Problem z generowaniem kodu ze swaggera

0

Cześć.
Mam takie wyzwanie: Dostałem jako źródło OpenApi w postaci yamla.
wygenerowałem takie klasy:
W tym api mam jeden główny obiekt, który ma kilka pól, te pola mogą być jedną z klas implementacjach Interfejs (to odpowiada of oneOf)

@JsonTypeInfo(
    use = JsonTypeInfo.Id.NAME,
    include = JsonTypeInfo.As.PROPERTY,
    property = "clientType")
@JsonSubTypes({
    @JsonSubTypes.Type(value = FirstClass.class, name = "FIRST_CLASS"),
    @JsonSubTypes.Type(value = SecondClass.class, name = "SECOND_CLASS")
})
public interface SomeInterface {

}

Odpalam server, odpalam swaggera lokalnie, generuje api.
Raz, że nie widać w dokumentacj tego oneOf, a dwa, że zamiast oneOf mam allOf tego Interfejsu, a klasy, które są wygenerowane z tego "mojego" nie odpowiadają temu co mam w kodzie.

Czy ktoś może miał podobny problem i wie jak go obejść?

0

Dobra, przykład:

openapi: 3.0.0
info:
 version: 1.0.0
 title: Simple API
 description: A simple API to illustrate OpenAPI concepts

paths:
 /cats:
  post:
   requestBody:
    content:
     application/json:
      schema:
       oneOf:
        - $ref: '#/components/schemas/CatBus'
   responses:
    '200':
     description: ok
   
components:
 schemas:
  RedCat:
   type: object
   properties:
    redprops:
     type: integer
    color:
     type: string
  WhiteCat:
   type: object
   properties:
    whiteprops:
     type: integer
    color:
     type: string
  CatBus:
   type: object
   properties:
    busName:
     type: string
    cat:
     type: object
     oneOf:
       - $ref: '#/components/schemas/WhiteCat'
       - $ref: '#/components/schemas/RedCat'

Interfes:

import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonSubTypes;
import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonTypeInfo;
/**
* OneOfCatBusCat
*/
@JsonTypeInfo(
 use = JsonTypeInfo.Id.NAME,
 include = JsonTypeInfo.As.PROPERTY,
 property = "type")
@JsonSubTypes({
 @JsonSubTypes.Type(value = WhiteCat.class, name = "WhiteCat"),
 @JsonSubTypes.Type(value = RedCat.class, name = "RedCat")
})
public interface OneOfCatBusCat {

}

a dokumentacja:
Oryginalna:

screenshot-20240513144704.png

Wygenerowana u mnie:

screenshot-20240513144830.png

0

Nie bardzo rozumiem co ty dokładnie robisz? Możesz dać do porównania oryginał i ten wygenerowany przez ciebie yaml? Ostatecznie czy masz pewność co do poprawności oryginalnego schematu? Ja kiedyś dostałem taki, co ktoś z palca poprawiał i wygenerowany source dla php działało ale dla javy nie puszczało bo czegoś tam nie mógł przetworzyć.

0

Hey. Orginał:

---
openapi: 3.0.0
info:
 version: 1.0.0
 title: Simple API
 description: A simple API to illustrate OpenAPI concepts

paths:
 /cats:
  post:
   requestBody:
    content:
     application/json:
      schema:
       oneOf:
        - $ref: '#/components/schemas/CatBus'
   responses:
    '200':
     description: ok
   
components:
 schemas:
  RedCat:
   type: object
   properties:
    redprops:
     type: integer
    color:
     type: string
  WhiteCat:
   type: object
   properties:
    whiteprops:
     type: integer
    color:
     type: string
  CatBus:
   type: object
   properties:
    busName:
     type: string
    cat:
     type: object
     oneOf:
       - $ref: '#/components/schemas/WhiteCat'
       - $ref: '#/components/schemas/RedCat'

To co gneruje mi swagger na localhoście:

openapi: 3.0.1
info:
 title: Simple API
 description: A simple API to illustrate OpenAPI concepts
 termsOfService: ''
 license:
  name: ''
  url: http://unlicense.org
 version: 1.0.0
servers:
 - url: http://localhost:8080
  description: Generated server url
paths:
 /cats:
  post:
   tags:
    - cats-api-controller
   operationId: catsPost
   requestBody:
    content:
     application/json:
      schema:
       oneOf:
        - $ref: '#/components/schemas/CatBus'
    required: true
   responses:
    '200':
     description: ok
components:
 schemas:
  CatBus:
   type: object
   allOf:
    - $ref: '#/components/schemas/CatsBody'
    - type: object
     properties:
      busName:
       type: string
      cat:
       $ref: '#/components/schemas/OneOfCatBusCat'
  CatsBody:
   required:
    - type
   type: object
   properties:
    type:
     type: string
   discriminator:
    propertyName: type
  OneOfCatBusCat:
   required:
    - type
   type: object
   properties:
    type:
     type: string
   discriminator:
    propertyName: type
0

Kod jest tutaj:
https://github.com/bartgora/swagger-problem
Wygląda, jakby ignorował w ogóle klasy, tylko konwertował interfejs

0

Jak ty generujesz kod hosta z openapi? Przecież to służy do generowania endpointa w wyznaczonym języku. Może czegoś nie wiem?

0

No a "endpoint" to gdzie byś chciał/a mieć? Jak masz np Swagger Editor - to możesz kliknąć w Export, in np. wybrać generate server stub, i tam jest kilka opcji m.in. spring,go, nodejs. i tak możesz prost serwer z tym "endpointem" postawić i uruchomić.
Ktoś chce z tego korzystać to używa tego samego kontraktu do stworzenia klienta.
Chcesz żeby to twój serwer zwracał ten kontrakt, więc wystawia openapi.

0
hzmzp napisał(a):

Jak ty generujesz kod hosta z openapi? Przecież to służy do generowania endpointa w wyznaczonym języku. Może czegoś nie wiem?

Możesz sobie wygenerować takiego stuba dla providera, na podsawie yamla/jsona i użyć w testach kontraktów.

@Black007 spróbuj wygenerować inną maszynką: https://repo1.maven.org/maven2/org/openapitools/openapi-generator-cli/7.5.0/

java -jar openapi-generator-cli-7.5.0.jar generate -i api.yaml -g spring -o ./generated-server
java -jar openapi-generator-cli-7.5.0.jar generate -i api.yaml -g java -o ./generated-client

Możliwe, że ten swagger ma jakiegoś babola.

0

@yarel Niestety nie pomogło:

{
"openapi": "3.0.1",
"info": {
"title": "Simple API",
"description": "A simple API to illustrate OpenAPI concepts",
"version": "1.0.0"
},
"servers": [
{
"url": "http://localhost:8080",
"description": "Generated server url"
}
],
"tags": [
{
"name": "cats",
"description": "the cats API"
}
],
"paths": {
"/BartomiejGora/InheritenceTest/1.0.0/cats": {
"post": {
"tags": [
"cats"
],
"operationId": "catsPost",
"requestBody": {
"content": {
"application/json": {
"schema": {
"$ref": "#/components/schemas/CatsPostRequest"
}
}
}
},
"responses": {
"200": {
"description": "ok"
}
}
}
}
},
"components": {
"schemas": {
"CatsPostRequest": {
"type": "object"
}
}
}
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1