JTable - odświeżanie - temat po raz n-ty

0

Witam.
Mam problem z odświeżaniem tabeli. Wiem że temat był już na forum poruszany niestety nie rozwiązało to mojego problemu.
Mam taki kod


//insert do bazy
if (e.getSource()==okButton)
    {
      System.out.println("ok");
      try {
        Class.forName("com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver");
        conn = DriverManager.getConnection(url,user,password); 
        Statement ps = conn.createStatement();
        ps.executeUpdate(sqlinsert.toString());
                // tutaj chciałbym odświeżyć table aby widać było dane po insercie

      } catch (Exception e2) {
        System.out.println(e2);
      }

    }

niestety kiedy wywołuje

km.fireTableDataChanged()

pojawia mi się komunikat
java.lang.IndexOutOfBoundsException: Index: -1, Size: 979
Nie mam pojęcia z czego to wynika.
Dane dodaje do bazy i do listy modelu
Niestety nic mi to nie daję.
Bardzo proszę o pomoc.
Pozdrawiam

ps.
Cały kod bez mojego kombinowania.


public class Window extends JFrame implements ListSelectionListener , ActionListener {
  /**
   * 
   */
  private static final long serialVersionUID = 1L;
  /**
   * 
   */

  private JTextField lastNameField;
  private JTextField firstNameField;
  private JTextField telephoneField;
  private JTextField roomField;
  private JTextField emailField;
  private JTextField descriptionField;

  private JTextField idField;
  private JTextField idDivisionField;
  private JTextField divisionField;

  private JButton okButton;
  private JButton cancelButton;

  private static final StringBuilder sqlselect = new StringBuilder("select CustomerId, CustomerLastName, CustomerFirstName, CustomerEmail, CustomerTelephone, CustomerDivision,DivisionFullName, CustomerDescription, CustomerRoom from ITD.dbo.Customers left join ITD.dbo.Divisions on CustomerDivision=DivisionId order by CustomerId desc");

  private String user="";
  private String password="";
  private String url ="jdbc:sqlserver:";
  private Connection conn = null;
  private ResultSet rs = null;
  private List<TabelaWBazie> listaDoModelu = new LinkedList<TabelaWBazie>();
  private QueryTableModel km = new QueryTableModel();
  private JTable table = new JTable(km);
  private JScrollPane scrollpane = new JScrollPane(table);

  public Window (){
    super("Lista użytkowników");
    JFrame ramka = new JFrame();
    ramka.setSize(1000,500);
    ramka.setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
    ramka.setVisible(true);
    JPanel p1 = new JPanel();
    JPanel p2 = new JPanel();
    JPanel p = new JPanel();
    JPanel p3 = new JPanel();
    p3.setLayout(new FlowLayout());

    ramka.add(p);
    p1.setLayout(new GridLayout(1,1));
    p2.setLayout(new GridLayout(5,4,0,10));
    p.setLayout(new GridLayout(2,1));
    //p.setSize(1000, 500);
    p.add(p1,BorderLayout.NORTH);
    p.add(p2);

    p2.add(new JLabel("ID: "));
    p2.add(idField = new JTextField());
    p2.add(new JLabel("Imię: "));
    p2.add(firstNameField = new JTextField());
    p2.add(new JLabel("Nazwisko: "));
    p2.add(lastNameField = new JTextField());
    p2.add(new JLabel("e-mail: "));
    p2.add(emailField = new JTextField());
    p2.add(new JLabel("Telefon: "));
    p2.add(telephoneField = new JTextField());
    p2.add(new JLabel("ID Wydziału: "));
    p2.add(idDivisionField = new JTextField());
    p2.add(new JLabel("Nazwa Wydziału: "));
    p2.add(divisionField = new JTextField());
    p2.add(new JLabel("Pokój: "));
    p2.add(roomField = new JTextField());
    p2.add(new JLabel("Opis: "));
    p2.add(descriptionField = new JTextField());
    okButton = new JButton("Zapisz");
    cancelButton = new JButton("Anuluj");

    p3.add(okButton);
    p3.add(cancelButton);
    p2.add(p3);
    okButton.addActionListener(this);
    cancelButton.addActionListener(this);
    table.setModel(km);
    table.setFillsViewportHeight(true);
    table.setSelectionMode(ListSelectionModel.SINGLE_SELECTION);
    scrollpane.add(table);
    scrollpane.setViewportView(table);
    scrollpane.setPreferredSize(new Dimension(300,200));
    p1.add(scrollpane);

    //getContentPane().add(p1,BorderLayout.NORTH);
    //getContentPane().add(p2,BorderLayout.NORTH);

    table.getSelectionModel().addListSelectionListener(this);

    //sql select CustomerId, CustomerLastName, CustomerFirstName, CustomerDivision, DivisionFullName from ITD.dbo.Customers left join ITD.dbo.Divisions on CustomerDivision=DivisionId;
    //StringBuilder sql = new StringBuilder("select CustomerId, CustomerLastName, CustomerFirstName, CustomerEmail, CustomerTelephone, CustomerDivision, CustomerDescription, CustomerRoom from ITD.dbo.Customers");
    //StringBuilder sqlselect = new StringBuilder("select CustomerId, CustomerLastName, CustomerFirstName, CustomerEmail, CustomerTelephone, CustomerDivision,DivisionFullName, CustomerDescription, CustomerRoom from ITD.dbo.Customers left join ITD.dbo.Divisions on CustomerDivision=DivisionId order by CustomerId desc");
    try {

      Class.forName("com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver");
      conn = DriverManager.getConnection(url,user,password);     
      PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(sqlselect.toString());
      rs = ps.executeQuery();
      while (rs.next()){
        TabelaWBazie r = new TabelaWBazie();
        r.setCustomerId(rs.getInt(1));
        r.setCustomerLastName(rs.getString(2));
        r.setCustomerFirstName(rs.getString(3));
        r.setCustomerEmail(rs.getString(4));
        r.setCustomerTelephone(rs.getString(5));
        r.setCustomerDivisionId(rs.getInt(6));
        r.setCustomerDivisionName(rs.getString(7));
        r.setCustomerDescription(rs.getString(8));
        r.setCustomerRoom(rs.getString(9));
        listaDoModelu.add(r);    

      }
      km.setData(listaDoModelu);
      km.fireTableDataChanged();
      rs.close();
      conn.close();

    }catch(SQLException e){

    } catch (ClassNotFoundException e) {
      // TODO Auto-generated catch block
      e.printStackTrace();
    }
  }
  public void valueChanged(ListSelectionEvent e) {
      if (e.getSource() == table.getSelectionModel() && table.getRowSelectionAllowed()) {
       int first = table.getSelectedRow();             
       firstNameField.setText(km.getValueAt(first, 2).toString());
       lastNameField.setText(km.getValueAt(first, 1).toString());
       telephoneField.setText(km.getValueAt(first, 4).toString());
       roomField.setText(km.getValueAt(first, 8).toString());
       emailField.setText(km.getValueAt(first, 3).toString());
       descriptionField.setText(km.getValueAt(first, 7).toString());
       idField.setText(km.getValueAt(first, 0).toString());
       idDivisionField.setText(km.getValueAt(first, 5).toString());
       divisionField.setText(km.getValueAt(first, 6).toString());

      } 

  }

  public void actionPerformed(ActionEvent e){
    StringBuilder sqlinsert = new StringBuilder("INSERT INTO ITD.dbo.Customers(CustomerId,CustomerLastName,CustomerFirstName,CustomerEmail,CustomerTelephone,CustomerDivision,CustomerDescription,CustomerRoom) VALUES ((select MAX(CustomerId)+1 from ITD.dbo.Customers),'"+lastNameField.getText()+"','"+firstNameField.getText()+"','"+emailField.getText()+"','"+telephoneField.getText()+"',"+idDivisionField.getText()+",'"+descriptionField.getText()+"','"+roomField.getText()+"');"); 

    if (e.getSource()==okButton)
    {
      System.out.println("ok");
      try {
        Class.forName("com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver");
        conn = DriverManager.getConnection(url,user,password); 
        Statement ps = conn.createStatement();
        PreparedStatement ps1 = conn.prepareStatement(sqlselect.toString());
        ps.executeUpdate(sqlinsert.toString());

      } catch (Exception e2) {
        System.out.println(e2);
      }

    }

    if (e.getSource()==cancelButton)
    {
      System.out.println("cancel");
    }
  }

  /**
   * @param args
   */
  public static void main(String[] args) {
    // TODO Auto-generated method stub
    Window w = new Window();

    //w.setVisible(true);

  }
0

Jest to model.

public class QueryTableModel extends AbstractTableModel {

  /**
   * 
   */
  private static final long serialVersionUID = 1L;
  private String[] colname={"CustomerId", "CustomerLastName", "CustomerFirstName", "CustomerEmail", "CustomerTelephone", "CustomerDivision","DivisionFullName", "CustomerDescription", "CustomerRoom"};
  private List<TabelaWBazie> data = new LinkedList<TabelaWBazie>();

  public QueryTableModel(){

  }
  public void setData(List<TabelaWBazie> listaDoModelu){
    this.data=listaDoModelu;
  }
  @Override
  public int getColumnCount() {
    // TODO Auto-generated method stub
    return colname.length;
  }

  @Override
  public int getRowCount() {
    // TODO Auto-generated method stub
    return data.size();
  }
  @Override
  public String getColumnName(int columnIndex) {
    // TODO Auto-generated method stub
    return colname[columnIndex].toString();
  }

  @Override
  public Object getValueAt(int row, int col) {
    TabelaWBazie r = (TabelaWBazie) data.get(row);
    switch(col){
    case 0:
      return r.getCustomerId();
    case 1:
      return r.getCustomerLastName();
    case 2:
      return r.getCustomerFirstName();
    case 3:
      return r.getCustomerEmail();
    case 4:
      return r.getCustomerTelephone();
    case 5:
      return r.getCustomerDivisionId();
    case 6:
      return r.getCustomerDivisionName();
    case 7:
      return r.getCustomerDescription();
    case 8:
      return r.getCustomerRoom();

    }
    // TODO Auto-generated method stub
    return null;
  }

}
0

Błąd jest zapewne tu:

public void valueChanged(ListSelectionEvent e) {
    if (e.getSource() == table.getSelectionModel() && table.getRowSelectionAllowed()) {
      int first = table.getSelectedRow();                      
      firstNameField.setText(km.getValueAt(first, 2).toString());

Metoda valueChanged() jest wywoływana automatycznie po fireTableDataChanged(). Skąd wiesz, że po zmianie danych jakikolwiek wiersz jest selected (zaznaczony)? A jak nic nie jest zaznaczone, to getSelectedRow() zwraca -1.

0

Przepraszam że dopiero teraz odpisuję ale wcześniej nie dałem rady.
Nie za bardzo rozumiem o co Ci chodzi. Tzn rozumiem że wiersz może nie być zaznaczony ale tzn że mam zrobić do tego if 'a else i to jakoś oprogramować. Bo wydaje mi się że tak funkcja działa tzn wyświetla mi zaznaczony wpis z bazy i wszystko jest ok. Problem polega tylko na tym że dane w jtabel nie są automatycznie odświeżane tzn mając coś dodając coś o indeksie 100 ( korzystając z funkcji poniżej) mimo że to się doda do bazy i program nie zwróci żadnego błędu to jtable mi nie odświeża tego wpisu , dopiero restart programu to pokazuje.
Ta funkcja wykonuję się poprawnie.
Niestety kiedy do niej dodam wpis km.fireTableDataChanged(); aby odświeżyło mi dane po ich zapisaniu do bazy.
Wywala mi komunikat java.lang.IndexOutOfBoundsException: Index: -1, Size: 493

public void actionPerformed(ActionEvent e){
    StringBuilder sqlinsert = new StringBuilder("INSERT INTO ITD.dbo.Customers(CustomerId,CustomerLastName,CustomerFirstName,CustomerEmail,CustomerTelephone,CustomerDivision,CustomerDescription,CustomerRoom) VALUES ((select MAX(CustomerId)+1 from ITD.dbo.Customers),'"+lastNameField.getText()+"','"+firstNameField.getText()+"','"+emailField.getText()+"','"+telephoneField.getText()+"',"+idDivisionField.getText()+",'"+descriptionField.getText()+"','"+roomField.getText()+"');"); 

    if (e.getSource()==okButton)
    {
      System.out.println("ok");
      try {
        Class.forName("com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver");
        conn = DriverManager.getConnection(url,user,password); 
        Statement ps = conn.createStatement();

          ps.executeUpdate(sqlinsert.toString());
          km.fireTableDataChanged(); 

      } catch (Exception e2) {
        System.out.println(e2);
      }

    }

    if (e.getSource()==cancelButton)
    {
      System.out.println("cancel");
    }
  }
/

Prosiłbym bym o pomoc ewentualnie o fragment kodu.
Pozdrawiam

0

Kolega Ci wszystko napisał:
wywołujesz metodę valueChanged() w której masz:

int first = table.getSelectedRow();

ta zmienna przyjmuje wartość -1 jeśli żaden wiersz nie jest zaznaczony a potem próbujesz odwołać się do listy

firstNameField.setText(km.getValueAt(first, 2).toString());

gdzie odwołujesz się do listy o indeksie -1
przed tym musisz sprawdzić czy zmienna first nie jest mniejsza od zera i odpowiednio zareagować na taką sytuację.

0

Bardzo dziękuję za pomoc.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0