Witam mam taki problem, że mam zagęszczone listy - przedstawię to w formie schematu Fragment > RecyclerView > ListItem (który ma w sobie właśnie layout itemu i kolejny RecyclerView) i tak jest to zagęszczone i tak, wszystko fajnie działa oprócz jednej rzeczy. Adapter dostaje dane z database, i nie ma jak sprawdzić czy jest item inserted czy deleted czy moved więc dawałem notifyDataSetChanged(), ale zauważyłem teraz, że gdy itemów jest więcej niż ekran i trzeba przewijać w dół to gdy się cokolwiek doda i tak cofa do góry na sam początek a wszystko co było zwinięte lub rozwinięte rozwija się od nowa. Wyczytałem że VIewHoldery tworzą się wtedy od nowa.
Tak więc chciałem początkowo użyć Callbacku z diffUtil ale nowe adaptery tworzę dynamicznie, nie przechowuje instancji więc nic mi to nie dało... Nie wiem może ktoś ma pomysł jakby to zrobić?

Niżej troszkę kodu, całość na https://github.com/Xezolpl/My-Library

To jest adapter od notatek, notatki siedzą w chapter'ach dlatego ViewHolder jest ChapterNoteViewHolder - dla tych i dla tych gdyż różnią się minimalnie (chapters mają 2 recViewy - jeden na notki jeden na cytaty)

public class NotesRecViewAdapter extends RecyclerView.Adapter<ChaptersNotesViewHolder> {

  private List<Note> notes = new ArrayList<>();
  private List<ChaptersNotesViewHolder> viewHolders = new ArrayList<>();
  private Context context;
  private LayoutInflater inflater;

  NotesRecViewAdapter(Context context) {
    this.context = context;
    this.inflater = LayoutInflater.from(context);
  }

  void setNotesList(List<Note> notes) {
      final NoteDiffCallback callback = new NoteDiffCallback(this.notes, notes);
      final DiffUtil.DiffResult diffResult = DiffUtil.calculateDiff(callback);

      this.notes.clear();
      this.notes.addAll(notes);
      diffResult.dispatchUpdatesTo(this);
  }

  List<ChaptersNotesViewHolder> getViewHolders() {
    return viewHolders;
  }

  @NonNull
  @Override
  public ChaptersNotesViewHolder onCreateViewHolder(@NonNull ViewGroup parent, int viewType) {
    View v = inflater.inflate(R.layout.listitem_note, parent, false);
    ChaptersNotesViewHolder viewHolder = new ChaptersNotesViewHolder(v, context, ChaptersNotesViewHolder.FROM_NOTE);
    viewHolders.add(viewHolder);
    return viewHolder;
  }

  @Override
  public void onBindViewHolder(@NonNull ChaptersNotesViewHolder holder, int position) {
    holder.setData(notes.get(position), position);
  }

  @Override
  public int getItemCount() {
    return notes.size();
  }

}
ChaptersNotesViewHolder(@NonNull View itemView, Context context, int parent) {
    super(itemView);
    this.context = context;
    this.parent = parent;
    activity = (FragmentActivity) context;

    initWidgets();
    setOnClickListeners();

    if (parent == FROM_CHAPTER) {
      quotesAdapter = new QuotesRecViewAdapter(context);
      quotesRecView.setLayoutManager(new GridLayoutManager(context, 1));
    }

    adapter = new NotesRecViewAdapter(context);
  }

  private void initWidgets() {

    textView = itemView.findViewById(R.id.textView);
    recView = itemView.findViewById(R.id.recView);
    wholeRelLay = itemView.findViewById(R.id.wholeRelLay);
    if (parent == FROM_NOTE) {
      marker_imgView = itemView.findViewById(R.id.marker_imgView);
    } else {
      quotesRecView = itemView.findViewById(R.id.quotes_recView);
      quotesRecView.setVisibility(View.GONE);
    }
    moreBtn = itemView.findViewById(R.id.moreBtn);
    setRecViewVisible(true);

  }

  private void setOnClickListeners() {

    wholeRelLay.setOnClickListener(view -> {
      if (isRecViewVisible) {
        setRecViewVisible(false);
        if (parent == FROM_CHAPTER) setQuotesViewVisible(false);
      } else {
        setRecViewVisible(true);
        if (parent == FROM_CHAPTER) setQuotesViewVisible(true);
      }
    });

    wholeRelLay.setOnLongClickListener(view -> {
      expandWithChildren(!isRecViewVisibleWithChildren);
      return true;
    });

    moreBtn.setOnClickListener(view -> {

      PopupMenu popupMenu = new PopupMenu(context, view);
      popupMenu.inflate(R.menu.chapter_note_popup_menu);
      if (parent == FROM_NOTE) {
        popupMenu.getMenu().getItem(2).setVisible(false);
      }else{
        popupMenu.getMenu().getItem(1).setTitle("Edit chapter");
        popupMenu.getMenu().getItem(3).setTitle("Delete chapter");
      }
      popupMenu.setOnMenuItemClickListener(menuItem -> {
        switch (menuItem.getItemId()) {
          case R.id.addMenuBtn: {

            Intent intent = new Intent(context, AddNoteActivity.class);
            if (parent == FROM_CHAPTER) {
              intent.putExtra("chapter", parentChapter);
              intent.putExtra("parent", FROM_CHAPTER);
              setQuotesViewVisible(true);
            } else {
              intent.putExtra("note", parentNote);
              intent.putExtra("parent", FROM_NOTE);
            }
            context.startActivity(intent);
            setRecViewVisible(true);
            break;
          }
          case R.id.editMenuBtn: {

            Intent intent;
            if (parent == FROM_CHAPTER) {
              intent = new Intent(context, AddChapterActivity.class);
              intent.putExtra("chapter", parentChapter);
            } else {
              intent = new Intent(context, AddNoteActivity.class);
              intent.putExtra("note", parentNote);
              intent.putExtra("parent", EDITION);
            }

            context.startActivity(intent);
            break;
          }
          case R.id.insertQuoteMenuBtn: {

            Intent intent = new Intent(context, InsertQuoteActivity.class);
            intent.putExtra("chapter", parentChapter);
            setRecViewVisible(true);
            setQuotesViewVisible(true);
            context.startActivity(intent);
            break;
          }
          case R.id.deleteMenuBtn: {
            DeletingManager deletingManager = new DeletingManager((AppCompatActivity) context);

            if (parent == FROM_CHAPTER) {
              deletingManager.showDeletingDialog(context.getString(R.string.del_chapter),
                  context.getString(R.string.delete_chapter),
                  DeletingManager.CHAPTER,
                  parentChapter);
            } else {
              deletingManager.showDeletingDialog(context.getString(R.string.del_note),
                  context.getString(R.string.delete_note),
                  DeletingManager.NOTE,
                  parentNote);
            }
            break;
          }
          default:
            return false;
        }
        return true;
      });

      MenuPopupHelper menuHelper = new MenuPopupHelper(context, (MenuBuilder) popupMenu.getMenu(), view);
      menuHelper.setForceShowIcon(true);
      menuHelper.show();
    });

  }

  void setData(Chapter chapter) {

    parentChapter = chapter;
    textView.setText(chapter.getName());
    NoteViewModel noteModel = ViewModelProviders.of(activity).get(NoteViewModel.class);
    noteModel.getNotesByParent(chapter.getId()).observe(activity, notes -> {
          adapter = new NotesRecViewAdapter(context);
          adapter.setNotesList(notes);
          recView.setAdapter(adapter);
          recView.setLayoutManager(new GridLayoutManager(context, 1));

          QuoteViewModel quoteViewModel = ViewModelProviders.of(activity).get(QuoteViewModel.class);
          quoteViewModel.getQuotesByChapter(parentChapter.getId()).observe(activity, quotes -> {
            quotesAdapter.setQuotes(quotes);
            quotesRecView.setAdapter(quotesAdapter);
          });
        }
    );
  }

  void setData(Note note, int position) {

    parentNote = note;
    textView.setText(note.getNote());
    try {
      Drawable drawable;
      int markerType = note.getMarkerType();

      if (markerType == Markers.NUMBER_MARKER || markerType == Markers.LETTER_MARKER) {
        drawable = Markers.getLetterMarker(markerType, position, note.getColor());
      } else {
        drawable = Markers.getSimpleMarker(context, note.getMarkerType(), note.getColor());
      }
      marker_imgView.setImageDrawable(drawable);
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    NoteViewModel noteModel = ViewModelProviders.of(activity).get(NoteViewModel.class);
    noteModel.getNotesByParent(note.getId()).observe(activity, notes -> {
      adapter.setNotesList(notes);
      recView.setAdapter(adapter);
      recView.setLayoutManager(new GridLayoutManager(context, 1));
    });
  }

  private void setRecViewVisible(boolean b) {
    if (b) {
      recView.setVisibility(View.VISIBLE);
      isRecViewVisible = true;
    } else {
      recView.setVisibility(View.GONE);
      isRecViewVisible = false;
    }
  }

  private void setQuotesViewVisible(boolean b) {
    quotesRecView.setVisibility(b ? View.VISIBLE : View.GONE);
  }

  public void expandWithChildren(boolean b) {
    for (ChaptersNotesViewHolder viewHolder : adapter.getViewHolders()) {
      viewHolder.expandWithChildren(b);
    }
    setRecViewVisible(b);
    isRecViewVisibleWithChildren = b;

  }
}

No i sam callback

public class NoteDiffCallback extends DiffUtil.Callback {
  private List<Note> newNotes;
  private List<Note> oldNotes;

  public NoteDiffCallback(List<Note> newNotes, List<Note> oldNotes) {
    this.newNotes = newNotes;
    this.oldNotes = oldNotes;
  }

  @Override
  public int getOldListSize() {
    return oldNotes.size();
  }

  @Override
  public int getNewListSize() {
    return newNotes.size();
  }

  @Override
  public boolean areItemsTheSame(int oldItemPosition, int newItemPosition) {
    return oldNotes.get(oldItemPosition).getId().equals(newNotes.get(newItemPosition).getId());
  }

  @Override
  public boolean areContentsTheSame(int oldItemPosition, int newItemPosition) {
    Note oldN = oldNotes.get(oldItemPosition);
    Note newN = newNotes.get(newItemPosition);
    return oldN.getMarkerType() == newN.getMarkerType() &&
        oldN.getColor() == newN.getColor() &&
         oldN.getNote().equals(newN.getNote());
  }
}

„Standardowa edukacja zapewni Ci przeżycie. Samokształcenie- fortunę." - Jim Rohn