Spring REST security - konfiguracja w javie

Odpowiedz Nowy wątek
2015-06-24 12:13

Rejestracja: 10 lat temu

Ostatnio: 5 godzin temu

0

Robię projekt w Spring 4.1.6, Spring Security 4.0.1, mam Resta który działa, teraz chcę zrobić jego autoryzację, tak sobie pomyślałem że będzie ona oparta o tokeny. Poniżej przedstawiam moje klasy konfiguracyjne:
AppConfig

@Configuration
@EnableWebMvc
@ComponentScan(basePackages = "pl.wrweb.springrest")
public class AppConfig extends WebMvcConfigurerAdapter {

  @Override
  public void addResourceHandlers(ResourceHandlerRegistry registry) {

  }

  @Override
  public void configureDefaultServletHandling(DefaultServletHandlerConfigurer configurer) {
    configurer.enable();
  }

  @Bean(name = "messageSource")
  public ReloadableResourceBundleMessageSource getMessageSource() {
    ReloadableResourceBundleMessageSource resource = new ReloadableResourceBundleMessageSource();
    resource.setBasename("classpath:messages");
    resource.setDefaultEncoding("UTF-8");
    return resource;
  }

} 

AppInitializer

public class AppInitializer extends AbstractAnnotationConfigDispatcherServletInitializer {

  public void onStartup(ServletContext container) throws ServletException {

    AnnotationConfigWebApplicationContext ctx = new AnnotationConfigWebApplicationContext();
    ctx.register(AppConfig.class);
    ctx.setServletContext(container);
    ServletRegistration.Dynamic servlet = container.addServlet("dispatcher", new DispatcherServlet(ctx));
    servlet.setLoadOnStartup(1);
    servlet.addMapping("/");

    container.addFilter("customFilter", new DelegatingFilterProxy(new CustomFilter())).addMappingForUrlPatterns(null, true, "/*");

  }

  @Override
  protected String[] getServletMappings() {
    return new String[0];
  }

  @Override
  protected Class<?>[] getRootConfigClasses() {
    return new Class<?>[0];
  }

  @Override
  protected Class<?>[] getServletConfigClasses() {
    return new Class<?>[0];
  }
} 

HibernateConfiguration

 @Configuration
@EnableTransactionManagement
@ComponentScan({ "pl.wrweb.springrest.configuration" })
@PropertySource(value = { "classpath:application.properties" })
public class HibernateConfiguration {

  @Autowired
  private Environment environment;

  @Bean
  public LocalSessionFactoryBean sessionFactory() {
    LocalSessionFactoryBean sessionFactory = new LocalSessionFactoryBean();
    sessionFactory.setDataSource(dataSource());
    sessionFactory.setPackagesToScan(new String[] {"pl.wrweb.springrest.entity" });
    sessionFactory.setHibernateProperties(hibernateProperties());
    return sessionFactory;
   }

  @Bean
  public DataSource dataSource() {
    DriverManagerDataSource dataSource = new DriverManagerDataSource();
    dataSource.setDriverClassName(environment.getRequiredProperty("jdbc.driverClassName"));
    dataSource.setUrl(environment.getRequiredProperty("jdbc.url"));
    dataSource.setUsername(environment.getRequiredProperty("jdbc.username"));
    dataSource.setPassword(environment.getRequiredProperty("jdbc.password"));
    return dataSource;
  }

  private Properties hibernateProperties() {
    Properties properties = new Properties();
    properties.put("hibernate.dialect", environment.getRequiredProperty("hibernate.dialect"));
    properties.put("hibernate.hbm2ddl.auto", environment.getRequiredProperty("update"));
    properties.put("hibernate.format_sql", environment.getRequiredProperty("hibernate.format_sql"));
    return properties;
  }

  @Bean
  @Autowired
  public HibernateTransactionManager transactionManager(SessionFactory s) {
    HibernateTransactionManager txManager = new HibernateTransactionManager();
    txManager.setSessionFactory(s);
    return txManager;
  }
}

Dodałem też Filter który sprawdza z jakiego urla przychodzi request i czy ma token, jeśli ma sprawdza czy token poprawny jeśli poprawny generuje kolejny token i dokleja do header responsa.

@Configuration
@EnableWebSecurity
public class CustomFilter implements Filter {

  @Autowired
  UserService userService;

  public void init(FilterConfig fc) throws ServletException {

  }

  public void doFilter(ServletRequest req, ServletResponse res, FilterChain fc) throws IOException, ServletException {

    System.out.println("doFilter");
    HttpServletRequest httpServletRequest = (HttpServletRequest) req;
    HttpServletResponse response = (HttpServletResponse) res;

    if (httpServletRequest.getRequestURI().contains("/employee/")) {
      String token = httpServletRequest.getHeader("x-token");
      System.out.println("token " + token);
      Long userId = TokenUtils.getUserNameFromToken(token);
      System.out.println("ObjectStore.token " + ObjectStore.token);

      if (token!=null) {
        if (token.equals(String.valueOf(ObjectStore.token))) {
          int index = ObjectStore.token++;
          ObjectStore.token = index+1;
          System.out.println("index " +ObjectStore.token + "token " + token);
          response.setHeader("x-token", String.valueOf(ObjectStore.token));
          fc.doFilter(req, response);
        } else {
          response.sendError(HttpStatus.FORBIDDEN.value());
          fc.doFilter(req, response);
          return;
        }
      } else {
        response.sendError(HttpStatus.FORBIDDEN.value());
        fc.doFilter(req, response);
        return;
      }
    } else {
      fc.doFilter(req, res);
    }
  }

  public void destroy() {

  }

}

To tez działa, ale chcę zrobić tak żeby genrowany token był dodawany do bazy i sprawdzany z tym w bazie, w tym celu próbuje wstrzyknąć:

@Autowired
  UserService userService 

ale jest nullem. Jak można rozwiązać ten problem, czy to co robię jest prawidłowe czy może powinno się to inaczej zrobić?Dodam że zależy mi na konfiguracji w javie.

Pozostało 580 znaków

2015-06-24 12:37

Rejestracja: 11 lat temu

Ostatnio: 1 dzień temu

0

Na szybko to brakuje Ci @ComponentScan(twoj userservice package) w konfiguracji filtra.


Hate the sin, love the sinner

Pozostało 580 znaków

2015-06-24 12:44

Rejestracja: 10 lat temu

Ostatnio: 5 godzin temu

0

Zmieniłem na:
@ComponentScan("pl.wrweb.springrest.service")
public class CustomFilter implements Filter {

dalej userService jest null.

Pozostało 580 znaków

2015-06-24 13:35

Rejestracja: 5 lat temu

Ostatnio: 4 lata temu

0

Jaka może być tego przyczyna?

Na początku wykonujesz następujący kod:

 @Autowired
  UserService userService; 

Po czym już dalej nie używasz swojej zmiennej userService. Innymi słowy, z nią się nic nie dzieje. Więc po wszystkim jest wciąż nullem.

o czym Ty mówisz !?!? - NoZi 2015-06-24 13:44

Pozostało 580 znaków

2015-06-24 14:21

Rejestracja: 11 lat temu

Ostatnio: 1 dzień temu

0

Generalnie ja to robiłem mniej więcej w taki sposób:

@Configuration
@EnableWebMvcSecurity
@EnableGlobalMethodSecurity(prePostEnabled = true)
public class SecurityConfig extends WebSecurityConfigurerAdapter {

  @Autowired
  private UserDetailsService userDetailsService;

  @Autowired
  private TokenUtils tokenUtils;

  @Override
  protected void configure(HttpSecurity http) throws Exception {
    http
        .addFilterBefore(authenticationFilter(), LogoutFilter.class)
        .addFilterBefore(authenticationTokenProcessingFilter(), LogoutFilter.class)
        .csrf().disable()
        .authorizeRequests()
        .antMatchers("/register").permitAll()
        .anyRequest().authenticated()
        .and()
        .sessionManagement().sessionCreationPolicy(SessionCreationPolicy.STATELESS)
        .and()
        .exceptionHandling()
        .authenticationEntryPoint(new AuthenticationEntryPoint())
        .and()
        .formLogin()
        .usernameParameter("email")
        .passwordParameter("password")
        .failureHandler(authenticationFailureHandler())
        .successHandler(authenticationSuccessHandler())
        .and()
        .httpBasic();
  }

  @Autowired
  public void configureGlobal(AuthenticationManagerBuilder auth) throws Exception {
    auth
        .eraseCredentials(false)
        .userDetailsService(userDetailsService)
        .passwordEncoder(passwordEncoder());
  }

  @Bean
  @Override
  public AuthenticationManager authenticationManagerBean() throws Exception {
    return super.authenticationManagerBean();
  }

  @Bean
  public PasswordEncoder passwordEncoder() {
    return new BCryptPasswordEncoder();
  }

  @Bean
  public AuthenticationFailureHandler authenticationFailureHandler(){
    return new AuthFailureHandler();
  }

  @Bean
  public AuthenticationSuccessHandler authenticationSuccessHandler(){
    return new AuthSuccessHandler();
  }

  private Filter authenticationTokenProcessingFilter() {
    return new AuthenticationTokenProcessingFilter(userDetailsService, tokenUtils);
  }

  private Filter authenticationFilter() throws Exception {
    AuthenticationFilter authenticationFilter = new AuthenticationFilter();
    authenticationFilter.setAuthenticationManager(authenticationManagerBean());
    authenticationFilter.setAuthenticationSuccessHandler(authenticationSuccessHandler());
    authenticationFilter.setAuthenticationFailureHandler(authenticationFailureHandler());
    return authenticationFilter;
  }
}

Przykładowy filtr

public class AuthenticationTokenProcessingFilter extends GenericFilterBean {

  private TokenUtils tokenUtils;
  private UserDetailsService userDetailsService;

  public AuthenticationTokenProcessingFilter(UserDetailsService userDetailsService, TokenUtils tokenUtils) {
    this.userDetailsService = userDetailsService;
    this.tokenUtils = tokenUtils;
  }

  @Override
  public void doFilter(ServletRequest request, ServletResponse response, FilterChain chain) throws IOException,
      ServletException {

    HttpServletRequest httpRequest = (HttpServletRequest) request;

    String authToken = tokenUtils.extractAuthTokenFromRequest(httpRequest);
    String userName = tokenUtils.getUserNameFromToken(EncryptionUtils.decode(authToken));

    if (userName != null && !isUrlForAuthentication(httpRequest)) {
      UserDetails userDetails = userDetailsService.loadUserByUsername(userName);
      if (tokenUtils.validateToken(authToken, userDetails)) {
        UsernamePasswordAuthenticationToken authentication = getUsernamePasswordAuthenticationToken(userDetails);
        authentication.setDetails(new WebAuthenticationDetailsSource().buildDetails(httpRequest));
        SecurityContextHolder.getContext().setAuthentication(authentication);
      }
    }
    chain.doFilter(request, response);
  }

  private UsernamePasswordAuthenticationToken getUsernamePasswordAuthenticationToken(UserDetails userDetails) {
    return new UsernamePasswordAuthenticationToken(userDetails, null, userDetails.getAuthorities());
  }
}

Hate the sin, love the sinner
edytowany 2x, ostatnio: NoZi, 2015-06-24 14:24

Pozostało 580 znaków

2015-06-24 14:36

Rejestracja: 10 lat temu

Ostatnio: 5 godzin temu

0

A mógłbyś zamieścić jeszcze klasę:
AuthenticationFilter i metodę isUrlForAuthentication z AuthenticationTokenProcessingFilter?

edytowany 1x, ostatnio: wojtkuju, 2015-06-24 14:40
isUrlForAuthentication nie ma znaczenia, tam było sprawdzenie czy request leci pod właściwy adres - NoZi 2015-06-24 14:43

Pozostało 580 znaków

2015-06-24 14:45

Rejestracja: 11 lat temu

Ostatnio: 1 dzień temu

0
public class AuthenticationFilter extends AbstractAuthenticationProcessingFilter {

  private static final Logger logger = LoggerFactory.getLogger(AuthenticationFilter.class);

  private static final String DEFAULT_FILTER_PROCESSES_URL = "/authenticate";
  private static final String POST = "POST";

  public AuthenticationFilter () {
    super(DEFAULT_FILTER_PROCESSES_URL);
  }

  @Override
  public Authentication attemptAuthentication(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws AuthenticationException {
    if (!request.getMethod().equals(POST)) {
      throw new AuthenticationServiceException("Authentication method not supported with HTTP " + request.getMethod());
    }

    AuthRequest authRequest = this.getAuthRequest(request); // klasa która wyciagała z body requesta potrzebny stuff

    UsernamePasswordAuthenticationToken loginRequest = new UsernamePasswordAuthenticationToken( authRequest
        .getEmail(), authRequest.getPassword());

    loginRequest.setDetails(authenticationDetailsSource.buildDetails(request));
    return this.getAuthenticationManager().authenticate(loginRequest);
  }

  @Override
  public void doFilter(ServletRequest req, ServletResponse res, FilterChain chain) throws IOException, ServletException {
    final HttpServletRequest request = (HttpServletRequest) req;
    final HttpServletResponse response = (HttpServletResponse) res;
    if(request.getMethod().equals(POST)) {
      super.doFilter(request, response, chain);
    } else {
      chain.doFilter(request, response);
    }
  }

Hate the sin, love the sinner
edytowany 2x, ostatnio: NoZi, 2015-06-24 14:47

Pozostało 580 znaków

2015-06-24 14:51

Rejestracja: 10 lat temu

Ostatnio: 5 godzin temu

0

Czyli działa to w taki sposób że za każdym responsem wysyłany jest nowy token?Jak można podpiąć bazę do sprawdzania loginu, hasła i tokena?Czy nie jest potrzebne sprawdzanie token w bazie - token jest zapisywany i pobierany tutaj:
SecurityContextHolder.getContext().setAuthentication(authentication)
?

Pozostało 580 znaków

2015-06-24 14:56

Rejestracja: 11 lat temu

Ostatnio: 1 dzień temu

0

Generalnie to działało bez zapisywania/odczytywania tokenu z bazy. Token był ważny przez jakiś czas, i sam w sobie zawierał informacje jak długo.
Generalnie chciałem Ci tylko pokazać, jak można zrobić to bez @autowired, bo nie jestem całkiem pewny czy jest możliwe wstrzykniecie tam czegokolwiek, ale moge się mylić.
Możesz stworzyc sobie filtr, który w konstruktorze będzie przyjmował serwis, który będzie pobierał dane z bazy.


Hate the sin, love the sinner
edytowany 1x, ostatnio: NoZi, 2015-06-24 14:59

Pozostało 580 znaków

2015-06-24 14:59

Rejestracja: 10 lat temu

Ostatnio: 5 godzin temu

0

Ok, a w którym miejscu dodać sprawdzanie emaila i hasła w bazie?Co robi ta metoda getAuthRequest bo jej nie ma.

nie ma znaczenia co robi, tam powinna być Twoja logika - NoZi 2015-06-24 15:00

Pozostało 580 znaków

2015-06-24 15:02

Rejestracja: 11 lat temu

Ostatnio: 1 dzień temu

1

możesz zaimplementować UserDetailsService i przekazać tego beana do AuthenticationManagerBuilder'a + np. do Filtra który ma za zadanie sprawdzić token dla usera


Hate the sin, love the sinner

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0