Jeżeli mam kod
main.c

#include "funkcje.c"

int main (int argc, char *argv[])
{
  int i= 0, j = 0, z = 0;

  GtkWidget *kolumny;

  gtk_init(&argc, &argv);
  ZerujTablice();

  window = gtk_window_new(GTK_WINDOW_TOPLEVEL);
  gtk_window_set_title(GTK_WINDOW(window), "Kolko i krzyzyk");
  gtk_window_set_default_size(GTK_WINDOW(window), 150, 150);
  gtk_window_set_position(GTK_WINDOW(window), GTK_WIN_POS_CENTER);

  frame = gtk_fixed_new();
  gtk_container_add(GTK_CONTAINER(window), frame);

  kolumny = gtk_label_new("A");
  gtk_widget_set_size_request(kolumny, 50, 15);
  gtk_fixed_put(GTK_FIXED(frame), kolumny, 020, 0);
  kolumny = gtk_label_new("B");
  gtk_widget_set_size_request(kolumny, 50, 15);
  gtk_fixed_put(GTK_FIXED(frame), kolumny, 70, 0);
  kolumny = gtk_label_new("C");
  gtk_widget_set_size_request(kolumny, 50, 15);
  gtk_fixed_put(GTK_FIXED(frame), kolumny, 120, 0);
  kolumny = gtk_label_new("1");
  gtk_widget_set_size_request(kolumny, 20, 50);
  gtk_fixed_put(GTK_FIXED(frame), kolumny, 0, 15);
  kolumny = gtk_label_new("2");
  gtk_widget_set_size_request(kolumny, 20, 50);
  gtk_fixed_put(GTK_FIXED(frame), kolumny, 0, 65);
  kolumny = gtk_label_new("3");
  gtk_widget_set_size_request(kolumny, 20, 50);
  gtk_fixed_put(GTK_FIXED(frame), kolumny, 0, 115);

  // Rysowanie pola
  for (i=0;i<F_SIZE*F_SIZE;i++)
  {
    // Namalowanie kwadratow
    field_[i] = gtk_button_new_with_label("");
    gtk_widget_set_size_request(field_[i], 50, 50);
    gtk_fixed_put(GTK_FIXED(frame), field_[i], 20+50*z, 15+50*j);

    // Wypelnienie ich domyslnie...niczym
    field_label[i] = gtk_label_new("");
    gtk_fixed_put(GTK_FIXED(frame), field_label[i], 40+(50*z), 35+(50*j));
    if ((i+1)%3 == 0)
    {
      j++;
    }
    if (z == 2) z = 0;
    else z++;
  }

  // Pobieranie ruchów od gracza
  for(i=0;i<F_SIZE*F_SIZE;i++)
  {
    g_signal_connect(field_[i], "clicked", G_CALLBACK(RysujPole), field_label[i]);
    g_signal_connect(field_[i], "clicked", G_CALLBACK(WykonajRuch), (gpointer) i);
  }

  gtk_widget_show_all(window);

  g_signal_connect_swapped(G_OBJECT(window), "destroy", G_CALLBACK(gtk_main_quit), NULL);

  gtk_main();

  return 0;
}

funkcje.h

#include <gtk/gtk.h>

#define F_SIZE 3

GtkWidget *field_label[F_SIZE*F_SIZE];
GtkWidget *field_[F_SIZE*F_SIZE];
GtkWidget *frame;
GtkWidget *window;
int pole[F_SIZE*F_SIZE];
int ruchy = 0;
int ruch = 1, poprzedni = 2;

void ZerujTablice();
void WykonajRuch(GtkWidget *widget, gpointer label);
void RysujPole(GtkWidget *widget, gpointer label);
int CzyPoprawny(int id);
int CzyWygral();
void Komunikat();

funkcje.c

#include "funkcje.h"

// Zerowanie tablicy na wszelki wypadek
void ZerujTablice()
{
  int i = 0;
  for (i = 0;i<F_SIZE*F_SIZE;i++)
  {
    pole[i] = 0;
  }

}

// Funkcja blokujaca nadpisywanie ruchow
int CzyPoprawny(int id)
{
  if(pole[id] != 0)
    return 0;

  pole[id] = ruch;
  return 1;
}

void Komunikat(GtkWidget *widget, gpointer window)
{

  GtkWidget *dialog;
  if (ruch == 1)
  {
    dialog = gtk_message_dialog_new(window,
        GTK_DIALOG_DESTROY_WITH_PARENT,
        GTK_MESSAGE_INFO,
        GTK_BUTTONS_OK,
        "Wygral gracz: X", "title");
  }
  else
  {
    dialog = gtk_message_dialog_new(window,
        GTK_DIALOG_DESTROY_WITH_PARENT,
        GTK_MESSAGE_INFO,
        GTK_BUTTONS_OK,
        "Wygral gracz: O", "title");
  }
  gtk_window_set_title(GTK_WINDOW(dialog), "Informacja");
  gtk_dialog_run(GTK_DIALOG(dialog));
  gtk_widget_destroy(dialog);
  gtk_main_quit();
}

// Funkcja wpisujaca ruch do tablicy i uruchamiajaca sprawdzanie wygranej
void WykonajRuch(GtkWidget *widget, gpointer label)
{
  int id = (int) label;
  int wynik = 0;

  printf("Gracz %d wykonuje ruch na pole %d\n", ruch, id);
  if (CzyPoprawny(id) == 1)
  {
    wynik = CzyWygral();
    if (wynik)
    {
      printf("Stan: ");
      switch (wynik)
      {
        case 1:
          printf("Wygral X");
          gtk_signal_connect(GTK_OBJECT(widget), "clicked", G_CALLBACK(Komunikat), (gpointer) window);
          //gtk_main_quit();
          break;
        case 2:
          printf("Wygral O");
          //gtk_main_quit();
          break;
        default:
          printf("Gra w toku...");
          break;
      }
      printf("\n");
    }
    ruchy++;
    poprzedni = ruch;
    ruch = (ruch==1 ? 2 : 1);
  }
  else
    return;
}

// Funkcja wpisująca X lub O w dane pole
void RysujPole(GtkWidget *widget, gpointer label)
{
  if (ruchy < F_SIZE*F_SIZE)
  {
    gtk_label_set_text( (GtkLabel*) label, (ruch == 1? "X":"O") );
  }
}

// Funkcja sprawdzajaca czy gracz wygral
int CzyWygral()
{
  int i = 0, j = 0, suma = 0, z = 0;
  //Sprawdzanie przekatnych
  if (pole[0])
  {
    suma = 0;
    // Lewa przekatna
    for(i = 0;i<F_SIZE*F_SIZE;i++)
    {
      if (i%4 == 0)
      {
        if(pole[i] != pole[0])
          break;
        else
          suma++;
      }

      if (suma == F_SIZE)
        return pole[0];
    }
  }
  if (pole[F_SIZE-1])
  {
    suma = 0;
    // Prawa przekatna
    for (i = F_SIZE-1;i<=F_SIZE*2;i++)
    {
      if (i%2 == 0)
      {
        if(pole[i] != pole[F_SIZE-1])
          break;
        else
          suma++;
      }

      if (suma == F_SIZE)
        return pole[F_SIZE-1];
    }
  }
  // Sprawdzanie linii poziomych
  for (i = 0;i<F_SIZE;i++)
  {
    suma = 0;
    for (j = 0;j<F_SIZE;j++)
    {
      if (pole[(F_SIZE*i)])
      {
        if (pole[j+(3*i)] != pole[(F_SIZE*i)])
          break;
        else
          suma++;
      }

      if (suma == F_SIZE)
         return pole[j+(3*i)];
    }
  }

  // Sprawdzanie linii pionowych
  for (j = 0;j<F_SIZE;j++)
  {
    suma = 0;
    for (i = 0;i<F_SIZE;i++)
    {
      if (pole[j])
      {
        z = j + (F_SIZE*i);
        if (pole[z] != pole[j])
          break;
        else
          suma++;

        if (suma == F_SIZE)
          return pole[j];
      }
    }
  }

  return 0;
}

To dlaczego nie chce mi wyskoczyć okienko po wygraniu? :|