Pobieranie danych pomiędzy aktywnościami

0

Witam,

Mam pewien problem. Otóż pisze aplikacje na Androida, która jako pierwsza podaje wartość sms następnie po wpisaniu tej wartości przechodzimy do skanowania QR kodu. Pobieramy wartość z danego Qr Kodu .(Skanowanie robie za pomoca bibilteki google vison API) Następnie w wyniku wartości z SMS kodu oraz z wartości QR kodu robię własne szyfrowanie. (Szyfrowanie działa zrobiłam na Javie statycznie , wszytko działa poprawnie.) Pytanie , gdzie napisać tę metodę. nie mam zielonego pojęcia jak to zrobić.

Klasa Sms Kod

public class SmsCodeActivity extends AppCompatActivity implements View.OnClickListener {
  @Override
  protected void attachBaseContext(Context newBase) {
    super.attachBaseContext(newBase);
  }

  public final static String EXTRA_MESSAGE = "smsCode";
  private static int REQUEST_CODE = 1;
  private EditText smsCode;
  private Button checkSmsCodeButton;
  private TextView text_info;
  // private


  @Override

  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_sms_code);
    Toolbar toolbar = (Toolbar) findViewById(R.id.toolbar);
    toolbar.setNavigationIcon(R.drawable.ic_restart);
    Typeface custom_fonts = Typeface.createFromAsset(getAssets(), "fonts/OpenSans-Light.ttf");
    Typeface custom_fonts2 = Typeface.createFromAsset(getAssets(), "fonts/OpenSans-Regular.ttf");

    TextView titleActivity = (TextView) findViewById(R.id.smsTitle);
    titleActivity.setTypeface(custom_fonts2);
    TextView subtitleApplication = (TextView) findViewById(R.id.stage1TextView);
    subtitleApplication.setTypeface(custom_fonts2);

    TextView subtitleText = (TextView) findViewById(R.id.subtitle_text);
    subtitleText.setTypeface(custom_fonts);

    text_info = (TextView) findViewById(text_Info);
    text_info.setTypeface(custom_fonts2);
    text_info.setVisibility(View.INVISIBLE);

    smsCode = (EditText) findViewById(R.id.editTextSmsCode);
    smsCode.setTypeface(custom_fonts);
    checkSmsCodeButton = (Button) findViewById(R.id.buttonSmsCode);
    checkSmsCodeButton.setTypeface(custom_fonts2);
    checkSmsCodeButton.setOnClickListener(this);
    setSupportActionBar(toolbar);
  }

  @Override
  public void onClick(View v) {
    if (v.getId() == R.id.buttonSmsCode) {

      String smsKod = smsCode.getText().toString();

      if (smsKod.isEmpty()) {
        text_info.setVisibility(View.VISIBLE);
        text_info.setText("Nie podałeś SMS Kodu");

      } else if (smsKod.length() < 6) {
        text_info.setVisibility(View.VISIBLE);
        text_info.setText("Podany SMS Kod jest za krótki");
      } else if (smsKod.length() == 6) {
        Intent intent = new Intent(SmsCodeActivity.this, ScanQrCodeActivity.class);
        intent.putExtra(EXTRA_MESSAGE, smsKod);
        startActivityForResult(intent, REQUEST_CODE);
      }
    }
  }
}

 

Klasa Scan QR Code

public class ScanQrCodeActivity extends AppCompatActivity {

  SurfaceView cameraPreview;
  /**
   * ATTENTION: This was auto-generated to implement the App Indexing API.
   * See https://g.co/AppIndexing/AndroidStudio for more information.
   */
  private GoogleApiClient client;


  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_scan_qr_code);
    Toolbar toolbar = (Toolbar) findViewById(R.id.toolbar);
    setSupportActionBar(toolbar);
    toolbar.setNavigationIcon(R.drawable.ic_restart);
    Typeface custom_fonts = Typeface.createFromAsset(getAssets(), "fonts/OpenSans-Regular.ttf");
    TextView title_app = (TextView) findViewById(R.id.title_application_scan);
    title_app.setTypeface(custom_fonts);
    cameraPreview = (SurfaceView) findViewById(R.id.cameraPreview);
    createCameraSource();
    // ATTENTION: This was auto-generated to implement the App Indexing API.
    // See https://g.co/AppIndexing/AndroidStudio for more information.
    client = new GoogleApiClient.Builder(this).addApi(AppIndex.API).build();
  }

  private void createCameraSource() {

    BarcodeDetector barcodeDetector = new BarcodeDetector.Builder(this).build();
    final CameraSource cameraSource = new CameraSource.Builder(this, barcodeDetector)
        .setAutoFocusEnabled(true)
        .setRequestedPreviewSize(1600, 1024)
        .build();

    cameraPreview.getHolder().addCallback(new SurfaceHolder.Callback() {
      @Override
      public void surfaceCreated(SurfaceHolder holder) {

        if (PackageManager.PERMISSION_GRANTED == ActivityCompat.checkSelfPermission(ScanQrCodeActivity.this, Manifest.permission.CAMERA)) {
          try {
            cameraSource.start(cameraPreview.getHolder());
          } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
          }
        } else {
          // TODO: Consider calling
          //  ActivityCompat#requestPermissions
          // here to request the missing permissions, and then overriding
          //  public void onRequestPermissionsResult(int requestCode, String[] permissions,
          //                     int[] grantResults)
          // to handle the case where the user grants the permission. See the documentation
          // for ActivityCompat#requestPermissions for more details.
          return;
        }

      }

      @Override
      public void surfaceChanged(SurfaceHolder holder, int format, int width, int height) {

      }

      @Override
      public void surfaceDestroyed(SurfaceHolder holder) {
        cameraSource.stop();
      }
    });
    barcodeDetector.setProcessor(new Detector.Processor<Barcode>() {
      @Override
      public void release() {

      }

      @Override
      public void receiveDetections(Detector.Detections<Barcode> detections) {
        final SparseArray<Barcode> barcodes = detections.getDetectedItems();
        if (barcodes.size() > 0) {
          Intent intent = new Intent();
          intent.putExtra("barcode", barcodes.valueAt(0));
          setResult(CommonStatusCodes.SUCCESS, intent);
          finish();

        }
      }
    });

  }


  /**
   * ATTENTION: This was auto-generated to implement the App Indexing API.
   * See https://g.co/AppIndexing/AndroidStudio for more information.
   */
  public Action getIndexApiAction() {
    Thing object = new Thing.Builder()
        .setName("ScanQrCode Page") // TODO: Define a title for the content shown.
        // TODO: Make sure this auto-generated URL is correct.
        .setUrl(Uri.parse("http://[ENTER-YOUR-URL-HERE]"))
        .build();
    return new Action.Builder(Action.TYPE_VIEW)
        .setObject(object)
        .setActionStatus(Action.STATUS_TYPE_COMPLETED)
        .build();
  }

  @Override
  public void onStart() {
    super.onStart();

    // ATTENTION: This was auto-generated to implement the App Indexing API.
    // See https://g.co/AppIndexing/AndroidStudio for more information.
    client.connect();
    AppIndex.AppIndexApi.start(client, getIndexApiAction());
  }

  @Override
  public void onStop() {
    super.onStop();

    // ATTENTION: This was auto-generated to implement the App Indexing API.
    // See https://g.co/AppIndexing/AndroidStudio for more information.
    AppIndex.AppIndexApi.end(client, getIndexApiAction());
    client.disconnect();
  }
}


0

W ScanQrCodeActivity w metodzie onCreate musisz odebrać kod sms, który przekazałaś za pomocą Intent.putExtra przy uruchamianiu aktywności, a z tego co widzę w ogóle tego nie robisz.

Musisz w onCreate dać String sms = getIntent().getStringExtra("smsCode");

Teraz gdy już odczytasz QR code możesz wywołać swoją metodę.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1