Android Studio ToDoApplication

Odpowiedz Nowy wątek
2019-07-04 12:54
0

Robię aplikacje na androida, prosta lista rzeczy do zrobienia. Typy rzeczy do wykonania: spotkanie, telefon, mail, notatka. Pozostałe działają, robiłem wszystkie analogicznie, lecz w pewnym momencie otrzymuje błąd gdy probuje wyswietlic telefon ktory dodalem juz do listy:
java.lang.NumberFormatException: Invalid int: "null"
at java.lang.Integer.invalidInt(Integer.java:138)
at java.lang.Integer.parseInt(Integer.java:358)
at java.lang.Integer.parseInt(Integer.java:334)
at com.example.todolist.ShowPhone$2.onItemClick(ShowPhone.java:59)
ShowPhone.java

package com.example.todolist;

import androidx.annotation.Nullable;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import android.app.AlertDialog;
import android.content.Intent;
import android.database.Cursor;
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.AdapterView;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.Button;
import android.widget.ListView;
import android.widget.TextView;

import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class ShowPhone extends AppCompatActivity {
  private DatabaseHelper DatabaseHelper;
  private ListView PhoneListView;
  private ArrayAdapter<String> PhoneAdapter;
  public List<Phone> phoneList;
  private Button add_new_item_btn;
  private static final int ADD_NEW_ITEM_REQUEST_CODE = 101;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.show_phone);

    DatabaseHelper = new DatabaseHelper(this);
    PhoneListView = findViewById(R.id.phone_list);
    phoneList = new PhoneListSQL(this).getListPhoneItems();

    add_new_item_btn = findViewById(R.id.phone_list_add_btn);

    add_new_item_btn.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        Intent intent = new Intent(getApplicationContext(), AddPhone.class);
        startActivityForResult(intent,ADD_NEW_ITEM_REQUEST_CODE);
      }
    });

    PhoneListView.setOnItemClickListener(new AdapterView.OnItemClickListener(){

      @Override
      public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View view,
                  int position, long rowId) {

        // Cursor c = (Cursor) parent.getAdapter().getItem(position);

        Phone item = phoneList.get(position);
        String time = item.getTime();
        Integer mytime = Integer.parseInt(time);
        java.util.Date time2= new java.util.Date((long)mytime*1000);
        SimpleDateFormat simpleDateFormat = new SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy H:mm");
        String timestamp = simpleDateFormat.format(time2);

        AlertDialog.Builder adb = new AlertDialog.Builder(
            ShowPhone.this);
        adb.setTitle("Telefon");
        adb.setMessage("Temat:  \t" + item.getTitle() +
            "\nOsoba:\t" + item.getPerson() +
            "\nNr:  \t" + item.getPhone() +
            "\nData: \t" + timestamp);
        adb.setPositiveButton("Ok", null);
        adb.show();

      }
    });
    updatePhoneList();
  }

  private void updatePhoneList() {
    ArrayList<String> taskList = new ArrayList<>();

    SQLiteDatabase db = DatabaseHelper.getReadableDatabase();
    Cursor cursor = db.query(TodoTask.TaskPhone.Table, new String[]{TodoTask.TaskPhone._ID, TodoTask.TaskPhone.KOLUMNA_TYTUŁ},null,null,null,null,null);
    while(cursor.moveToNext()){
      int title= cursor.getColumnIndex(TodoTask.TaskPhone.KOLUMNA_TYTUŁ);
      taskList.add(cursor.getString(title));

    }
    if(PhoneAdapter == null){
      PhoneAdapter = new ArrayAdapter<>(this,
          R.layout.item_list, // what view to use for the items
          R.id.task_title, // where to put the strings of data
          taskList); // where to get all the data

      PhoneListView.setAdapter(PhoneAdapter); //set it as the adapter for the ListView instance
    }else{
      PhoneAdapter.clear();
      PhoneAdapter.addAll(taskList);
      PhoneAdapter.notifyDataSetChanged();
    }
    cursor.close();
    db.close();
  }

  protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, @Nullable Intent data) {
    super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);
    if(resultCode==RESULT_OK){
      Intent refresh = new Intent(this, ShowPhone.class);
      startActivity(refresh);
      this.finish();

    }
  }

  public void deleteTask(View view) {
    View parent = (View) view.getParent();
    TextView taskTextView = parent.findViewById(R.id.task_title);
    String task = String.valueOf(taskTextView.getText());
    SQLiteDatabase db = DatabaseHelper.getWritableDatabase();
    db.delete(TodoTask.TaskPhone.Table,
        TodoTask.TaskPhone.KOLUMNA_TYTUŁ + " = ?",
        new String[]{task});
    db.close();
    updatePhoneList();
  }
}

AddPhone.java

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import android.annotation.SuppressLint;
import android.app.DatePickerDialog;
import android.app.TimePickerDialog;
import android.content.ContentValues;
import android.database.Cursor;
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;
import android.os.Bundle;
import android.util.Log;
import android.view.View;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.Button;
import android.widget.DatePicker;
import android.widget.EditText;
import android.widget.ListView;
import android.widget.TimePicker;
import android.widget.Toast;

import java.text.DateFormat;
import java.text.ParseException;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Calendar;
import java.util.Date;
import java.util.TimeZone;

public class AddPhone extends AppCompatActivity {

  private DatabaseHelper DatabaseHelper;
  private ArrayAdapter<String> PhoneAdapter;
  private ListView PhonesList;

  private String date_time;
  private int   Year;
  private int   Month;
  private int   Day;
  private int   Hour;
  private int   Minute;
  private Button date_btn;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.add_phone);
    DatabaseHelper = new DatabaseHelper(this);
    PhonesList = (ListView) findViewById(R.id.phone_list);
    TimeZone.setDefault(TimeZone.getTimeZone("Paris"));
    date_btn = (Button)findViewById(R.id.add_phone_date_btn);

    Calendar calendar = Calendar.getInstance(TimeZone.getTimeZone("Paris"));
    Year = calendar.get(Calendar.YEAR);
    Month = calendar.get(Calendar.MONTH);
    Day = calendar.get(Calendar.DAY_OF_MONTH);

    Hour = calendar.get(Calendar.HOUR_OF_DAY);
    Minute= calendar.get(Calendar.MINUTE);

    @SuppressLint("SimpleDateFormat") SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("EEE, d MMM yyyy HH:mm");
    date_btn.setText(sdf.format(new Date()));

    date_btn.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) { datePicker(); }
    });

    Button addListItemButton = findViewById(R.id.add_phone_btn);
    addListItemButton.setOnClickListener(new AddNewItemListener());

  }

  private class AddNewItemListener implements View.OnClickListener
  {
    @Override
    public void onClick(View v) {
      try
      {
        String title = ((EditText)findViewById(R.id.editText_phone_subject)).getText().toString();
        String person = ((EditText)findViewById(R.id.editText_name_phone)).getText().toString();
        String phone = ((EditText)findViewById(R.id.editText_phone_phone)).getText().toString();

        if (title.equals("Topic") || person.equals("Person") || phone.equals("Phone")) {
          Toast.makeText(getBaseContext(), "Wypelnij wszystkie pola", Toast.LENGTH_LONG).show();
        }
        else {
          SQLiteDatabase db = DatabaseHelper.getWritableDatabase();
          ContentValues values= new ContentValues();

          String sql = "SELECT * FROM phone WHERE tittle = '" + title + "'";
          Cursor cursor = db.rawQuery(sql, null);

          if (!cursor.moveToFirst()) {
            values.put(TodoTask.TaskPhone.KOLUMNA_TYTUŁ, title);
            values.put(TodoTask.TaskPhone.KOLUMNA_OSOBA, person);
            values.put(TodoTask.TaskPhone.KOLUMNA_NR, phone);

            @SuppressLint("SimpleDateFormat") DateFormat formatter = new SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy H:mm");
            try {
              if (date_time != null) {
                Date date = formatter.parse(date_time);
                values.put(TodoTask.TaskPhone.KOLUMNA_TYTUŁ, date.getTime() / 1000);
                cursor.close();
                db.insertWithOnConflict(TodoTask.TaskPhone.Table,
                    null,
                    values,
                    SQLiteDatabase.CONFLICT_REPLACE);
                db.close();
                setResult(RESULT_OK, null);
                finish();
              } else {
                Toast.makeText(getBaseContext(), "Ustaw date i czas", Toast.LENGTH_LONG).show();
              }
            } catch (ParseException e) {
              Log.e("App", "exception", e);
            }

          }
          else {
            Toast.makeText(getBaseContext(), "Ten tytul juz istnieje", Toast.LENGTH_LONG).show();
          }
        }
      } catch (Exception e) {
        Log.e("App", "exception", e);
      }
    }
  }

  void updateDateButton() {

    date_time = Day + "/" +(Month + 1) + "/" + Year + " "
        + Hour + ":" + Minute;

    String toUpdate;
    toUpdate = CustomDateFactory("dd/MM/yyyy H:mm",
        "EEE, d MMM yyyy HH:mm",
        date_time);

    date_btn.setText(toUpdate);
  }

  String CustomDateFactory(String expectedPattern, String outputPattern, String input) {

    SimpleDateFormat formatter = new SimpleDateFormat(expectedPattern);

    try {
      SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat(outputPattern);
      Date date = formatter.parse(input);
      String output = sdf.format(date);
      return (output);
    }
    catch (ParseException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    return (null);
  }

  private void datePicker(){

    DatePickerDialog datePickerDialog = new DatePickerDialog(this,
        new DatePickerDialog.OnDateSetListener() {

          @Override
          public void onDateSet(DatePicker view, int year, int monthOfYear, int dayOfMonth) {
            if (view.isShown()) {
              Year = year;
              Month = monthOfYear;
              Day = dayOfMonth;

              updateDateButton();
              timePicker();
            }
          }
        }, Year, Month, Day);
    datePickerDialog.setTitle("Wybierz dzien");
    datePickerDialog.show();
  }
  private void timePicker(){

    TimePickerDialog timePickerDialog = new TimePickerDialog(this,
        new TimePickerDialog.OnTimeSetListener() {

          @Override
          public void onTimeSet(TimePicker view, int hourOfDay, int minute) {

            if (view.isShown()) {
              Hour = hourOfDay;
              minute = minute;

              updateDateButton();
            }
          }
        }, Hour, Minute, false);
    timePickerDialog.setTitle("Wybierz godzine");
    timePickerDialog.show();
  }
}
Jak dodasz java po znakach ``` (tych na początku bloku kodu) to pojawi się kolorowanie składni dla danego języka i numery linii. - Delor 2019-07-04 13:21

Pozostało 580 znaków

2019-07-04 13:21
0

parsujesz numer telefonu jako int.
Numer tel., choć składa się z cyfr, nie jest liczbą.

Pozostało 580 znaków

2019-07-04 13:25
0
Phone item = phoneList.get(position);
String time = item.getTime();
Integer mytime = Integer.parseInt(time);

Parsowanie zwraca Ci błąd gdyż, twój time jest nullem. Sprawdź co siedzi na Phone podczas jego tworzenia.

edytowany 1x, ostatnio: kixe52, 2019-07-04 13:34

Pozostało 580 znaków

2019-07-04 13:49
0
AnyKtokolwiek napisał(a):

parsujesz numer telefonu jako int.
Numer tel., choć składa się z cyfr, nie jest liczbą.

Jak mógłbym rozwiązać ten problem?

Pozostało 580 znaków

2019-07-04 14:15
0
kixe52 napisał(a):
Phone item = phoneList.get(position);
String time = item.getTime();
Integer mytime = Integer.parseInt(time);

Parsowanie zwraca Ci błąd gdyż, twój time jest nullem. Sprawdź co siedzi na Phone podczas jego tworzenia.


public class Phone {

  private int id;
  private String time;
  private String title;
  private String person;
  private String phone;

  public String getTime() {
    return time;
  }
  public void setTime(String time) {
    this.time = time;
  }
  public String getTitle() {
    return title;
  }
  public void setTitle(String title) {
    this.title = title;
  }
  public String getPerson() {
    return person;
  }
  public void setPerson(String person) {
    this.person = person;
  }
  public String getPhone() {
    return phone;
  }
  public void setPhone(String phone) {
    this.phone = phone;
  }

  public Phone(int id, String title, String time, String person, String phone)
  {
    this.time = time;
    this.title = title;
    this.person = person;
    this.phone = phone;
  }

  public int getId() {
    return id;
  }

  public void setId(int id) {
    this.id = id;
  }

}
```java

Tak wyglada phone
Powiedziałem podczas tworzenia a nie w kodzie klasy Phone :) W kodzie z pierwszego posta nie widzę abyś wywoływał konstruktor dla Phone, więc tworzysz to jakoś inaczej. Sprawdź w debuggerze co masz w private ListView PhonesList; - kixe52 2019-07-04 14:34

Pozostało 580 znaków

2019-07-04 14:44
0

Nie rozumiem tego błedu, gdyż np AddMail i ShowMail robilem analogicznie a żadnego błedu tam nie wywala.


EmailListView.setOnItemClickListener(new AdapterView.OnItemClickListener() {

      @Override
      public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View view,
                  int position, long rowId) {

        MailItem item = emailList.get(position);
        String time = item.getTime();
        Integer mytime = Integer.parseInt(time);
        java.util.Date time2= new java.util.Date((long)mytime*1000);
        SimpleDateFormat simpleDateFormat = new SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy H:mm");
        String timestamp = simpleDateFormat.format(time2);

        AlertDialog.Builder adb = new AlertDialog.Builder(
            ShowMail.this);
        adb.setTitle("Email");
        adb.setMessage("Temat: \t" + item.getTitle() +
            "\nOsoba: \t" + item.getPerson() +
            "\nAdres email:\t" + item.getEmail() +
            "\nData: \t" + timestamp);
        adb.setPositiveButton("Ok", null);
        adb.show();

      }
    });
``` Tak wyglada ten fragment z ShowMail

Pozostało 580 znaków

2019-07-04 14:53
0

Widzę, że ignorujesz mój komentarz, więc tym razem napiszę to samo ale w poście :)

Powiedziałem podczas tworzenia a nie w kodzie klasy Phone :) W kodzie z pierwszego posta nie widzę abyś wywoływał konstruktor dla Phone, więc tworzysz to jakoś inaczej. Sprawdź w debuggerze co masz w private ListView PhonesList;

Jestem na tyle zielony z Android Studio, że nie mam pojecia jak to zrobic - OskarBorygo 2019-07-04 15:03
Raczej w javie - MasterOf 2019-07-04 16:20

Pozostało 580 znaków

2019-07-04 17:12
0

Problem rozwiązany. Błąd był w AddPhone zamiast:

                values.put(TodoTask.TaskPhone.KOLUMNA_DATETIME, date.getTime() / 1000);

było

                values.put(TodoTask.TaskPhone.KOLUMNA_TYTUŁ, date.getTime() / 1000);

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0