Metoda zmieniająca język menu w projekcie Java Swing MVC

Odpowiedz Nowy wątek
2019-08-15 18:08

Rejestracja: 3 lata temu

Ostatnio: 3 dni temu

0

Witam. Od jakiegoś czasu próbuję w swoim programie w Swingu dodać funkcję tłumaczenia menu na różne języki. Miałem zamiar zrobić to tak. Plik tekstowy będzie po lewej zawierał zadeklarowaną w klasie "View" nazwę JComponentu a po prawej oddzielone myślnikiem jego tłumaczenie. W kontrolerze znajduje się metoda, która zamienia to na HashMapę, która z kolei jest przechowywana w klasie model. Teraz ręcznie, albo za pomocą jakiejś pętli robię listę JComponentów, które miałyby być przetłumaczone, Potem robię podwójną pętlę: dla każdego komponentu, dla każdego argumentu z hashMapy, jeśli ich nazwy są takie same, to ustawiam etykietę JComponentu na wartość z HashMapy. No i tutaj mam problem, bo niby mogę sobie odnaleźć nazwy zmiennych za pomocą

 Class<View> c = View.class;
 Field[] fields = c.getDeclaredFields();

ale chyba nie mogę wywołać w żaden sposób obiektu z takiej tablicy np. przez fields[i].getCośTam, żeby potem za pomocą "setText" ustawić mu inną etykietę. Może wszystko robię źle i od początku trzeba to było jakoś inaczej, no ale byłbym wdzięczny za podpowiedzi do tego i może przy okazji, do reszty kodu, co mógłbym poprawić. Dzisiaj próbowałem jakoś to zrobić poprzez listę metod użytych w klasie View, no ale też utknąłem w jednym miejscu. Załączam plik tekstowy, z którego robię HashMapę i cztery klasy nad którymi pracuję, ale jakby miał to być problem, to ta metoda, o której pisałem jest w klasie Controller i nazywa się "changeLanguage"

import java.io.IOException;

public class App {

   public static void main(String[] args) throws IOException, NoSuchMethodException, SecurityException {

   Model m = new Model();
   View v = new View("Cipher_Studio");
   Controller c = new Controller(m, v);
   c.initController();
   c.makeLangMenuMap();  
   c.changeLanguage();

   c.makeADictionaryMap(m.getDictionariesPath());
   }
  }
public class Controller {

  private Model model;
  private View view;

  public Controller(Model m, View v) {
    model = m;
    view = v;
  }

  public Controller() {
    // TODO Auto-generated constructor stub
  }

  public void initController() {
    view.getjGetFile().addActionListener(e -> loadFiles());
    view.getmOpenTextFile().addActionListener(e -> loadFiles());
    view.getjExecute().addActionListener(e -> execute());
    view.getjDirectDict().addActionListener(e -> makeADictionaryMap());
    view.getmLoadDictionaries().addActionListener(e -> makeADictionaryMap());
    view.getmSaveFile().addActionListener(e -> saveFiles());
    view.getmMenuLangFile().addActionListener(e -> makeLangMenuMap());
    view.getmExit().addActionListener(new ActionListener() {
      public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        view.getFrame().dispose();
      }
    });
  }

  public void makeLangMenuMap() { //making hashMap from txt file that translating JComponents labels 

    JFileChooser jGet = new JFileChooser();
    File file = new File(Model.basicPath);
    jGet.setCurrentDirectory(file);
    HashMap <String,String> map = new HashMap<>();

    if (jGet.showOpenDialog(null) == JFileChooser.APPROVE_OPTION) 
    {
      file = jGet.getSelectedFile();
      try {
        Scanner scanner = new Scanner(file);
        while (scanner.hasNextLine()) {
          String line = scanner.nextLine();
          String parts[] = line.split("-", 2);
          map.put(parts[0], parts[1]);
        }
      } catch (FileNotFoundException e1) {
        // TODO Auto-generated catch block
        e1.printStackTrace();
      }
    }
    model.setCurrLangMenu(map);
//    map.entrySet().forEach(entry->{
//       System.out.println(entry.getKey() + " " + entry.getValue()); 
//      });
    }

  private void saveFiles() {
    JFileChooser jGet = new JFileChooser();
    File file = new File(model.getSavePath());

    jGet.setCurrentDirectory(file);
    jGet.setDialogTitle("Save results:");
    jGet.setName(view.getEnterTheNumField().getText());
    jGet.setApproveButtonText("Save");
    String s = model.getIsCipheredTxt() + model.getIsCaesarTxt() + "_key_value:_"
        + model.getCypherValueForFileName() + "_" + model.getInputTextName(); // setting suggested file name
    jGet.setSelectedFile((new File(s)));

    if (jGet.showOpenDialog(null) == JFileChooser.APPROVE_OPTION) 
    {
      file = jGet.getSelectedFile();
      try {
        PrintWriter pw = new PrintWriter(file);
        Scanner scanner = new Scanner(view.getDecryptedTxt().getText());
        while (scanner.hasNext()) {
          pw.println(scanner.nextLine());
        }
        pw.close();
      } catch (FileNotFoundException e1) {
        // TODO Auto-generated catch block
        e1.printStackTrace();
      }
    }
  }

  private void loadFiles() {
    JFileChooser jGet = new JFileChooser();
    File file = new File(model.getFilePath());
    jGet.setCurrentDirectory(file);

    if (jGet.showOpenDialog(null) == JFileChooser.APPROVE_OPTION) // jeśli wybierzemy juz jakis plik
    {
      view.getJTextInput().setText(null);
      view.getDecryptedTxt().setText(null);

      file = jGet.getSelectedFile();
      model.setInputTextName(file.getName());
      try {
        Scanner scanner = new Scanner(file);
        while (scanner.hasNext()) {
          view.getJTextInput().append(scanner.nextLine() + "\n");
        }
      } catch (FileNotFoundException e1) {
        // TODO Auto-generated catch block
        e1.printStackTrace();
      }
    }
  }

  private void execute() { //depends on radio buttons settings it decrypt or encrypt text for Ceasar or Vigenere cipher

    view.getDecryptedTxt().setText(null);
    String input = view.getJTextInput().getText();
    String output = "";

    if (view.getJrCipher().isSelected()) {
      String sCipher = view.getEnterTheNumField().getText();

      if (view.getJrCeasar().isSelected()) {
        try {
          int sCipherNum = Integer.parseInt(sCipher);
          CaesarCipher caesar = new CaesarCipher(sCipherNum);
          output = caesar.encrypt(input);
        } catch (Exception e) {
          JOptionPane.showMessageDialog(null, "Enter the number between 0 and 26");
          // TODO: handle exception
        }
      } else

      {
        int[] array = new int[sCipher.length()];

        for (int i = 0; i < sCipher.length(); i++) {
          char curChar = sCipher.charAt(i);
          if (model.alphabet.indexOf(curChar) == -1) {
            JOptionPane.showMessageDialog(null,
                "Only latin letters allowed");
            Arrays.fill(array, 0);
            break;
          } else {
            array[i] = model.alphabet.indexOf(curChar);
          }

        }
        VigenereCipher vc = new VigenereCipher(array);
        output = vc.encrypt(input);
      }
    }

    else {
      if (view.getJrCeasar().isSelected()) {
        CaesarCracker cc = new CaesarCracker();
        output = cc.decrypt(input);
      } else {
        VigenereBreaker vb = new VigenereBreaker();
        output = vb.breakForAllLanguages(input, model.getListOfDictionaries());
      }
    }
    model.setCypherValueForFileName(view.getEnterTheNumField().getText());
    if (view.getJrCipher().isSelected()) {
      model.setCiphered(true);
      model.setIsCipheredTxt("Encrypt_");
    } else {
      model.setCiphered(false);
      model.setIsCipheredTxt("Decrypt_");
    }
    if (view.getJrCeasar().isSelected()) {
      model.setIsCaesarTxt("Caesar_Cipher_");
    } else {
      model.setIsCaesarTxt("Vigenere_Cipher_");
    }
    view.getDecryptedTxt().append(output);
  }

  private void makeADictionaryMap() {
    VigenereBreaker vb = new VigenereBreaker();

    JFileChooser chooser = new JFileChooser();
    File file = new File(model.getDictionariesPath());
    chooser.setCurrentDirectory(file);
    chooser.setMultiSelectionEnabled(true);
    chooser.showOpenDialog(null);
    model.setDictionaries(chooser.getSelectedFiles());
    model.setListOfDictionaries(vb.makeDictionaryMap(model.getDictionaries()));
  }

  public void makeADictionaryMap(String dictionaryAdress) {
    VigenereBreaker vb = new VigenereBreaker();

    File[] fileList = new File(dictionaryAdress).listFiles();

    model.setDictionaries(fileList);
    model.setListOfDictionaries(vb.makeDictionaryMap(model.getDictionaries()));
  }

  public void changeLanguage() throws NoSuchMethodException, SecurityException, IllegalAccessException, IllegalArgumentException, InvocationTargetException 
  {
    Class<View> c = View.class; 
    Method methods[] = c.getMethods();//tablica wszystkim metod z kontrolera
    for(String s: model.getCurrLangMenu().keySet()) 
    {
      s = s.replaceAll(" ", "");   //umknęło mi wcześniej, żeby wywalić spacje 
      for(Method m: methods) 
      {
        if(m.getName().contains("get"+s.toString())) //zeby ustawić właściwy getter dla componentu, ktorego etykietę chciałbym zmienić
            {  
          //no i tutaj wydaje mi się powinienem jakoś dostać się do JComponentu i za pomocą "setName"
          //ustawić mu etykietę zgodną z tłumaczeniem zawartym w pliku tekstowym
            }

    }
    }
    // Here i want to compare "fields[]" with hashmap langMenu and set label name
    // for each visible JComponent in menu according
    // with hashMap worth
  }  
}
import static javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE;
import static javax.swing.GroupLayout.Alignment.CENTER;
import static javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.HashMap;

import javax.swing.ButtonGroup;
import javax.swing.GroupLayout;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JComponent;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JMenu;
import javax.swing.JMenuBar;
import javax.swing.JMenuItem;
import javax.swing.JRadioButton;
import javax.swing.JScrollPane;
import javax.swing.JTextArea;
import javax.swing.JTextField;

public class View {

  private JFrame frame;
  private JTextArea JTextInput, decryptedTxt;
  private JTextField enterTheNumField ;    
  private JLabel jSource, jOperation, jCypher, lEnterTheNum;
  private JButton jGetFile, jExecute, jDirectDict;
  private JRadioButton jrCipher, jrBreak, jrCeasar, jrVigenere;
  private ButtonGroup jrChooseOperation, jrChooseCipher;
  private JMenuBar menuBar;
  private JMenu menuFile, menuEdit;
  private JMenuItem mOpenTextFile, mLoadDictionaries, mSaveFile, mExit, mMenuLangFile;  
  private ArrayList <Object> JElements;

  public View (String title) 
  {
    frame = new JFrame();
    frame.setSize(600,600);
    frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    frame.setLocationRelativeTo(null);     
    frame.setTitle("Cipher_Vigenere_v:0.5");      
    frame.setLayout(null); 

    menuBar = new JMenuBar();
    menuFile = new JMenu("File");
    menuEdit = new JMenu("Edit");
    mOpenTextFile = new JMenuItem("Get text");
    mLoadDictionaries = new JMenuItem("Get dictionaries");
    mSaveFile = new JMenuItem("Save");
    mExit = new JMenuItem("Close"); 
    mMenuLangFile = new JMenuItem("Load language menu file");
    frame.setJMenuBar(menuBar);

    menuBar.add(menuFile);
    menuBar.add(menuEdit);
    menuFile.add(mOpenTextFile);
    menuFile.add(mLoadDictionaries);
    menuFile.add(mSaveFile);
    menuFile.addSeparator();
    menuFile.add(mExit);  
    menuEdit.add(mMenuLangFile);

    GroupLayout layout = new GroupLayout(frame.getContentPane());
    frame.getContentPane().setLayout(layout);
    layout.setAutoCreateGaps(true);
    layout.setAutoCreateContainerGaps(true);    

    jSource = new JLabel("Source:");
    jOperation = new JLabel("Operation:");
    jCypher = new JLabel("Choose cipher:");
    lEnterTheNum = new JLabel("Enther the cipher:");
    enterTheNumField = new JTextField(10);
    enterTheNumField.setMaximumSize(enterTheNumField.getPreferredSize());

    jrChooseOperation = new ButtonGroup();
    jrCipher = new JRadioButton("Cipher", true);
    jrChooseOperation.add(jrCipher);
    jrBreak = new JRadioButton("Decipher", false);
    jrChooseOperation.add(jrBreak);

    jrChooseCipher = new ButtonGroup();   
    jrCeasar = new JRadioButton("Caesar", true);
    jrChooseCipher.add(jrCeasar);
    jrVigenere = new JRadioButton("Vigenere", false);
    jrChooseCipher.add(jrVigenere);

    jGetFile = new JButton("text");
    jExecute = new JButton("execute");
    jDirectDict = new JButton("dictionaries");
    JTextInput = new JTextArea();
    decryptedTxt = new JTextArea();

    JScrollPane scrollPane = new JScrollPane(JTextInput);
    JScrollPane spDecrypted = new JScrollPane(decryptedTxt);

    layout.setHorizontalGroup(layout.createParallelGroup(LEADING) 

            .addComponent(scrollPane)
            .addComponent(spDecrypted)
            .addGroup(layout.createParallelGroup(LEADING)
                .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                    .addGroup(layout.createParallelGroup(LEADING)
                        .addComponent(jSource)
                        .addComponent(jGetFile)
                        .addComponent(jDirectDict)
                        )  
                .addGroup(layout.createParallelGroup(CENTER)
                    .addComponent(jOperation)
                    .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                        .addComponent(jrCipher)                       
                        .addComponent(jrBreak) 
                        )                                        
                    )                
                .addGroup(layout.createParallelGroup(CENTER)                    
                    .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                        .addComponent(jrCeasar)
                        .addComponent(jrVigenere)
                        )
                    .addComponent(lEnterTheNum)
                    .addComponent(jCypher))
                .addGroup(layout.createParallelGroup(LEADING)
                    .addComponent(enterTheNumField)                   
                    .addComponent(jExecute)
                    )
                ))
      );

      layout.setVerticalGroup(layout.createSequentialGroup()
          .addGroup(layout.createParallelGroup(LEADING)
              .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                .addGroup(layout.createParallelGroup(CENTER)
                  .addComponent(jSource)
                  .addComponent(jOperation)
                  .addComponent(jCypher)
                    )
                .addGroup(layout.createParallelGroup(BASELINE)
                  .addComponent(jGetFile)
                  .addComponent(jrCipher)
                  .addComponent(jrBreak)
                  .addComponent(jrCeasar)
                  .addComponent(jrVigenere)
                    ))
                    )
          .addGroup(layout.createParallelGroup(BASELINE)
              .addComponent(jDirectDict)
              .addComponent(lEnterTheNum)
              .addComponent(enterTheNumField)
              )

          .addComponent(scrollPane)
          .addComponent(jExecute)
          .addComponent(spDecrypted)      

      );   
     frame.setVisible(true);

  }

  public JMenuItem getmMenuLangFile() {
    return mMenuLangFile;
  }

  public void setmMenuLangFile(JMenuItem mMenuLangFile) {
    this.mMenuLangFile = mMenuLangFile;
  }

  public ArrayList<Object> getJElements() {
    return JElements;
  }

  public void setJElements(ArrayList<Object> jElements) {
    JElements = jElements;
  }

  public JFrame getFrame() {
    return frame;
  }

  public void setFrame(JFrame frame) {
    this.frame = frame;
  }

  public JTextArea getJTextInput() {
    return JTextInput;
  }

  public void setJTextInput(JTextArea jTextInput) {
    JTextInput = jTextInput;
  }

  public JTextArea getDecryptedTxt() {
    return decryptedTxt;
  }

  public void setDecryptedTxt(JTextArea decryptedTxt) {
    this.decryptedTxt = decryptedTxt;
  }

  public JTextField getEnterTheNumField() {
    return enterTheNumField;
  }

  public void setEnterTheNumField(JTextField enterTheNumField) {
    this.enterTheNumField = enterTheNumField;
  }

  public JLabel getjSource() {
    return jSource;
  }

  public void setjSource(JLabel jSource) {
    this.jSource = jSource;
  }

  public JLabel getjOperation() {
    return jOperation;
  }

  public void setjOperation(JLabel jOperation) {
    this.jOperation = jOperation;
  }

  public JLabel getjCypher() {
    return jCypher;
  }

  public void setjCypher(JLabel jCypher) {
    this.jCypher = jCypher;
  }

  public JLabel getlEnterTheNum() {
    return lEnterTheNum;
  }

  public void setlEnterTheNum(JLabel lEnterTheNum) {
    this.lEnterTheNum = lEnterTheNum;
  }

  public JButton getjGetFile() {
    return jGetFile;
  }

  public void setjGetFile(JButton jGetFile) {
    this.jGetFile = jGetFile;
  }

  public JButton getjExecute() {
    return jExecute;
  }

  public void setjExecute(JButton jExecute) {
    this.jExecute = jExecute;
  }

  public JButton getjDirectDict() {
    return jDirectDict;
  }

  public void setjDirectDict(JButton jDirectDict) {
    this.jDirectDict = jDirectDict;
  }

  public JRadioButton getJrCipher() {
    return jrCipher;
  }

  public void setJrCipher(JRadioButton jrCipher) {
    this.jrCipher = jrCipher;
  }

  public JRadioButton getJrBreak() {
    return jrBreak;
  }

  public void setJrBreak(JRadioButton jrBreak) {
    this.jrBreak = jrBreak;
  }

  public JRadioButton getJrCeasar() {
    return jrCeasar;
  }

  public void setJrCeasar(JRadioButton jrCeasar) {
    this.jrCeasar = jrCeasar;
  }

  public JRadioButton getJrVigenere() {
    return jrVigenere;
  }

  public void setJrVigenere(JRadioButton jrVigenere) {
    this.jrVigenere = jrVigenere;
  }

  public ButtonGroup getJrChooseOperation() {
    return jrChooseOperation;
  }

  public void setJrChooseOperation(ButtonGroup jrChooseOperation) {
    this.jrChooseOperation = jrChooseOperation;
  }

  public ButtonGroup getJrChooseCipher() {
    return jrChooseCipher;
  }

  public void setJrChooseCipher(ButtonGroup jrChooseCipher) {
    this.jrChooseCipher = jrChooseCipher;
  }

  public JMenuBar getMenuBar() {
    return menuBar;
  }

  public void setMenuBar(JMenuBar menuBar) {
    this.menuBar = menuBar;
  }

  public JMenu getMenuFile() {
    return menuFile;
  }

  public void setMenuFile(JMenu menuFile) {
    this.menuFile = menuFile;
  }

  public JMenuItem getmOpenTextFile() {
    return mOpenTextFile;
  }

  public void setmOpenTextFile(JMenuItem mOpenTextFile) {
    this.mOpenTextFile = mOpenTextFile;
  }

  public JMenuItem getmLoadDictionaries() {
    return mLoadDictionaries;
  }

  public void setmLoadDictionaries(JMenuItem mLoadDictionaries) {
    this.mLoadDictionaries = mLoadDictionaries;
  }

  public JMenuItem getmSaveFile() {
    return mSaveFile;
  }

  public void setmSaveFile(JMenuItem mSaveFile) {
    this.mSaveFile = mSaveFile;
  }

  public JMenuItem getmExit() {
    return mExit;
  }

  public void setmExit(JMenuItem mExit) {
    this.mExit = mExit;
  }

}
package viginereBreakerPackage3;

import java.io.File;
import java.util.HashMap;
import java.util.HashSet;

public class Model {

  private HashMap <String, HashSet<String>> listOfDictionaries;
  private HashMap<String, String> currLangMenu;
  private File[] dictionaries;
  static final String basicPath = (new java.io.File(".").getAbsolutePath()).substring(0,new java.io.File(".").getAbsolutePath().length()-2);//not sure 
  //is this should to be declared as a static final
  private String dictionariesPath, filePath, savePath, inputTextName, cypherValueForFileName, isCipheredTxt, isCaesarTxt;
  private boolean isCiphered, isRightCipher;
  static final String alphabet = "abcdefghijklmnopqrstuvqxwz";  

  public HashMap<String, HashSet<String>> getListOfDictionaries() {
    return listOfDictionaries;
  }

  public void setListOfDictionaries(HashMap<String, HashSet<String>> listOfDictionaries) {
    this.listOfDictionaries = listOfDictionaries;
  }

  public File[] getDictionaries() {
    return dictionaries;
  }

  public void setDictionaries(File[] dictionaries) {
    this.dictionaries = dictionaries;
  }

  public String getDictionariesPath() {
    dictionariesPath = (new StringBuilder(basicPath)).append("/dictionaries").toString();
    return dictionariesPath;
  }

  public void setDictionariesPath(String dictionariesPath) {
    this.dictionariesPath = dictionariesPath;
  }

  public String getFilePath() {
    filePath = (new StringBuilder(basicPath)).append("/messages").toString();
    return filePath;
  }

  public void setFilePath(String filePath) {
    this.filePath = filePath;
  }

  public String getSavePath() {
    savePath = (new StringBuilder(basicPath)).append("/workspace").toString();
    //savePath = (new StringBuilder(basicPath)).append("/messages").toString();
    return savePath;
  }

  public void setSavePath(String savePath) {
    this.savePath = savePath;
  }

  public String getInputTextName() {
    return inputTextName;
  }

  public void setInputTextName(String inputTextName) {
    this.inputTextName = inputTextName;
  }

  public String getCypherValueForFileName() {
    return cypherValueForFileName;
  }

  public void setCypherValueForFileName(String cypherValueForFileName) {
    this.cypherValueForFileName = cypherValueForFileName;
  }

  public boolean isCiphered() {
    return isCiphered;
  }

  public void setCiphered(boolean isCiphered) {
    this.isCiphered = isCiphered;
  }

  public String getIsCipheredTxt() {
    return isCipheredTxt;
  }

  public void setIsCipheredTxt(String isCipheredTxt) {
    this.isCipheredTxt = isCipheredTxt;
  }

  public String getIsCaesarTxt() {
    return isCaesarTxt;
  }

  public void setIsCaesarTxt(String isCaesarTxt) {
    this.isCaesarTxt = isCaesarTxt;
  }

  public boolean isRightCipher() {
    return isRightCipher;
  }

  public void setRightCipher(boolean isRightCipher) {
    this.isRightCipher = isRightCipher;
  }

  public HashMap<String, String> getCurrLangMenu() {
    return currLangMenu;
  }

  public void setCurrLangMenu(HashMap<String, String> currLangMenu) {
    this.currLangMenu = currLangMenu;
  }  
}
 • pl_menu (0 MB) - ściągnięć: 17
edytowany 2x, ostatnio: paranoise, 2019-08-15 18:12

Pozostało 580 znaków

2019-08-18 15:50
Moderator

Rejestracja: 13 lat temu

Ostatnio: 2 tygodnie temu

Lokalizacja: Stacktrace

0

Dobrze kombinujesz, ale wymyślasz koło od nowa. Java udostępnia mechanizm zarządzania wersjami językowymi aplikacji za pomocą plików properties Properties - pliki tekstowe.

Sama realizacja jest opisana na przykład tutaj https://netbeans.org/kb/docs/java/gui-automatic-i18n.html


Sięgam tam, gdzie wzrok nie sięga… a tam NullPointerException
edytowany 1x, ostatnio: Koziołek, 2019-08-18 15:50

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0