[Java] Problem z przeliczaniem

0

Witam.
Napisałem aplet w Javie - przelicznik długości. Jednak mam problem: aplet nie przelicza miar na kilometry. Zaznaczyłem miary których nie przelicza symbolem //?.
Proszę o pomoc, praca na jutro na zaliczenie.

Kod:

import java.text.*;
import java.text.NumberFormat;

/*
 * To change this template, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */

/*
 * lokoloko.java
 *
 * Created on 2010-04-21, 17:19:28
 */

/**
 *
 * @author Dawid
 */
public class lokoloko extends javax.swing.JFrame {

  /** Creates new form lokoloko */
  public lokoloko() {
    initComponents();
  }

  /** This method is called from within the constructor to
   * initialize the form.
   * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is
   * always regenerated by the Form Editor.
   */
  @SuppressWarnings("unchecked")
  // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">
  private void initComponents() {

    jPanel1 = new javax.swing.JPanel();
    jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
    jTextField1 = new javax.swing.JTextField();
    jComboBox1 = new javax.swing.JComboBox();
    jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
    jComboBox2 = new javax.swing.JComboBox();
    jButton1 = new javax.swing.JButton();
    jTextField2 = new javax.swing.JTextField();
    jLabel3 = new javax.swing.JLabel();

    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);

    jPanel1.setBackground(new java.awt.Color(0, 204, 0));
    jPanel1.setForeground(new java.awt.Color(235, 233, 237));

    jLabel1.setFont(new java.awt.Font("Comic Sans MS", 1, 12)); // NOI18N
    jLabel1.setForeground(new java.awt.Color(0, 51, 204));
    jLabel1.setText("Zamień");

    jTextField1.setHorizontalAlignment(javax.swing.JTextField.RIGHT);
    jTextField1.setText("1");

    jComboBox1.setModel(new javax.swing.DefaultComboBoxModel(new String[] { "mm", "cm", "dm", "m", "km" }));
    jComboBox1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jComboBox1ActionPerformed(evt);
      }
    });

    jLabel2.setFont(new java.awt.Font("Comic Sans MS", 1, 12)); // NOI18N
    jLabel2.setForeground(new java.awt.Color(0, 51, 204));
    jLabel2.setText("na");

    jComboBox2.setModel(new javax.swing.DefaultComboBoxModel(new String[] { "mm", "cm", "dm", "m", "km" }));
    jComboBox2.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jComboBox2ActionPerformed(evt);
      }
    });

    jButton1.setBackground(new java.awt.Color(0, 0, 204));
    jButton1.setFont(new java.awt.Font("Arial", 1, 14)); // NOI18N
    jButton1.setText("Przelicz");
    jButton1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        przeliczanie(evt);
      }
    });

    jTextField2.setHorizontalAlignment(javax.swing.JTextField.RIGHT);

    jLabel3.setBackground(new java.awt.Color(255, 102, 102));

    javax.swing.GroupLayout jPanel1Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel1);
    jPanel1.setLayout(jPanel1Layout);
    jPanel1Layout.setHorizontalGroup(
      jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, jPanel1Layout.createSequentialGroup()
        .addGap(39, 39, 39)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, jPanel1Layout.createSequentialGroup()
            .addComponent(jLabel1)
            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
            .addComponent(jTextField1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 51, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
            .addComponent(jComboBox1, 0, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
            .addComponent(jLabel2)
            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
            .addComponent(jComboBox2, 0, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
            .addComponent(jLabel3, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 164, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addGap(44, 44, 44))
          .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
            .addGap(93, 93, 93)
            .addComponent(jButton1)
            .addGap(236, 236, 236))))
      .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, jPanel1Layout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap(299, Short.MAX_VALUE)
        .addComponent(jTextField2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 92, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addGap(64, 64, 64))
    );
    jPanel1Layout.setVerticalGroup(
      jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, jPanel1Layout.createSequentialGroup()
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
            .addGap(66, 66, 66)
            .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
              .addComponent(jLabel1)
              .addComponent(jTextField1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
              .addComponent(jComboBox1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
              .addComponent(jLabel2)
              .addComponent(jComboBox2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)))
          .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
            .addContainerGap()
            .addComponent(jLabel3, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 75, Short.MAX_VALUE)))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
        .addComponent(jButton1)
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
        .addComponent(jTextField2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addGap(16, 16, 16))
    );

    javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
    getContentPane().setLayout(layout);
    layout.setHorizontalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
    );
    layout.setVerticalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addContainerGap(141, Short.MAX_VALUE))
    );

    pack();
  }// </editor-fold>

  private void jComboBox1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {

  }

  private void jComboBox2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    // TODO add your handling code here:
  }

  private void przeliczanie(java.awt.event.ActionEvent evt) {

  // deklarujemy zmienną zmiennoprzecinkową typu double, która przechowuje
  // wynik przeliczenia miary długości
    double wynik=0.0;

  // tworzymy zmienną typu String (łańcuch znakowy). Otrzymuje ona nazwę
  // spole. Zmiennej tej przypisujemy wartość pobraną z pola tekstowego.
  // Wartość tę pobieramy za pomocą metody getText().
  String spole=jTextField1.getText().trim();
  // Dodatkowe wywołanie metody trim() spowoduje wycięcie zbędnych spacji,
  // które mogłyby się znaleźć na początku i końcu łańcucha znakowego.

  // By móc wykonywać działania matematyczne na pobranej z pola tekstowego
  // wartości, musimy ten łańcuch znakowy przekonwertować do wartości typu
  // double.
  double fpole=Double.parseDouble(spole);

  // Z obiektów typu JComboBox pobieramy za pomocą metody getSelectedIndex()
  // numer indeksu zaznaczonego na liście wartości. Indeksy liczone są od
  // zera (jeśli użytkownik wybierze pierwszy element, oznacza to, że został
  // wybrany indeks zerowy). Wartości indeksów przypisujemy zmiennym typu
  // całkowitego int w zmiennych o nazwach intComboBox1 oraz intComboBox2.
  int intComboBox1=jComboBox1.getSelectedIndex();
  int intComboBox2=jComboBox2.getSelectedIndex();

  // W kolejnym kroku za pomocą instrukcji warunkowej if sprawdzamy, czy
  // indeksy z obu list są jednakowe. Jeśli tak, oznacza to, że wartość
  // wpisana do pola tekstowego nie ulegnie zmianie (jest to sytuacja,
  // w której przechodzi przeliczanie milimetrów na milimetry czy metrów na
  // metry). W tym banalnym wypadku wystarczy zmiennej wynik przyporządkować
  // wartość pola. Dla innych kombinacji trzeba będzie przeliczyć wartość
  // wynikową.
    if( (intComboBox1==0 && intComboBox2==0) || (intComboBox1==1 && intComboBox2==1) ||
      (intComboBox1==2 && intComboBox2==2) || (intComboBox1==3 && intComboBox2==3) ||
      (intComboBox1==4 && intComboBox2==4)){
    wynik=fpole;
  }

    // Po instrukcji if (jeśli) w nawiasach okrągłych podany jest warunek,
  // który powinien być spełniony, aby program mógł wykonać operacje
  // znajdujące się w nawiasach klamrowych. Jeśli warunek nie zostanie
  // spełniony, wykonywane są kolejne warunki podane po instrukcji else if
  // (w przeciwnym wypadku).
  else if(intComboBox1==0 && intComboBox2==1){ wynik=fpole/10; }
  else if(intComboBox1==0 && intComboBox2==2){ wynik=fpole/100; }
  else if(intComboBox1==0 && intComboBox2==3){ wynik=fpole/1000; }
  else if(intComboBox1==0 && intComboBox2==4){ wynik=fpole/1000000; } //?

  else if(intComboBox1==1 && intComboBox2==0){ wynik=fpole*10; }
  else if(intComboBox1==1 && intComboBox2==2){ wynik=fpole/10; }
  else if(intComboBox1==1 && intComboBox2==3){ wynik=fpole/100; }
  else if(intComboBox1==1 && intComboBox2==4){ wynik=fpole/100000; } //?

  else if(intComboBox1==2 && intComboBox2==0){ wynik=fpole*100; }
  else if(intComboBox1==2 && intComboBox2==1){ wynik=fpole*10; }
  else if(intComboBox1==2 && intComboBox2==3){ wynik=fpole/10; }
  else if(intComboBox1==2 && intComboBox2==4){ wynik=fpole/10000; } //?

  else if(intComboBox1==3 && intComboBox2==0){ wynik=fpole*1000; }
  else if(intComboBox1==3 && intComboBox2==1){ wynik=fpole*100; }
  else if(intComboBox1==3 && intComboBox2==2){ wynik=fpole*10; }
  else if(intComboBox1==3 && intComboBox2==4){ wynik=fpole/1000; }

  else if(intComboBox1==4 && intComboBox2==0){ wynik=fpole*1000000; }
  else if(intComboBox1==4 && intComboBox2==1){ wynik=fpole*100000; }
  else if(intComboBox1==4 && intComboBox2==2){ wynik=fpole*10000; }
  else if(intComboBox1==4 && intComboBox2==3){ wynik=fpole*1000; }

  // Instancję klasy NumberFormat pobieramy, wywołując jej statyczną metodę
  // getNumberInstance(). Klasa NumberFormat dostarcza metody
  // setMaximumFractionDigits(), służącej ustaleniu maksymalnej liczby cyfr
  // po przecinku. W naszym przykładzie ustawiamy trzy cyfry po przecinku.
  NumberFormat nf=NumberFormat.getNumberInstance();
  nf.setMaximumFractionDigits(3);
  String swynik=nf.format(wynik);
  jLabel3.setText("Wynik = "+swynik+" "+jComboBox2.getSelectedItem());
  }

  /**
  * @param args the command line arguments
  */
  public static void main(String args[]) {
    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        new lokoloko().setVisible(true);
      }
    });
  }

  // Variables declaration - do not modify
  private javax.swing.JButton jButton1;
  private javax.swing.JComboBox jComboBox1;
  private javax.swing.JComboBox jComboBox2;
  private javax.swing.JLabel jLabel1;
  private javax.swing.JLabel jLabel2;
  private javax.swing.JLabel jLabel3;
  private javax.swing.JPanel jPanel1;
  private javax.swing.JTextField jTextField1;
  private javax.swing.JTextField jTextField2;
  // End of variables declaration

}
0

oczywiscie ze przelicza. jak ustawiles ze mają byc 3 cyfry po przecinku to sie nie dziw ze jak wynik jest mniejszy to wyswietla sie 0

0

co zmienić żeby było dobrze? gdzie tkwi błąd?

0

wszystko zalezy od tego jakie liczby bedziesz przeliczac. jak tylko calkowite to maksymalna potrzebna dokladnosc to 6 liczb po przecinku a nie 3 tak jak ustawiles (1 mm = 0,000001 km) ale jak zechesz zamienic 0.1 mm na km to znowu 'nie bedzie przeliczac'. musisz ustalic jakiej dokladnosci potrzebujesz

0

potrzebuję przeliczać liczby z 2 miejscami po przecinku. np 1,30km -> X mm

0

czyli najmniejsza liczba jaka mozesz otrzymac w wyniku powstanie z przeliczenia 0,01 mm na km. do tego potrzebujesz 8 miejsc po przecinku. wystarczy zmienic 3 na 8

0

Dziękuję pięknie ;) Już działa :))

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0