Komunikacja z Epuap - podpis Xades

Odpowiedz Nowy wątek
2015-01-22 13:10

Rejestracja: 16 lat temu

Ostatnio: 16 godzin temu

0

Witam
Borykam się już od pewnego czasu z implementacją komunikacji z portalem ePuap w Java, a dokładniej chodzi mi o zaimplementowanie całej ich koperty SOAP do komunikacji. Szukając w internecie okazało się że nie ma tego wiele. Bardzo pomocna była strona http://www.extern.pl/artykuly/ws-security_epuap/. Na początku zabrnąłem niestety w ślepą uliczkę (przynajmniej tak mi się wydaje) bo do podpisu używałem biblioteki WSS4J, niestety jak się okazuje Xades to chyba troszeczkę coś innego. Przy WSS4J używałem takiego kodu

WSSConfig.init();

    String soapXML = "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?>"+
        "<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" xmlns:SOAP-ENC=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\" xmlns:user=\"http://userinfo.zp.epuap.gov.pl\" xmlns:xsd=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema\" xmlns:xsi=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance\" SOAP-ENV:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">" +
        "<SOAP-ENV:Body xmlns:ns=\"http://ejb.draco.comarch.com\">" +
          "<ns:getUserInfo>" +
            "<ns:tgsId></ns:tgsId>" +          
            "<ns:appId></ns:appId>" +
          "</ns:getUserInfo>" +
        "</SOAP-ENV:Body>" +
        "</SOAP-ENV:Envelope>";

    Document doc = SOAPUtil.toSOAPPart(soapXML);

    Properties clientProperties = new Properties();
    clientProperties.put("org.apache.wss4j.crypto.provider", "org.apache.wss4j.common.crypto.Merlin");
    clientProperties.put("org.apache.wss4j.crypto.merlin.keystore.type", "jks");
    clientProperties.put("org.apache.wss4j.crypto.merlin.keystore.password", "haslo");
    clientProperties.put("org.apache.wss4j.crypto.merlin.keystore.alias", "alias");
    clientProperties.put("org.apache.wss4j.crypto.merlin.keystore.file", "plik.jks");

    Crypto crypto = new Merlin(clientProperties, this.getClass().getClassLoader(), null);

    WSSecHeader secHeader = new WSSecHeader();
    secHeader.insertSecurityHeader(doc);    

    WSSecTimestamp timestamp = new WSSecTimestamp();
    timestamp.setTimeToLive(3 * 3600);
    doc = timestamp.build(doc, secHeader);       

    WSSecSignature builder = new WSSecSignature();
    builder.setUserInfo("uzytkownik", "haslo"); 
    builder.setKeyIdentifierType(WSConstants.X509_KEY_IDENTIFIER);

    List<WSEncryptionPart> parts = new ArrayList<WSEncryptionPart>();
    WSEncryptionPart encP = new WSEncryptionPart("Timestamp", WSConstants.WSU_NS,"");
    WSEncryptionPart bodyPart = new WSEncryptionPart(WSConstants.ELEM_BODY, WSConstants.URI_SOAP11_ENV, "");
    parts.add(bodyPart);
    parts.add(encP);
    builder.setParts(parts);  

    Document signedDoc = builder.build(doc, crypto, secHeader);

W wyniku czego dostawałem taką kopertę:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:user="http://userinfo.zp.epuap.gov.pl" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
  <SOAP-ENV:Header>
   <wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd" SOAP-ENV:mustUnderstand="1">
     <wsse:BinarySecurityToken EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary" Id="e6bac805-2ee5-4d82-8e8e-ee4c0a37e705" ValueType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-x509-token-profile-1.0#X509v3">MIICSjCCAbOgAwIBAgIJAIXSDNq9Dr0hMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMG0xCzAJBgNVBAYTAlBMMR4wHAYDVQQKExVDUEkgQ0EgZm9yIGVwdWFwIFRFU1QxHjAcBgNVBAsTFUNQSSBDQSBmb3IgZXB1YXAgVEVTVDEeMBwGA1UEAxMVQ1BJIENBIGZvciBlcHVhcCBURVNUMB4XDTE0MDgxNTAwMDAwMFoXDTE2MDgxNDIzNTk1OVowRTELMAkGA1UEBhMCUEwxDDAKBgNVBAoTA0NQSTETMBEGA1UECxMKZGFtaWFuU29mdDETMBEGA1UEAxMKZGFtaWFuU29mdDCBnzANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOBjQAwgYkCgYEAzXr0F9mUTQ5Ow4XqwEpCEsGZKBG+OrSmqFzFpC+gC23L96gnFYVGl5Cv5vT8fMnRlb9m7ebsH7bVFL1UsRbg4xyRi8Rf/kefSGOZmtmQG3X1BsfLsYfhXBhYC8qvjJfnm8pVaHZ1joxcUapzwTQp2Se/EFTAodJV24JL8T8XdXcCAwEAAaMaMBgwCQYDVR0TBAIwADALBgNVHQ8EBAMCB4AwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAF2+pSbCJzxg0Zd75fO0zNviPvZJU6FD2aq6YQGKGghMSfBXH6M3oX6AdHWD9nXrvGCqB6aNBdeww1RbF7qOugUYxmZ6fqxVRwADrSP81Uz8rLBQVovieCjlXdeWvXt4CGyeu1AcdXYMnsdTtvXHHAdAoqMTP+klPAM0MrsN+GRA=</wsse:BinarySecurityToken>
     <ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" Id="SIG-444db4cb-7f98-469a-acc5-f15470eaf298">
      <ds:SignedInfo>
        <ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">
         <ec:InclusiveNamespaces xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" PrefixList="SOAP-ENC SOAP-ENV user xsd xsi" />
        </ds:CanonicalizationMethod>
        <ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1" />
        <ds:Reference URI="#id-de9cadef-6ab1-4f68-9106-b7c87ed85a95">
         <ds:Transforms>
           <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">
            <ec:InclusiveNamespaces xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" PrefixList="SOAP-ENC user xsd xsi" />
           </ds:Transform>
         </ds:Transforms>
         <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1" />
         <ds:DigestValue>QGFHPvQm0xoKx6UfJioDhycuvzg=</ds:DigestValue>
        </ds:Reference>
        <ds:Reference URI="#TS-15747850-9adf-4990-a5ee-8c23bb50ba87">
         <ds:Transforms>
           <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">
            <ec:InclusiveNamespaces xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" PrefixList="wsse SOAP-ENC SOAP-ENV user xsd xsi" />
           </ds:Transform>
         </ds:Transforms>
         <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1" />
         <ds:DigestValue>24WiH+AtrGk4tcUVi/mj5mTEPxM=</ds:DigestValue>
        </ds:Reference>
      </ds:SignedInfo>
      <ds:SignatureValue>ZRRjF9ejiNp8v89CgEIpPJTAn87RGL5f6/49XvdN1IfRrjbiEmYidbi0GH9Dafuh5Y1OnG5qzSg3BdCLRX3iAgciomGw7EpEg6m9SSzKZC3iwCMtLaEGdzkKHYqMkdJrb6h0PYBSYJ9JUNbYbBewt1/ksSXkChWehGMyLRspeR8=</ds:SignatureValue>
      <ds:KeyInfo Id="KI-218aa69e-2dd2-41ee-bcaa-482a8cefd64b">
        <wsse:SecurityTokenReference wsu:Id="STR-d9f5821a-36ec-4e5c-9887-2158e68ee1ff">
         <wsse:Reference URI="#e6bac805-2ee5-4d82-8e8e-ee4c0a37e705" />
        </wsse:SecurityTokenReference>
      </ds:KeyInfo>
     </ds:Signature>
     <wsu:Timestamp wsu:Id="TS-15747850-9adf-4990-a5ee-8c23bb50ba87">
      <wsu:Created>2015-01-22T11:47:58.057Z</wsu:Created>
      <wsu:Expires>2015-01-22T14:47:58.057Z</wsu:Expires>
     </wsu:Timestamp>
   </wsse:Security>
  </SOAP-ENV:Header>
  <SOAP-ENV:Body xmlns:ns="http://ejb.draco.comarch.com" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd" wsu:Id="id-de9cadef-6ab1-4f68-9106-b7c87ed85a95">
   <ns:getUserInfo>
     <ns:tgsId></ns:tgsId>
     <ns:appId></ns:appId>
   </ns:getUserInfo>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Niestety ePuap odrzucał moje zapytanie z odpowiedzią WSDoAllReceiver: security processing failed. Uruchomiłem sobie oczywiście kod w PHP z wymienionej wcześniej strony i jak to bywa on działa a obie koperty wyglądają tak samo (tzn. różnią się wartości DigestValue oraz SignatureValue i stąd wynika zapewne różnica w stosunku do Xades). Zacząłem próbować z biblioteką Xades4J na podstawie kodu z wątku Podpis Xades na pliku XML ale jak na razie bez pozytywnych rezultatów tzn. to co wygenerowałem zupełnie nie przypomina pokazanej wcześniej koperty nie mówiąc już o wartości sygnatury. Kod:

String alias = "";
      char haslo[] = "haslo".toCharArray();

      // zaladowanie pliki p12
      KeyStore store = KeyStore.getInstance("PKCS12");
      store.load(new FileInputStream("plik.p12"), haslo);

      // wyciagnij klucz prywatny
      Key privKey = store.getKey(alias, haslo);
      final PrivateKey privateKey = (PrivateKey) privKey;

      // wyciagnij certyfikat
      final X509Certificate cert = (X509Certificate) store.getCertificate(alias);

      // provider dla xades
      KeyingDataProvider keyingDataProv = new KeyingDataProvider() {

        public List<X509Certificate> getSigningCertificateChain() throws SigningCertChainException, UnexpectedJCAException {
          return (List<X509Certificate>) (Object) Arrays.asList(cert);
        }

        public PrivateKey getSigningKey(X509Certificate signingCert) throws SigningKeyException, UnexpectedJCAException {
          return privateKey;
        }
      };

      AlgorithmsProviderEx ap = new DefaultAlgorithmsProviderEx() {
        @Override
        public String getDigestAlgorithmForDataObjsReferences() {
            return "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1";
        }
        @Override
        public Algorithm getSignatureAlgorithm(String keyAlgorithmName)
                throws UnsupportedAlgorithmException {
            return new GenericAlgorithm(XMLSignature.ALGO_ID_SIGNATURE_RSA_SHA1);
        }
        @Override
        public String getDigestAlgorithmForReferenceProperties() {
            return "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1";
        }
      };

      // plik xml do podpisania
      String inputFile = "";
      DocumentBuilderFactory dbf = DocumentBuilderFactory.newInstance();
      dbf.setNamespaceAware(true);
      DocumentBuilder db = dbf.newDocumentBuilder();
      org.w3c.dom.Document inDoc = db.parse(new FileInputStream(inputFile));

      // profil podpisu xades
      XadesSigningProfile profile = new XadesBesSigningProfile(keyingDataProv).withAlgorithmsProviderEx(ap);

      // zmienna podpisujaca
      XadesSigner signer = profile.newSigner();

      // dodatkowe dane do podpisu    
      SignedDataObjects dataObjs = new SignedDataObjects();
      DataObjectReference obj = new DataObjectReference("");  

      obj.withTransform(new DataObjectTransform("http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"));      
      dataObjs.withSignedDataObject(obj);

      // podpisanie
      signer.sign(dataObjs, inDoc.getDocumentElement());

      // Zapis podpisanego pliku
      String outputFile = "";
      OutputStream os = new FileOutputStream(outputFile);
      TransformerFactory tf = TransformerFactory.newInstance();
      Transformer trans = tf.newTransformer();
      trans.transform(new DOMSource(inDoc), new StreamResult(os));

Wynik:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:user="http://userinfo.zp.epuap.gov.pl" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
  <SOAP-ENV:Body xmlns:ns="http://ejb.draco.comarch.com" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd" Id="abcd">
   <ns:getUserInfo>
     <ns:tgsId></ns:tgsId>
     <ns:appId></ns:appId>
   </ns:getUserInfo>
  </SOAP-ENV:Body>
  <ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" Id="xmldsig-089c463a-9afe-480d-9e39-4e7fe1eb00e7">
   <ds:SignedInfo>
     <ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315" />
     <ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1" />
     <ds:Reference Id="xmldsig-089c463a-9afe-480d-9e39-4e7fe1eb00e7-ref0" URI="">
      <ds:Transforms>
        <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" />
      </ds:Transforms>
      <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1" />
      <ds:DigestValue>TI95y7S79osPz9WCiRXwptz2vmE=</ds:DigestValue>
     </ds:Reference>
     <ds:Reference Type="http://uri.etsi.org/01903#SignedProperties" URI="#xmldsig-089c463a-9afe-480d-9e39-4e7fe1eb00e7-signedprops">
      <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1" />
      <ds:DigestValue>2Rl17TWjQZ71k2e9vtMX1uUFxN0=</ds:DigestValue>
     </ds:Reference>
   </ds:SignedInfo>
   <ds:SignatureValue Id="xmldsig-089c463a-9afe-480d-9e39-4e7fe1eb00e7-sigvalue">YpuextXY+k3GG+BPtlkJ97U99udTZe5z6ushOlihHcyt9LG2DobBc44C0YgyBxKVmzAe8coMzm+5
DMrFhBLVHBEx45Mka4o6jOpQoxvUQD6OM5nU8xbt1m7dZ7+3VzlilmiJVQL1kdA5R0HFbI9DrRlD
C89Y0+h0idS+vh/5gAo=</ds:SignatureValue>
   <ds:KeyInfo>
     <ds:X509Data>
      <ds:X509Certificate>MIICSjCCAbOgAwIBAgIJAIXSDNq9Dr0hMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMG0xCzAJBgNVBAYTAlBMMR4w
HAYDVQQKExVDUEkgQ0EgZm9yIGVwdWFwIFRFU1QxHjAcBgNVBAsTFUNQSSBDQSBmb3IgZXB1YXAg
VEVTVDEeMBwGA1UEAxMVQ1BJIENBIGZvciBlcHVhcCBURVNUMB4XDTE0MDgxNTAwMDAwMFoXDTE2
MDgxNDIzNTk1OVowRTELMAkGA1UEBhMCUEwxDDAKBgNVBAoTA0NQSTETMBEGA1UECxMKZGFtaWFu
U29mdDETMBEGA1UEAxMKZGFtaWFuU29mdDCBnzANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOBjQAwgYkCgYEAzXr0
F9mUTQ5Ow4XqwEpCEsGZKBG+OrSmqFzFpC+gC23L96gnFYVGl5Cv5vT8fMnRlb9m7ebsH7bVFL1U
sRbg4xyRi8Rf/kefSGOZmtmQG3X1BsfLsYfhXBhYC8qvjJfnm8pVaHZ1joxcUapzwTQp2Se/EFTA
odJV24JL8T8XdXcCAwEAAaMaMBgwCQYDVR0TBAIwADALBgNVHQ8EBAMCB4AwDQYJKoZIhvcNAQEF
BQADgYEAF2+pSbCJzxg0Zd75fO0zNviPvZJU6FD2aq6YQGKGghMSfBXH6M3oX6AdHWD9nXrvGCqB
6aNBdeww1RbF7qOugUYxmZ6fqxVRwADrSP81Uz8rLBQVovieCjlXdeWvXt4CGyeu1AcdXYMnsdTt
vXHHAdAoqMTP+klPAM0MrsN+GRA=</ds:X509Certificate>
     </ds:X509Data>
   </ds:KeyInfo>
   <ds:Object>
     <xades:QualifyingProperties xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#" xmlns:xades141="http://uri.etsi.org/01903/v1.4.1#" Target="#xmldsig-089c463a-9afe-480d-9e39-4e7fe1eb00e7">
      <xades:SignedProperties Id="xmldsig-089c463a-9afe-480d-9e39-4e7fe1eb00e7-signedprops">
        <xades:SignedSignatureProperties>
         <xades:SigningTime>2015-01-22T13:00:08.569+01:00</xades:SigningTime>
         <xades:SigningCertificate>
           <xades:Cert>
            <xades:CertDigest>
              <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1" />
              <ds:DigestValue>okFqGkp1+kY2NdB8m8cQTLROKq0=</ds:DigestValue>
            </xades:CertDigest>
            <xades:IssuerSerial>
              <ds:X509IssuerName>CN=CPI CA for epuap TEST,OU=CPI CA for epuap TEST,O=CPI CA for epuap TEST,C=PL</ds:X509IssuerName>
              <ds:X509SerialNumber>9642783885767916833</ds:X509SerialNumber>
            </xades:IssuerSerial>
           </xades:Cert>
         </xades:SigningCertificate>
        </xades:SignedSignatureProperties>
      </xades:SignedProperties>
     </xades:QualifyingProperties>
   </ds:Object>
  </ds:Signature>
</SOAP-ENV:Envelope>

Robię coś nie tak ale nie wiem niestety gdzie. Może ktoś przechodził już to wszystko i mógłby pomóc. Byłbym niezmiernie wdzięczny bo już powoli tracę nadzieje.

Pozostało 580 znaków

2015-01-22 20:14

Rejestracja: 16 lat temu

Ostatnio: 16 godzin temu

0

Sprawa już nieaktualna. Wss4j działało tylko zamiast:

builder.setKeyIdentifierType(WSConstants.X509_KEY_IDENTIFIER);

należało użyć

builder.setKeyIdentifierType(WSConstants.BST_DIRECT_REFERENCE);

Pozostało 580 znaków

2015-02-09 22:36

Rejestracja: 5 lat temu

Ostatnio: 5 lat temu

0

Obecnie też przyszło mi się borykać z problemem zbudowania poprawnej koperty SOAP dla WS Authorization. Próbuję wywołać metodę getUserInfo. Otrzymuję komunikat WSDoAllReceiver: security processing failed. Dodałem Timestamp, ale to nic nie dało. Na jaki endpoint wysyłasz kopertę SOAP? Czy otrzymujesz poprawną odpowiedź ? Czy metoda rzeczywiście zwraca wszystkie elementy, które WSDL ma w swoim schemacie? Imię, nazwisko, e-mail? Czy mógłbyś podesłać przykładową kopertę, która zwraca Ci prawidłowy wynik?

Pozostało 580 znaków

2015-03-25 10:29

Rejestracja: 16 lat temu

Ostatnio: 16 godzin temu

0

Witam

Nie wiem czy to jeszcze aktualne bo chyba dość późno odpowiadam. Wysyłam zapytanie na https://hetman.epuap.gov.pl/axis2/services/AuthorizationWS. W schemacie jest wszystko poprawnie zwracane o ile dostaniesz prawidłową odpowiedź. Sprawdź czy dodajesz w nagłówku BinarySecurityToken bo to akurat u mnie było nie tak. Tak na marginesie jeżeli musisz wyciągnąć naprawdę ważne dane tj. Imię Nazwisko + PESEL to jedynym i chyba najprostszym sposobem jest podpisanie dokumentu profilem zaufanym poprzez platformę ePuap. Wszystko jest dość dokładnie opisane na epuapowych stronach (no może z małymi wyjątkami).

Pozostało 580 znaków

Paweł
2017-03-14 21:24
Paweł
0

Witam
Chciałbym zapytać, skąd w ogóle bierze się te Certyfikaty X905, do pola X509Certificate ?
Potrzebuję wykonać obsługę wysyłki JPK w PHP i nie mogę znaleźć jakieś odpowiedzi wprost skąd wziąć ten certyfikat ?
I wartości do innych pól xml w strukturze xades:SignedProperties ?

Pozostało 580 znaków

2017-03-16 21:17

Rejestracja: 17 lat temu

Ostatnio: 2 minuty temu

0

Tu masz odpowiedź do PHP: http://blog.gadawski.pl/2016/[...]algorytm-zorientowany-na-php/

Pozostało 580 znaków

2017-10-09 13:57

Rejestracja: 2 lata temu

Ostatnio: 5 miesięcy temu

0

Czy komunikacja poprzez WS-SECURITY z serwerami EPUAP'u jest dostępna tylko dla podmiotów publicznych (urzędy państwowe), czy może każda firma komercyjna również ma taką możliwość ? Pytam gdyż komuś w naszej firmie wpadło do głowy, aby umożliwić klientom którzy nie mają podpisu kwalifikowanego wykonywanie wysyłki plików JPK za pomocą profilu zaufanego (podpis pliku InitUpload.xml). Czy coś takiego jest możliwe ?

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0