Docker Compose + Spring Boot + MySql

1

Część, chce by kontener zbudowany na aplikacji spring-boota komunikował się z kontenerem MySql. Główny problem polega na tym, że MySql nie jest jeszcze gotowe gdy kontener z aplikacja chce sie do niej pałączyć.

docker-compose.yml

version: "3.3"
services:
 api:
  build: .
  container_name: api
  ports:
  - "8080:8080"
  depends_on:
   - db

 db:
  container_name: db
  image: mysql
  ports:
  - 3306
  environment:
   MYSQL_ALLOW_EMPTY_PASSWORD: "yes"
   MYSQL_USER: "user"
   MYSQL_PASSWORD: "password"
   MYSQL_DATABASE: "db"

Dockerfile

FROM openjdk:8u191-jdk-alpine3.9
ADD target/app-0.0.1-SNAPSHOT.jar .
EXPOSE 8080
ENTRYPOINT ["./wait-for-it.sh", "db:3306", "--", "java", "-jar", "app-0.0.1-SNAPSHOT.jar"]

application.properties

spring.datasource.url=jdbc:mysql://db:3306/db?createDatabaseIfNotExist=true&useUnicode=true&useJDBCCompliantTimezoneShift=true&useLegacyDatetimeCode=false&serverTimezone=UTC
spring.datasource.username=user
spring.datasource.password=password
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update
spring.jpa.properties.hibernate.dialect = org.hibernate.dialect.MySQL5Dialect

wait-for-it.sh

#  Use this script to test if a given TCP host/port are available

WAITFORIT_cmdname=${0##*/}

echoerr() { if [[ $WAITFORIT_QUIET -ne 1 ]]; then echo "[email protected]" 1>&2; fi }

usage()

{
  cat << USAGE >&2
Usage:
  $WAITFORIT_cmdname host:port [-s] [-t timeout] [-- command args]
  -h HOST | --host=HOST    Host or IP under test
  -p PORT | --port=PORT    TCP port under test
                Alternatively, you specify the host and port as host:port
  -s | --strict        Only execute subcommand if the test succeeds
  -q | --quiet        Don't output any status messages
  -t TIMEOUT | --timeout=TIMEOUT
                Timeout in seconds, zero for no timeout
  -- COMMAND ARGS       Execute command with args after the test finishes
USAGE
  exit 1
}

wait_for()
{
  if [[ $WAITFORIT_TIMEOUT -gt 0 ]]; then
    echoerr "$WAITFORIT_cmdname: waiting $WAITFORIT_TIMEOUT seconds for $WAITFORIT_HOST:$WAITFORIT_PORT"
  else
    echoerr "$WAITFORIT_cmdname: waiting for $WAITFORIT_HOST:$WAITFORIT_PORT without a timeout"
  fi
  WAITFORIT_start_ts=$(date +%s)
  while :
  do
    if [[ $WAITFORIT_ISBUSY -eq 1 ]]; then
      nc -z $WAITFORIT_HOST $WAITFORIT_PORT
      WAITFORIT_result=$?
    else
      (echo > /dev/tcp/$WAITFORIT_HOST/$WAITFORIT_PORT) >/dev/null 2>&1
      WAITFORIT_result=$?
    fi
    if [[ $WAITFORIT_result -eq 0 ]]; then
      WAITFORIT_end_ts=$(date +%s)
      echoerr "$WAITFORIT_cmdname: $WAITFORIT_HOST:$WAITFORIT_PORT is available after $((WAITFORIT_end_ts - WAITFORIT_start_ts)) seconds"
      break
    fi
    sleep 1
  done
  return $WAITFORIT_result
}

wait_for_wrapper()
{
  # In order to support SIGINT during timeout: http://unix.stackexchange.com/a/57692
  if [[ $WAITFORIT_QUIET -eq 1 ]]; then
    timeout $WAITFORIT_BUSYTIMEFLAG $WAITFORIT_TIMEOUT $0 --quiet --child --host=$WAITFORIT_HOST --port=$WAITFORIT_PORT --timeout=$WAITFORIT_TIMEOUT &
  else
    timeout $WAITFORIT_BUSYTIMEFLAG $WAITFORIT_TIMEOUT $0 --child --host=$WAITFORIT_HOST --port=$WAITFORIT_PORT --timeout=$WAITFORIT_TIMEOUT &
  fi
  WAITFORIT_PID=$!
  trap "kill -INT -$WAITFORIT_PID" INT
  wait $WAITFORIT_PID
  WAITFORIT_RESULT=$?
  if [[ $WAITFORIT_RESULT -ne 0 ]]; then
    echoerr "$WAITFORIT_cmdname: timeout occurred after waiting $WAITFORIT_TIMEOUT seconds for $WAITFORIT_HOST:$WAITFORIT_PORT"
  fi
  return $WAITFORIT_RESULT
}

# process arguments
while [[ $# -gt 0 ]]
do
  case "$1" in
    *:* )
    WAITFORIT_hostport=(${1//:/ })
    WAITFORIT_HOST=${WAITFORIT_hostport[0]}
    WAITFORIT_PORT=${WAITFORIT_hostport[1]}
    shift 1
    ;;
    --child)
    WAITFORIT_CHILD=1
    shift 1
    ;;
    -q | --quiet)
    WAITFORIT_QUIET=1
    shift 1
    ;;
    -s | --strict)
    WAITFORIT_STRICT=1
    shift 1
    ;;
    -h)
    WAITFORIT_HOST="$2"
    if [[ $WAITFORIT_HOST == "" ]]; then break; fi
    shift 2
    ;;
    --host=*)
    WAITFORIT_HOST="${1#*=}"
    shift 1
    ;;
    -p)
    WAITFORIT_PORT="$2"
    if [[ $WAITFORIT_PORT == "" ]]; then break; fi
    shift 2
    ;;
    --port=*)
    WAITFORIT_PORT="${1#*=}"
    shift 1
    ;;
    -t)
    WAITFORIT_TIMEOUT="$2"
    if [[ $WAITFORIT_TIMEOUT == "" ]]; then break; fi
    shift 2
    ;;
    --timeout=*)
    WAITFORIT_TIMEOUT="${1#*=}"
    shift 1
    ;;
    --)
    shift
    WAITFORIT_CLI=("[email protected]")
    break
    ;;
    --help)
    usage
    ;;
    *)
    echoerr "Unknown argument: $1"
    usage
    ;;
  esac
done

if [[ "$WAITFORIT_HOST" == "" || "$WAITFORIT_PORT" == "" ]]; then
  echoerr "Error: you need to provide a host and port to test."
  usage
fi

WAITFORIT_TIMEOUT=${WAITFORIT_TIMEOUT:-15}
WAITFORIT_STRICT=${WAITFORIT_STRICT:-0}
WAITFORIT_CHILD=${WAITFORIT_CHILD:-0}
WAITFORIT_QUIET=${WAITFORIT_QUIET:-0}

# check to see if timeout is from busybox?
WAITFORIT_TIMEOUT_PATH=$(type -p timeout)
WAITFORIT_TIMEOUT_PATH=$(realpath $WAITFORIT_TIMEOUT_PATH 2>/dev/null || readlink -f $WAITFORIT_TIMEOUT_PATH)
if [[ $WAITFORIT_TIMEOUT_PATH =~ "busybox" ]]; then
    WAITFORIT_ISBUSY=1
    WAITFORIT_BUSYTIMEFLAG="-t"

else
    WAITFORIT_ISBUSY=0
    WAITFORIT_BUSYTIMEFLAG=""
fi

if [[ $WAITFORIT_CHILD -gt 0 ]]; then
  wait_for
  WAITFORIT_RESULT=$?
  exit $WAITFORIT_RESULT
else
  if [[ $WAITFORIT_TIMEOUT -gt 0 ]]; then
    wait_for_wrapper
    WAITFORIT_RESULT=$?
  else
    wait_for
    WAITFORIT_RESULT=$?
  fi
fi

if [[ $WAITFORIT_CLI != "" ]]; then
  if [[ $WAITFORIT_RESULT -ne 0 && $WAITFORIT_STRICT -eq 1 ]]; then
    echoerr "$WAITFORIT_cmdname: strict mode, refusing to execute subprocess"
    exit $WAITFORIT_RESULT
  fi
  exec "${WAITFORIT_CLI[@]}"
else
  exit $WAITFORIT_RESULT
fi

Błąd

com.mysql.cj.jdbc.exceptions.CommunicationsException: Communications link failure

wait-for-it.sh jest w głównym katalogu projektu, tak samo jak Dockerfile i docker-compose.yml.

0

Możesz ustawić coś takiego w kontenerze z aplikacją.

   restart_policy:
    condition: on-failure
    delay: 5s
    max_attempts: 3
    window: 120s

PS. Lepiej to wygląda jak plik "application.propertis" nie ma na sztywno ustawionych dostępów do innych kontenerów. Lepiej przekazać to w argumentach do apki np.

  environment:
    -Dspring.profiles.active=at
0

Ja w przypadku takich problemów robie takie kroki
1) Sprawdzenie czy w ogóle usługi wstały docker ps
2) Odpalanie docker logs (nazwa kontenera) i sprawdzam czy jest tam coś ciekawego.
3) Na Twoim przykładzie wywalam kontener api z docker-compose, wystawiam porty bazy danych i startuję docker-composa jeszcze raz. Sprawdzam czy potrafię się połączyć z bazą danych przez localhost:port najlepiej może jakimś klientem do mysql. Jak umiesz się podłączyć klientem to wtedy spróbuj odpalić apke ręcznie (nie w docerze) i połączyć się z tą bazą danych.

0

Trochę nieeleganckie rozwiązanie, ale możesz też spróbować zrobić sleepa przed włączeniem spring boota/po uruchomieniu mysql
np.
ENTRYPOINT ["sh","-c","sleep 10s && java -jar app-0.0.1-SNAPSHOT.jar"]

0

Zwiększ timeout tak żeby aplikacja poczekała na bazę danych: ./wait-for-it.sh -t 10 db:3306. Timeout podawany w sekundach.

0

Możesz ustawic healthcheck w docker-compose yml w czesci mysqlowej, wtedy kontenery, ktore od niego zaleza nie wystartuja, poki healthcheck sie nie powiedzie. Pewnie wystarczy ping do bazy w nim.
Szczegóły w dokumentacji pliku docker-compose

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0