Błąd przy zmianie stylu aplikacji okienkowej

Odpowiedz Nowy wątek
2015-01-22 12:55
0

Hej!

Słuchajcie... Tworzę sobie podstawowe aplikacje okienkowe wedle tutorial'u znaleźnego na YT i mam pewien problem ze zmianą stylu aplikacji. Wprawdzie styl się zmienia, ale tylko za pierwszym wyborem po czym na konsoli rzyga stack overflow ----> http://4programmers.net/Pastebin/3772.

Tworzę aplikację w GUI builderze netbeansa

Bardzo bym prosił o pomoc. action dla zmiany stylu pod mMetal, mNimbus, mWindows. Oto kod:

/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package menutestowe;

import java.awt.Color;
import java.awt.Dimension;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.io.File;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.PrintWriter;
import java.util.Scanner;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
import javax.swing.Box;
import javax.swing.JColorChooser;
import javax.swing.JDialog;
import javax.swing.JFileChooser;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.SwingUtilities;
import javax.swing.UIManager;
import javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException;

/**
 *
 * @author jarek
 */
public class NewJFrame extends javax.swing.JFrame {
  String wybranyTekst;
  PanelHasla panelHasla = null;

  public NewJFrame() {
    initComponents();
    setResizable(false);
    setLocation(500, 200);

  }

  /**
   * This method is called from within the constructor to initialize the form.
   * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
   * regenerated by the Form Editor.
   */
  @SuppressWarnings("unchecked")
  // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">             
  private void initComponents() {

    jPopupMenu1 = new javax.swing.JPopupMenu();
    mKopiuj = new javax.swing.JMenuItem();
    mWklej = new javax.swing.JMenuItem();
    mDolacz = new javax.swing.JMenuItem();
    jScrollPane1 = new javax.swing.JScrollPane();
    notatnik = new javax.swing.JTextArea();
    bSzukaj = new javax.swing.JButton();
    jScrollPane2 = new javax.swing.JScrollPane();
    tSzukany = new javax.swing.JTextArea();
    colorCombo = new javax.swing.JComboBox();
    mKolor = new javax.swing.JButton();
    pHaslo = new javax.swing.JPasswordField();
    bZaloguj = new javax.swing.JButton();
    jSlider1 = new javax.swing.JSlider();
    jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
    jMenuBar1 = new javax.swing.JMenuBar();
    menuPlik = new javax.swing.JMenu();
    mOtworz = new javax.swing.JMenuItem();
    mZapisz = new javax.swing.JMenuItem();
    mWyjscie = new javax.swing.JMenuItem();
    menuOpcje = new javax.swing.JMenu();
    mNarz1 = new javax.swing.JMenuItem();
    mNarz2 = new javax.swing.JMenuItem();
    chOpcja1 = new javax.swing.JCheckBoxMenuItem();
    menuStyl = new javax.swing.JMenu();
    mMetal = new javax.swing.JMenuItem();
    mNimbus = new javax.swing.JMenuItem();
    mWindows = new javax.swing.JMenuItem();
    menuAbout = new javax.swing.JMenu();
    mAbout = new javax.swing.JMenuItem();

    jPopupMenu1.setComponentPopupMenu(jPopupMenu1);
    jPopupMenu1.setNextFocusableComponent(jScrollPane1);
    jPopupMenu1.addMouseListener(new java.awt.event.MouseAdapter() {
      public void mousePressed(java.awt.event.MouseEvent evt) {
        jPopupMenu1MousePressed(evt);
      }
      public void mouseReleased(java.awt.event.MouseEvent evt) {
        jPopupMenu1MouseReleased(evt);
      }
    });
    notatnik.add(jPopupMenu1);
    notatnik.setComponentPopupMenu(jPopupMenu1);

    mKopiuj.setText("Kopiuj");
    mKopiuj.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        mKopiujActionPerformed(evt);
      }
    });
    jPopupMenu1.add(mKopiuj);

    mWklej.setText("Wklej");
    mWklej.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        mWklejActionPerformed(evt);
      }
    });
    jPopupMenu1.add(mWklej);

    mDolacz.setText("Dołącz");
    mDolacz.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        mDolaczActionPerformed(evt);
      }
    });
    jPopupMenu1.add(mDolacz);

    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
    addKeyListener(new java.awt.event.KeyAdapter() {
      public void keyTyped(java.awt.event.KeyEvent evt) {
        formKeyTyped(evt);
      }
    });

    jScrollPane1.setHorizontalScrollBarPolicy(javax.swing.ScrollPaneConstants.HORIZONTAL_SCROLLBAR_ALWAYS);
    jScrollPane1.setVerticalScrollBarPolicy(javax.swing.ScrollPaneConstants.VERTICAL_SCROLLBAR_ALWAYS);
    jScrollPane1.setEnabled(false);

    notatnik.setColumns(20);
    notatnik.setRows(5);
    jScrollPane1.setViewportView(notatnik);

    bSzukaj.setText("Szukaj");
    bSzukaj.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        bSzukajActionPerformed(evt);
      }
    });

    jScrollPane2.setHorizontalScrollBarPolicy(javax.swing.ScrollPaneConstants.HORIZONTAL_SCROLLBAR_NEVER);
    jScrollPane2.setVerticalScrollBarPolicy(javax.swing.ScrollPaneConstants.VERTICAL_SCROLLBAR_NEVER);

    tSzukany.setColumns(20);
    tSzukany.setRows(5);
    jScrollPane2.setViewportView(tSzukany);

    colorCombo.setModel(new javax.swing.DefaultComboBoxModel(new String[] { "Czarny", "Czerwony", "Zielony" }));
    colorCombo.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        colorComboActionPerformed(evt);
      }
    });

    mKolor.setText("Zmień Kolor");
    mKolor.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        mKolorActionPerformed(evt);
      }
    });

    pHaslo.setText("jPasswordField1");
    pHaslo.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        pHasloActionPerformed(evt);
      }
    });

    bZaloguj.setText("Zaloguj się!");
    bZaloguj.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        bZalogujActionPerformed(evt);
      }
    });

    jSlider1.setMajorTickSpacing(20);
    jSlider1.setMinorTickSpacing(5);
    jSlider1.setPaintLabels(true);
    jSlider1.setPaintTicks(true);
    jSlider1.setValue(0);
    jSlider1.addChangeListener(new javax.swing.event.ChangeListener() {
      public void stateChanged(javax.swing.event.ChangeEvent evt) {
        jSlider1StateChanged(evt);
      }
    });

    jLabel1.setText("stopnie celsiusa");

    menuPlik.setText("Plik");

    mOtworz.setText("Otwórz");
    mOtworz.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        mOtworzActionPerformed(evt);
      }
    });
    menuPlik.add(mOtworz);

    mZapisz.setText("Zapisz");
    mZapisz.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        mZapiszActionPerformed(evt);
      }
    });
    menuPlik.add(mZapisz);
    menuPlik.addSeparator();

    mWyjscie.setAccelerator(javax.swing.KeyStroke.getKeyStroke(java.awt.event.KeyEvent.VK_X, java.awt.event.InputEvent.CTRL_MASK));
    mWyjscie.setText("Wyjdź");
    mWyjscie.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        mWyjscieActionPerformed(evt);
      }
    });
    menuPlik.add(mWyjscie);

    jMenuBar1.add(menuPlik);

    menuOpcje.setText("Opcje");

    mNarz1.setText("Narzędzie 1");
    menuOpcje.add(mNarz1);

    mNarz2.setText("Narzędzie 2");
    menuOpcje.add(mNarz2);

    chOpcja1.setSelected(true);
    chOpcja1.setText("Opcja1");
    chOpcja1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        chOpcja1ActionPerformed(evt);
      }
    });
    menuOpcje.add(chOpcja1);

    jMenuBar1.add(menuOpcje);
    //jMenuBar1.add(Box.createHorizontalGlue());

    menuStyl.setText("Styl");

    mMetal.setText("Metal");
    mMetal.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        mMetalActionPerformed(evt);
      }
    });
    menuStyl.add(mMetal);

    mNimbus.setText("Nimbus");
    mNimbus.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        mNimbusActionPerformed(evt);
      }
    });
    menuStyl.add(mNimbus);

    mWindows.setText("Windows");
    mWindows.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        mWindowsActionPerformed(evt);
      }
    });
    menuStyl.add(mWindows);

    jMenuBar1.add(menuStyl);

    menuAbout.setText("O Programie");

    mAbout.setText("O Programie");
    mAbout.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        mAboutActionPerformed(evt);
      }
    });
    menuAbout.add(mAbout);

    jMenuBar1.add(menuAbout);

    setJMenuBar(jMenuBar1);

    javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
    getContentPane().setLayout(layout);
    layout.setHorizontalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addGap(149, 149, 149)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
          .addComponent(jSlider1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
          .addGroup(layout.createSequentialGroup()
            .addComponent(bSzukaj)
            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
            .addComponent(jScrollPane2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
            .addComponent(mKolor))
          .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 308, Short.MAX_VALUE))
        .addGap(53, 53, 53)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addGroup(layout.createSequentialGroup()
            .addComponent(colorCombo, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addGap(76, 76, 76)
            .addComponent(pHaslo, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
          .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, false)
            .addComponent(jLabel1, javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
            .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, layout.createSequentialGroup()
              .addGap(78, 78, 78)
              .addComponent(bZaloguj))))
        .addContainerGap(107, Short.MAX_VALUE))
    );
    layout.setVerticalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addGroup(layout.createSequentialGroup()
            .addGap(108, 108, 108)
            .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
              .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 221, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
              .addComponent(colorCombo, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
            .addGap(39, 39, 39)
            .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
              .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
                .addComponent(bSzukaj, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
                .addComponent(jScrollPane2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 0, Short.MAX_VALUE))
              .addComponent(mKolor)))
          .addGroup(layout.createSequentialGroup()
            .addGap(93, 93, 93)
            .addComponent(pHaslo, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addGap(146, 146, 146)
            .addComponent(bZaloguj)))
        .addGap(47, 47, 47)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addComponent(jSlider1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(jLabel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 29, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addContainerGap(36, Short.MAX_VALUE))
    );

    pack();
  }// </editor-fold>            

  private void mAboutActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                    
    JOptionPane.showMessageDialog(null, "Program testowy \n Wersja 1.0");

  }                   

  private void mOtworzActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                    
    JFileChooser fc = new JFileChooser();

    if (fc.showOpenDialog(null) == JFileChooser.APPROVE_OPTION)
    {
      File plik = fc.getSelectedFile();

      try 
      {

        //JOptionPane.showMessageDialog(null, "Zapisany plik to: " + plik);
        Scanner skaner = new Scanner(plik);
        while (skaner.hasNextLine())
        {
          notatnik.append(skaner.nextLine() + "\n");
        } 

      } catch (FileNotFoundException ex) {
        Logger.getLogger(NewJFrame.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);

      }
    }

  }                    

  private void mZapiszActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                    
    JFileChooser fc = new JFileChooser();

    if (fc.showSaveDialog(null) == JFileChooser.APPROVE_OPTION)
    {
      File plik = fc.getSelectedFile();

      try 
      {
        PrintWriter pw = new PrintWriter(plik);
        Scanner skaner = new Scanner(notatnik.getText());

        while (skaner.hasNextLine())
        {
          pw.println(skaner.nextLine() + "\n");
        }
        pw.close();
      }
      catch (FileNotFoundException ex)
      {

      Logger.getLogger(NewJFrame.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);

      }
    }

  }                    

  private void mWyjscieActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     
    dispose();
  }                    

  private void chOpcja1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     
    if (chOpcja1.isSelected())
    {
      mNarz1.setEnabled(true);
    }
    else
    {
      mNarz1.setEnabled(false);
    }
  }                    

  private void bSzukajActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                    
    String tekst = notatnik.getText();
    String szukane = tSzukany.getText();
    String wystapienia = "";
    int i = 0;
    int index;
    int startIndex = 0;

    while((index = tekst.indexOf(szukane, startIndex)) != -1 )
    {
      startIndex = index + szukane.length();
      i++;
      wystapienia = wystapienia + " " + index;
    }

    JOptionPane.showMessageDialog(null, szukane + " wystąpiło " + i + " razy " + wystapienia);

  }                    

  private void mKopiujActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                    
    wybranyTekst = notatnik.getSelectedText();

  }                    

  private void jPopupMenu1MousePressed(java.awt.event.MouseEvent evt) {                     
    if (evt.isPopupTrigger())
    {
      jPopupMenu1.show(evt.getComponent(), evt.getX(), evt.getY());
    }
  }                    

  private void jPopupMenu1MouseReleased(java.awt.event.MouseEvent evt) {                     
    if (evt.isPopupTrigger())
    {
      jPopupMenu1.show(evt.getComponent(), evt.getX(), evt.getY());
    }
  }                     

  private void formKeyTyped(java.awt.event.KeyEvent evt) {               
    // TODO add your handling code here:
  }               

  private void mWklejActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                    

    notatnik.insert(wybranyTekst, notatnik.getCaretPosition());
  }                   

  private void mDolaczActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                    
    notatnik.append("\n" + wybranyTekst);
  }                    

  private void colorComboActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                      
    String color = (String) colorCombo.getSelectedItem();

    if (color.equals("Czarny"))
    {
      notatnik.setForeground(Color.BLACK);
    }
    else if (color.equals("Zielony"))
    {
      notatnik.setForeground(Color.GREEN);
    }
    else if (color.equals("Czerwony"))
    {
      notatnik.setForeground(Color.RED);
    }
  }                     

  private void mKolorActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                    
    Color wybranyKolor = JColorChooser.showDialog(null, "Wybierz kolor", Color.black);
    notatnik.setForeground(wybranyKolor);

  }                   

  private void pHasloActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                    
    JOptionPane.showMessageDialog(null, new String(pHaslo.getPassword()));
  }                   

  private void bZalogujActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     
    if(panelHasla == null)
    {
      panelHasla = new PanelHasla(this);
    }
      panelHasla.setVisible(true);
      panelHasla.setFocus();

      if (panelHasla.isOK())
      {
        notatnik.append(panelHasla.getUser() + "\n");
        notatnik.append(panelHasla.getPassword() + "\n");
      }
      else
        notatnik.append("nie zalogowałeś się!");

  }                    

  private void jSlider1StateChanged(javax.swing.event.ChangeEvent evt) {                   
    int stopnie = 0;
    stopnie = jSlider1.getValue();
    jLabel1.setText("Stopnie wynoszą " + stopnie);

  }                   

  private void mMetalActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                    

    try {
      UIManager.setLookAndFeel("javax.swing.plaf.metal.MetalLookAndFeel");

//      SwingUtilities.updateComponentTreeUI(this);
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(NewJFrame.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (InstantiationException ex) {
      Logger.getLogger(NewJFrame.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IllegalAccessException ex) {
      Logger.getLogger(NewJFrame.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (UnsupportedLookAndFeelException ex) {
      Logger.getLogger(NewJFrame.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
    SwingUtilities.updateComponentTreeUI(this);
  }                   

  private void mNimbusActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                    
    try {
      UIManager.setLookAndFeel("javax.swing.plaf.nimbus.NimbusLookAndFeel");
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(NewJFrame.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (InstantiationException ex) {
      Logger.getLogger(NewJFrame.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IllegalAccessException ex) {
      Logger.getLogger(NewJFrame.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (UnsupportedLookAndFeelException ex) {
      Logger.getLogger(NewJFrame.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
    SwingUtilities.updateComponentTreeUI(this);
  }                    

  private void mWindowsActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     
    try {
      UIManager.setLookAndFeel("com.sun.java.swing.plaf.windows.WindowsLookAndFeel");
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(NewJFrame.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (InstantiationException ex) {
      Logger.getLogger(NewJFrame.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IllegalAccessException ex) {
      Logger.getLogger(NewJFrame.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (UnsupportedLookAndFeelException ex) {
      Logger.getLogger(NewJFrame.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
    SwingUtilities.updateComponentTreeUI(this);
  }                    

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String args[]) {
    /* Set the Nimbus look and feel */
    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code (optional) ">
    /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default look and feel.
     * For details see http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html 
     */
    try {
      for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
        if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
          javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
          break;
        }
      }
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(NewJFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (InstantiationException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(NewJFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IllegalAccessException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(NewJFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(NewJFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    }
    //</editor-fold>

    /* Create and display the form */
    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        new NewJFrame().setVisible(true);
      }
    });
  }

  // Variables declaration - do not modify           
  private javax.swing.JButton bSzukaj;
  private javax.swing.JButton bZaloguj;
  private javax.swing.JCheckBoxMenuItem chOpcja1;
  private javax.swing.JComboBox colorCombo;
  private javax.swing.JLabel jLabel1;
  private javax.swing.JMenuBar jMenuBar1;
  private javax.swing.JPopupMenu jPopupMenu1;
  private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1;
  private javax.swing.JScrollPane jScrollPane2;
  private javax.swing.JSlider jSlider1;
  private javax.swing.JMenuItem mAbout;
  private javax.swing.JMenuItem mDolacz;
  private javax.swing.JButton mKolor;
  private javax.swing.JMenuItem mKopiuj;
  private javax.swing.JMenuItem mMetal;
  private javax.swing.JMenuItem mNarz1;
  private javax.swing.JMenuItem mNarz2;
  private javax.swing.JMenuItem mNimbus;
  private javax.swing.JMenuItem mOtworz;
  private javax.swing.JMenuItem mWindows;
  private javax.swing.JMenuItem mWklej;
  private javax.swing.JMenuItem mWyjscie;
  private javax.swing.JMenuItem mZapisz;
  private javax.swing.JMenu menuAbout;
  private javax.swing.JMenu menuOpcje;
  private javax.swing.JMenu menuPlik;
  private javax.swing.JMenu menuStyl;
  private javax.swing.JTextArea notatnik;
  private javax.swing.JPasswordField pHaslo;
  private javax.swing.JTextArea tSzukany;
  // End of variables declaration          
}

Pozostało 580 znaków

2015-01-23 09:20
2

Bierzesz udział w konkursie na najdłuższy kod jednej klasy?


To smutne, że głupcy są tak pewni siebie, a ludzie mądrzy - tak pełni wątpliwości. Bertrand Russell

Pozostało 580 znaków

2015-01-23 13:21
0

Cóż netbeans GUI builder niestety tak działa nie znalazłem opcji zmiany generowanego kodu.

Pozostało 580 znaków

2015-01-23 15:24
0

Nie chce mi się przeglądać tego kodu ale znając życie to masz funckje która wywołuje sama siebie w nieskończoność, bo to błąd przepełnionego stosu. Zapnij się debugerem i zobacz która linijka ci dokładnie wywala ten błąd.

Ja bym obstawiał to
updateComponentTreeUI ale szczerze to nie wiem :)

Rada ode mnie

nie używaj generatorów GUI ;-)

Pozostało 580 znaków

2015-01-24 11:06
0

Winne jest na pewno

updateComponentTreeUI(this);

tylko nie wiem dlaczego. Mam parę programów, w których w ten właśnie sposób zmieniam wygląd i nie ma nieskończonej rekurencji. Różnica jest taka, że w moich programach akcja jest podpięta pod JButton.Spróbuj też podpiąć akcję pod JButton.
Rada ode mnie, nie używaj generatorów GUI. ;-)


To smutne, że głupcy są tak pewni siebie, a ludzie mądrzy - tak pełni wątpliwości. Bertrand Russell
edytowany 3x, ostatnio: bogdans, 2015-01-24 11:07

Pozostało 580 znaków

2015-01-24 11:47
0

Tak też zrobię... Dzięki wielkie

Pozostało 580 znaków

2015-01-24 18:05
0

A co to jest?

notatnik.add(jPopupMenu1);
notatnik.setComponentPopupMenu(jPopupMenu1);

menu podpięte do textarea? Wyrzuć te dwie linijki i będzie działać...

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0