Proszę o pomoc w sformułowaniu modelu matematycznego problemu w postaci zadania programowania
liniowego oraz w zapisie zadania w postaci ogólnej.

Firma produkująca pamięci flash planuje budowę do trzech fabryk, których celem będzie
zaopatrywanie w produkt czterech krajów: E, F, G, oraz H. Wiadomo, że fabryki te mogą
powstać jedynie w którymś z krajów E, F lub G. Dzienne zdolności produkcyjne
poszczególnych fabryk Ai, szacowane zapotrzebowanie na pamięci w poszczególnych krajach
na miesiąc (30 dni) Bj oraz przewidywane jednostkowe koszty produkcji hi i przewozu
(łącznie z kosztami administracyjnymi) cij (w zł/szt) są podane w tablicy.

cij E F G H Ai hi
E 0 3 4 11 2000 32
F 9 0 7 5 3000 36
G 6 4 0 6 2500 42
Bj 30000 30000 30000 60000

Należy zaproponować sposób dostaw, który pozwoli minimalizować łączne koszty produkcji i
transportu (w ciągu miesiąca) oraz na jego podstawie sprawdzić zasadność budowy każdej z
fabryk.