CreateProcess przykład

Makser
2011-03-10 18:16
Makser
0

Może ktoś dać przykład funkcji CreateProcess??Ja mam tak i wywala appcrash w windowsie wszystko dobrze sie kompiluje.

 STARTUPINFO si;
  PROCESS_INFORMATION pi;

  ZeroMemory( &si, sizeof(si) );

  si.cb = sizeof(si);
  si.dwFlags = STARTF_USESHOWWINDOW;
  si.wShowWindow = SW_SHOWDEFAULT;
CreateProcess( "c:\\plik.exe", NULL, NULL, NULL, FALSE, 0, NULL, NULL, &si, &pi ); 
edytowany 1x, ostatnio: madmike, 2016-12-13 18:26

Pozostało 580 znaków

ano
2011-03-14 21:57
ano
0

tutaj masz pełno przykładow do tej funkcji:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms682425(VS.85).aspx

Pozostało 580 znaków

2011-03-21 14:21

Rejestracja: 12 lat temu

Ostatnio: 7 lat temu

0

Ja bym prosił o przykład jak to napisać. Nie do końca rozumiem ten zapis z MSDN :/

To może przewiń poniżej opisu do przykładów? Czy zapisu w języku C też nie rozumiesz? - _13th_Dragon 2011-03-21 14:30

Pozostało 580 znaków

2011-03-21 17:00

Rejestracja: 10 lat temu

Ostatnio: 9 lat temu

0

a sprawdź na forach z hackami do gier, może pod hasłem "dll injection" będzie jakiś kodzik korzystający z tego?
//choć tam to pewnie będzie tylko VirtualAllocEx, WriteProcessMemory i CreateRemoteThread, ale chyba gdzieś też widziałem jakiś kod z tym CreateProcess, poszukać musisz (bardziej na zagranicznych forach)

//edit

// Based on DLLInject demonstratation by Rezmond( http://www.torry.net/authorsmore.php?id=3987 )
unit DLLInject;

interface

uses
 Windows;

// Injects DLL into running process - Needs enough permisions
function InjectDLL(const aProcHandle: THandle; const aDLLFullFileName: string): HMODULE;

// Executes an EXE and injects DLL into new instance
// Requires full path names to files
function RunAndInjectDLL(const aEXEFullFileName, aDLLFullFileName: string; out aProcInfo: PProcessInformation; const aCreateFlags: Cardinal = 0; const aWorkingDirectory: string = ''): HMODULE; overload

implementation

uses
 SysUtils;

type
 EDLLInjectError = class(Exception);

const
 KERNEL32_DLL = 'Kernel32.DLL';
 LOADLIBRARY_NAME = {$IFDEF UNICODE} 'LoadLibraryW' {$ELSE} 'LoadLibraryA' {$ENDIF UNICODE};

resourcestring
 ERR_CREATE_PROCESS = 'Unable to create process';

// Redeclared because lpBuffer should be ByRef variable
function FormatMessage(dwFlags: DWORD; lpSource: Pointer; dwMessageId: DWORD;
 dwLanguageId: DWORD; var lpBuffer: PChar; nSize: DWORD; Arguments: Pointer): DWORD; stdcall;
 external Kernel32 name {$IFDEF UNICODE} 'FormatMessageW' {$ELSE} 'FormatMessageA' {$ENDIF};

// Asks windows to format a message string from last error
function GetWindowsLastErrorMessage: string;
var
 pMessage: PChar;

begin
 FormatMessage(FORMAT_MESSAGE_ALLOCATE_BUFFER or FORMAT_MESSAGE_FROM_SYSTEM,
  nil, GetLastError, MAKELANGID(LANG_NEUTRAL, SUBLANG_DEFAULT),
  pMessage, 0, nil);

 Result:= pMessage;
end;

// Raise exception with a windows message
procedure Error(aMsg: string);
begin
 raise EDLLInjectError.Create(aMsg + sLineBreak + GetWindowsLastErrorMessage);
end;

// Allocs a new string buffer and returns a pointer and length of buffer.
procedure StrToPCharAndLen(const aStr: string; out aBuf: PChar; out aBufLen: Cardinal); overload;
begin
 aBufLen:= (Length(aStr) + 1) * SizeOf(Char);
 aBuf:= AllocMem(aBufLen);
 Move(aStr[1], aBuf^, aBufLen - SizeOf(Char));
end;

function InjectDLL(const aProcHandle: THandle; const aDLLFullFileName: string): HMODULE;
var
 NewMem, PDLLPath: PChar;
 DLLPathLen: Cardinal;
 BytesWritten: Cardinal;

 Kernel32Module: THandle;
 LoadLibraryPtr: Pointer;

 ThreadHandle: THandle;
 ThreadID: Cardinal;
begin
 // Get PCHar for DLL path and it's length
 StrToPCharAndLen(aDLLFullFileName, PDLLPath, DLLPathLen);

 // Alloc memory in remote process space for DLL name
 NewMem:= VirtualAllocEx(aProcHandle, nil, DLLPathLen, MEM_COMMIT, PAGE_READWRITE);
 try
  // Write DLL name into remote process memory space
  WriteProcessMemory(aProcHandle, NewMem, PDLLPath, DLLPathLen, BytesWritten);

  // Get pointer to LoadLibrary function
  Kernel32Module:= LoadLibrary(KERNEL32_DLL);
  LoadLibraryPtr:= GetProcAddress(Kernel32Module, LOADLIBRARY_NAME);

  // Create a thread using LoadLibrary as ThreadProc
  ThreadHandle:= CreateRemoteThread(aProcHandle, nil, 0, LoadLibraryPtr, NewMem, 0, ThreadID);
  // Wait for DLL initialization to finish
  WaitForSingleObject(ThreadHandle, INFINITE);
  // Get LoadLibrary result (remote handle to DLL)
  GetExitCodeThread(ThreadHandle, Cardinal(Result));
  // No need for Thread handle
  CloseHandle(ThreadHandle);
 finally
  // Free used remote and local memory
  VirtualFreeEx(aProcHandle, NewMem, 0, MEM_RELEASE);
  FreeMem(PDLLPath);
 end;
end;

function RunAndInjectDLL(const aEXEFullFileName, aDLLFullFileName: string;
 out aProcInfo: PProcessInformation; const aCreateFlags: Cardinal;
 const aWorkingDirectory: string): HMODULE;
var
 StartInfo: TStartupInfo;
 WorkingDirectory: string;

begin
 // Initialize process structures
 New(aProcInfo);
 FillChar(aProcInfo^, SizeOf(TProcessInformation), 0);
 FillChar(StartInfo, SizeOf(TStartupInfo), 0);

 // If not set, set working directory to EXE path
 if aWorkingDirectory <> '' then
  WorkingDirectory:= aWorkingDirectory
 else
  WorkingDirectory:= ExtractFilePath(aEXEFullFileName);

 // Execute process
 if not CreateProcess(PChar(aEXEFullFileName), '', nil, nil, True, //<-------------------- tutaj coś
  aCreateFlags, nil, PChar(WorkingDirectory), StartInfo, aProcInfo^)
 then
  Error(ERR_CREATE_PROCESS);

 // Inject DLL into new process
 Result:= InjectDLL(aProcInfo.hProcess, aDLLFullFileName);
end;

end.

mały burdel, ale na samym dole kodu coś tam jest, ale nie znam się na tym, zignoruj tego posta jakby co

//edit
http://www.daniweb.com/software-development/cpp/threads/238461
http://www.governmentsecurity[...]rum/index.php?showtopic=31679
http://komputery.katalogi.pl/[...]_sieciowe_windows-t80741.html

edytowany 4x, ostatnio: pan_smierci, 2011-03-21 17:11
Popierdoliło? To jest normalne odpalenie procesu, nie ma nic wspólnego z dll injection, jak ktoś ma problem z przeczytaniem dokumentacji to niech wraca w Tibię grać... - deus 2011-03-21 17:03

Pozostało 580 znaków

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0