Eksport projektu bez klasy main

Odpowiedz Nowy wątek
2015-10-25 10:34
De Wu
0

Witam. Napisałem grę Snake na podstawie tego poradnika

Wszystko działa pięknie w eclipsie, jednakże projekt ten nie posiada klasy main. Istnieje jakiś sposób na eksport projektu do wykonywalnego pliku jar?

Pozostało 580 znaków

2015-10-25 10:37
0

Oczywiście, żaden projekt (program) nie wymaga klasy Main.
W Eclipse File => Export => Runnable Jar file.


To smutne, że głupcy są tak pewni siebie, a ludzie mądrzy - tak pełni wątpliwości. Bertrand Russell
edytowany 1x, ostatnio: bogdans, 2015-10-25 10:39

Pozostało 580 znaków

2015-10-25 10:48
De Wu
0

No tak, ale po wybraniu Runnable JAR file w Launch configuration nie ma mojego projektu. Są tylko te, które posiadają klasę main

Pozostało 580 znaków

2015-10-25 10:56
1

Mylisz klasę Main z metodą main. Opisany w poradniku program to jest aplet. Aplety uruchamia się inaczej: za pośrednictwem przeglądarki lub programu appletviewer. Dla obu sposobów musisz stworzyć plik HTML. Najprościej podejrzeć jaki HTML tworzy Eclipse w czasie działania programu i skopiować go. W Eclipse tworzysz wtedy "zwyczajny" Jar file.


To smutne, że głupcy są tak pewni siebie, a ludzie mądrzy - tak pełni wątpliwości. Bertrand Russell

Pozostało 580 znaków

2015-10-25 11:07
De Wu
0

Faktycznie, mój błąd. A jest możliwość prostego przerobienia tego appletu na aplikację?

Pozostało 580 znaków

2015-10-25 11:35
0

Tak, tu Wyznacznik macierzy masz opis.


To smutne, że głupcy są tak pewni siebie, a ludzie mądrzy - tak pełni wątpliwości. Bertrand Russell

Pozostało 580 znaków

2015-10-25 12:02
De Wu
0

Jestem w trakcie ale napotkałem problem. Posiadam jedną klasę snakeApplet która dziedziczyła Applet i dokonałem tam opisanych zmian. Ale 'główną' klasą w projekcie jest snakeCanvas, która dziedziczy Canvas i tam już się pogubiłem. Metoda foomainfoo powinna znajdować się w obu tych klasach?

Pozostało 580 znaków

2015-10-25 12:07
0

Dodam, że w klasie snakeCanvas nie ma init() więc nie wiem którą część kodu należy zmienić


import java.awt.Canvas;
import java.awt.Color;
import java.awt.Dimension;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.Image;
import java.awt.Point;
import java.awt.Toolkit;
import java.awt.event.KeyEvent;
import java.awt.event.KeyListener;
import java.awt.image.BufferedImage;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.BufferedWriter;
import java.io.File;
import java.io.FileReader;
import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;
import java.net.URL;
import java.util.LinkedList;
import java.util.Random;

public class snakeCanvas extends Canvas implements Runnable, KeyListener
{  

  private final int BOX_HEIGHT =15;
  private final int BOX_WIDTH = 15;
  private final int GRID_WIDTH = 25;
  private final int GRID_HEIGHT = 25;

  private LinkedList<Point> snake;
  private Point fruit;
  private int direction = Direction.NO_DIRECTION;

  private Thread runThread;
  private int score = 0;
  private String highScore = "";
  private Image menuImage = null;
  private boolean isInMenu = true;
  private boolean isAtEndGame = false;
  private boolean won = false;

  public void paint(Graphics g)
  {    
    if (runThread == null)
    {      
      this.setPreferredSize(new Dimension(640, 480));   
      this.addKeyListener(this);
      runThread = new Thread(this);
      runThread.start();
    }
    if (isInMenu)
    {
      DrawMenu(g);
    }
    else if(isAtEndGame)
    {
      DrawEndGame(g);
    }
    else
    {
      if (snake == null)
      {
        snake = new LinkedList<Point>();
        GenerateDefaultSnake();
        PlaceFruit();
      }  
      if (highScore.equals(""))
      {
        highScore = this.GetHighScore();
      }
      DrawFruit(g);
      DrawGrid(g);
      DrawSnake(g);
      DrawScore(g);
    }
  }

  public void DrawEndGame(Graphics g)
  {
    BufferedImage endGameImage = new BufferedImage(this.getPreferredSize().width, this.getPreferredSize().height, BufferedImage.TYPE_INT_ARGB);
    Graphics endGameGraphics = endGameImage.getGraphics();
    endGameGraphics.setColor(Color.BLACK);

    if (won)
    {
      endGameGraphics.drawString("Wygrałeś!", this.getPreferredSize().width / 2, this.getPreferredSize().height / 2);
    }
    else
      endGameGraphics.drawString("Przegrałeś", this.getPreferredSize().width / 2, this.getPreferredSize().height / 2);

    endGameGraphics.drawString("Twój wynik to: " + this.score, this.getPreferredSize().width / 2, (this.getPreferredSize().height / 2) + 20);
    endGameGraphics.drawString("Wciśnij spację aby rozpocząc nową grę", this.getPreferredSize().width / 2, (this.getPreferredSize().height / 2) + 40);

    g.drawImage(endGameImage, 0, 0, this);
  }

  public void DrawMenu (Graphics g)
  {
    if(this.menuImage == null)
    {

      try
      {
        URL imagePath = snakeCanvas.class.getResource("snakemenu.png");
        this.menuImage = Toolkit.getDefaultToolkit().getImage(imagePath);
      }
      catch (Exception e)
      {
        e.printStackTrace();
      }}
    g.drawImage(menuImage, 0, 0, 640, 480, this);

  }

  public void update(Graphics g)
  {
    Graphics offScreenGraphics;
    BufferedImage offscreen = null;
    Dimension d = this.getSize();

    offscreen = new BufferedImage(d.width, d.height, BufferedImage.TYPE_INT_ARGB);
    offScreenGraphics = offscreen.getGraphics();
    offScreenGraphics.setColor(this.getBackground());
    offScreenGraphics.fillRect(0, 0, d.width, d.height);
    offScreenGraphics.setColor(this.getForeground());
    paint(offScreenGraphics);

    g.drawImage(offscreen, 0, 0, this);   
  }

  public void GenerateDefaultSnake()
  {
    score = 0;
    snake.clear();

    snake.add(new Point(2,0));
    snake.add(new Point(1,0));
    snake.add(new Point(0,0));
    direction = Direction.NO_DIRECTION;
  }

  public void Move()
  {
    if (direction == Direction.NO_DIRECTION)
      return;

    Point head = snake.peekFirst();
    Point newPoint = head;
    switch (direction)
    {
    case Direction.NORTH:
      newPoint = new Point(head.x, head.y -1);
      break;
    case Direction.SOUTH:
      newPoint = new Point(head.x, head.y + 1);
      break;
    case Direction.WEST:
      newPoint = new Point(head.x -1, head.y);
      break;
    case Direction.EAST:
      newPoint = new Point(head.x +1, head.y);
      break;
    }

    if (this.direction != Direction.NO_DIRECTION)
      snake.remove(snake.peekLast());

    if (newPoint.equals(fruit))
    {
      // waz zjadl owoc
      score+=10;

      Point addPoint = (Point) newPoint.clone();

      switch (direction)
      {
      case Direction.NORTH:
        newPoint = new Point(head.x, head.y -1);
        break;
      case Direction.SOUTH:
        newPoint = new Point(head.x, head.y + 1);
        break;
      case Direction.WEST:
        newPoint = new Point(head.x -1, head.y);
        break;
      case Direction.EAST:
        newPoint = new Point(head.x +1, head.y);
        break;
      }

      snake.push(addPoint);
      PlaceFruit();

    }
    else if (newPoint.x < 0 || newPoint.x > GRID_WIDTH - 1)
    {
      // waz wyszedl poza plansze
      CheckScore();
      won = false;
      isAtEndGame = true;
      return;

    }
    else if (newPoint.y < 0 || newPoint.y > GRID_HEIGHT - 1)
    {
      // waz wyszedl poza plansze
      CheckScore();
      won = false;
      isAtEndGame = true;
      return;
    }
    else if (snake.contains(newPoint))
    {
      // waz zjadl siebie
      if (direction != Direction.NO_DIRECTION)
      {
        CheckScore();
        won = false;
        isAtEndGame = true;
        return;
      }      
    }
    else if (snake.size() == (GRID_WIDTH * GRID_HEIGHT))
    {
      //wygralismy
      CheckScore();
      won = true;
      isAtEndGame = true;
      return;
    }

    snake.push(newPoint);
  }

  public void DrawScore(Graphics g)
  {
    g.drawString("Score: " + score, 0, BOX_HEIGHT * GRID_HEIGHT + 15);
    g.drawString("Highscore: " + highScore, 0, BOX_HEIGHT * GRID_HEIGHT + 30);
  }

  public void CheckScore()
  {    
    if (highScore.equals(""))
      return;
    if (score > Integer.parseInt((highScore.split(":")[1])))
    {
      String name = JOptionPane.showInputDialog("Ustanowiłeś nowy rekord! Podaj swoje imię"); 
      highScore = name + ":" + score;

      File scoreFile = new File("highscore.dat");
      if (!scoreFile.exists())
      {
        try {
          scoreFile.createNewFile();
        } 
        catch (IOException e) 
        {

          e.printStackTrace();
        }
      }
      FileWriter writeFile = null;
      BufferedWriter writer = null;
      try
      {
        writeFile = new FileWriter(scoreFile);
        writer = new BufferedWriter(writeFile);
        writer.write(this.highScore);
      }
      catch (Exception e)
      {

      }
      finally
      {
        try
        {
          if (writer != null)
            writer.close();
        }
        catch (Exception e){}
      }
    }
  }

  public void DrawGrid(Graphics g)
  {
    // rysowanie zewnetrznych linii
    g.drawRect(0, 0, GRID_WIDTH * BOX_WIDTH,GRID_HEIGHT * BOX_HEIGHT);

    // rysowanie pionowych linii
    for (int x = BOX_WIDTH; x < GRID_WIDTH * BOX_WIDTH; x+=BOX_WIDTH)
    {
      g.drawLine(x, 0, x, BOX_HEIGHT * GRID_HEIGHT);
    }

    // rysowanie poziomych linii
    for (int y = BOX_HEIGHT; y < GRID_HEIGHT * BOX_HEIGHT; y+=BOX_HEIGHT)
    {
      g.drawLine(0, y, GRID_WIDTH * BOX_WIDTH, y);
    }
  }
  public void DrawSnake(Graphics g)
  {
    g.setColor(Color.GREEN);
    for (Point p : snake)
    {
      g.fillRect(p.x * BOX_WIDTH, p.y * BOX_HEIGHT, BOX_WIDTH, BOX_HEIGHT);
    }
    g.setColor(Color.BLACK);
  }
  public void DrawFruit(Graphics g)
  {
    g.setColor(Color.RED);
    g.fillOval(fruit.x * BOX_WIDTH, fruit.y * BOX_HEIGHT, BOX_WIDTH, BOX_HEIGHT);
    g.setColor(Color.BLACK);
  }

  public void PlaceFruit()
  {
    Random rand = new Random();
    int randomX = rand.nextInt(GRID_WIDTH);
    int randomY = rand.nextInt(GRID_HEIGHT);
    Point randomPoint = new Point(randomX, randomY);

    while (snake.contains(randomPoint))
    {
      randomX = rand.nextInt(GRID_WIDTH);
      randomY = rand.nextInt(GRID_HEIGHT);
      randomPoint = new Point(randomX, randomY);

    }
    fruit = randomPoint;
  }

  @Override
  public void run() {
    while (true)
    {
      repaint();
      if(!isInMenu && !isAtEndGame)
        Move();
      try
      {
        Thread.currentThread();
        Thread.sleep(120);
      }
      catch (Exception e)
      {
        e.printStackTrace();
      }
    }
  }

  public String GetHighScore()
  {
    FileReader readFile = null;
    BufferedReader reader = null;
    try
    {
      readFile = new FileReader("highscore.dat");
      reader = new BufferedReader(readFile);
      return reader.readLine();
    }
    catch (Exception e)
    {
      return "Nobody:0";
    }
    finally
    {
      try
      {        
        if (reader != null)
          reader.close();
      }
      catch (IOException e)
      {
        e.printStackTrace();
      }
    }
  }

  @Override
  public void keyTyped(KeyEvent arg0) {}

  @Override
  public void keyPressed(KeyEvent e) {
    switch (e.getKeyCode())
    {
    case KeyEvent.VK_UP:
      if (direction != Direction.SOUTH)
        direction = Direction.NORTH;
      break;
    case KeyEvent.VK_DOWN:
      if (direction != Direction.NORTH)
        direction = Direction.SOUTH;
      break;
    case KeyEvent.VK_RIGHT:
      if (direction != Direction.WEST)
        direction = Direction.EAST;
      break;
    case KeyEvent.VK_LEFT:
      if (direction != Direction.EAST)
        direction = Direction.WEST;
      break; 
    case KeyEvent.VK_ENTER:
      if (isInMenu)
      {
        isInMenu = false;
        repaint();
      }
      break;
    case KeyEvent.VK_ESCAPE:
      isInMenu = true;
      break;
    case KeyEvent.VK_SPACE:
      if (isAtEndGame)
      {
        isAtEndGame = false;
        won = false;
        GenerateDefaultSnake();
        repaint();
      }
      break;
    }
  }

  @Override
  public void keyReleased(KeyEvent arg0) {}

}
edytowany 3x, ostatnio: bogdans, 2015-10-25 16:41

Pozostało 580 znaków

2015-10-25 16:44
0

W tej klasie niczego nie musisz zmieniać.


To smutne, że głupcy są tak pewni siebie, a ludzie mądrzy - tak pełni wątpliwości. Bertrand Russell

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0