Problem z DI EJB 3.0, JSF 1.2

Odpowiedz Nowy wątek
DotNetowiec
2013-07-16 13:54
DotNetowiec
0

Witam,
Aplikacje uruchamiam na serwerze Glassfish 2.1.1. Deployuje się dobrze z poziomu NetBeans 7.4. Projekt został utworzony jako Enterprise Application (EJB + web application), domyślnie użyta wesja JSF 1.2 z serwera.

Stack trace:

exception

javax.servlet.ServletException: com.sun.enterprise.InjectionException: Exception attempting to inject Unresolved Ejb-Ref lux.controllers.UserController/[email protected]: [email protected]@[email protected]@null into class lux.controllers.UserController

root cause

com.sun.faces.spi.InjectionProviderException: com.sun.enterprise.InjectionException: Exception attempting to inject Unresolved Ejb-Ref lux.controllers.UserController/[email protected]: [email protected]@[email protected]@null into class lux.controllers.UserController

root cause

com.sun.enterprise.InjectionException: Exception attempting to inject Unresolved Ejb-Ref lux.controllers.UserController/[email protected]: [email protected]@[email protected]@null into class lux.controllers.UserController

root cause

javax.naming.NameNotFoundException: lux.facade.UserDAO#lux.facade.UserDAO not found

Wniosek: nie wstrzykuje prawidłowo zależności do EJB (nie znajduje klasy?). Będę wdzięczny za pomoc w znalezieniu bebecha.

Projekt EJB (klasa autowygenerowana):

Pakiet lux domain

/*
 * To change this template, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lux.domain;

import java.io.Serializable;
import javax.persistence.Basic;
import javax.persistence.Column;
import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.GeneratedValue;
import javax.persistence.GenerationType;
import javax.persistence.Id;
import javax.persistence.NamedQueries;
import javax.persistence.NamedQuery;
import javax.persistence.SequenceGenerator;
import javax.persistence.Table;
import javax.xml.bind.annotation.XmlRootElement;

@Entity
@Table(name = "users")
@XmlRootElement
@NamedQueries({
  @NamedQuery(name = "Users.findAll", query = "SELECT u FROM Users u"),
  @NamedQuery(name = "Users.findByUserId", query = "SELECT u FROM Users u WHERE u.userId = :userId"),
  @NamedQuery(name = "Users.findByUsername", query = "SELECT u FROM Users u WHERE u.username = :username"),
  @NamedQuery(name = "Users.findByFistName", query = "SELECT u FROM Users u WHERE u.fistName = :fistName"),
  @NamedQuery(name = "Users.findByLastName", query = "SELECT u FROM Users u WHERE u.lastName = :lastName"),
  @NamedQuery(name = "Users.findByPassword", query = "SELECT u FROM Users u WHERE u.password = :password")})

public class User implements Serializable {
  private static final long serialVersionUID = 1L;
  @Id
  @GeneratedValue(strategy=GenerationType.SEQUENCE, generator="users_seq_generator")
  @SequenceGenerator(name="users_seq_generator", sequenceName="users_user_id_seq", allocationSize=1)
  @Basic(optional = false)
  @Column(name = "user_id")
  private Integer userId;
  @Basic(optional = false)
  @Column(name = "username")
  private String username;
  @Column(name = "fist_name")
  private String fistName;
  @Column(name = "last_name")
  private String lastName;
  @Basic(optional = false)
  @Column(name = "password")
  private String password;

  public User() {
  }

  public User(Integer userId) {
    this.userId = userId;
  }

  public User(Integer userId, String username, String password) {
    this.userId = userId;
    this.username = username;
    this.password = password;
  }

  public Integer getUserId() {
    return userId;
  }

  public void setUserId(Integer userId) {
    this.userId = userId;
  }

  public String getUsername() {
    return username;
  }

  public void setUsername(String username) {
    this.username = username;
  }

  public String getFistName() {
    return fistName;
  }

  public void setFistName(String fistName) {
    this.fistName = fistName;
  }

  public String getLastName() {
    return lastName;
  }

  public void setLastName(String lastName) {
    this.lastName = lastName;
  }

  public String getPassword() {
    return password;
  }

  public void setPassword(String password) {
    this.password = password;
  }

  @Override
  public int hashCode() {
    int hash = 0;
    hash += (userId != null ? userId.hashCode() : 0);
    return hash;
  }

  @Override
  public boolean equals(Object object) {
    // TODO: Warning - this method won't work in the case the id fields are not set
    if (!(object instanceof User)) {
      return false;
    }
    User other = (User) object;
    if ((this.userId == null && other.userId != null) || (this.userId != null && !this.userId.equals(other.userId))) {
      return false;
    }
    return true;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "lux.domain.Users[ userId=" + userId + " ]";
  }

}

Pakiet lux.facade:

/*
 * To change this template, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lux.facade;

import java.security.MessageDigest;
import java.security.NoSuchAlgorithmException;
import java.util.List;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
import javax.ejb.Stateless;
import javax.persistence.EntityManager;
import javax.persistence.PersistenceContext;
import javax.persistence.Query;
import lux.domain.User;

@Stateless
public class UserDAO implements UserDAOLocal, UserDAORemote {

  @PersistenceContext
  private EntityManager em;

  public User getUser(int UserId) {
  User u;
  u = em.find(User.class, UserId);
  return u;
 }

 public List<User> getAllUsers() {
  Query q = em.createQuery("SELECT u FROM User u");
  List<User> users = q.getResultList();
  return users;
 }

 public void createUser(User u) {
  String hashedPw = hashPassword(u.getPassword());
  u.setPassword(hashedPw);
  em.persist(u);
 }

 public void updateUser(User u) {
  String hashedPw = hashPassword(u.getPassword());
  u.setPassword(hashedPw);
  em.merge(u);
 }

 public void deleteUser(User u) {
  em.remove(u);
 }

 private String hashPassword(String password) {
  StringBuilder sb = new StringBuilder();
  try {
   MessageDigest messageDigest = MessageDigest.getInstance("SHA");
   byte[] bs;
   bs = messageDigest.digest(password.getBytes());
   for (int i = 0; i < bs.length; i++) {
    String hexVal = Integer.toHexString(0xFF & bs[i]);
    if (hexVal.length() == 1) {
     sb.append("0");
    }
    sb.append(hexVal);
   }
  } catch (NoSuchAlgorithmException ex) {
   Logger.getLogger(UserDAO.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
  }
  return sb.toString();
 }
}
/*
 * To change this template, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lux.facade;

import javax.ejb.Local;
import lux.domain.User;
import java.util.List;

@Local
public interface UserDAOLocal {
  public User getUser(int UserId);
  public void createUser(User u);
  public void updateUser(User u);
  public void deleteUser(User u);
  public List<User> getAllUsers();
}
package lux.facade;

import javax.ejb.Remote;

@Remote
public interface UserDAORemote {

}

Aplikacja internetowa, pakiet lux.controllers:

import javax.ejb.EJB;
import javax.faces.model.DataModel;
import javax.faces.model.ListDataModel;
import lux.domain.User;
import lux.facade.UserDAO;

public class UserController {
  @EJB
  UserDAO userDao;

  private User user;
  private DataModel model;

  public String createUser() {
   user = new User();
   return "create_new_user";
  }
  public String saveUser() {
   String r = "success";
   try {
    userDao.createUser(user);
   } catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
    r = "failed";
   }
   return r;
  }

  public DataModel getUsers() {
   model = new ListDataModel(userDao.getAllUsers());
   return model;
  }

  public User getUser() {
   return user;
  }

  public void setUser(User user) {
   this.user = user;
  }
}

web.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<web-app version="2.5" xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_2_5.xsd">
  <servlet>
    <servlet-name>Faces Servlet</servlet-name>
    <servlet-class>javax.faces.webapp.FacesServlet</servlet-class>
    <load-on-startup>1</load-on-startup>
  </servlet>
  <servlet-mapping>
    <servlet-name>Faces Servlet</servlet-name>
    <url-pattern>/faces/*</url-pattern>
  </servlet-mapping>
  <session-config>
    <session-timeout>
      30
    </session-timeout>
  </session-config>
  <welcome-file-list>
    <welcome-file>faces/index.jsp</welcome-file>
  </welcome-file-list>
</web-app>

faces-config.xml

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<faces-config version="1.2" 
  xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee" 
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
  xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-facesconfig_1_2.xsd">

  <managed-bean>
    <managed-bean-name>user</managed-bean-name>
    <managed-bean-class>lux.controllers.UserController</managed-bean-class>
    <managed-bean-scope>session</managed-bean-scope>
  </managed-bean>

  <navigation-rule>
    <from-view-id>/faces/index.jsp</from-view-id>
    <navigation-case>
      <from-outcome>create_new_user</from-outcome>
      <to-view-id>/faces/adduser.jsp</to-view-id>
    </navigation-case>
  </navigation-rule>
  <navigation-rule>
    <from-view-id>/faces/adduser.jsp</from-view-id>
    <navigation-case>
      <from-outcome>failed</from-outcome>
      <to-view-id>/faces/failed.jsp</to-view-id>
    </navigation-case>
    <navigation-case>
      <from-outcome>success</from-outcome>
      <to-view-id>/faces/index.jsp</to-view-id>
    </navigation-case>
  </navigation-rule>
</faces-config>

index.jsp

<%@page contentType="text/html"%>
<%@page pageEncoding="UTF-8"%>

<%@taglib prefix="f" uri="http://java.sun.com/jsf/core"%>
<%@taglib prefix="h" uri="http://java.sun.com/jsf/html"%>

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <title>User Listing</title>
  </head>
  <body>
    <f:view>
      <h:form>
        <h1><h:outputText value="User Listing"/></h1>
        <p><h:commandLink action="#{user.createUser}" value="Create a user"/></p>
        <h:dataTable value="#{user.users}"
               var="dataTableItem" border="1" cellpadding="2" cellspacing="2">
          <h:column>
            <f:facet name="header">
              <h:outputText value="Username"/>
            </f:facet>
            <h:outputText value="#{dataTableItem.username}" />
          </h:column>
          <h:column>
            <f:facet name="header">
              <h:outputText value="First name"/>
            </f:facet>
            <h:outputText value="#{dataTableItem.firstName}" />
          </h:column>
          <h:column>
            <f:facet name="header">
              <h:outputText value="Last name"/>
            </f:facet>
            <h:outputText value="#{dataTableItem.lastName}" />
          </h:column>
        </h:dataTable>
      </h:form>
    </f:view>
  </body>
</html>

widok failed.jsp

<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <title>JSP Page</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Save failed!</h1>
  </body>
</html>

adduser.jsp

<%@page contentType="text/html"%>
<%@page pageEncoding="UTF-8"%>

<%@taglib prefix="f" uri="http://java.sun.com/jsf/core"%>
<%@taglib prefix="h" uri="http://java.sun.com/jsf/html"%>

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <title>New user</title>
  </head>
  <body>
    <f:view>
      <h:form>
        <h:messages/>
        <h:panelGrid columns="2">
          <h:outputText value="Username"/>
          <h:inputText
            label="Username"
            value="#{user.user.username}"
            required="true"/>
          <h:outputText value="First name"/>
          <h:inputText
            label="First name"
            value="#{user.user.firstName}" />
          <h:outputText value="Last name"/>
          <h:inputText
            label="Last name"
            value="#{user.user.lastName}" />
          <h:outputText value="Password" />
          <h:inputSecret
            label="Password"
            value="#{user.user.password}"
            required="true" />
          <h:panelGroup/>
          <h:commandButton
            action="#{user.saveUser}"
            value="Save"/>
        </h:panelGrid>
      </h:form>
    </f:view>
  </body>
</html>

Zastanawia mnie co nie tak z moim DI. Klasy wyglądają dosyć sensownie. Będę wdzięczny za podpowiedzi. Widoki są w dobrym katalogu, bo index.jsp wyświetla się po usunięciu managed-bean z faces-config.xml.

Pozdrawiam,

Pozostało 580 znaków

2013-07-16 14:02

Rejestracja: 9 lat temu

Ostatnio: 1 tydzień temu

0
import javax.ejb.EJB;
import javax.faces.model.DataModel;
import javax.faces.model.ListDataModel;
import lux.domain.User;
import lux.facade.UserDAO;

public class UserController {
  @EJB
  UserDAO userDao;
}

Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że tutaj powinien być interfejs zadeklarowany a nie klasa, np:

public class UserController {
  @EJB
  UserDAOLocal userDao;
}

Pozostało 580 znaków

DotNetowiec
2013-07-16 15:43
DotNetowiec
0

To co mówisz wydaje się nie mieć sensu albo ja czegoś nie rozumiem. UserController to klasa typu ManagedBean do GUI i musi jedynie implementować interfejs Serializable i wybrać przestrzeń nazw np. session (czyli te ziarenka będą dostępne w danej sesji z poziomu widoków JSF/JSP).

Poprzednio nie miałem implements Serializable, teraz mam wciąż występuje problem.

Wydaje mi się, że problem dotyczy wstrzyknięcia dataSource (czyli usługi) udostępniającej bazę danych z EJB.

Pozostało 580 znaków

DotNetowiec
2013-07-16 16:08
DotNetowiec
0

Tak, miałeś rację olek1 - wstrzykuje się interfejs.

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0