Witam!

Mam problem z dodaniem klasy Robot do istniejącej aplikacji obsługującej nasłuch z portu com.Chciałbym by aplikacja zczytywała string z współrzędnymi z portu com i poruszała kursorem po ekranie zgodnie z nimi.Dodałem importy i przykładowy kod robota jednak wyrzuca mi błędy i tu moja prośba o pomoc bo nie wiem co robię źle a potrzebuję to do szkoły jakby ktoś wytłumaczył jak zielonemu tak bym sobie poradził

 /*
 * To change this template, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */

/*
 * PortSzeregowy.java
 *
 * Created on 2010-01-28, 08:42:59
 */

package RS232;


import java.io.*;
import gnu.io.*;
import java.util.*;
import javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException;
import java.awt.Robot;
import java.awt.AWTException;
/**
 *
 */
// konieczna inplementacja -> implements SerialPortEventListener
public class PortSzeregowy extends javax.swing.JFrame implements SerialPortEventListener{

  // ----- inicjator klasy (static) - Uwaga ! wykonuje sie jako pierwsza w programie
  static {
    try {  // ten fragment kodu dostosowuje aplikacje do twojego systemu
      javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(javax.swing.UIManager.getSystemLookAndFeelClassName());
      javax.swing.JDialog.setDefaultLookAndFeelDecorated(true);  // rysuje ramkę i listwę górną okna
    } catch (ClassNotFoundException e) {
      throw new RuntimeException(e);
    } catch (InstantiationException e) {
      throw new RuntimeException(e);
    } catch (IllegalAccessException e) {
      throw new RuntimeException(e);
    } catch (UnsupportedLookAndFeelException e) {
      throw new RuntimeException(e);
    }
  }
  
  /** Creates new form PortSzeregowy */
  public PortSzeregowy() {
    getPorts(); // wyznacz ilość portów RS232
    initComponents();
    jComboBox1.setModel(new javax.swing.DefaultComboBoxModel(portList));
    this.setTitle("PortSeregowy"); // tworzy tytul aplikacji
    jComboBox2.setModel(new javax.swing.DefaultComboBoxModel(new String[] {              
              "2400","4800","7200","9600","14400","19200","38400",
              "57600","115200","128000"}));
    jComboBox1.setSelectedIndex(0);// wybrany port
    jComboBox2.setSelectedIndex(3);// wybrana prędkość
    jTextArea1.setFocusable(false);// tylko do odczytu
    jTextArea1.append(" W tym oknie będzie odbiór danych\n");
    jTextArea1.append(">> domyślnie: port COM1, szybkość 9600).\n ");
  }

  /** This method is called from within the constructor to
   * initialize the form.
   * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is
   * always regenerated by the Form Editor.
   */
  @SuppressWarnings("unchecked")
  // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">             
  private void initComponents() {

    jPanel1 = new javax.swing.JPanel();
    jPanel5 = new javax.swing.JPanel();
    jButton1 = new javax.swing.JButton();
    jPanel6 = new javax.swing.JPanel();
    jPanel10 = new javax.swing.JPanel();
    jComboBox1 = new javax.swing.JComboBox();
    jPanel9 = new javax.swing.JPanel();
    jComboBox2 = new javax.swing.JComboBox();
    jPanel2 = new javax.swing.JPanel();
    jPanel4 = new javax.swing.JPanel();
    jScrollPane1 = new javax.swing.JScrollPane();
    jTextArea1 = new javax.swing.JTextArea();
    jPanel3 = new javax.swing.JPanel();
    jPanel8 = new javax.swing.JPanel();
    jTextField1 = new javax.swing.JTextField();
    jPanel7 = new javax.swing.JPanel();
    jButton2 = new javax.swing.JButton();

    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
    addWindowListener(new java.awt.event.WindowAdapter() {
      public void windowClosing(java.awt.event.WindowEvent evt) {
        formWindowClosing(evt);
      }
    });

    jPanel1.setPreferredSize(new java.awt.Dimension(10, 100));
    jPanel1.setRequestFocusEnabled(false);
    jPanel1.setLayout(new java.awt.BorderLayout());

    jPanel5.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createEmptyBorder(30, 10, 30, 10));
    jPanel5.setMinimumSize(new java.awt.Dimension(120, 100));
    jPanel5.setPreferredSize(new java.awt.Dimension(120, 100));
    jPanel5.setRequestFocusEnabled(false);
    jPanel5.setLayout(new java.awt.BorderLayout());

    jButton1.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 0, 14)); // NOI18N
    jButton1.setText("Otwórz");
    jButton1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton1ActionPerformed(evt);
      }
    });
    jPanel5.add(jButton1, java.awt.BorderLayout.CENTER);

    jPanel1.add(jPanel5, java.awt.BorderLayout.LINE_START);

    jPanel6.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createEmptyBorder(30, 10, 30, 10));
    jPanel6.setLayout(new java.awt.GridLayout(1, 2, 10, 1));

    jComboBox1.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 0, 14)); // NOI18N
    jComboBox1.setModel(new javax.swing.DefaultComboBoxModel(new String[] { "Item 1", "Item 2", "Item 3", "Item 4" }));
    jComboBox1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jComboBox1ActionPerformed(evt);
      }
    });

    javax.swing.GroupLayout jPanel10Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel10);
    jPanel10.setLayout(jPanel10Layout);
    jPanel10Layout.setHorizontalGroup(
      jPanel10Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGap(0, 140, Short.MAX_VALUE)
      .addGroup(jPanel10Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
        .addComponent(jComboBox1, javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, 0, 140, Short.MAX_VALUE))
    );
    jPanel10Layout.setVerticalGroup(
      jPanel10Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGap(0, 40, Short.MAX_VALUE)
      .addGroup(jPanel10Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
        .addComponent(jComboBox1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 40, Short.MAX_VALUE))
    );

    jPanel6.add(jPanel10);

    jComboBox2.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 0, 14)); // NOI18N
    jComboBox2.setModel(new javax.swing.DefaultComboBoxModel(new String[] { "Item 1", "Item 2", "Item 3", "Item 4" }));
    jComboBox2.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jComboBox2ActionPerformed(evt);
      }
    });

    javax.swing.GroupLayout jPanel9Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel9);
    jPanel9.setLayout(jPanel9Layout);
    jPanel9Layout.setHorizontalGroup(
      jPanel9Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGap(0, 140, Short.MAX_VALUE)
      .addGroup(jPanel9Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
        .addComponent(jComboBox2, javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, 0, 140, Short.MAX_VALUE))
    );
    jPanel9Layout.setVerticalGroup(
      jPanel9Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGap(0, 40, Short.MAX_VALUE)
      .addGroup(jPanel9Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
        .addComponent(jComboBox2, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 40, Short.MAX_VALUE))
    );

    jPanel6.add(jPanel9);

    jPanel1.add(jPanel6, java.awt.BorderLayout.CENTER);

    getContentPane().add(jPanel1, java.awt.BorderLayout.NORTH);

    jPanel2.setPreferredSize(new java.awt.Dimension(319, 292));
    jPanel2.setLayout(new java.awt.BorderLayout());

    jPanel4.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createEmptyBorder(10, 10, 10, 10));
    jPanel4.setLayout(new java.awt.BorderLayout());

    jTextArea1.setColumns(20);
    jTextArea1.setFont(new java.awt.Font("Arial", 0, 14)); // NOI18N
    jTextArea1.setRows(5);
    jScrollPane1.setViewportView(jTextArea1);

    jPanel4.add(jScrollPane1, java.awt.BorderLayout.CENTER);

    jPanel2.add(jPanel4, java.awt.BorderLayout.CENTER);

    jPanel3.setPreferredSize(new java.awt.Dimension(10, 100));
    jPanel3.setLayout(new java.awt.BorderLayout());

    jPanel8.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createEmptyBorder(40, 40, 40, 40));
    jPanel8.setLayout(new java.awt.BorderLayout());

    jTextField1.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 0, 14)); // NOI18N
    jTextField1.setHorizontalAlignment(javax.swing.JTextField.CENTER);
    jTextField1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jTextField1ActionPerformed(evt);
      }
    });
    jPanel8.add(jTextField1, java.awt.BorderLayout.PAGE_END);

    jPanel3.add(jPanel8, java.awt.BorderLayout.CENTER);

    jPanel7.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createEmptyBorder(30, 10, 30, 10));
    jPanel7.setPreferredSize(new java.awt.Dimension(120, 20));
    jPanel7.setLayout(new java.awt.BorderLayout());

    jButton2.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 0, 14)); // NOI18N
    jButton2.setText("Wyślij");
    jButton2.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton2ActionPerformed(evt);
      }
    });
    jPanel7.add(jButton2, java.awt.BorderLayout.CENTER);

    jPanel3.add(jPanel7, java.awt.BorderLayout.LINE_START);

    jPanel2.add(jPanel3, java.awt.BorderLayout.NORTH);

    getContentPane().add(jPanel2, java.awt.BorderLayout.CENTER);

    pack();
  }// </editor-fold>            

  private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     
    jTextArea1.replaceRange("",0,jTextArea1.getText().length());
    // ---------------------------------------------------------------------
    if (portIdentifier.isCurrentlyOwned()) {
      jButton1.setText("Otwórz");
      if (inputStream != null) {
      try {
        inputStream.close();
        System.out.println("zamknięcie strumienia inputStream");
      } catch (IOException ex) {
        }
      }
      if (outputStream != null) {
      try {
        outputStream.close();
        System.out.println("zamknięcie strumienia outputStream");
      } catch (IOException ex) {
        }
      }
      serialPort.removeEventListener();//usunięcie listenera do obslugi zdarzeń na RS232
      if (serialPort != null) {
        serialPort.close();
      }
      System.out.println("zamknięcie portu szeregowego.");
      stanPortu = false;
      jTextArea1.append(">>Port "+portName+" jest zamknięty.\n");
    } else { //-------------------------------------------------------------
      jButton1.setText("Zamknij");
      portName = (String)jComboBox1.getSelectedItem();
      jTextArea1.append(">>Port otwarty: "+portName+" , "+baudRate+"\n");
      try {
        connect(portName);
        System.out.println("Uwaga! port " +portName+" otwarty.");
      }
      catch ( Exception e ) {
      }
      try {
        serialPort.addEventListener(this); //inicjalizacja listenera do obslugi zdarzeń na RS232
      } catch (TooManyListenersException ex) {
      }
      // ---------------------------------------
      serialPort.notifyOnDataAvailable(true); // aktywacja znacznika DATA_AVAILABLE (odczyt z portu)
      // ---------------------------------------
      jTextArea1.append(">>Port jest otwarty !!!.\n");
    }
    System.out.println("koniec funkcji Start/Stop portu");
  }                    

  private void formWindowClosing(java.awt.event.WindowEvent evt) {                  
    //jeśli port otwarty to go zamknij
    if (portIdentifier.isCurrentlyOwned()) {
      if (inputStream != null) 
        try {
          inputStream.close();
          System.out.println("zamknięcie strumienia inputStream");
        } catch (IOException ex) {
          ex.printStackTrace();
        }
      if (outputStream != null) 
        try {
          outputStream.close();
          System.out.println("zamknięcie strumienia outputStream");
        } catch (IOException ex) {
          ex.printStackTrace();
        }
      serialPort.removeEventListener();//usunięcie listenera do obslugi zdarzeń na RS232
      if (serialPort != null) serialPort.close();
      stanPortu = false;
      System.out.println("zamknięcie portu szeregowego.");
    }
  }                 

  private void jComboBox1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                      
    if (stanPortu == true) { 
      jTextArea1.append("Musisz zamknąć port.\n");
    }
    else {
      portName = (String)jComboBox1.getSelectedItem();
    }
  }                     

  private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     
    jTextField1ActionPerformed(evt);
  }                    

  private void jTextField1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                      
    String text = jTextField1.getText();  
    jTextArea1.append(">>"+text + "\n");  
    jTextField1.selectAll();        
    zapiszDoPortu(text);
  }                      

  private void jComboBox2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                      
    if (stanPortu == true) { 
      jTextArea1.append("Musisz zamknąć port.\n");
    }
    else {
      baudRate = Integer.valueOf((String)jComboBox2.getSelectedItem()).intValue();
    }
  }                     

  /**
  * @param args the command line arguments
  */
  public static void main(String args[]) {
    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        new PortSzeregowy().setVisible(true);
      }
    });
  }

  // Variables declaration - do not modify           
  private javax.swing.JButton jButton1;
  private javax.swing.JButton jButton2;
  private javax.swing.JComboBox jComboBox1;
  private javax.swing.JComboBox jComboBox2;
  private javax.swing.JPanel jPanel1;
  private javax.swing.JPanel jPanel10;
  private javax.swing.JPanel jPanel2;
  private javax.swing.JPanel jPanel3;
  private javax.swing.JPanel jPanel4;
  private javax.swing.JPanel jPanel5;
  private javax.swing.JPanel jPanel6;
  private javax.swing.JPanel jPanel7;
  private javax.swing.JPanel jPanel8;
  private javax.swing.JPanel jPanel9;
  private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1;
  private javax.swing.JTextArea jTextArea1;
  private javax.swing.JTextField jTextField1;
  // End of variables declaration          
  private CommPortIdentifier portIdentifier = null;
  private SerialPort serialPort;
  private InputStream inputStream;
  private OutputStream outputStream;
  private int baudRate; // ustala szybkość transmisji
  private String[] portList;
  private String portName;
  private boolean stanPortu = false;// port zamknięty

//------------------------------------------------------------------------------
  private void getPorts() {
    Enumeration portEnum = CommPortIdentifier.getPortIdentifiers();
    String[] tempPortList = new String[20]; 
    int numports = -1;
    while ( portEnum.hasMoreElements() )
    {
      portIdentifier = (CommPortIdentifier) portEnum.nextElement();
      numports++;
      tempPortList[numports]=portIdentifier.getName();
    } 
    portList = new String[numports];
    for (int i = 0; i < numports; i++) {
      portList[i] = tempPortList[i];
    }
  }


  void connect(String portName) throws Exception
  { 
    portIdentifier = CommPortIdentifier.getPortIdentifier(portName);
    if ( portIdentifier.isCurrentlyOwned() ) {
      System.out.println("Error: Port is currently in use");
    }
    else { 
      CommPort commPort;
      commPort = portIdentifier.open(this.getTitle(),2000);
      serialPort = (SerialPort) commPort;
      // ustawiene parametrów połaczenia
      // domyślnie -> 9600, 8, 1, N
      serialPort.setSerialPortParams(baudRate,SerialPort.DATABITS_8,SerialPort.STOPBITS_1,SerialPort.PARITY_NONE);
      inputStream = serialPort.getInputStream(); //inicjalizacja strumienia wejsciowego
      outputStream = serialPort.getOutputStream(); //inicjalizacja strumienia wyjsciowego
      stanPortu = true;
      }
    }

//--- Zapis do portu (ręczny)---------------------------------------------------
  private void zapiszDoPortu(String tekst) {
     if (stanPortu == true) {  // port otwarty
      try {
        outputStream.write(tekst.getBytes()); 
      } catch (IOException ex) {
        ex.printStackTrace();
      }
    }
   }

//--- Odczyt z portu (automatyczny)---------------------------------------------
  public void serialEvent(SerialPortEvent event) {
    switch(event.getEventType()) {
      case SerialPortEvent.BI:          // int =10
      case SerialPortEvent.OE:          // int =7
      case SerialPortEvent.FE:          // int =9
      case SerialPortEvent.PE:          // int =8
      case SerialPortEvent.CD:          // int =6
      case SerialPortEvent.CTS:          // int =3
      case SerialPortEvent.DSR:          // int =4
      case SerialPortEvent.RI:          // int =5
      case SerialPortEvent.OUTPUT_BUFFER_EMPTY:  // int =2
        break;
      case SerialPortEvent.DATA_AVAILABLE:    // int =1
            try {
              int nb = inputStream.available();// ilość bajtów odczytana ze strumienia
              while (nb > 0) {
				byte[] readBuffer = new byte[nb];
				inputStream.read(readBuffer);
				String str = new String(readBuffer);
                // str = str.replace("\r","\n");
				jTextArea1.append(str + "\n");
				nb = inputStream.available();
              }
            } catch (IOException ex) {
              ex.printStackTrace();
            }
        jTextArea1.setCaretPosition(jTextArea1.getText().length());
        break;
      }
  }

}

  public Robo() {

  }

  public void useRobot(){
    try{
      Robot r = new Robot();
      r.mouseMove(5, 5);
      r.toString();
    }
    catch (AWTException e){}
  }

  public void useRobot2(){
    try{
      Robot r = new Robot();
      r...... //some other things
    }
    catch (AWTException e){}
  }
}

A tu błedy

 run:
WARNING: RXTX Version mismatch
	Jar version = RXTX-2.2pre1
	native lib Version = RXTX-2.2pre2
Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.IllegalArgumentException: setSelectedIndex: 0 out of bounds
	at javax.swing.JComboBox.setSelectedIndex(JComboBox.java:620)
	at RS232.PortSzeregowy.<init>(PortSzeregowy.java:52)
	at RS232.PortSzeregowy$7.run(PortSzeregowy.java:332)
	at java.awt.event.InvocationEvent.dispatch(InvocationEvent.java:311)
	at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(EventQueue.java:744)
	at java.awt.EventQueue.access$400(EventQueue.java:97)
	at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:697)
	at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:691)
	at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
	at java.security.ProtectionDomain$1.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:75)
	at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:714)
	at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(EventDispatchThread.java:201)
	at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(EventDispatchThread.java:116)
	at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:105)
	at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:101)
	at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:93)
	at java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:82)