Drukowanie obiektu klasy string na drukarce.

0

Hi, napisałem prosty program, który w założeniu ma pobierać rekordy z bazy danych a następnie je drukować. Czy ktoś mógłby rzucić okiem na ten kod i ew. zwrócić uwagę co robię źle.

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.awt.print.*;
import java.sql.*;
import javax.print.attribute.*;
import javax.swing.*;
import java.util.List.*;
import java.util.Vector;

class Frame extends JFrame {
  public Frame() {
    setSize(160, 120);
    setTitle("");

    action();
  }

  public void action() {
    createUI();
  }

  public void createUI() {
    setLayout(new GridLayout(5, 2));
    add(new JLabel("Nazwa bazy:"));
    add(fNameBase);
    add(new JLabel("User:"));
    add(fNameUser);
    add(new JLabel("Password"));
    add(fPass);
    add(new JLabel("Nazwa tabeli:"));
    add(fNameTab);

    b.addActionListener(new ActionListener() {
      public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        try {
          Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
          java.sql.Connection pol = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/" + fNameBase.getText(),
                                                                          fNameUser.getText(), new String(fPass.getPassword()));
          st = pol.createStatement();
          get();
        } catch (Exception ek) {
          JOptionPane.showMessageDialog(null, "Nie nazwiazno polaczenia");
        }
        
      }
      public void get() {
              String polecenie = "select * from " + fNameBase.getText() + "." + fNameTab.getText();
              try {
                rs = st.executeQuery(polecenie);
                while (rs.next()) {
                  s1+="\n" + rs.getString(1);
                  s2 +="\n" + rs.getString(2);
                  s3 +="\n" + rs.getString(3);
                  s4 += "\n" +rs.getString(4);
                  panel.setStr(s1 +s2 + s3 + s4);
                  panel = new PrintPanel();
                  panel.setStr(s1 +s2 + s3 + s4);

                  System.out.println(s1 + ", " + s2 + "," + s3 + "," + s4);
                }
                st.close();
              } catch (Exception ek) {
              }
               try {
                  PrinterJob pj = PrinterJob.getPrinterJob();
                  panel = new PrintPanel();
                  pj.setPrintable(panel);
                  System.out.println(panel.getStr());
                   pras = new HashPrintRequestAttributeSet();
                  if (pj.printDialog(pras)) {
                    pj.print(pras);
                  }
                } catch (Exception e) {
                   System.out.println("linia 88:" + e.toString());
                }
            }
    });
    add(b);

  }
  JTextField fNameBase = new JTextField();
  JTextField fNameUser = new JTextField();
  JPasswordField fPass = new JPasswordField();
  JTextField fNameTab = new JTextField();
  java.sql.Statement st;
  JButton b = new JButton("Print");
  ResultSet rs;
  String s1, s2, s3, s4;
  PrintRequestAttributeSet pras;
  PrintPanel panel;

}

class PrintPanel implements Printable {
    public int print(Graphics g, PageFormat pageFormat, int page) {
      int i = 0;
      while(__str.get(i) != null) {
      g.drawString(__str.get(i), 10,y+=14);
      i++;
      }
      return (page == 0 ? PAGE_EXISTS : NO_SUCH_PAGE);
    }
    public void setStr(String arg) {
      __str.add(arg);
    }
    public String getStr() {
      String s = new String("");
      int i = 0;
      while(__str.get(i) != null) {
        s += "" + __str.get(i);
        i++;
      }
      return s;
    }
    private Vector<String> __str;
    int y = 10;
  }

public class Main {
  public static void main(String[] args) {

    Frame f = new Frame();
    f.setVisible(true);
    f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    }
  }
0

Nieco inaczej - czy ktoś dostrzega co tutaj powoduje rzucenie wyjątku NullPointerException?

try {
                  PrinterJob pj = PrinterJob.getPrinterJob();
                  panel = new PrintPanel();
                  pj.setPrintable(panel);
                  System.out.println(panel.getStr());
                   pras = new HashPrintRequestAttributeSet();
                  if (pj.printDialog(pras)) {
                    pj.print(pras);
                  }
                } catch (Exception e) {
                   System.out.println("linia 88:" + e.toString());
                }
0

Od czego masz stack trace'y?

0
[Ljava.lang.StackTraceElement;@6b97fd

Cóż z tego wynika?

0

Omg,

          catch (Exception e) {
                  e.printStackTrace();
          }

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1