Witam,
mam taki problem:
otóż przy takim teście:

@RunWith(SpringRunner.class)
@WebMvcTest
public class ManageUsersControllerTest {
  @Autowired
  private MockMvc mockMvc;

  @MockBean
  private ClientService clientService;

  private User user1;
  private User user2;
  private List<User> users;
  private final String properContentType = "text/html;charset=UTF-8";

  @Before
  public void setUp(){
    user1 = new User();
    user1.setLogin("test1");
    user1.setRole(Role.ROLE_OWNER);
    user2 = new User();
    user2.setLogin("test2");
    user2.setRole(Role.ROLE_EMPLOYEE);
    users = new ArrayList<>();
    users.add(user1);
    users.add(user2);
  }

  @Test
  @WithMockOwnerUser
  public void getPageWithAccountsTest() throws Exception{
    assertNotNull(clientService);
    when(clientService.listAllUsers()).thenReturn(users);
    mockMvc.perform(get("/owner/manageaccounts"))
        .andExpect(status().isOk())
        .andExpect(content().contentType(properContentType))
        .andExpect(view().name("manage_accounts"))
        .andExpect(model().attributeExists("users"))
        .andExpect(model().attribute("users", Matchers.notNullValue()))
        .andDo(print());
    verify(clientService, times(1)).listAllUsers();
    verifyNoMoreInteractions(clientService);
  }
}

zwraca błąd http 403 - Acces Denied.
Próbowałem rozwiązania z adnotacją @WithMockUser, ale też nie pomogło.
Obecna adnotacja pochodzi z reference Spring Security:

@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@WithSecurityContext(factory = WithMockCustomUserSecurityContextFactory.class)
public @interface WithMockOwnerUser {
  String login () default "OwnerAcc";
  String password() default "Owner123";
}
public class WithMockCustomUserSecurityContextFactory implements WithSecurityContextFactory<WithMockOwnerUser> {
  @Override
  public SecurityContext createSecurityContext(WithMockOwnerUser annotation) {
    SecurityContext context = SecurityContextHolder.createEmptyContext();
    User user = new User();
    user.setLogin(annotation.login());
    user.setPassword(annotation.password());
    user.setRole(Role.ROLE_OWNER);
    UserDetailsImpl principal = new UserDetailsImpl(user);
    Authentication authentication = new UsernamePasswordAuthenticationToken(principal, annotation.password(), principal.getAuthorities());
    context.setAuthentication(authentication);
    return context;
  }
}

Config security:

@Configuration
@EnableAutoConfiguration
@EnableWebSecurity
@EnableGlobalMethodSecurity(securedEnabled = true)
public class SecurityConfiguration extends WebSecurityConfigurerAdapter {
  private AuthenticationProvider authenticationProvider;
  private CustomSuccessLoginHandler customSuccessLoginHandler;

  @Autowired
  public SecurityConfiguration(AuthenticationProvider authenticationProvider, CustomSuccessLoginHandler customSuccessLoginHandler) {
    this.authenticationProvider = authenticationProvider;
    this.customSuccessLoginHandler = customSuccessLoginHandler;
  }

  @Bean
  @Override
  public AuthenticationManager authenticationManagerBean() throws Exception {
    return super.authenticationManagerBean();
  }

  @Autowired
  public void configureGlobal(AuthenticationManagerBuilder authenticationManagerBuilder){
    authenticationManagerBuilder.authenticationProvider(authenticationProvider);
  }

  @Override
  protected void configure(HttpSecurity http) throws Exception {
    http
        .authorizeRequests()
        .antMatchers("/","/login","/css/**","/js/**", "/images/**").permitAll()
        .anyRequest().authenticated()
        .and()
        .formLogin().loginPage("/login").permitAll().usernameParameter("login").passwordParameter("password").successHandler(customSuccessLoginHandler)
        .and()
        .logout().logoutUrl("/logout").permitAll().logoutSuccessUrl("/home");
    http.csrf().disable();
    http.headers().frameOptions().disable();
  }
}

Oczywiście przy @WebMvcTest(secure = disabled) test przechodzi. Znalezione na stacku rozwiązania również nie pomogły. Pytanie to jak rozwiązać ten problem? Wydaje mi się, że pomijam coś oczywistego :). Chciałbym przetestować również to, że przy użytkowniku o innej roli zwróci rzeczywiście 403. Z góry dzięki za pomoc.