Utwórz tablicę, która będzie zawierała elementy zawierające cyfry i litery. Zdefiniuj
funkcję, która pozwoli uporządkować elementy tabeli w ten sposób, że najpierw będą
umieszczone litery w kolejności alfabetycznej, a następnie cyfry w kolejności od wartości najmniejszej do największej.