Jestem totalnie nowy w temacie Swift, obecnie próbuję nauczyć się UIKit. Tworze todolist, w której pomysłem jest aby dla użytkownika wyświetlały się tylko te zadania z konkretnej listy, wybieranej z "dropdown menu" (przerobionego pickera). W skrócie index wybranej listy przesyłany jest do cellForRowAt, dzięki czemu mogę wyświetlać zadania tylko z konkretnej "listy". Jednak gdy usuwam jakiegoś taska, liczba rows w innych listach również zmniejsza się o 1. Wydaje mi się, że nie tak do tego podszedłem. Czy mogę prosić o jakąś poradę jak myśleć? Sorry za chaos w kodzie, ale tak jak mówiłem jestem na etapie eksperymentowania, jednak dalej nie pójdę jeśli tego problemu nie rozwiąże. Następnym krokiem ma być dodawanie/edytowanie tasków w poszczególnych "listach".

Kod:

import UIKit

class HomeViewController: UIViewController, UITableViewDataSource, UITableViewDelegate, UIPickerViewDelegate, UIPickerViewDataSource, UITextFieldDelegate {
  


  @IBOutlet weak var AllTasksTableView: UITableView!
  @IBOutlet weak var textF: UITextField!
  @IBOutlet weak var numerListy: UILabel!
  @IBOutlet weak var ListBox: UITextField!
  @IBOutlet weak var listPicker: UIPickerView!
  var i1 = 0


  ///PICKER
  
  func numberOfComponents(in pickerView: UIPickerView) -> Int {
    return 1
  }
  
  func pickerView(_ pickerView: UIPickerView, numberOfRowsInComponent component: Int) -> Int {
    //var listaZadan = namesOfLists()
    var countRows = namesOfLists().count
    if pickerView == listPicker {
      countRows = self.namesOfLists().count
    }
    return countRows
  }
  
  func pickerView(_ pickerView: UIPickerView, titleForRow row: Int, forComponent component: Int) -> String? {
    if pickerView == listPicker {
      let titleRow = namesOfLists()[row]
      
      if ListBox.text != "" {
        let idx = daneZadania.firstIndex(where: { $0.lista == ListBox.text})!
        numerListy.text = String(idx)
      }

      AllTasksTableView.reloadData()
      return titleRow
    }
    return ""
    
  }
  
  func pickerView(_ pickerView: UIPickerView, didSelectRow row: Int, inComponent component: Int) {
    if pickerView == listPicker {
      self.ListBox.text = self.namesOfLists()[row]
      //self.listPicker.isHidden = true
    }
  }
  
  func textFieldDidBeginEditing(_ textField: UITextField) {
    if textField == self.ListBox {
      //self.listPicker.isHidden = false
    }
  }
   
  
  @IBAction func delList(_ sender: Any) {
    if ListBox.text != "" {
      daneZadania.removeAll(where: { $0.lista == ListBox.text})

    }
    AllTasksTableView.reloadData()

  }
  @IBAction func remove(_ sender: Any) {
    if ListBox.text != "" {
      let idx = daneZadania.firstIndex(where: { $0.lista == ListBox.text})!
      numerListy.text = String(idx)
    }

    AllTasksTableView.reloadData()
  }
  
  var zadanie1: Dane!
  var daneZadania = [Dane]()

  
  override func viewDidLoad() {
    super.viewDidLoad()
    AllTasksTableView.delegate = self
    AllTasksTableView.dataSource = self
    
    if zadanie1 == nil {
    zadanie1 = Dane(lista: "For friday", zadanie: ["get a life", "find a friend"], completed: false)
    }

    daneZadania.append(Dane.init(lista: "For today", zadanie: ["Do homework", "Go to school"], completed: false))
    daneZadania.append(Dane.init(lista: "For tomorrow", zadanie: ["Relax", "Do nothing"], completed: false))
    daneZadania.append(zadanie1)


  }
  
  
  //TASKS NAMES
  func tableView(_ tableView: UITableView, cellForRowAt indexPath: IndexPath) -> UITableViewCell {
    let cell2 = AllTasksTableView.dequeueReusableCell(withIdentifier: "cell2", for: indexPath) as! AllTasksCell
    let liczba = Int(numerListy.text ?? "0")!
    cell2.ATLabel.text = daneZadania[liczba].zadanie?[indexPath.row]

    cell2.checkBoxButton.isSelected = daneZadania[indexPath.row].completed
    cell2.accessoryType = cell2.isSelected ? .checkmark : .none
    cell2.selectionStyle = .none // to prevent cells from being "highlighted"
    return cell2
  }
  
  func tableView(_ tableView: UITableView, numberOfRowsInSection section: Int) -> Int {
    return daneZadania[section].zadanie?.count ?? 0
    //return daneZadania[section].zadanie?.count ?? 0

  }
  
  
  
  ///DEL
  func tableView(_ tableView: UITableView, editingStyleForRowAt indexPath: IndexPath) -> UITableViewCell.EditingStyle {
    return .delete
  }
  
  func tableView(_ tableView: UITableView, commit editingStyle: UITableViewCell.EditingStyle, forRowAt indexPath: IndexPath) {
    if editingStyle == .delete {
      // tableView.beginUpdates()
      daneZadania[indexPath.section].zadanie?.remove(at: indexPath.row)
      tableView.deleteRows(at: [indexPath], with: .fade)
      
      //tableView.endUpdates()
    }
  }
  
  
  func tableView(_ tableView: UITableView, didSelectRowAt indexPath: IndexPath) {
    tableView.cellForRow(at: indexPath)?.accessoryType = .checkmark

  }
  
  func namesOfLists () -> [String] {
    let nazwy = daneZadania.map({$0.lista!})
    return nazwy
  }
  

}