Mam problem z efektywnym załadowanie i odpaleniem animation-list, animacja jest typu drawable animation, poszczegłólne klatki animacji znajdują się w animation list.

int sp=this.speed;
    this.speed=0;
    int oldId=this.getImageResources();

    String animation=this.name;
    animation=animation.replaceAll("\\s+","");
    animation=animation.toLowerCase();
    animation+="_animation";

    BitmapFactory.Options dimensions = new BitmapFactory.Options();
    dimensions.inJustDecodeBounds = true;

    int h1;
    int w1;
    if(irrealWidth!=0&&irrealHeight!=0) {
       h1 = this.irrealHeight;
       w1 = this.irrealWidth;
    }
    else
    {
       h1=this.getDrawable().getIntrinsicHeight();
       w1=this.getDrawable().getIntrinsicWidth();
    }
    Dimension oldDimension= new Dimension(getLayoutParams().width,getLayoutParams().height);

    int id=this.getResources().getIdentifier(animation,"drawable",this.getContext().getPackageName());
    ((Game) this.getContext()).changeResourceForAnimation(this,id,oldId);

    AnimationDrawable trembley=(AnimationDrawable) this.getDrawable();

    int ha= trembley.getFrame(1).getIntrinsicHeight();
    int wa = trembley.getFrame(1).getIntrinsicWidth();

    int realwa=wa*this.getLayoutParams().width/w1;
    int realha=ha*this.getLayoutParams().height/h1;

    this.getLayoutParams().width=realwa;
    this.getLayoutParams().height=realha;

    trembley.start();
    checkIfAnimationDone(trembley,sp,oldId,oldDimension);

Większość kodu dotyczy ustawiania parametrów wielkośći okna. Najważniejsze linijki to

((Game) this.getContext()).changeResourceForAnimation(this,id,oldId);
 AnimationDrawable trembley=(AnimationDrawable) this.getDrawable();
 trembley.start();