Angular 2 - testy, problem z konfiguracją.

Odpowiedz Nowy wątek
2017-04-21 13:05
0

A więc tak, mam swój projekt z Angularem 2. Chciałem pobawić się w pisanie testów, ale miałem problemy z odpaleniem Karmy. Postanowiłem że wywalę node_modules i dam od nowa npm install. Wynik tego jest następujący.

npm WARN deprecated [email protected]: Use uuid module instead
npm WARN deprecated [email protected]: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
[email protected] /media/bmroczek/Data/Angular2/to-do-app/frontend
├── @angular/[email protected] 
├── @angular/[email protected] 
├── @angular/[email protected] 
├── @angular/[email protected] 
├── @angular/[email protected] 
├── @angular/[email protected] 
├── @angular/[email protected] 
├── @angular/[email protected] 
├─┬ @ngui/[email protected] 
│ ├── @ngui/[email protected] 
│ └── [email protected] 
├── @types/[email protected] 
├── @types/[email protected] 
├── [email protected] 
├── UNMET PEER DEPENDENCY [email protected]>=10 <15
├── [email protected] 
├─┬ [email protected] 
│ ├─┬ [email protected] 
│ │ ├── [email protected] 
│ │ ├── [email protected] 
│ │ ├─┬ [email protected] 
│ │ │ └── [email protected] 
│ │ ├── [email protected] 
│ │ └── [email protected] 
│ ├── [email protected] 
│ ├── [email protected] 
│ ├── [email protected] 
│ ├── [email protected] 
│ ├─┬ [email protected] 
│ │ └── [email protected] 
│ └── [email protected] 
├── [email protected] 
├── [email protected] 
├─┬ [email protected] 
│ ├── [email protected] 
│ ├─┬ [email protected] 
│ │ ├── [email protected] 
│ │ ├── [email protected] 
│ │ ├─┬ [email protected] 
│ │ │ └── [email protected] 
│ │ ├── [email protected] 
│ │ ├─┬ [email protected] 
│ │ │ ├── [email protected] 
│ │ │ └── [email protected] 
│ │ ├── [email protected] 
│ │ ├─┬ [email protected] 
│ │ │ └── [email protected] 
│ │ ├── [email protected] 
│ │ ├─┬ [email protected] 
│ │ │ └── [email protected] 
│ │ └─┬ [email protected] 
│ │  ├── [email protected] 
│ │  └─┬ [email protected] 
│ │   └── [email protected] 
│ ├─┬ [email protected] 
│ │ ├─┬ [email protected] 
│ │ │ └── [email protected] 
│ │ ├── [email protected] 
│ │ ├── [email protected] 
│ │ ├── [email protected] 
│ │ ├─┬ [email protected] 
│ │ │ └── [email protected] 
│ │ ├─┬ [email protected] 
│ │ │ └── [email protected] 
│ │ ├── [email protected] 
│ │ └─┬ [email protected] 
│ │  ├─┬ [email protected] 
│ │  │ ├── [email protected] 
│ │  │ ├── [email protected] 
│ │  │ ├── [email protected] 
│ │  │ └── [email protected] 
│ │  └── [email protected] 
│ ├── [email protected] 
│ ├── [email protected] 
│ ├─┬ [email protected] 
│ │ ├── [email protected] 
│ │ ├─┬ [email protected] 
│ │ │ ├── [email protected] 
│ │ │ ├── [email protected] 
│ │ │ └── [email protected] 
│ │ ├── [email protected] 
│ │ └── [email protected] 
│ ├── [email protected] 
│ ├─┬ [email protected] 
│ │ ├── [email protected] 
│ │ ├── [email protected] 
│ │ ├── [email protected] 
│ │ └── [email protected] 
│ ├─┬ [email protected] 
│ │ ├── [email protected] 
│ │ ├── [email protected] 
│ │ └─┬ [email protected] 
│ │  └─┬ [email protected] 
│ │   ├── [email protected] 
│ │   └── [email protected] 
│ ├─┬ [email protected] 
│ │ ├── [email protected] 
│ │ ├─┬ [email protected] 
│ │ │ └── [email protected] 
│ │ └── [email protected] 
│ ├── [email protected] 
│ ├─┬ [email protected] 
│ │ ├── [email protected] 
│ │ └── [email protected] 
│ ├── [email protected] 
│ ├── [email protected] 
│ ├─┬ [email protected] 
│ │ ├─┬ [email protected] 
│ │ │ ├── [email protected] 
│ │ │ ├── [email protected] 
│ │ │ └── [email protected] 
│ │ └── [email protected] 
│ ├── [email protected] 
│ ├─┬ [email protected] 
│ │ └─┬ [email protected] 
│ │  ├── [email protected] 
│ │  └── [email protected] 
│ ├─┬ [email protected] 
│ │ ├── [email protected] 
│ │ └── [email protected] 
│ ├── [email protected] 
│ ├── [email protected] 
│ ├── [email protected] 
│ ├─┬ [email protected] 
│ │ ├── [email protected] 
│ │ ├─┬ [email protected] 
│ │ │ ├─┬ [email protected] 
│ │ │ │ └── [email protected] 
│ │ │ ├── [email protected] 
│ │ │ ├── [email protected] 
│ │ │ ├── [email protected] 
│ │ │ └─┬ [email protected] 
│ │ │  ├── [email protected] 
│ │ │  ├── [email protected] 
│ │ │  ├── [email protected] 
│ │ │  ├── [email protected] 
│ │ │  └── [email protected] 
│ │ ├─┬ [email protected] 
│ │ │ └── [email protected] 
│ │ ├── [email protected] 
│ │ ├─┬ [email protected] 
│ │ │ └── [email protected] 
│ │ ├─┬ [email protected] 
│ │ │ ├── [email protected] 
│ │ │ ├── [email protected] 
│ │ │ ├── [email protected] 
│ │ │ ├── [email protected] 
│ │ │ ├─┬ [email protected] 
│ │ │ │ ├── [email protected] 
│ │ │ │ ├── [email protected] 
│ │ │ │ ├── [email protected] 
│ │ │ │ ├── [email protected] 
│ │ │ │ ├── [email protected] 
│ │ │ │ ├── [email protected] 
│ │ │ │ ├── [email protected] 
│ │ │ │ └── [email protected] 
│ │ │ ├── [email protected]0.1 
│ │ │ ├── [email protected] 
│ │ │ ├─┬ [email protected] 
│ │ │ │ └─┬ [email protected] 
│ │ │ │  └── [email protected] 
│ │ │ └── [email protected] 
│ │ └─┬ [email protected] 
│ │  ├── [email protected] 
│ │  ├─┬ [email protected] 
│ │  │ └── [email protected] 
│ │  ├── [email protected] 
│ │  └── [email protected] 
│ ├── [email protected] 
│ ├─┬ [email protected] 
│ │ └── [email protected] 
│ └─┬ [email protected] 
│  └── [email protected] 
├─┬ [email protected] 
│ ├── [email protected] 
│ ├── [email protected] 
│ ├── [email protected] 
│ ├── [email protected] 
│ └── [email protected] 
├─┬ [email protected] 
│ ├─┬ [email protected] 
│ │ └── [email protected] 
│ └─┬ [email protected] 
│  └── [email protected] 
├─┬ [email protected] 
│ └─┬ [email protected] 
│  └── [email protected] 
├── [email protected] 
├── [email protected] 
├─┬ [email protected] 
│ ├─┬ [email protected] 
│ │ ├─┬ [email protected] 
│ │ │ ├── [email protected] 
│ │ │ └── [email protected] 
│ │ ├─┬ [email protected] 
│ │ │ ├── [email protected] 
│ │ │ ├─┬ [email protected] 
│ │ │ │ └── [email protected] 
│ │ │ └─┬ [email protected] 
│ │ │  ├─┬ [email protected] 
│ │ │  │ ├─┬ [email protected] 
│ │ │  │ │ └── [email protected] 
│ │ │  │ ├── [email protected] 
│ │ │  │ ├── [email protected] 
│ │ │  │ └── [email protected] 
│ │ │  ├─┬ [email protected] 
│ │ │  │ └── [email protected] 
│ │ │  └── [email protected] 
│ │ ├── [email protected] 
│ │ ├─┬ [email protected] 
│ │ │ ├─┬ [email protected] 
│ │ │ │ └── [email protected] 
│ │ │ └── [email protected] 
│ │ ├── [email protected] 
│ │ ├─┬ [email protected] 
│ │ │ └── [email protected] 
│ │ ├─┬ [email protected] 
│ │ │ └─┬ [email protected] 
│ │ │  ├─┬ [email protected] 
│ │ │  │ ├── [email protected] 
│ │ │  │ ├─┬ [email protected] 
│ │ │  │ │ └── [email protected] 
│ │ │  │ ├── [email protected] 
│ │ │  │ └── [email protected] 
│ │ │  └── [email protected] 
│ │ ├── [email protected] 
│ │ ├─┬ [email protected] 
│ │ │ ├── [email protected] 
│ │ │ └── [email protected] 
│ │ ├── [email protected] 
│ │ ├── [email protected] 
│ │ ├─┬ [email protected] 
│ │ │ ├─┬ [email protected] 
│ │ │ │ └── [email protected] 
│ │ │ ├── [email protected] 
│ │ │ └─┬ [email protected] 
│ │ │  ├── [email protected] 
│ │ │  └── [email protected] 
│ │ ├─┬ [email protected] 
│ │ │ ├─┬ [email protected] 
│ │ │ │ └── [email protected] 
│ │ │ ├─┬ [email protected] 
│ │ │ │ ├─┬ [email protected] 
│ │ │ │ │ └─┬ [email protected] 
│ │ │ │ │  ├── [email protected] 
│ │ │ │ │  ├── [email protected] 
│ │ │ │ │  ├── [email protected] 
│ │ │ │ │  └── [email protected] 
│ │ │ │ ├── [email protected] 
│ │ │ │ └── [email protected] 
│ │ │ ├─┬ [email protected] 
│ │ │ │ └── [email protected] 
│ │ │ ├── [email protected] 
│ │ │ ├── [email protected] 
│ │ │ ├─┬ [email protected] 
│ │ │ │ └── [email protected] 
│ │ │ ├─┬ [email protected] 
│ │ │ │ └── [email protected] 
│ │ │ ├─┬ [email protected] 
│ │ │ │ ├─┬ [email protected] 
│ │ │ │ │ └── [email protected] 
│ │ │ │ └── [email protected] 
│ │ │ ├─┬ [email protected] 
│ │ │ │ ├── [email protected] 
│ │ │ │ └── [email protected] 
│ │ │ └─┬ [email protected] 
│ │ │  ├── [email protected] 
│ │ │  └── [email protected] 
│ │ ├─┬ [email protected] 
│ │ │ └─┬ [email protected] 
│ │ │  └── [email protected] 
│ │ ├─┬ [email protected] 
│ │ │ ├── [email protected] 
│ │ │ └─┬ [email protected] 
│ │ │  ├─┬ [email protected] 
│ │ │  │ └─┬ [email protected] 
│ │ │  │  ├── [email protected] 
│ │ │  │  ├── [email protected] 
│ │ │  │  ├── [email protected] 
│ │ │  │  ├─┬ [email protected] 
│ │ │  │  │ ├── [email protected] 
│ │ │  │  │ ├─┬ [email protected] 
│ │ │  │  │ │ └── [email protected] 
│ │ │  │  │ ├── [email protected] 
│ │ │  │  │ └── [email protected] 
│ │ │  │  ├─┬ [email protected] 
│ │ │  │  │ └── [email protected] 
│ │ │  │  ├── [email protected] 
│ │ │  │  └── [email protected] 
│ │ │  └── [email protected] 
│ │ ├── [email protected] 
│ │ ├── [email protected] 
│ │ ├── [email protected] 
│ │ ├─┬ [email protected] 
│ │ │ ├── [email protected] 
│ │ │ ├─┬ [email protected] 
│ │ │ │ └── [email protected] 
│ │ │ └─┬ [email protected] 
│ │ │  └── [email protected] 
│ │ ├─┬ [email protected] 
│ │ │ └─┬ [email protected] 
│ │ │  ├── [email protected] 
│ │ │  ├── [email protected] 
│ │ │  ├── [email protected] 
│ │ │  ├─┬ [email protected] 
│ │ │  │ └── [email protected] 
│ │ │  └── [email protected] 
│ │ ├── [email protected] 
│ │ ├─┬ [email protected] 
│ │ │ ├─┬ [email protected] 
│ │ │ │ └── [email protected] 
│ │ │ └─┬ [email protected] 
│ │ │  ├── [email protected] 
│ │ │  ├─┬ [email protected] 
│ │ │  │ └── [email protected] 
│ │ │  ├─┬ [email protected] 
│ │ │  │ ├── [email protected] 
│ │ │  │ └─┬ [email protected] 
│ │ │  │  └── [email protected] 
│ │ │  └── [email protected] 
│ │ ├─┬ [email protected] 
│ │ │ ├── [email protected] 
│ │ │ ├─┬ [email protected] 
│ │ │ │ └── [email protected] 
│ │ │ └─┬ [email protected] 
│ │ │  └─┬ [email protected] 
│ │ │   └── [email protected] 
│ │ ├── [email protected] 
│ │ └─┬ [email protected] 
│ │  ├── [email protected] 
│ │  ├─┬ [email protected] 
│ │  │ ├─┬ [email protected] 
│ │  │ │ └── [email protected] 
│ │  │ └─┬ [email protected] 
│ │  │  └─┬ [email protected] 
│ │  │   └── [email protected] 
│ │  ├── [email protected] 
│ │  ├── [email protected] 
│ │  ├─┬ [email protected] 
│ │  │ └─┬ [email protected] 
│ │  │  └── [email protected] 
│ │  ├─┬ [email protected] 
│ │  │ ├─┬ [email protected] 
│ │  │ │ └── [email protected] 
│ │  │ └─┬ [email protected] 
│ │  │  ├─┬ [email protected] 
│ │  │  │ ├─┬ [email protected] 
│ │  │  │ │ └─┬ [email protected] 
│ │  │  │ │  └── [email protected] 
│ │  │  │ └─┬ [email protected] 
│ │  │  │  └── [email protected] 
│ │  │  ├─┬ [email protected] 
│ │  │  │ ├── [email protected] 
│ │  │  │ ├─┬ [email protected] 
│ │  │  │ │ └── [email protected] 
│ │  │  │ └─┬ [email protected] 
│ │  │  │  ├─┬ [email protected] 
│ │  │  │  │ └── [email protected] 
│ │  │  │  └── [email protected] 
│ │  │  └── [email protected] 
│ │  ├── [email protected] 
│ │  ├── [email protected] 
│ │  ├── [email protected] 
│ │  ├─┬ [email protected] 
│ │  │ ├── [email protected] 
│ │  │ ├─┬ [email protected] 
│ │  │ │ └── [email protected] 
│ │  │ └─┬ [email protected] 
│ │  │  └── [email protected] 
│ │  ├── [email protected] 
│ │  ├── [email protected] 
│ │  ├── [email protected] 
│ │  └─┬ [email protected] 
│ │   └── [email protected] 
│ ├── [email protected] 
│ ├─┬ [email protected] 
│ │ └── [email protected] 
│ └── [email protected] 
├── [email protected] 
├─┬ [email protected] 
│ ├── @types/[email protected] 
│ ├── @types/[email protected] 
│ ├── [email protected] 
│ ├─┬ [email protected] 
│ │ ├── [email protected] 
│ │ ├─┬ [email protected] 
│ │ │ └── [email protected] 
│ │ ├── [email protected] 
│ │ └── [email protected] 
│ ├─┬ [email protected] 
│ │ ├── [email protected] 
│ │ └─┬ [email protected] 
│ │  └─┬ [email protected] 
│ │   └── [email protected] 
│ ├── [email protected] 
│ ├── [email protected] 
│ ├─┬ [email protected] 
│ │ └─┬ [email protected] 
│ │  └─┬ [email protected] 
│ │   └── [email protected] 
│ ├─┬ [email protected] 
│ │ ├── [email protected] 
│ │ ├── [email protected] 
│ │ ├─┬ [email protected] 
│ │ │ ├── [email protected] 
│ │ │ └── [email protected] 
│ │ └─┬ [email protected] 
│ │  ├── [email protected] 
│ │  └── [email protected] 
│ ├── [email protected] 
│ └─┬ [email protected] 
│  ├─┬ [email protected] 
│  │ ├─┬ [email protected] 
│  │ │ └─┬ [email protected] 
│  │ │  └── [email protected] 
│  │ ├── [email protected] 
│  │ ├─┬ [email protected] 
│  │ │ └─┬ [email protected] 
│  │ │  └── [email protected] 
│  │ └── [email protected] 
│  ├── [email protected] 
│  ├── [email protected] 
│  ├─┬ [email protected] 
│  │ ├── [email protected] 
│  │ ├── [email protected] 
│  │ ├── [email protected] 
│  │ ├─┬ [email protected] 
│  │ │ └── [email protected] 
│  │ ├── [email protected] 
│  │ ├─┬ [email protected] 
│  │ │ └── [email protected] 
│  │ ├─┬ [email protected] 
│  │ │ ├─┬ [email protected] 
│  │ │ │ ├── [email protected] 
│  │ │ │ ├─┬ [email protected] 
│  │ │ │ │ └── [email protected] 
│  │ │ │ ├── [email protected] 
│  │ │ │ └── [email protected] 
│  │ │ ├─┬ [email protected] 
│  │ │ │ └── [email protected] 
│  │ │ └─┬ [email protected] 
│  │ │  ├── [email protected] 
│  │ │  ├─┬ [email protected] 
│  │ │  │ └── [email protected] 
│  │ │  ├── [email protected] 
│  │ │  └── [email protected] 
│  │ ├─┬ [email protected] 
│  │ │ ├── [email protected] 
│  │ │ ├── [email protected] 
│  │ │ ├── [email protected] 
│  │ │ └── [email protected] 
│  │ ├─┬ [email protected] 
│  │ │ ├── [email protected] 
│  │ │ ├─┬ [email protected] 
│  │ │ │ ├── [email protected] 
│  │ │ │ ├── [email protected] 
│  │ │ │ ├── [email protected] 
│  │ │ │ └── [email protected] 
│  │ │ └─┬ [email protected] 
│  │ │  ├── [email protected] 
│  │ │  ├── [email protected]0.0 
│  │ │  ├── [email protected] 
│  │ │  ├─┬ [email protected] 
│  │ │  │ └── [email protected] 
│  │ │  ├── [email protected] 
│  │ │  ├─┬ [email protected] 
│  │ │  │ └── [email protected] 
│  │ │  ├── [email protected] 
│  │ │  ├── [email protected] 
│  │ │  └── [email protected] 
│  │ ├── [email protected] 
│  │ ├── [email protected] 
│  │ ├── [email protected] 
│  │ ├── [email protected] 
│  │ ├── [email protected] 
│  │ ├── [email protected] 
│  │ ├── [email protected] 
│  │ ├─┬ [email protected] 
│  │ │ └── [email protected] 
│  │ └── [email protected] 
│  └── [email protected] 
├── [email protected] 
├─┬ [email protected] 
│ └── [email protected] 
├─┬ [email protected] 
│ └── [email protected] 
├─┬ [email protected] 
│ ├── [email protected] 
│ ├─┬ [email protected] 
│ │ └── [email protected] 
│ └─┬ [email protected] 
│  ├── [email protected] 
│  └── [email protected] 
├── [email protected] 
├── UNMET PEER DEPENDENCY [email protected]>=3 <4
└── [email protected] 

npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: [email protected]^1.0.0 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for [email protected]: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
npm WARN [email protected] requires a peer of [email protected]>=10 <15 but none was installed.
npm WARN [email protected] requires a peer of [email protected]>=3 <4 but none was installed.

Nie podobają mi się przypadki z adnotacją UNMET PEER DEPENDENCY, ale nie potrafię sobie z tym poradzić. Postanowiłem skonfigurować karmę przez karma init i następnie wykonać npm test i dostałem taką odpowiedź.

> [email protected] pretest /media/bmroczek/Data/Angular2/to-do-app/frontend
> npm run build

> [email protected] build /media/bmroczek/Data/Angular2/to-do-app/frontend
> tsc -p src/

> [email protected] test /media/bmroczek/Data/Angular2/to-do-app/frontend
> concurrently "npm run build:watch" "karma start karma.conf.js"

[0] 
[0] > [email protected] build:watch /media/bmroczek/Data/Angular2/to-do-app/frontend
[0] > tsc -p src/ -w
[0] 
[1] 21 04 2017 12:31:03.288:ERROR [plugin]: Error during loading "/media/bmroczek/Data/Angular2/to-do-app/frontend/node_modules/karma-browserify" plugin:
[1]  Cannot find module 'browserify'
[1] /media/bmroczek/Data/Angular2/to-do-app/frontend/node_modules/di/lib/injector.js:9
[1]    throw error('No provider for "' + name + '"!');
[1]    ^
[1] 
[1] Error: No provider for "framework:requirejs"! (Resolving: framework:requirejs)
[1]   at error (/media/bmroczek/Data/Angular2/to-do-app/frontend/node_modules/di/lib/injector.js:22:12)
[1]   at Object.get (/media/bmroczek/Data/Angular2/to-do-app/frontend/node_modules/di/lib/injector.js:9:13)
[1]   at Injector.get (/media/bmroczek/Data/Angular2/to-do-app/frontend/node_modules/di/lib/injector.js:54:19)
[1]   at /media/bmroczek/Data/Angular2/to-do-app/frontend/node_modules/karma/lib/server.js:143:20
[1]   at Array.forEach (native)
[1]   at Server._start (/media/bmroczek/Data/Angular2/to-do-app/frontend/node_modules/karma/lib/server.js:142:21)
[1]   at Injector.invoke (/media/bmroczek/Data/Angular2/to-do-app/frontend/node_modules/di/lib/injector.js:75:15)
[1]   at Server.start (/media/bmroczek/Data/Angular2/to-do-app/frontend/node_modules/karma/lib/server.js:103:18)
[1]   at Object.exports.run (/media/bmroczek/Data/Angular2/to-do-app/frontend/node_modules/karma/lib/cli.js:280:26)
[1]   at requireCliAndRun (/media/bmroczek/Data/Angular2/to-do-app/frontend/node_modules/karma-cli/bin/karma:44:16)
[1]   at /media/bmroczek/Data/Angular2/to-do-app/frontend/node_modules/karma-cli/bin/karma:54:12
[1]   at /media/bmroczek/Data/Angular2/to-do-app/frontend/node_modules/resolve/lib/async.js:45:21
[1]   at ondir (/media/bmroczek/Data/Angular2/to-do-app/frontend/node_modules/resolve/lib/async.js:196:27)
[1]   at /media/bmroczek/Data/Angular2/to-do-app/frontend/node_modules/resolve/lib/async.js:163:39
[1]   at onex (/media/bmroczek/Data/Angular2/to-do-app/frontend/node_modules/resolve/lib/async.js:104:32)
[1]   at /media/bmroczek/Data/Angular2/to-do-app/frontend/node_modules/resolve/lib/async.js:24:24
[1] karma start karma.conf.js exited with code 1
[0] 12:31:05 - Compilation complete. Watching for file changes.
[0] 
[0] 

Zamieszczam jeszcze pliki:
karma.conf.js

// Karma configuration
// Generated on Fri Apr 21 2017 12:30:09 GMT+0200 (CEST)

module.exports = function(config) {
 config.set({

  // base path that will be used to resolve all patterns (eg. files, exclude)
  basePath: '',

  // frameworks to use
  // available frameworks: https://npmjs.org/browse/keyword/karma-adapter
  frameworks: ['jasmine', 'requirejs'],

  // list of files / patterns to load in the browser
  files: [
   'test-main.js',
   {pattern: 'src/app/**/*.js', included: false},
   {pattern: 'src/test/**/*.js', included: false}
  ],

  // list of files to exclude
  exclude: [
   '**/*.swp'
  ],

  // preprocess matching files before serving them to the browser
  // available preprocessors: https://npmjs.org/browse/keyword/karma-preprocessor
  preprocessors: {
  },

  // test results reporter to use
  // possible values: 'dots', 'progress'
  // available reporters: https://npmjs.org/browse/keyword/karma-reporter
  reporters: ['progress'],

  // web server port
  port: 9876,

  // enable / disable colors in the output (reporters and logs)
  colors: true,

  // level of logging
  // possible values: config.LOG_DISABLE || config.LOG_ERROR || config.LOG_WARN || config.LOG_INFO || config.LOG_DEBUG
  logLevel: config.LOG_INFO,

  // enable / disable watching file and executing tests whenever any file changes
  autoWatch: true,

  // start these browsers
  // available browser launchers: https://npmjs.org/browse/keyword/karma-launcher
  browsers: ['Chrome', 'Firefox', 'Opera'],

  // Continuous Integration mode
  // if true, Karma captures browsers, runs the tests and exits
  singleRun: false,

  // Concurrency level
  // how many browser should be started simultaneous
  concurrency: Infinity
 })
}

package.json

{
 "name": "angular-quickstart",
 "version": "1.0.0",
 "description": "QuickStart package.json from the documentation, supplemented with testing support",
 "scripts": {
  "build": "tsc -p src/",
  "build:watch": "tsc -p src/ -w",
  "build:e2e": "tsc -p e2e/",
  "serve": "lite-server -c=bs-config.json",
  "serve:e2e": "lite-server -c=bs-config.e2e.json",
  "prestart": "npm run build",
  "start": "concurrently \"npm run build:watch\" \"npm run serve\"",
  "pree2e": "npm run build:e2e",
  "e2e": "concurrently \"npm run serve:e2e\" \"npm run protractor\" --kill-others --success first",
  "preprotractor": "webdriver-manager update",
  "protractor": "protractor protractor.config.js",
  "pretest": "npm run build",
  "test": "concurrently \"npm run build:watch\" \"karma start karma.conf.js\"",
  "pretest:once": "npm run build",
  "test:once": "karma start karma.conf.js --single-run",
  "lint": "tslint ./src/**/*.ts -t verbose"
 },
 "keywords": [],
 "author": "",
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
  "@angular/common": "~4.0.0",
  "@angular/compiler": "~4.0.0",
  "@angular/core": "~4.0.0",
  "@angular/forms": "~4.0.0",
  "@angular/http": "~4.0.0",
  "@angular/platform-browser": "~4.0.0",
  "@angular/platform-browser-dynamic": "~4.0.0",
  "@angular/router": "~4.0.0",
  "@ngui/popup": "^0.5.0",
  "angular-in-memory-web-api": "~0.3.0",
  "core-js": "^2.4.1",
  "rxjs": "5.0.1",
  "systemjs": "0.19.40",
  "zone.js": "^0.8.4"
 },
 "devDependencies": {
  "@types/jasmine": "2.5.36",
  "@types/node": "^6.0.46",
  "canonical-path": "0.0.2",
  "concurrently": "^3.2.0",
  "jasmine-core": "~2.4.1",
  "karma": "^1.6.0",
  "karma-browserify": "^5.1.1",
  "karma-chrome-launcher": "^2.0.0",
  "karma-cli": "^1.0.1",
  "karma-jasmine": "^1.1.0",
  "karma-jasmine-html-reporter": "^0.2.2",
  "lite-server": "^2.2.2",
  "lodash": "^4.16.4",
  "protractor": "~4.0.14",
  "rimraf": "^2.5.4",
  "tslint": "^3.15.1",
  "typescript": "~2.2.2"
 },
 "repository": {}
}
edytowany 1x, ostatnio: kudlaty9102, 2017-04-21 13:10

Pozostało 580 znaków

2017-04-21 13:22
1

W logach npm'a masz napisane, że brakuje Ci paczki browserify i to w wersji między 10, a 15.

Wpisz w konsoli:

npm install browserify --save-dev

Pozostało 580 znaków

2017-04-21 13:32

wykonałem polecenia które podałeś, musiałem jeszcze doinstalować watchify, ale w dalszym ciągu mam odpaleniu karmy

> [email protected] pretest /media/bmroczek/Data/Angular2/to-do-app/frontend
> npm run build

> [email protected] build /media/bmroczek/Data/Angular2/to-do-app/frontend
> tsc -p src/

> [email protected] test /media/bmroczek/Data/Angular2/to-do-app/frontend
> concurrently "npm run build:watch" "karma start karma.conf.js"

[0] 
[0] > [email protected] build:watch /media/bmroczek/Data/Angular2/to-do-app/frontend
[0] > tsc -p src/ -w
[0] 
[1] /media/bmroczek/Data/Angular2/to-do-app/frontend/node_modules/di/lib/injector.js:9
[1]    throw error('No provider for "' + name + '"!');
[1]    ^
[1] 
[1] Error: No provider for "framework:requirejs"! (Resolving: framework:requirejs)
[1]   at error (/media/bmroczek/Data/Angular2/to-do-app/frontend/node_modules/di/lib/injector.js:22:12)
[1]   at Object.get (/media/bmroczek/Data/Angular2/to-do-app/frontend/node_modules/di/lib/injector.js:9:13)
[1]   at Injector.get (/media/bmroczek/Data/Angular2/to-do-app/frontend/node_modules/di/lib/injector.js:54:19)
[1]   at /media/bmroczek/Data/Angular2/to-do-app/frontend/node_modules/karma/lib/server.js:143:20
[1]   at Array.forEach (native)
[1]   at Server._start (/media/bmroczek/Data/Angular2/to-do-app/frontend/node_modules/karma/lib/server.js:142:21)
[1]   at Injector.invoke (/media/bmroczek/Data/Angular2/to-do-app/frontend/node_modules/di/lib/injector.js:75:15)
[1]   at Server.start (/media/bmroczek/Data/Angular2/to-do-app/frontend/node_modules/karma/lib/server.js:103:18)
[1]   at Object.exports.run (/media/bmroczek/Data/Angular2/to-do-app/frontend/node_modules/karma/lib/cli.js:280:26)
[1]   at requireCliAndRun (/media/bmroczek/Data/Angular2/to-do-app/frontend/node_modules/karma-cli/bin/karma:44:16)
[1]   at /media/bmroczek/Data/Angular2/to-do-app/frontend/node_modules/karma-cli/bin/karma:54:12
[1]   at /media/bmroczek/Data/Angular2/to-do-app/frontend/node_modules/resolve/lib/async.js:45:21
[1]   at ondir (/media/bmroczek/Data/Angular2/to-do-app/frontend/node_modules/resolve/lib/async.js:196:27)
[1]   at /media/bmroczek/Data/Angular2/to-do-app/frontend/node_modules/resolve/lib/async.js:163:39
[1]   at onex (/media/bmroczek/Data/Angular2/to-do-app/frontend/node_modules/resolve/lib/async.js:104:32)
[1]   at /media/bmroczek/Data/Angular2/to-do-app/frontend/node_modules/resolve/lib/async.js:24:24
[1] karma start karma.conf.js exited with code 1
[0] 13:27:27 - Compilation complete. Watching for file changes.
[0] 
[0] 

z tego co szukam to wychodzi że muszę doinstalować jeszcze

npm install requirejs --save-dev
npm install karma-requirejs --save-dev

mam rację czy raczej mi to nie pomoże?

edytowany 1x, ostatnio: kudlaty9102, 2017-04-21 13:42
zastanawiam się czy requirejs należy tez zainstalować czy dodać do zależności - kudlaty9102 2017-04-21 13:39

Pozostało 580 znaków

2017-04-21 13:53
0

Problem rozwiązany, wyczyściłem cache npm i doinstalowałem requirejs i karma-requirejs i teraz wydaje się wszystko działać.

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0