Uruchomienie projektu eclipse

0

Witam, jestem totalnym laikiem jeśli chodzi o java. Potrzebuję uruchomić owy fragment kodu :

Server.java

/* ------------------
  Server
  usage: java Server [RTSP listening port]
  ---------------------- */

import java.io.*;
import java.net.*;
import java.awt.*;
import java.util.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;
import javax.swing.Timer;

public class Server extends JFrame implements ActionListener {

 //RTP variables:
 //----------------
 DatagramSocket RTPsocket; //socket to be used to send and receive UDP packets
 DatagramPacket senddp; //UDP packet containing the video frames

 InetAddress ClientIPAddr; //Client IP address
 int RTP_dest_port = 0; //destination port for RTP packets (given by the RTSP Client)

 //GUI:
 //----------------
 JLabel label;

 //Video variables:
 //----------------
 int imagenb = 0; //image nb of the image currently transmitted
 VideoStream video; //VideoStream object used to access video frames
 static int MJPEG_TYPE = 26; //RTP payload type for MJPEG video
 static int FRAME_PERIOD = 100; //Frame period of the video to stream, in ms
 static int VIDEO_LENGTH = 500; //length of the video in frames

 Timer timer; //timer used to send the images at the video frame rate
 byte[] buf; //buffer used to store the images to send to the client 

 //RTSP variables
 //----------------
 //rtsp states
 final static int INIT = 0;
 final static int READY = 1;
 final static int PLAYING = 2;
 //rtsp message types
 final static int SETUP = 3;
 final static int PLAY = 4;
 final static int PAUSE = 5;
 final static int TEARDOWN = 6;

 static int state; //RTSP Server state == INIT or READY or PLAY
 Socket RTSPsocket; //socket used to send/receive RTSP messages
 //input and output stream filters
 static BufferedReader RTSPBufferedReader;
 static BufferedWriter RTSPBufferedWriter;
 static String VideoFileName; //video file requested from the client
 static int RTSP_ID = 123456; //ID of the RTSP session
 int RTSPSeqNb = 0; //Sequence number of RTSP messages within the session

 final static String CRLF = "\r\n";

 //--------------------------------
 //Constructor
 //--------------------------------
 public Server(){

  //init Frame
  super("Server");

  //init Timer
  timer = new Timer(FRAME_PERIOD, this);
  timer.setInitialDelay(0);
  timer.setCoalesce(true);

  //allocate memory for the sending buffer
  buf = new byte[15000]; 

  //Handler to close the main window
  addWindowListener(new WindowAdapter() {
   public void windowClosing(WindowEvent e) {
  //stop the timer and exit
  timer.stop();
  System.exit(0);
   }});

  //GUI:
  label = new JLabel("Send frame #    ", JLabel.CENTER);
  getContentPane().add(label, BorderLayout.CENTER);
 }

 //------------------------------------
 //main
 //------------------------------------
 public static void main(String argv[]) throws Exception
 {
  //create a Server object
  Server theServer = new Server();

  //show GUI:
  theServer.pack();
  theServer.setVisible(true);

  //get RTSP socket port from the command line
  int RTSPport = Integer.parseInt(argv[0]);

  //Initiate TCP connection with the client for the RTSP session
  ServerSocket listenSocket = new ServerSocket(RTSPport);
  theServer.RTSPsocket = listenSocket.accept();
  listenSocket.close();

  //Get Client IP address
  theServer.ClientIPAddr = theServer.RTSPsocket.getInetAddress();

  //Initiate RTSPstate
  state = INIT;

  //Set input and output stream filters:
  RTSPBufferedReader = new BufferedReader(new InputStreamReader(theServer.RTSPsocket.getInputStream()) );
  RTSPBufferedWriter = new BufferedWriter(new OutputStreamWriter(theServer.RTSPsocket.getOutputStream()) );

  //Wait for the SETUP message from the client
  int request_type;
  boolean done = false;
  while(!done)
   {
  request_type = theServer.parse_RTSP_request(); //blocking

  if (request_type == SETUP)
   {
    done = true;

    //update RTSP state
    state = READY;
    System.out.println("New RTSP state: READY");

    //Send response
    theServer.send_RTSP_response();

    //init the VideoStream object:
    theServer.video = new VideoStream(VideoFileName);

    //init RTP socket
    theServer.RTPsocket = new DatagramSocket();
   }
   }

   //loop to handle RTSP requests
  while(true)
   {
  //parse the request
  request_type = theServer.parse_RTSP_request(); //blocking

  if ((request_type == PLAY) && (state == READY))
   {
    //send back response
    theServer.send_RTSP_response();
    //start timer
    theServer.timer.start();
    //update state
    state = PLAYING;
    System.out.println("New RTSP state: PLAYING");
   }
  else if ((request_type == PAUSE) && (state == PLAYING))
   {
    //send back response
    theServer.send_RTSP_response();
    //stop timer
    theServer.timer.stop();
    //update state
    state = READY;
    System.out.println("New RTSP state: READY");
   }
  else if (request_type == TEARDOWN)
   {
    //send back response
    theServer.send_RTSP_response();
    //stop timer
    theServer.timer.stop();
    //close sockets
    theServer.RTSPsocket.close();
    theServer.RTPsocket.close();

    System.exit(0);
   }
   }
 }

 //------------------------
 //Handler for timer
 //------------------------
 public void actionPerformed(ActionEvent e) {

  //if the current image nb is less than the length of the video
  if (imagenb < VIDEO_LENGTH)
   {
  //update current imagenb
  imagenb++;

  try {
   //get next frame to send from the video, as well as its size
   int image_length = video.getnextframe(buf);

   //Builds an RTPpacket object containing the frame
   RTPpacket rtp_packet = new RTPpacket(MJPEG_TYPE, imagenb, imagenb*FRAME_PERIOD, buf, image_length);

   //get to total length of the full rtp packet to send
   int packet_length = rtp_packet.getlength();

   //retrieve the packet bitstream and store it in an array of bytes
   byte[] packet_bits = new byte[packet_length];
   rtp_packet.getpacket(packet_bits);

   //send the packet as a DatagramPacket over the UDP socket 
   senddp = new DatagramPacket(packet_bits, packet_length, ClientIPAddr, RTP_dest_port);
   RTPsocket.send(senddp);

   //System.out.println("Send frame #"+imagenb);
   //print the header bitstream
   rtp_packet.printheader();

   //update GUI
   label.setText("Send frame #" + imagenb);
  }
  catch(Exception ex)
   {
    System.out.println("Exception caught: "+ex);
    System.exit(0);
   }
   }
  else
   {
  //if we have reached the end of the video file, stop the timer
  timer.stop();
   }
 }

 //------------------------------------
 //Parse RTSP Request
 //------------------------------------
 private int parse_RTSP_request()
 {
  int request_type = -1;
  try{
   //parse request line and extract the request_type:
   String RequestLine = RTSPBufferedReader.readLine();
   //System.out.println("RTSP Server - Received from Client:");
   System.out.println(RequestLine);

   StringTokenizer tokens = new StringTokenizer(RequestLine);
   String request_type_string = tokens.nextToken();

   //convert to request_type structure:
   if ((new String(request_type_string)).compareTo("SETUP") == 0)
  request_type = SETUP;
   else if ((new String(request_type_string)).compareTo("PLAY") == 0)
  request_type = PLAY;
   else if ((new String(request_type_string)).compareTo("PAUSE") == 0)
  request_type = PAUSE;
   else if ((new String(request_type_string)).compareTo("TEARDOWN") == 0)
  request_type = TEARDOWN;

   if (request_type == SETUP)
  {
   //extract VideoFileName from RequestLine
   VideoFileName = tokens.nextToken();
  }

   //parse the SeqNumLine and extract CSeq field
   String SeqNumLine = RTSPBufferedReader.readLine();
   System.out.println(SeqNumLine);
   tokens = new StringTokenizer(SeqNumLine);
   tokens.nextToken();
   RTSPSeqNb = Integer.parseInt(tokens.nextToken());

   //get LastLine
   String LastLine = RTSPBufferedReader.readLine();
   System.out.println(LastLine);

   if (request_type == SETUP)
  {
   //extract RTP_dest_port from LastLine
   tokens = new StringTokenizer(LastLine);
   for (int i=0; i<3; i++)
    tokens.nextToken(); //skip unused stuff
   RTP_dest_port = Integer.parseInt(tokens.nextToken());
  }
   //else LastLine will be the SessionId line ... do not check for now.
  }
  catch(Exception ex)
   {
  System.out.println("Exception caught: "+ex);
  System.exit(0);
   }
  return(request_type);
 }

 //------------------------------------
 //Send RTSP Response
 //------------------------------------
 private void send_RTSP_response()
 {
  try{
   RTSPBufferedWriter.write("RTSP/1.0 200 OK"+CRLF);
   RTSPBufferedWriter.write("CSeq: "+RTSPSeqNb+CRLF);
   RTSPBufferedWriter.write("Session: "+RTSP_ID+CRLF);
   RTSPBufferedWriter.flush();
   //System.out.println("RTSP Server - Sent response to Client.");
  }
  catch(Exception ex)
   {
  System.out.println("Exception caught: "+ex);
  System.exit(0);
   }
 }
}

Tak więc uruchamiam eclipse. stworzyłem nowy projekt dodałem java file wkleiłem kod, próbuję odpalić i wyświetla się okienko dialogowe z zapytaniem czy ma to zostać uruchomione jako applet czy aplikacja. Niestety obojętnie co bym nie wybrał jest źle i wyskakuje error.

0

Udało mi się odpalić :) niemniej wyskakuje kilka errorów ! byłbym niezmiernie wdzięczny za pomoc !

Udało mi się wyeliminowac kilka błędów poprzez dodanie klasy Videostream

//VideoStream

import java.io.*;

public class VideoStream {

 FileInputStream fis; //video file
 int frame_nb; //current frame nb

 //-----------------------------------
 //constructor
 //-----------------------------------
 public VideoStream(String filename) throws Exception{

  //init variables
  fis = new FileInputStream(filename);
  frame_nb = 0;
 }

 //-----------------------------------
 // getnextframe
 //returns the next frame as an array of byte and the size of the frame
 //-----------------------------------
 public int getnextframe(byte[] frame) throws Exception
 {
  int length = 0;
  String length_string;
  byte[] frame_length = new byte[5];

  //read current frame length
  fis.read(frame_length,0,5);

  //transform frame_length to integer
  length_string = new String(frame_length);
  length = Integer.parseInt(length_string);

  return(fis.read(frame,0,length));
 }
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0