Mam aplikację która pobiera z pliku JSON w assets dane, wpisuje je do 3 tablic, i wyswietla w ExpandableListView. Stworzyłem dla każdej z nich oddzielny adapter:

  public class MainParentAdapter extends BaseExpandableListAdapter {
    Context context;
    String[] MainparentList;
    String[] MainchildList;
    String[] child2;
    AssetManager assets;
    SecondAdapter sa;
    CustomList cust;
    public MainParentAdapter(Context context, AssetManager assets) throws IOException, JSONException {
      this.context=context;
      this.assets=assets;
      ParseJSON();
      cust=new CustomList(context);
      cust.setAdapter(sa);
    }

    @Override
    public int getGroupCount() {
      return MainparentList.length;
    }

    @Override
    public int getChildrenCount(int groupPosition) {
      return 1;
    }

    @Override
    public Object getGroup(int groupPosition) {
      return groupPosition;
    }

    @Override
    public Object getChild(int groupPosition, int childPosition) {
      return groupPosition;
    }

    @Override
    public long getGroupId(int groupPosition) {
      return groupPosition;
    }

    @Override
    public long getChildId(int groupPosition, int childPosition) {
      return groupPosition;
    }

    @Override
    public boolean hasStableIds() {
      return false;
    }

    @Override
    public View getGroupView(int groupPosition, boolean isExpanded, View convertView, ViewGroup parent) {
      TextView tv=new TextView(context);
      tv.setText(MainparentList[groupPosition]+" "+MainchildList[groupPosition]+"  "+child2[groupPosition]);
      tv.setTextSize(30);
      return tv;
    }

    @Override
    public View getChildView(int groupPosition, int childPosition, boolean isLastChild, View convertView, ViewGroup parent) {
      cust=new CustomList(context);
      cust.setAdapter(sa);
      cust.setGroupIndicator(null);
      return cust;
    }

    @Override
    public boolean isChildSelectable(int groupPosition, int childPosition) {
      return true;
    }
    public String loadJSON() {
      String json = null;
      try {
        InputStream is = assets.open("test.json");
        int size = is.available();
        byte[] buffer = new byte[size];
        is.read(buffer);
        is.close();
        json = new String(buffer, "UTF-8");

      } catch (IOException ex) {
        ex.printStackTrace();
        return null;
      }
      return json;
    }
    public void ParseJSON() throws JSONException {
      JSONArray JA=new JSONArray(loadJSON());
      JSONObject jo=null;
      MainparentList=new String[JA.length()];
      MainchildList=new String[JA.length()];
      child2=new String[JA.length()];
      sa=new SecondAdapter(context);
      for (int i=0;i<MainparentList.length;i++) {
        jo = JA.getJSONObject(i);
        MainparentList[i] = jo.getString("name");
        MainchildList[i] = jo.getString("species");
        child2[i] = jo.getString("id");
      }
      sa.SecondParent=MainchildList;
      sa.SecondChild=child2;
    }
  } 

W tym glownym Rodzicu tworze dziecko jako customowa ExpandableListView. W metodzie ParseJSON pobieram wszystkie wartosci i kopiuje tablice do drugiego adapetera, aby je tam odczytac.

  public class SecondAdapter extends BaseExpandableListAdapter
  {
    Context context;
    String[] SecondParent;
    String[]SecondChild;
    boolean dip=false,dip2=false;

    public SecondAdapter(Context context) {
      this.context=context;

    }
    @Override
    public Object getChild(int groupPosition, int childPosition)
    {
      return groupPosition;
    }

    @Override
    public long getChildId(int groupPosition, int childPosition)
    {
      return groupPosition;
    }
    @Override
    public View getChildView(int groupPosition, int childPosition,boolean isLastChild, View convertView, ViewGroup parent)
    {
        TextView tv = new TextView(context);
        tv.setText(SecondChild[groupPosition]);
        tv.setPadding(150, 5, 5, 5);
        tv.setLayoutParams(new ListView.LayoutParams(LinearLayout.LayoutParams.FILL_PARENT, LinearLayout.LayoutParams.FILL_PARENT));
        return tv;
    }

    @Override
    public int getChildrenCount(int groupPosition)
    {
      return 1;
    }

    @Override
    public Object getGroup(int groupPosition)
    {
      return groupPosition;
    }

    @Override
    public int getGroupCount()
    {
      return 1;
    }

    @Override
    public long getGroupId(int groupPosition)
    {
      return groupPosition;
    }

    @Override
    public View getGroupView(int groupPosition, boolean isExpanded,View convertView, ViewGroup parent)
    {
      TextView tv = new TextView(context);
      tv.setText(SecondParent[groupPosition]);
      tv.setPadding(50, 7, 7, 7);
      return tv;
    }

    @Override
    public boolean hasStableIds() {
      // TODO Auto-generated method stub
      return true;
    }

    @Override
    public boolean isChildSelectable(int groupPosition, int childPosition) {
      // TODO Auto-generated method stub
      return true;
    }

  }

Kiedy apka sie odpala, pokazuje tylko elementy pierwszej listy dobrze, druga lista dziecko ma te same elementy dla kazdego rodzica.
Chcialem zeby kazdy rodzic mial dzieci kolejno jak z pliku JSON:

   [
   {
    "id": 0,
    "species": "Capra hircus",
    "name": "Goat"
   },
   {
    "id": 1,
    "species": "Panthera pardus",
    "name": "Leopard"
   },
   {
    "id": 2,
    "species": "Equus zebra",
    "name": "Zebra"
   },
   {
    "id": 3,
    "species": "Equus swinia",
    "name": "Swinia"
   }
  ]

Dla kazdego parametru "name" powinno wyswietlic dziecko "species" a dla rodzica "species" dziecko "id". Jednak po odpaleniu, kazdy rodzic ma to samo dziecko "species" a kazdy rodzic "species" to samo dziecko "id".

Jak więc mogę pobrać poprawnie dziecko dla każdego głównego rodzica?

user image