
writeln('2. Zapisz dane osoby');
writeln('3. Wyszukaj dane osoby');
writeln('4. Przegladaj plik z danymi');
readln(k);
writeln('Wczytaj sciezke do pliku');
readln(sciezka);
case k of
1:
begin
writeln('Podaj identyfikator osoby');
readln(n);
wczytaj(sciezka,n,o,err);
if err=0 then wypisz(o);
end;
2:
begin
dane(o);
zapisz(sciezka,o);
end;
3:
begin
writeln('Co chcesz szukac ');
writeln('1. nazwisko');
writeln('2. imie');
writeln('3. miejsce zamieszkania');
writeln('4. telefon');
writeln('5. wiek');
readln(j);
case j of
1:readln(o.nazwisko);
2:readln(o.imie);
3:readln(o.adres);
4:readln(o.telefon);
5:readln(o.wiek);
end;
wyszukaj(sciezka,o,err);
if err=0 then wypisz(o);
end;
4:
begin
przegladaj(sciezka,err);
if err<>0 then writeln('Kod bledu');
end;
end;
esc:=readkey;
until esc=#27;
end. 

I Chciałbym w Nim Menu strzalkowe
mianowicie takie coś:

Var
 c1,c2:char;
 y:byte;
 PIN:byte;
 tablica:array[1..4]of string;

Begin
 Tablica[1]:=' Imie ';
 Tablica[2]:= 'Nazwisko ';
 Tablica[3]:='Wiek ';
 Tablica[4]:=' Miejsce Zamieszkana ';
 ClrScr;
 TextColor(12);
 For y:=1 to 4 do
  Begin
   TextColor(green);
   TextBackGround(0);
   GotoXY(32,11+y);
   Write(tablica[y]);
  End;
 y:=1;
 Repeat
  TextColor(10);
  TextBackGround(12);
  GotoXY(32,11+y);
  Write(tablica[y]);
  c1:=ReadKey;
  c2:=' ';
  If c1=Chr(0) Then c2:=ReadKey;
  TextColor(15);
  TextBackGround(0);
  GotoXY(32,11+y);
  Write(tablica[y]);
  If c2='H' Then Dec(y);
  If c2='P' Then Inc(y);
  If y=0 Then y:=4;
  If y=5 Then y:=1;
  If c1=Chr(27) Then y:=3;
 Until (c1=chr(27)) or (c1=chr(13));

I Nie wiem jak to dopasować do reszty Proszę o pomoc!
Z góry dziękuje