Wywołanie metody z innej klasy JFrame

0

Witam
Piszę swój pierwszy program w Javie z wykorzystanie JFrame i mam poważny problem.
Program posiada 2 klasy, w pierwszej jest okno, kiedy np. wywołuję metodę ustawiającą tekst w jTextField wszystko działa poprawnie, natomiast jeśli próbuję wywołać tą samą metodę z drugiej klasy nic się nie dzieję.
Bardzo proszę o pomoc.
Pozdrawiam

0

Pokaż kod.

0

Ustawiasz TextField w pierwszej klasie na static. Wtedy możesz z drugiej wywołać np

nazwaKlasy.nazwaTextFielda.setText(tekst);
0

Mam coś takiego:

Okno.java

package client;
import java.io.IOException;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.SwingUtilities;

public class Okno extends javax.swing.JFrame {

  Network net = new Network(); 

  public Okno() {
    initComponents();
    initWlasne();
    setTitle("Klient");
    jTextField2.setVisible(true);

  }

  @SuppressWarnings("unchecked")
  // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">             
  private void initComponents() {

    jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
    jTextField1 = new javax.swing.JTextField();
    jButton1 = new javax.swing.JButton();
    jProgressBar1 = new javax.swing.JProgressBar();
    jTabbedPane1 = new javax.swing.JTabbedPane();
    jPanel1 = new javax.swing.JPanel();
    jTextField4 = new javax.swing.JTextField();
    jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
    jButton2 = new javax.swing.JButton();
    jLabel4 = new javax.swing.JLabel();
    jTextField2 = new javax.swing.JTextField();
    jButton6 = new javax.swing.JButton();
    jPanel2 = new javax.swing.JPanel();
    jTextField3 = new javax.swing.JTextField();
    jLabel5 = new javax.swing.JLabel();
    jButton3 = new javax.swing.JButton();
    jButton4 = new javax.swing.JButton();

    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);

    jLabel1.setText("IP serwera:");

    jTextField1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jTextField1ActionPerformed(evt);
      }
    });

    jButton1.setText("Połącz");
    jButton1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton1ActionPerformed(evt);
      }
    });

    jTextField4.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 0, 14)); // NOI18N
    jTextField4.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jTextField4ActionPerformed(evt);
      }
    });

    jLabel2.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 0, 18)); // NOI18N
    jLabel2.setHorizontalAlignment(javax.swing.SwingConstants.CENTER);
    jLabel2.setText("Podaj tekst do zaszyfrowania ");

    jButton2.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 0, 18)); // NOI18N
    jButton2.setText("Szyfruj!");
    jButton2.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton2ActionPerformed(evt);
      }
    });

    jLabel4.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 0, 14)); // NOI18N
    jLabel4.setHorizontalAlignment(javax.swing.SwingConstants.CENTER);

    jTextField2.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 18)); // NOI18N
    jTextField2.setHorizontalAlignment(javax.swing.JTextField.CENTER);

    jButton6.setText("O programie");
    jButton6.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton6ActionPerformed(evt);
      }
    });

    javax.swing.GroupLayout jPanel1Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel1);
    jPanel1.setLayout(jPanel1Layout);
    jPanel1Layout.setHorizontalGroup(
      jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
            .addContainerGap()
            .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
              .addComponent(jTextField4)
              .addComponent(jLabel2, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)))
          .addComponent(jTextField2, javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING)
          .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
            .addGap(80, 80, 80)
            .addComponent(jLabel4, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 400, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addGap(0, 85, Short.MAX_VALUE)))
        .addContainerGap())
      .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, jPanel1Layout.createSequentialGroup()
        .addGap(0, 0, Short.MAX_VALUE)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, jPanel1Layout.createSequentialGroup()
            .addComponent(jButton2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 150, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addGap(212, 212, 212))
          .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, jPanel1Layout.createSequentialGroup()
            .addComponent(jButton6)
            .addContainerGap())))
    );
    jPanel1Layout.setVerticalGroup(
      jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap()
        .addComponent(jLabel2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 62, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
        .addComponent(jTextField4, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 50, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addGap(29, 29, 29)
        .addComponent(jButton2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 55, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addGap(114, 114, 114)
        .addComponent(jLabel4, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 40, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addGap(18, 18, 18)
        .addComponent(jTextField2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 63, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, 38, Short.MAX_VALUE)
        .addComponent(jButton6))
    );

    jTabbedPane1.addTab("Szyfrowanie", jPanel1);

    jLabel5.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 0, 18)); // NOI18N
    jLabel5.setHorizontalAlignment(javax.swing.SwingConstants.CENTER);
    jLabel5.setText("Podaj tekst do odszyfrowania:");

    jButton3.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 0, 18)); // NOI18N
    jButton3.setText("Odszyfruj!");

    jButton4.setText("O programie");
    jButton4.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton4ActionPerformed(evt);
      }
    });

    javax.swing.GroupLayout jPanel2Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel2);
    jPanel2.setLayout(jPanel2Layout);
    jPanel2Layout.setHorizontalGroup(
      jPanel2Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(jPanel2Layout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap()
        .addGroup(jPanel2Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addGroup(jPanel2Layout.createSequentialGroup()
            .addGroup(jPanel2Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
              .addComponent(jLabel5, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
              .addComponent(jTextField3, javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING))
            .addContainerGap())
          .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, jPanel2Layout.createSequentialGroup()
            .addGap(0, 203, Short.MAX_VALUE)
            .addComponent(jButton3, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 150, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addGap(212, 212, 212))))
      .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, jPanel2Layout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
        .addComponent(jButton4)
        .addContainerGap())
    );
    jPanel2Layout.setVerticalGroup(
      jPanel2Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(jPanel2Layout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap()
        .addComponent(jLabel5, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 62, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
        .addComponent(jTextField3, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 50, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addGap(29, 29, 29)
        .addComponent(jButton3, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 55, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, 273, Short.MAX_VALUE)
        .addComponent(jButton4))
    );

    jTabbedPane1.addTab("Deszyfrowanie", jPanel2);

    javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
    getContentPane().setLayout(layout);
    layout.setHorizontalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap()
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING)
          .addComponent(jTabbedPane1)
          .addGroup(layout.createSequentialGroup()
            .addComponent(jLabel1)
            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
            .addComponent(jTextField1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 162, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addGap(29, 29, 29)
            .addComponent(jButton1)
            .addGap(41, 41, 41)
            .addComponent(jProgressBar1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 219, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)))
        .addContainerGap())
    );
    layout.setVerticalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, layout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap()
        .addComponent(jTabbedPane1)
        .addGap(18, 18, 18)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
          .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
            .addComponent(jLabel1)
            .addComponent(jTextField1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addComponent(jButton1))
          .addComponent(jProgressBar1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
        .addContainerGap())
    );

    pack();
  }// </editor-fold>            

  private void initWlasne()
  {
   jOptionPane = new javax.swing.JOptionPane(); 
   jOptionPane2 = new javax.swing.JOptionPane(); 
   setPasekStanu(false);

   JOptionPane.setRootFrame(this);
  }

  private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     
  net.setHost(jTextField1.getText());
    try {
      net.połaczenie();
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(Okno.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }

  }                    

  private void jTextField1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                      
    // TODO add your handling code here:
  }                      

  private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     

    setPasekStanu(true);
  }                    

  private void jTextField4ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                      

  }                      

  private void jButton4ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     
    JOptionPane.showMessageDialog(null, "Program szyfrujący.\nStworzony na ZS.\n\n By ");   
  }                    

  private void jButton6ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     
    JOptionPane.showMessageDialog(null, "Program szyfrujący.\nStworzony na ZS.\n\n By
```java
");
  }                    

  // Variables declaration - do not modify           
  private javax.swing.JButton jButton1;
  private javax.swing.JButton jButton2;
  private javax.swing.JButton jButton3;
  private javax.swing.JButton jButton4;
  private javax.swing.JButton jButton6;
  private javax.swing.JLabel jLabel1;
  private javax.swing.JLabel jLabel2;
  private javax.swing.JLabel jLabel4;
  private javax.swing.JLabel jLabel5;
  private javax.swing.JPanel jPanel1;
  private javax.swing.JPanel jPanel2;
  private javax.swing.JProgressBar jProgressBar1;
  private javax.swing.JTabbedPane jTabbedPane1;
  private javax.swing.JTextField jTextField1;
  private javax.swing.JTextField jTextField2;
  private javax.swing.JTextField jTextField3;
  private javax.swing.JTextField jTextField4;
  // End of variables declaration          
  private javax.swing.JOptionPane jOptionPane;
  private javax.swing.JOptionPane jOptionPane2;

  public static void setPasekStanu(boolean stan)
  {
    jProgressBar1.setStringPainted(rootPaneCheckingEnabled);
    if(stan==true)
    {
    jProgressBar1.setValue(100);
    System.out.println("ggg");
    jProgressBar1.setString("Połączono!");
    }
    else
    {
    jProgressBar1.setValue(0);
    jProgressBar1.setString("Rozłączono!");  

    }
  }

  public void bladPolaczenia() 
  {
  JOptionPane.showMessageDialog(null, "Nie udało się połączyć z serwerem.\nSprawdź adres i spróbuj ponownie.");
  }

}

Network.java

package client;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.io.PrintWriter;
import java.net.Socket;

public class Network {

private static final int PORT = 50000; 
  private static String HOST;

 public void połaczenie() throws IOException { 

  Okno okna = new Okno(); 

  Socket socket = null; 

    try 
    { 
      socket = new Socket(HOST, PORT); 
      okna.setPasekStanu(true);

    } 
    catch(IOException e) 
    { 
      System.err.println("Nie można się połączyć z "+HOST+":"+PORT); 
      okna.bladPolaczenia();
    } 

    final PrintWriter out = new PrintWriter(socket.getOutputStream(),true); 
    final BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(socket.getInputStream())); 

  } 

  public void setHost(String host)
  {
    HOST=host;
  }

  }

Kiedy wywołuję metodę setPasekStanu w klasie Network.java ona się nie wykonuje.

0

Jaja sobie robisz?

 1. Po co tyle pustych wierszy?
 2. Kod jest niekompletny, żadna z klas nie ma metody startowej main.
 3. Kod jest niepoprawny, nie można go skompilować.
0

Przepraszam zapomniałem o jeszcze jednej klasie, dopiero się uczę, więc proszę o wyrozumiałość :)
Co do pustych wierszy dużo testowałem i stąd one są.

package client;

public class Client {

  public static void main(String args[]) {

  /* Set the Nimbus look and feel */
    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code (optional) ">
    /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default look and feel.
     * For details see http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html 
     */
    try {
      for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
        if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
          javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
          break;
        }
      }
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(Okno.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (InstantiationException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(Okno.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IllegalAccessException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(Okno.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(Okno.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    }
    //</editor-fold>

    /* Create and display the form */

java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {

      public void run() {
        new Okno().setVisible(true);

      }
    });
    }
}
0

Metoda się wykonuje, ale nie w tym oknie ,które wyświetlasz.

private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) 
{
  net.setHost(jTextField1.getText());
  try 
  {
     net.połaczenie(this);
  }
  ....
public void połaczenie(Okno okna) throws IOException 
{  
  //Okno okna = new Okno();  
  Socket socket = null;
  ...
0

Dzięki za pomoc :)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0